Παράλειψη Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ελεγκτικού Συνεδρίου να ολοκληρώσουν εντός προθεσμίας διαδικασία προαγωγής - Αστική ευθύνη του Δημοσίου

ΔΠΑ 13414/2018, 28ο Τμήμα

30/07/2019

30/07/2019

Παράλειψη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ολοκληρώσουν εντός των νομίμων προθεσμιών διαδικασία προαγωγής στο βαθμό του Γενικού Συντονιστή Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν ελέγχεται μεν ευθέως δικαστικά, δύναται, όμως, κατ’ αρχήν, να θεμελιώσει αστική ευθύνη του Δημοσίου κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ.

ΔΠΑ 13414/2018, 28ο Τμήμα

Ναι μεν, οι πράξεις των υπηρεσιακών συμβουλίων των δικαστικών υπαλλήλων του άρθρου 92 του Συντάγματος, αποτελώντας πράξεις δικαστικών αρχών, δεν δύναται να ελεγχθούν ευθέως δικαστικά, αφού δεν υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως, βάσει των προβλεπομένων στο άρθρο 95 του Συντάγματος.

Εντούτοις, μπορεί, κατ’ αρχήν, να θεμελιωθεί αστική ευθύνη του Δημοσίου, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 105 του Εισ.Ν.Α.Κ., σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας από τις εν λόγω πράξεις των οργάνων της δικαστικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως μάλιστα του ότι αυτές δεν αφορούν την άσκηση δικαιοδοτικού έργου αλλά αναφέρονται σε διοικητικής φύσεως θέματα, συνδεόμενα, όμως, στενά, με την εν γένει διοίκηση και οργάνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και το επιτελούμενο από το δικαστήριο αυτό δικαιοδοτικό έργο, εφόσον η ζημία αυτή μπορεί να αποδοθεί σε πρόδηλο σφάλμα των δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων που μετέχουν στη σύνθεσή τους, συμβάλλοντας και οι τελευταίοι ενεργά στο ως άνω έργο (πρβλ. ΣτΕ 48/2016 επταμ.). […]

Εν προκειμένω, η ολοκλήρωση της διαδικασίας προαγωγής του ενάγοντος εκ μέρους των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου συντελέστηκε εντός ευλόγου χρόνου από την έναρξη της διαδικασίας αυτής και, ως εκ τούτου, από την υπέρβαση των σχετικών, ενδεικτικού χαρακτήρα, προθεσμιών δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί ούτε καν παράνομη παράλειψη των ανωτέρω Συμβουλίων να ολοκληρώσουν εγκαίρως την εν λόγω διαδικασία, πολλώ δε μάλλον δεν συντρέχει, εν προκειμένω, περίπτωση πρόδηλου σφάλματος δημόσιου οργάνου, κατ’ ενάσκηση αρμοδιοτήτων εντασσομένων στο πλαίσιο της δικαστικής λειτουργίας.

Πηγή: adjustice.gr

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.