logo-print

Παράνομο streaming: Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την προληπτική διακοπή πρόσβασης σε ιστοσελίδες (ΦΕΚ)

«Στο στόχαστρο» οι παράνομες (ζωντανές) μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων

Δίκαιο σημάτων Ερμηνεία Ν. 4679/2020 περί σημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διακυβέρνηση διαδικτύου και δεδομένων Δ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμός των στοιχείων της αίτησης της υποπαρ. 1 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 «Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων στο διαδίκτυο» ενώπιον της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, της απόφασης, καθορισμός ύψους τέλους εξέτασης αίτησης και τρόπου καταβολής αυτού.

Η απόφαση εντάσσεται στο πρόσφατο πλαίσιο για την καταπολέμηση του παράνομου streaming στην Ελλάδα, το οποίο προβλέπει την προληπτική διακοπή πρόσβασης σε ιστοσελίδες και σύστημα επιφυλακής στην ΕΕΤΤ.

Υπενθυμίζεαι ότι με την παρ. 10 Α  του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 θεσπίστηκε ειδική διαδικασία άμεσης λήψης προληπτικών μέτρων προστασίας των κατόχων προστατευόμενων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων για γεγονότα εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης που πρόκειται να μεταδοθούν ταυτόχρονα με τη διενέργειά τους, ιδίως ζωντανές μεταδόσεις πολιτιστικών ή αθλητικών γεγονότων, σε περιπτώσεις που επίκειται μεγάλης κλίμακας προσβολή αυτών μέσω του διαδικτύου.

Αρμόδια για τη λήψη των ανωτέρω μέτρων είναι η Επιτροπή για τη Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ) του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993, η οποία επιλαμβάνεται αποκλειστικά κατόπιν αίτησης του δικαιούχου.

Μεταξύ άλλων, η απόφαση προβλέπει:

1. Στην περίπτωση που προσβάλλεται δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10Α του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 η ΕΔΠΠΙ, κατόπιν εξέτασης της αίτησης του άρθρου 1, δύναται με απόφασή της να διατάσσει τη διακοπή πρόσβασης στον συγκεκριμένο ενιαίo εντοπιστή πόρων (URL) ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresse) ή όνομα τομέα (domain name) ή και στις τυχόν παραλλαγές της υποπαρ. 3 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 και γενικά οπουδήποτε στο διαδίκτυο λαμβάνει χώρα η προσβολή για χρονικό διάστημα ανάλογο προς το γεγονός ή τα γεγονότα και τον χρόνο διάρκειας αυτού ή αυτών. Ως γεγονός νοείται και το σύνολο επιμέρους μεταδόσεων που συναποτελούν μία ενιαία αθλητική ή πολιτιστική διοργάνωση. Για την λήψη της απόφασης αρκεί η εκ μέρους της ΕΔΠΠΙ πιθανολόγηση ότι επίκειται προσβολή δικαιωμάτων.

2. Ένδειξη προσβολών μεγάλης κλίμακας είναι, ιδίως, η πιθανολογούμενη προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος μεγάλης κλίμακας επί γεγονότων εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης, καθώς και η πιθανολογούμενη προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος γεγονότος εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης, το οποίο κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας αναμένεται να έχει υψηλή τηλεθέαση.

3. Επείγουσα περίπτωση αποτροπής άμεσου, σοβαρού και επικείμενου κίνδυνου ή ανεπανόρθωτη βλάβη για το δημόσιο συμφέρον ή για τον δικαιούχο συνιστούν, ιδίως, η βλάβη στην αξία του προστατευόμενου αντικειμένου κυρίως λόγω των μεθόδων που χρησιμοποιούνται και της οικονομικής αξίας των δικαιωμάτων που προσβάλλονται, καθώς και η σχετική ζημία που υφίστανται οι δικαιούχοι.

4. Ο αιτών δύναται το αργότερο μέχρι την έκδοση απόφασης της ΕΔΠΠΙ να προσκομίζει ενώπιόν της νέα στοιχεία, ιδίως για παραλλαγές των ονομάτων τομέα (domain names), ονόματα υποτομέων (subdomains), των ενιαίων εντοπιστών πόρων (URLs) ή των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) μέσω των οποίων πιθανολογείται η διενέργεια της προσβολής.

5. Η ως άνω απόφαση της ΕΔΠΠΙ εκδίδεται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη μετάδοση του γεγονότος, το οποίο αναφέρεται στην απόφαση, και στην περίπτωση περισσότερων αναφερόμενων στην αίτηση γεγονότων είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την μετάδοση του χρονικά πρώτου εξ αυτών.

6. Με την ίδια απόφαση η Επιτροπή καλεί τους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο σύμφωνα με τον προβλεπόμενο στο άρθρο 3 της παρούσας τρόπο να διακόψουν εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έξι (6) ώρες και μεγαλύτερη από δώδεκα (12) ώρες από την αποστολή της απόφασης, την πρόσβαση στο περιεχόμενο των περιλαμβανόμενων στην απόφαση ενιαίων εντοπιστών πόρων (URLs) ή διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή ονομάτων τομέα (domain names) και στις τυχόν παραλλαγές της υποπαρ. 3 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993. Εντός της προθεσμίας των 24 ωρών που αναφέρεται στην παρ. 5 η απόφαση κοινοποιείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. και στον δικαιούχο/αιτούντα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

7. Με την απόφαση αυτή απειλείται επιβολή προστίμου στους παρόχους ύψους πεντακοσίων (500) έως χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης από την κοινοποίησή της σε αυτούς. Το πρόστιμο επιβάλλεται με νέα απόφαση της ΕΔΠΠΙ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 11 του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993. Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη από την ΕΔΠΠΙ για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου είναι η βαρύτητα της προσβολής και η επανάληψή της.

8. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή γνωστοποιεί, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, την απόφαση στους διαχειριστές και ιδιοκτήτες των αναφερόμενων στην απόφαση ενιαίων εντοπιστών πόρων (URLs) ή διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή ονομάτων τομέα (domain names).

Δείτε αναλυτικά την απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30
Πολιτική Δικονομία ΙΙΙ - Β έκδοση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ