logo-print

Παράταση ισχύος επειγουσών διατάξεων για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων έως 30/6/2022

Χρονικός χωρισμός πινακίου, υποβολή κοινού αιτήματος αναβολής, προτεραιότητα στις υποθέσεις που δεν εξετάζονται μάρτυρες - Τροποποίηση του άρ. 56 Ν. 4871/2021

07/04/2022

19/04/2022

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΑΣ

Η ανακοίνωση της δίκης κατά τον ΚπολΔ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Με τροπολογία – προσθήκη του Υπ. Δικαιοσύνης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) κλπ» προτάθηκε η τροποποίηση του άρθρου 56 Ν. 4871/2021 σχετικά με τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, οι διατάξεις του άρ. 56 θα ισχύουν μέχρι και την 30/6/2022 και το άρθρο αυτό πλέον διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 56

Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

1.Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α' 182) στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, όπως και στον Άρειο Πάγο, στη συντομότερη διαθέσιμη δικάσιμο, ο Πρόεδρος του τμήματος ή ο Πρόεδρος του δικαστηρίου κατανέμει χρονικά, εντός της αυτής ημέρας, τις εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις και ο καταμερισμός αυτός, με πρωτοβουλία του γραμματέα, γνωστοποιείται ακολούθως, και πάντως το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, στους διαδίκους ή στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εφόσον συμπεριλαμβάνονται υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, και προσθέτως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, εφόσον είναι γνωστή, ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα. Η αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα με κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους ή σχετικό κοινό αίτημα με αυτοτελείς ανέκκλητες δηλώσεις τους, οι οποίες υποβάλλονται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.

2.Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή του εκθέματος.

3.(Καταργείται)

Το παρόν ισχύει από την 1η Απριλίου 2022 έως την 30η Ιουνίου 2022.»

Σημειώνεται ότι η παρ. 3 του άρ. 56, σχετικά με τη λήψη ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρων, καταργείται, διότι έχει πλέον ενσωματωθεί στον ΚΠολΔ ως πάγια ρύθμιση.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η τροποποίηση αυτή στοχεύει στην εύρυθμη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων κατά τρόπο, ώστε να μην υφίσταται συνωστισμός στα δικαστήρια και τις γραμματείες αυτών και να αποφεύγονται οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία εξαιτίας της πανδημίας.

Η ρύθμιση αυτή αφορά σε διαδίκους, δικηγόρους, δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους, καθώς ο συγχρωτισμός αυτών σε κλειστούς χώρους όπως οι δικαστικές αίθουσες και οι γραμματείες των δικαστηρίων θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Περαιτέρω, με την εν λόγω τροπολογία προτείνεται και η τροποποίηση της παραγράφου 8 του άρ. 3 Ν. 4440/2016, αναφορικά με τη μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις γενικές επιτροπείες της χώρας, στην οποία προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο ως προς τα προσόντα των υποψήφιων προς μετάταξη μονίμων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων που πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα. Η παράγραφος αυτή διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«8. Ειδικά για τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις γενικές επιτροπείες της Χώρας επιτρέπεται αποκλειστικά η μετάταξη των μονίμων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, που ανήκουν οργανικά στους φορείς της παρ. 1, μέσω των διαδικασιών των κύκλων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Αρμόδιο όργανο της, κατά το άρθρο 7, αξιολόγησης των υποψηφίων είναι το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο των ως άνω φορέων υποδοχής. Οι διευθύνοντες τα Δικαστήρια ή τις Εισαγγελίες στα οποία ανήκουν οι εκάστοτε προκηρυσσόμενες θέσεις, δύνανται να υποβάλλουν στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο γνωμοδότηση επί των υποβληθεισών αιτήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την επιλογή όσων υποψηφίων πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των οικείων θέσεων μόνιμων δικαστικών υπαλλήλων, εφαρμοζομένων αναλόγως των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 7, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης εκδίδει πράξη μετάταξης των υπαλλήλων που έχουν επιλεχθεί από το δικαστικό συμβούλιο. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων που πληρούν το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων μπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι, που δεν πληρούν τα προσόντα των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 22 του ν. 4798/2021 (Α' 68). Μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η πράξη μετάταξης κοινοποιείται αμελλητί στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την πιο πάνω κοινοποίηση.».

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία στο hellenicparliament.gr

Κληρονομικό Δίκαιο Στ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ