logo-print

Παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για το στεγαστικό επίδοµα φοιτητών

Για ποιους λόγους ζητείται η τροποποίηση του νοµοθετικού πλαισίου για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόµατος

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις Δ

ΚΑΤΡΑΣ Ι.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Την τροποποίηση του νοµοθετικού πλαισίου για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόµατος στους φοιτητές των ιδρυµάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης ζήτησε ο Συνήγορος του Πολίτη από τους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών.

Συγκεκριµένα, η Ανεξάρτητη Αρχή ζήτησε την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 140832/Ζ1 (ΦΕΚ Β 2993/31.08.17) προκειµένου να αποκατασταθούν τα προβλήµατα που προέκυψαν κατά την απόρριψη χορήγησης του επιδόµατος, για λόγους που συνδέονται µε το κριτήριο του εισοδήµατος, της ακίνητης περιουσίας, της καλής επίδοσης φοιτητών και της προσβασιµότητας στην ηλεκτρονική εφαρµογή υποβολής αίτησης µέσω του συστήµατος TAXIS της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Ο Συνήγορος διερεύνησε αναφορές σχετικά µε τη µη χορήγηση του στεγαστικού επιδόµατος φοιτητών για λόγους που συνδέονται µε τα παραπάνω κριτήρια και διαπίστωσε ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν φαίνεται να επιτελεί σε όλες τις περιπτώσεις τον σκοπό του νοµοθέτη, που είναι η ενίσχυση οικογενειών που δεν κατέχουν τα απαιτούµενα µέσα για τις σπουδές των παιδιών τους.

Συγκεκριµένα, ο Συνήγορος προτείνει τα ακόλουθα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχουν ανακύψει:

• Να µην προσµετρούνται τα ηµιτελή κτίσµατα ή τα ακατάλληλα για οίκηση ακίνητα, στις «κατοικίες» (που οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος είναι κύριος ή επικαρπωτής), είτε για τον υπολογισµό του συνολικού εµβαδού κατοικιών είτε για την ύπαρξη κατοικίας στον τόπο σπουδών του φοιτητή.

• Να µην αποκλείεται η χορήγηση του επιδόµατος όταν οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος έχουν µόνο ποσοστό συνιδιοκτησίας σε κατοικία στην πόλη των σπουδών του.

• Να προσµετρούνται διαζευκτικά ή το συνολικό καθαρό πραγµατικό εισόδηµα του φορολογούµενου, της συζύγου και των τέκνων που τον βαρύνουν από κάθε πηγή ή το αντίστοιχο τεκµαρτό εισόδηµα (σε περίπτωση που το τελευταίο είναι υψηλότερο του πραγµατικού) για τον υπολογισµό του συνολικού ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος. Η συνάθροιση πραγµατικού και τεκµαρτού εισοδήµατος (ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη) δηµιουργεί πλασµατικό εισόδηµα, υψηλότερο του τελικώς φορολογούµενου.

• Να νοµοθετηθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήµατος από τη µητέρα του φοιτητή, σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου πατέρα, µε σχετική πρόβλεψη στο πληροφοριακό σύστηµα. Για τις δε ήδη κατατεθειµένες αιτήσεις, προτείνουµε τη διαχείριση αυτών ad hoc εκτός πληροφοριακού συστήµατος TAXIS από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.

• Να επανέλθει η εφαρµοζόµενη µέχρι πέρυσι πρόβλεψη για τη χορήγηση του επιδόµατος, σε περίπτωση επιτυχούς εξέτασης του φοιτητή στο ήµισυ των µαθηµάτων, ακόµη κι αν αυτά δεν ανήκουν µόνο στο πρόγραµµα σπουδών του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους αλλά και σε παρελθόντα ή και επόµενα εξάµηνα.

• Να προβλεφθεί η εκπρόθεσµη εξέταση των αιτηµάτων που δεν ολοκληρώθηκε η υποβολής τους στην ηλεκτρονική εφαρµογή του TAXIS, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του δικαιούχου. Για την εξέτασή τους να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους κατά την τρέχουσα περίοδο.

Ο Συνήγορος θεωρεί απαραίτητη των υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων για την άµεση και έγκαιρη αντιµετώπιση των προβληµάτων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, προκειµένου να καταβληθεί το στεγαστικό επίδοµα σε οικογένειες και φοιτητές που το δικαιούνται και έχουν ανάγκη τη στήριξη των σπουδών τους. 

Κατάχρηση δικαιώματος στο Κληρονομικό Δίκαιο - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ανακοίνωση της δίκης κατά τον ΚπολΔ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

send