logo-print

Ποινική ευθύνη δικηγόρου, ο οποίος κατέθεσε μήνυση στο πλαίσιο εντολής, για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση (ΣυμβΕφΑθ 29/2020)

16/01/2020

10/02/2020

Εργατικό Ποινικό Δίκαιο
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ΙΙ

Με την υπ' αριθμ. 29/2020 απόφασή του το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών έκανε δεκτή την προσφυγή κατ’ απευθείας κλήσης στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων κατηγορούμενου δικηγόρου κατά το άρθρο 323 του κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Σύμφωνα με την απόφασή, δεν πρέπει να γίνει κατηγορία για τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης και της συκοφαντικής δυσφήμησης κατ' εξακολούθηση κατά του δικηγόρου, ο οποίος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εντολέως του (ΝΠΔΔ), καθόσον αυτή έγινε σε εκτέλεση εντολής, την οποία είχε υποχρέωση να εκπληρώσει κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «ο δικηγόρος δεν υπέχει ποινική ευθύνη για παραβάσεις που τυχόν τελεί με την σύνταξη αγωγών, εγκλήσεων κλπ., που συντάσσονται με εντολή του εντολέως του και βρίσκονται μέσα στα πλαίσια της εντολής αυτής, εφόσον ο ίδιος δεν γνώριζε την αναλήθεια εκείνων που εξέθετε ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών οργάνων».

Απόσπασμα της απόφασης

Από το σύνολο όμως των αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά την διενεργηθείσα προκαταρκτική εξέταση, δηλαδή τις καταθέσεις των εξετασθέντων μαρτύρων, τα έγγραφα, τις ανωμοτί εξηγήσεις του κατηγορουμένου, αλλά και τους ισχυρισμούς του που προεβλήθησαν με την υπό κρίση προσφυγή, συνάγεται με σαφήvεια ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για την παραπομπή του στο ακροατήριο, καθόσον ο κατηγορούμενος, ως έμμισθος δικηγόρος του ΝΠΔΔ με την ..., ουδέν άλλο έπραξε παρά να υποβάλλει στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών έγγραφο με τίτλο: «Αναφορά πιθανής διάπραξης ποινικών και πειθαρχικών παραπτωμάτων», λαβών προς τούτο ρητή εντολή του εντολέως του, που ήταν το Δ.Σ. του ... δυνάμει της από .. απόφασης του Δ.Σ. του άνω ... για διαβίβαση της υπόθεσης στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Τούτο προκύπτει με περισσή σαφήνεια από το Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ. του ... όπου αναφέρεται ρητά ότι «αποφασίζει κατά πλειοψηφία [...] να αποσταλεί η παρούσα απόφαση με όλα τα έγγραφα που έχουν διανεμηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και αφορούν το εν λόγω θέμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών [...]» (βλ. τα Πρακτικά της συνεδρίασης υπ' αρ. ... της ...)

Εξ αυτού προκύπτει ότι η προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών αναφορά υπεβλήθη από τον κατηγορούμενοι σε εκτέλεση της εντολής τον Δ.Σ. του ... και σ' αυτήν αναφέρονται περιληπτικά τα λαβόντα χώρα κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. γεγονότα.

Τούτων όμως των γεγονότων ο κατηγορούμενος δεν γνώριζε ούτε την αλήθεια ούτε την αναλήθεια. Και είχε δεσπίαν αρμοδιότητα υλοποίησης της εντολής της απόφασης του Δ.Σ., την οποία και εκτέλεσε και' άρθρο 37 παρ. 2 (νυν 38 παρ. 2) ΚΠΔ ως έμμισθος δικηγόρος του ... Και η τοιαύτη υποβολή στον Εισαγγελέα της φερόμενης ως μηνυτήριας αναφοράς του Δ.Σ. του ... κατά του εγκαλούντος, ... ήταν, όπως ο προσφεύγων κατηγορούμενος αναφέρει την κρινόμενη έκθεση προσφυγής του, «καθαρά υπηρεσιακή» υποχρέωση, χωρίς να έχει τούτος τον υπερχειλή εκείνον δόλον που απαιτείται τόσον για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης, όσο και για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης. Διότι ο προσφεύγων-κατηγορούμενος δεν ενεργούσε «ιδίω ονόματι», αλλά ως δικηγόρος προς προστασία των συμφερόντων και υλοποίησης των επιθυμιών και υποδείξεων του εντολέως του.

Άλλωστε, παγίως γίνεται δεκτό ότι σ δικηγόρος δεν υπέχει ποινική ευθύνη για παραβάσεις που τυχόν τελεί με την σύνταξη αγωγών, εγκλήσεων κλπ., που συντάσσονται με εντολή του εντολέως του και βρίσκονται μέσα στα πλαίσια της εντολής αυτής, εφόσον ο ίδιος δεν γνώριζε την αναλήθεια εκείνων που εξέθετε ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών οργάνων (ΑΠ 1395/1996 ΠοινΧρ ΜΖ 1418). Τα ανωτέρω νομολογούμενα προκύπτουν και βάσει του νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), όπου στο μεν άρθρο 5 περ. δ' ορίζεται ότι ο δικηγόρος «δεσμεύεται από το περιεχόμενο της εντολής που αποδέχτηκε», στο άρθρο 3 παρ. 1 διαλαμβάνεται ότι εκείνο που προέχει στην εντολή που δίδει ο εντολέας προς τον δικηγόρο «είναι το στοιχείο της εμπιστοσύνης του εντολέα του προς αυτόν» και στο άρθρο 37 παρ. 1, εν τέλει, ορίζεται με σαφήνεια ότι ο δικηγόρος αποδεχόμενος την εντολή έχει υποχρέωση να ενεργεί κατά την εντολή.

Και δεν ασκεί εν προκειμένω έννομη επιρροή το γεγονός ότι τα αναγγελθέντα στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών δια των άνω (επιδίκων) αναφορών γεγονότα εκρίθησαν ως ουσιαστικά αβάσιμα και απερρίφθησαν με την ... Διάταξη του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, διότι, όπως αναφέρθηκε, ο προσφεύγων-κατηγορούμενος δεν προκύπτει ότι γνώριζε την αναλήθεια αυτών και, αντιθέτως, είχε υποχρέωση υποβολής αυτών στον Εισαγγελέα, αφού έλαβε προς τούτο ρητή εντολή από το Δ.Σ. του ... στο οποίο ήταν Δικηγόρος και Προϊστάμενος της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων αυτού.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στην ΤΝΠ Ισοκράτης

Κληρονομικό Δίκαιο Στ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση