logo-print

Πώς διενεργείται η δοκιμασία επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων; (Υπουργική Απόφαση)

Καθορισμός λεπτομερειών διενέργειας της Δοκιμασίας Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας

24/03/2016

29/01/2018

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 21803/2016 σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών διενέργειας της Δοκιμασίας Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας.

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, είναι αποκλειστικά αρμόδια και για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, με βάση την Οδηγία 2005/36 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 255/22), η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη, με το προεδρικό διάταγμα 122/2010, και αφορά στον πολίτη κράτους - μέλους της Ε.Ε., ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου στην Ελλάδα, έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η δοκιμασία επάρκειας διενεργείται στην Αθήνα από την προβλεπόμενη στον Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 16 Ν.4194/2013), Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας, τους μήνες Οκτώβριο και Απρίλιο κάθε έτους.

Η ακριβής ημερομηνία διενέργειας κάθε εξέτασης καθορίζεται μετά από σχετική απόφαση και ανακοίνωση της Μόνιμης Επιτροπής.

Με την ίδια ανακοίνωση ή με νεότερη που εκδίδεται το αργότερο τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την πρώτη ημέρα των εξετάσεων και τοιχοκολλάται σε πίνακα ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και στην ιστοσελίδα του ίδιου Δικηγορικού Συλλόγου (www.dsa.gr) και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας (www.olomeleia.gr), καθορίζονται το οίκημα και η ακριβής ημερομηνία και ώρα που διενεργείται η εξέταση κάθε αντικειμένου.

Θέματα και ύλη εξετάσεων

Η εξεταστέα ύλη για τη δοκιμασία επάρκειας περιλαμβάνει:

α) Για το Ελληνικό Σύνταγμα: Γενική Θεωρία, Συνταγματική Οργάνωση του Κράτους και Δικαιώματα του Ανθρώπου,

β) Για το Αστικό Δίκαιο, την Πολιτική Δικονομία, το Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία: Η ύλη που περιλαμβάνεται στους αντίστοιχους Κώδικες, όπως ισχύουν και

γ) Για το Διοικητικό Δίκαιο και τη Διοικητική Δικονομία τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το Π.δ. 18/1989 (Δικονομία ακυρωτικών διαφορών), το Ν. 702/1977 (Κατανομή ακυρωτικών διαφορών) και το Ν. 1406/1983 (Διοικητικές διαφορές ουσίας).

Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψηφίους. Δύο τουλάχιστον μέλη της Επιτροπής προτείνουν από δύο (2) θέματα ο καθένας για κάθε εξεταζόμενο αντικείμενο, εκ των οποίων προς εξέταση τίθενται συνολικά τα δύο (2)

Τα θέματα και τα επιμέρους ερωτήματα είναι διατυπωμένα με τρόπο ώστε να μπορούν οι μονάδες αξιολόγησης να καθοριστούν σε κλίμακα δέκα (10) βαθμών, που είναι υποχρεωτικές για τη βαθμολόγηση.

Το αργότερο εντός δύο ημερών από το πέρας του συνόλου των εξετάσεων συνέρχεται η Επιτροπή, η οποία συντάσσει πρακτικό με τις ορθές απαντήσεις, ορίζει τα μέλη της που ως βαθμολογητές θα αναλάβουν τη διόρθωση κάθε γραπτού και τους διανέμει αυτά.

Εξέταστρα

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και την κάλυψη των δαπανών της εξεταστικής διαδικασίας του Απριλίου 2016, ορίζονται εξέταστρα στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά μάθημα και ανά εξέταση, το οποίο σύμφωνα με το νόμο καταβάλλεται στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και χρησιμοποιείται από τη Μόνιμη Επιτροπή για για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εξεταστικής διαδικασίας.

Τα εξέταστρα καταβάλλονται είτε με την αίτηση υπαγωγής στη δοκιμασία επάρκειας, είτε ξεχωριστά, αλλά όχι αργότερα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της.

Για την καταβολή τους χορηγείται σχετικό αποδεικτικό έγγραφο που προστίθεται στα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής στη δοκιμασία επάρκειας.

Ολόκληρη την υπουργική απόφαση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Airbnb Η πολεοδομική αντιμετώπιση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

send