logo-print

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για πρακτική άσκηση δικηγόρων: Διαγωνισμός για το συντονισμό του έργου

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η προκήρυξη Διαγωνισμού για τον Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης του έργου - 1.2 εκατομμύρια ευρώ η αξία της σύμβασης

16/04/2020

21/04/2020

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η προκήρυξη και διενέργεια Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης», Υποέργο 4 της πράξης με τίτλο «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου».

Διαβάστε επίσης: Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης νέων δικηγόρων στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες

Το αντικείμενο του διαγωνισμού ανήκει στον τομέα των υπηρεσιών και αφορά στο συντονισμό των εργασιών, τη διαχείριση, την επίβλεψη και τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης του έργου «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου», τη διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης υλοποίησης, της παραλαβής των διαφόρων πακέτων εργασίας και της έγκαιρης ολοκλήρωσής τους, την επίλυση διαφορών, την εισήγηση επί αιτημάτων αλλαγών, και τέλος, τη δημιουργία και συντήρηση κλίματος συνεργασίας μεταξύ των μελών των εμπλεκόμενων ομάδων και τη συνολική επιτυχία του κυρίως Έργου. 

Αξία της σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενός χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (1.201.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 968.951,61€, ΦΠΑ: 232.548,39€).

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Οικονομία».

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, εγκατεστημένα:

α) σε κράτος –μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και,

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής της σχετικής Διακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και τριών λεπτών (19.379,03€), ήτοι 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 (β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β' 1924/2.6.2017).

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014 και τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.2.5 της Διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομηνία 26/5/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 της Διακήρυξης.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης - Συμβολές Αστικού Νο 6

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο επιταγής - 6η έκδοση
send