logo-print

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία»

Από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου

03/09/2018

03/09/2018

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΚΑΙΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για επιλογή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Κατεύθυνση «Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι σπουδές για την απόκτηση του τίτλου ολοκληρώνονται σε τρία εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Διαβάστε επίσης: Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις Νομικές Σχολές της Ελλάδας (2018-2019)

Τα μαθήματα Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου, που θα διδαχθούν, και τα διδάσκοντα Μέλη ΔΕΠ είναι τα εξής:

Α΄ Εξάμηνο:

1. Δημόσιο δίκαιο και οικονομική κρίση (Ξεν. Κοντιάδης)

2. Δίκαιο και Τεχνολογία (Ισμ. Κριάρη / Φερ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή)

3. Μέθοδοι ερμηνείας και διάπλασης του δικαίου (Αντ. Χάνος / Ελ. Βόγκλης)

4. Ειδικά ζητήματα Ενοχικού Δικαίου (Ελ. Βόγκλης)

Β΄ Εξάμηνο:

1. Αλληλεπίδραση Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου (Αντ. Χάνος / Ελ. Βόγκλης)

2. Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις (Χρ. Μουκίου)

3. Δημόσιο Οικονομικό δίκαιο (Ηλ. Νικολόπουλος / Μελ. Μουστάκας)

4. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού δικαίου στο εσωτερικό δίκαιο (Αντ. Χάνος)

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής και Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ως ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7,00 («λίαν καλώς»). Με ειδικά τεκμηριωμένη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών κλάδων των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, επισυνάπτοντας στην αίτηση την αναλυτική βαθμολογία επτά (7) εξαμήνων σπουδών, με τη δέσμευση ότι τυχόν εγγραφή τους στον πίνακα επιτυχόντων ισχύει υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν μέχρι την πρώτη ημέρα της προθεσμίας εγγραφών στο Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή βεβαίωση περί επιτυχούς περατώσεως των σπουδών τους, διαφορετικά η υποψηφιότητά τους ακυρώνεται. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται από 27-8-2018 έως και 14-9-2018 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρα 10.00-13.00 να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, κεντρικό κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος) (ή και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου έως 14/09/2018) ή αντιστοίχως με courier, τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε φάκελο από λάστιχο, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται το όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου/της υποψηφίας: 

1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος

2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. 

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

6. Πιστοποιητικό ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) επιπέδου Β2.

7. 1 φωτογραφία ταυτότητας.

Η εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. γίνεται με εξέταση του φακέλου του υποψηφίου / της υποψηφίας και επιτυχή προφορική εξέταση σε δύο αντικείμενα: α) «Θεμελιώδη δικαιώματα – Γενικό μέρος» και β) «Γενικές αρχές του αστικού δικαίου».

Στην προφορική εξέταση θα κληθούν μόνον όσοι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις

Η εξέταση θα γίνει ταυτόχρονα στα δύο αντικείμενα και οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν συνολικά με έναν βαθμό.  Στον τελικό βαθμό κατάταξης θα συνυπολογίζεται ο βαθμός πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 70% και ο βαθμός της προφορικής εξέτασης με συντελεστή βαρύτητας 30% .

Η ημερομηνία πραγματοποίησης της εξέτασης θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία και θα αναρτηθεί στις «Ανακοινώσεις Γραμματείας» της ιστοσελίδας του Τμήματος (http://pubadmin.panteion.gr). Η εξεταστική επιτροπή αποτελείται από μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της Κατεύθυνσης και τον κ. Ελευθέριο Βόγκλη (Επικ. Καθηγητή Αστικού Δικαίου). 

H διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Κατεύθυνσης είναι: dikaiotechoik@gmail.com 

Δείτε την προκήρυξη στο panteion.gr

Πρόσθετοι λογοι αναιρέσεων κατά τον ΚΠΔ

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ