logo-print

Προκήρυξη: Έντεκα θέσεις νομικών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την επιλογή έντεκα (11) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

27/10/2020

27/10/2020

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή έντεκα (11) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Τα Μέλη της Α.Ε.Π.Π., συνεδριάζοντας σε Τριμελή Κλιμάκια ή σε Επταμελή Σύνθεση, έχουν ως κύριο έργο την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών του άρθρου 360 του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στα άρθρα 365 έως 367 του ν. 4412/2016 και στα άρθρα 12 και επ. του π.δ. 39/2017 (Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών).

Επίσης, συγκροτούν την Ολομέλεια της Α.Ε.Π.Π. και συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της, λαμβάνοντας αποφάσεις για θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στα άρθρα 353 έως 355 του ν. 4412/2016 και στο π.δ. 38/2017.

Τα Μέλη της Α.Ε.Π.Π. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης λόγω, δε, της φύσης του έργου τους και του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία της Αρχής ασκούν τα καθήκοντά τους με αυτοπρόσωπη παρουσία στην έδρα της Αρχής.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΚΩΔ.) ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΚΩΔ.) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΚΩΔ.) ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ/ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10001 Νομικοί (με εξειδίκευση στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων) 101 201 ή 202 και 203 ή 204 και 205 001 11 θέσεις με πενταετή θητεία

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

ΚΩΔ.  ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔ.)
101 Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας  10001

2. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ.  ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔ.)
201 Διδακτορικό δίπλωμα στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων 10001
202 Μεταπτυχιακός τίτλος στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων 10001
203 Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου 10001
204 Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στο πεδίο των Δημοσίων Συμβάσεων μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών 10001
205 Μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης 10001

3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ.  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
001 Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας 

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

Στα μέλη της Α.Ε.Π.Π. εφαρμόζονται αναλόγως, ως προς τα κωλύματα διορισμού, την έκπτωση, την παραίτηση οι παρ. 4 και 6 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), με την επιφύλαξη του άρθρου 349 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Τα μέλη της Α.Ε.Π.Π. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε, για το λόγο αυτό, σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημοσίου ή δικηγορικού λειτουργήματος ή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας. Απαιτείται δε, προς εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η παρουσία αυτών στην έδρα της Αρχής. Τα μέλη αυτά, σε περίπτωση που κατέχουν οποιαδήποτε έμμισθη θέση στον δημόσιο τομέα, απαλλάσσονται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, από την υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων της θέσης τους.

Τα μέλη της Α.Ε.Π.Π. απαγορεύεται να είναι μέλη δικηγορικής εταιρίας κατά τη θητεία τους. Τα μέλη της Α.Ε.Π.Π. απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να ασκούν οποιουδήποτε είδους εμπορική δραστηριότητα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και ιδίως να είναι μέτοχοι ή να εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο σε οικονομικό φορέα που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα αυτό.

Τα μέλη της Α.Ε.Π.Π. απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της θητείας τους να είναι μέλη πολιτικού κόμματος. Δεν διορίζεται μέλος της Α.Ε.Π.Π. εκείνος ο οποίος έχει ο ίδιος ή ο/η σύζυγός του ή συγγενής του μέχρι β΄ βαθμού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, με το οποίο συνδέεται στενά, άμεσο προσωπικό, οικονομικό, ή άλλου είδους συμφέρον, το οποίο να επηρεάζει ή φαίνεται να επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική κρίση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Η διαπίστωση των κωλυμάτων και των ασυμβίβαστων συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη θέση του μέλους, για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Όλα τα μέλη της Α.Ε.Π.Π. δεν επιτρέπεται, για δύο (2) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους, να παρέχουν υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση επί των υποθέσεων εκείνων, τις οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν συμμετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, πρόστιμο με το διπλάσιο έως και το δωδεκαπλάσιο των μηνιαίων αποδοχών που λάμβανε το μέλος της Α.Ε.Π.Π. κατά τη λήξη της θητείας του.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 5 Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.

Η Διαμεσολάβηση
Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
send