logo-print

Προκήρυξη για τρεις (3) θέσεις δικηγόρων στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

24/04/2024

15/05/2024

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Πολυκώδικας Μάρτιος 2024 No 5

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών προκήρυξε την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 5 του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α 208) , όπως ισχύει , ως εξής:

Αριθμός θέσεων

Περιγραφή θέσης

Έδρα

 

  Δυο (2)

ΤΝΠ Αθηνών «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

Αθήνα – Ακαδημίας 60

  Μιας (1)

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Αθήνα – Ακαδημίας 60

​Ειδικότερα, το αντικείμενο απασχόλησης προσδιορίζεται ως ακολούθως :

Ι. Δύο Θέσεις  ( 2 ) στην ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ:

Α. Νομοτεχνική Επεξεργασία Νομοθετικών και Νομολογιακών κειμένων

Β. Μεθοδολογία Αναζήτησης

Γ. Θησαυρός νομικών όρων (διαχείριση όρων και σχέσεων μεταξύ των όρων, δημιουργία νομικών οντοτήτων συσχετισμένων με νομοθεσία νομολογία)

Δ. Νομική υποστήριξη των ερευνητικών αναγκών των χρηστών.

ΙΙ. Μίας θέσης (1) Πειθαρχικό τμήμα:

Α. Στον αποτελεσματικό και αδιάλειπτο χειρισμό των πειθαρχικών φακέλων.

Β. Στην οργάνωση και διεκπεραίωση (έγχαρτη και ψηφιακή), των υποθέσεων ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων.

Γ. Καταγραφή και τήρηση πρακτικών της προκαταρκτικής εξέτασης και κύριας διαδικασίας.

Δ. Καταγραφή και οργάνωση όλων των μεταδεδομένων που απαιτούνται για την ασφαλή και εμπρόθεσμη λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων και την ολοκλήρωσή τους.

1. Οι δικηγόροι παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών , για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες.

2. Οι δικηγόροι υπάγονται οργανικά στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών .

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι/ες για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες
 • Να είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών , για τουλάχιστον τρία έτη.
 • Να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία, ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων.
 • Να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
 • Να έχουν εκπληρώσει οι άρρενες υποψήφιοι τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί.
 • Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, λόγω ποινικής καταδίκης ή επειδή τελούν στερητική ή /και επικουρική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α 26) όπως ισχύει, ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων , ούτε κατά τον χρόνο διορισμού.
 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου Νομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου.
 • Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως ισχύει. Η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , αποδεικνυόμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, θα συνεκτιμηθεί.
 • Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα, : α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου , αποδεικνυόμενη κατά οριζόμενα στο άρθρο 27 του πδ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως ισχύει.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74), όπως ισχύει και τα οριζόμενα στην ενότητα IV της παρούσας.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη, η προσωπικότητα του / της υποψηφίου /ας, η επιστημονική του /της κατάρτιση, η εξειδίκευση στο αντικείμενο απασχόλησης, η επαγγελματική πείρα – επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η οικογενειακή κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξης. Ειδικότερα η προσωπικότητα του/της υποψηφίου /ας, κρίνεται σε προφορική συνέντευξη , στην οποία αξιολογούνται οι δεξιότητες και τα προσόντα του /της υποψηφίου /ας, όπως είναι ενδεικτικά, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, ανταπόκρισης σε νέα γνωστικά πεδία κλπ.

 • Οι υποψήφιοι/ες αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σειράς αξιολόγησής τους με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών της ενότητας Γ της παρούσας.
 • Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.
 • Ειδικότερα, ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης , η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τους προσκομισθέντες τίτλους σπουδών (πτυχίο Νομικής) και ως προς το κριτήριο της εξειδίκευσης στο αντικείμενο απασχόλησης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τους προσκομισθέντες τίτλους μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών, με αντικείμενο Δίκαιο και Τεχνολογία, Αστικό Δίκαιο, Διοικητικό ή Ποινικό Δίκαιο .
 • Επίσης, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής πείρας και επάρκειας βαθμολογεί ως προς τις δυο θέσεις στην ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ την εμπειρία σε νομοτεχνική επεξεργασία νομοθετημάτων και νομολογιακών κειμένων και ως προς τη μία θέση για το πειθαρχικό την εμπειρία σε διοικητικές διαδικασίες .
 • Η επιλογή θα γίνει βάσει του κάτωθι πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης και σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας που προβλέπονται σε αυτόν.

Οι υποψήφιοι /ες πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών/Τμήμα Προσωπικού , σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης/ ανάρτησης της προκήρυξης στο site του Δ.Σ.Α., δηλαδή μέχρι την 16η/5/2024 και ώρα 12:30 μμ., αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στο dsa.gr

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση
Εθνικό κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα -Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 2 (ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2023)