logo-print

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στη νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης

Πλήρωση με απόσπαση 20 θέσεων - Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 25η Ιουλίου 2024

17/06/2024

19/06/2024

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοίνωσε την προκήρυξη πλήρωσης, με απόσπαση, είκοσι (20) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στη νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence Office) στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG CNECT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η προκήρυξη αφορά τις κάτωθι θέσεις:

CNECT-A-2: Policy Specialists for digital policies and regulations - επτά (7) θέσεις 

CNECT-A-2: Legal Officers - επτά (7) θέσεις  

CNECT-A-2: Technology Specialists – έξι  (6) θέσεις 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 25η Ιουλίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους, στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα, αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV) και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής (cover/motivation letter), αφού το μετατρέψουν, κατά προτίμηση, σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://europass.cedefop.europa.eu/en/home

Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο πεδίο «About me» (ή στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» για παλαιότερο έντυπο) επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γενική Διεύθυνση ή Υπηρεσία και Μονάδα π.χ.CNECT-A-2, Legal Officer) στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μίας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Συναφώς, συνιστάται οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση μόνο για τις θέσεις στις οποίες αντιστοιχούν τα προσόντα και η εμπειρία τους. Η υποβολή αιτήσεων για όλες τις θέσεις αποδυναμώνει τη σχετική υποψηφιότητα, καθώς, εκ των πραγμάτων, είναι αδύνατο να διαθέτει κάποιος εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση κάθε αίτησης προς τη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και από έγγραφο της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ’ αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας. 

Oι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, με ξεχωριστό e-mail για κάθε θέση και με επισυναπτόμενα βιογραφικό σημείωμα και   προαιρετική συνοδευτική επιστολή ενοποιημένα σε ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο και σε δεύτερο ξεχωριστό αρχείο το διαβιβαστικό έγγραφο της Υπηρεσίας με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μ.Ε.Α. Ε.Ε.: admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Κρομλίδου).

Οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 18 Ιουλίου 2024 (καθώς οι θέσεις έχουν προθεσμία υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 25η Ιουλίου 2024), προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους εάν απαιτηθεί, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας (πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές κ.ο.κ) μπορούν να αποστέλλονται σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής και, εφόσον απαιτείται.

Στην περίπτωση που για την υποψηφιότητα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής και υπάρξει αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι: 

α) ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, 

β) δέχεται να τον αποσπάσει και ότι

γ) διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. 

Στο στάδιο αυτό απαιτείται, επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας, η οποία να του επιτρέπει την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών – μελών.

Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια και μηνιαία αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης. 

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο ypes.gr 

Ο ρατσιστικός λόγος μίσους ως μορφή του ρατσιστικού εγκλήματος

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ

Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ