logo-print

Προκήρυξη: Θέσεις Νομικών στη Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

22/05/2020

11/06/2020

Sakkoulas Online A3

Sakkoulas Online A3

Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Προκήρυξη 1Ε/2020, η οποία αφορά, μεταξύ άλλων, την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με κωδ. 10001, θα γνωμοδοτεί και εισηγείται, βάσει της επιστημονικής του κατάρτισης και εξειδίκευσης, στην ιεραρχία για θέματα στα οποία λόγω ειδικότητας, διαθέτει ευρυμάθεια και τεκμηριωμένη γνώση του προς κρίση τομέα πολιτικής των δημοσίων συμβάσεων, εισηγείται και συντάσσει διοικητικά έγγραφα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσιακής μονάδας, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία, εκδίδει κανονιστικές και εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, ενώ παράλληλα παρέχει οδηγίες και πληροφορίες στις αναθέτουσες αρχές σχετικά με τις διατάξεις των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ή ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με κωδ. 10002, θα γνωμοδοτεί και εισηγείται, βάσει της επιστημονικής του κατάρτισης και εξειδίκευσης, στην ιεραρχία για θέματα στα οποία λόγω ειδικότητας, διαθέτει ευρυμάθεια και τεκμηριωμένη γνώση του προς κρίση τομέα πολιτικής του εταιρικού δικαίου, μεριμνά για τη μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο Οδηγιών, Κανονισμών κλπ της ΕΕ σε θέματα εταιρικού δικαίου, ετήσιων λογαριασμών και εμπορικών μητρώων, συνεργάζεται με τον εκάστοτε αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος για σύνθετα θέματα αλληλεπίδρασης των νομοθετημάτων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας με νομοθετήματα άλλων Υπουργείων και τον Αστικό Κώδικα.

Καταρτίζει σχέδια ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του κράτους για θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσιακής Μονάδας, εισηγείται νομοθετικές πρωτοβουλίες για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσιακής Μονάδας και ιδίως σε θέματα εταιρικού δικαίου, ΓΕΜΗ και Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ), συμμετέχει σε τροποποιήσεις, προσαρμογές και νέες αναπτύξεις στα πληροφοριακά συστήματα του ΓΕΜΗ και των ΥΜΣ όταν προκύπτουν από ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Διαβάστε επίσης: Online προσβολή διανοητικής ιδιοκτησίας και προστασία προσωπικών δεδομένων: Μπορούν τα δικαστήρια να ζητούν το email και την IP των χρηστών;

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών- Α.Δ.Α.Ε

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν για την πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με κωδ. 10007 θα απασχοληθούν στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου και Νομικών Υπηρεσιών, το οποίο παρέχει νομική υποστήριξη στα όργανα διοίκησης και στις οργανικές μονάδες της Αρχής. Ειδικότερα θα απασχοληθούν κυρίως με τα κάτωθι:

  • Την υποστήριξη των Υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. στη σύνταξη κανονιστικών και ατομικών διοικητικών πράξεων, καθώς και την επεξεργασία νομικών κειμένων ύστερα από αίτηση των υπηρεσιών.
  • Την ενημέρωση των Υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. για κάθε αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στις αρμοδιότητές της.
  • Την νομική συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. για:

α) την αντιμετώπιση παραβιάσεων του απορρήτου των επικοινωνιών ή των όρων και της διαδικασίας άρσης αυτού,

β) τη διερεύνηση και επεξεργασία των καταγγελιών παραβίασης του απορρήτου και την προετοιμασία της διαδικασίας ακροάσεων,

γ) τη διασφάλιση της νομιμότητας των διαφόρων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών για την λειτουργία της Α.Δ.Α.Ε.,

δ) την αντιμετώπιση των περιπτώσεων παραβίασης της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών και την σύνταξη των σχετικών αποφάσεων, με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις. 

Διαβάστε επίσης: Απόρρητο επικοινωνιών: Τι αλλάζει στη λειτουργία της Αρχής Διασφάλισης (ΑΔΑΕ)

Για τις παραπάνω θέσεις απαιτείται Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Για κάθε θέση τίθενται επιπλέον κριτήρια επιστημονικής εξειδίκευσης και πρόσθετα προσόντα.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

Για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Επιλογής:

1. Για τη θέση με κωδικό 10001 η εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

2. Για τη θέση με κωδικό 10002 η πολύ καλή γνώση της γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.

Για όλες τις θέσεις (κωδ. 10005, 10006 και 10007 ) Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών - (Α.Δ.Α.Ε.), θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Επιλογής:

α) Η γνώση και άλλης γλώσσας των χωρών της Ε.Ε.

β) Η επαγγελματική, μελετητική ή ερευνητική εμπειρία πέραν της απαιτούμενης, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 1 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 22 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send