Προκήρυξη θέσεων ΙΔΟΧ για την Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ)

15/05/2019

15/05/2019

Η Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες για την πλήρωση με επιλογή για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της των κάτωθι θέσεων:

Α) 2 θέσεις κλάδου ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής

Β) 3 θέσεις του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Γ) 2 θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Οι θέσεις θα καλυφθούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 5 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σε αποκλειστική προθεσμία μέχρι 20/05/2019, ηλεκτρονική αίτηση στο email: eyed@eyed.gr ή ιδιόχειρη αίτηση που θα αποσταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης, (Σάμου 53, 15125 Μαρούσι Αττικής, με την ένδειξη για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στην ΕΥΕΔ) υποβάλλοντας βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά (τα οποία θα τους ζητηθεί να προσκομίσουν πριν την πρόσληψή τους σε περίπτωση που επιλεγούν):

Για όλες τις θέσεις θα χρειασθούν να προσκομίσουν πριν προσληφθούν τα ακόλουθα:

1. Tους προβλεπόμενους ανά θέση τίτλους σπουδών

2. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής εμπειρίας

3. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

4. Για τους άρρενες υποψηφίους βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις τυχόν στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

5. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

6. Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας εφόσον απαιτείται για τη θέση.

Για την επιλογή και την πρόσληψη στις ως άνω θέσεις θα ληφθούν υπόψη πέραν από τα τυπικά προσόντα, η προσωπικότητα των υποψηφίων, η επιστημονική τους κατάρτιση, η εξειδίκευσή τους στο αντικείμενο της απασχόλησης και η επαγγελματική τους εμπειρία στο αντικείμενο της διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Όσοι από τους υποψηφίους κριθούν κατάλληλοι για τις ως άνω θέσεις θα κληθούν από Επιτροπή σε ατομική συνέντευξη, που θα οριστεί από το ΔΣ του ΟΠΙ.

Οι υποψήφιοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών. Η αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 8 εδ. γ του π.δ. 311/1994.

Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send