logo-print

Προσωπικά δεδομένα: Πρόστιμο σε Περιφερειάρχη για πολιτική επικοινωνία μέσω συμβατικού ταχυδρομείου σε σύστημα γραφής braille

Μία ενδιαφέρουσα απόφαση για την αποστολή υλικού πολιτικής επικοινωνίας σε πολίτες με προβλήματα όρασης

17/02/2021

17/02/2021

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση

Πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε Περιφερειάρχη για την αποστολή πολιτικής επικοινωνίας μέσω συμβατικού ταχυδρομείου σε σύστημα γραφής braille.

Η υπόθεση τέθηκε ενώπιον της Αρχής έπειτα από καταγγελία του A καταγγέλλει ότι έλαβε στην οικία του μέσω ταχυδρομείου έναν φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου αναγράφεται ως αποστολέας «…, Β, … ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ [περιοχής] Χ» και στον οποίο υπήρχαν φύλλα τυπωμένα σε ανάγλυφη γραφή (braille).

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, από τα σχετικά στοιχεία προέκυψε ότι η καταγγελλόμενη πολιτική παράταξη, καθόρισε η ίδια τον σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας, ήτοι την αποστολή προεκλογικού υλικού σε γραφή braille με συμβατικό ταχυδρομείο προκειμένου να ενημερωθούν οι αποδέκτες για το προεκλογικό της πρόγραμμα, αναθέτοντας στην Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (ΕΟΤ), ως εκτελούσα την επεξεργασία, τη μετατροπή σε γραφή braille ενημερωτικού εντύπου της και την εκτύπωσή του.

Συνακόλουθα, τυγχάνει απορριπτέος, ακόμη και αν θεωρηθεί ακριβής, ο ισχυρισμός της ότι η ίδια απλώς προέβη στην διά χειρός τοποθέτηση των αυτοκολλήτων που παρέλαβε από την ΕΟΤ σε φακέλους και στην ταχυδρόμησή τους στους πολίτες καθιστάμενη με τον τρόπο αυτό «αποδέκτης» των δεδομένων, αφού, πάντως, η ίδια, σε προηγούμενο χρονικό στάδιο της επικόλλησης, επέλεξε και καθόρισε το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας, και η ΕΟΤ ανέλαβε κατ’ εντολή της δυο επιμέρους εργασίες: την μετατροπή σε γραφή braille του προεκλογικού της υλικού και την εκτύπωση αυτού σε αντίτυπα.

Ανεξαρτήτως αυτού, από όσα υποστήριξε ενώπιον της Αρχής ο Πρόεδρος της ΕΟΤ, σε συνδυασμό με το περιεχόμενο του προαναφερόμενου τιμολογίου δεν προέκυψε η βασιμότητα του ισχυρισμού της εν λόγω πολιτικής παράταξης, ότι ανατέθηκε στην ΕΟΤ η παροχή υπηρεσίας εκτύπωσης ετικετών με τις διευθύνσεις των φυσικών προσώπων-παραληπτών της αλληλογραφίας, οι οποίες εν συνεχεία εστάλησαν προς τη πολιτική παράταξη προκειμένου μόνο να επικολληθούν σε φακέλους αλληλογραφίας που περιελάμβαναν το προεκλογικό υλικό σε μορφή braille.

Όπως αναφέρει η Αρχή, στην εξεταζόμενη υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, προκύπτει ότι ο A, ουδέποτε παρέσχε τη ρητή συγκατάθεσή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 στοιχ. α΄ του ΓΚΠΔ (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), για την εν λόγω επεξεργασία, ούτε συντρέχει εν προκειμένω άλλη νομική βάση εκ του άρθρου αυτού για την επεξεργασία αυτή από την εν λόγω πολιτική παράταξη, ως υπεύθυνο επεξεργασίας.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο Α με την από 20.05.2019 επιστολή του προς την καταγγελλόμενη ζήτησε να ενημερωθεί για την πηγή από την οποία περιήλθαν δεδομένα υγείας σε γνώση της, καθώς και για τη νομική βάση της επεξεργασίας.

Η καταγγελλόμενη απάντησε στο προαναφερόμενο αίτημα του Α με την υπ’ αρ. πρωτ. 25/17.10.2019 επιστολή της, καθώς σύμφωνα με την από 18.10.2019 απάντησή της ενημερώθηκε το πρώτον για το συγκεκριμένο αίτημα με έγγραφο της Αρχής στις 04.10.2019.

Κατ’ ακολουθία, προκύπτει ότι η καταγγελλόμενη απάντησε στον Α, εκπρόθεσμα, κατά παράβαση του χρονικού πλαισίου που θέτει η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του ΓΚΠΔ, ήτοι κατά την πρώτη επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων, εφόσον τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με αυτό.

Παράλληλα, δεν συντρέχει κάποια από τις εξαιρέσεις από το δικαίωμα ενημέρωσης που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 14 του ΓΚΠΔ ούτε κάποιος από τους περιορισμούς του άρθρου 32 του νόμου 4624/2019. Η παραβίαση της προαναφερόμενης διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 επισύρει την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 83 παρ. 5 στοιχ. β΄ του ΓΚΠΔ.

Η Αρχή, κατά την αξιολόγηση των δεδομένων προκειμένου να επιλεγεί το πρόσφορο διορθωτικό μέτρο, συνεκτιμά, ιδίως, ότι η συγκεκριμένη παραβίαση που αφορούσε σε επεξεργασία ειδικής κατηγορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα υγείας) συνιστά μεμονωμένη περίπτωση (άρθρο 83 παρ. 2 στοιχ. α΄) και λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η πάροδος της προθεσμίας ενός μηνός που ορίζεται με το ΓΚΠΔ συνέπεσε χρονικά με την προεκλογική περίοδο των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, και ότι πάντως η εν λόγβ πολιτική παράταξη, ευθύς μόλις παρέλαβε το σχετικό έγγραφο της Αρχής έσπευσε με την επιστολή της να ενημερώσει τον καταγγέλλοντα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή έκρινε:

α) ότι η αποστολή ενημερωτικού φυλλαδίου σε σύστημα γραφής braille στον Α με συμβατικό ταχυδρομείο για το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας από την πολιτική παράταξη …, πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ και επιβάλλει στην τελευταία, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, διοικητικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και

β) ότι η ικανοποίηση στο δικαίωμα ενημέρωσης που άσκησε ο Α πραγματοποιήθηκε από την πολιτική παράταξη εκπρόθεσμα, κατά παράβαση του άρθρου 14 παρ. 3 του ΓΚΠΔ και επιβάλλει στην τελευταία, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, διοικητικό πρόστιμου ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη στο dpa.gr

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο Β έκδοση

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Δ.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ