logo-print

Πρόστιμα άνω των 160.000 ευρώ σε πάροχο ενέργειας και call centers για παράνομες προωθητικές κλήσεις

Μεγάλος αριθμός καταγγελιών στην ΑΠΔΠΧ για τη διενέργεια τηλεφωνικών κλήσεων για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών εταιρείας παροχής υπηρεσιών ενέργειας

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση

Πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 160.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εταιρείας παροχής υπηρεσιών ενέργειας και συνεργαζόμενες εταιρείες διενέργειας διαφημιστικών κλήσεων (call center).

Συγκεκριμένα, η Αρχή (απόφαση 9/2024) συνεξέτασε μεγάλο αριθμό καταγγελιών για χρονικό διάστημα πλέον των δύο ετών που αφορούν τη διενέργεια τηλεφωνικών κλήσεων για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ενέργειας Elpedison.

Η Αρχή ανάλυσε τις σχετικές δραστηριότητες της Elpedison και πέντε συνεργαζόμενων εταιρειών διενέργειας διαφημιστικών κλήσεων (call center).

Σύμφωνα με την απόφαση, η Αρχή δέχθηκε ότι η Elpedison διαθέτει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες σε σχέση με τη διενέργεια τηλεφωνικών κλήσεων με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της, τις οποίες και έχει κοινοποιήσει στις συνεργαζόμενες, με αυτή, εταιρείες.

Παράλληλα, όπως προκύπτει από το υπόμνημά της, έχει κινήσει ενέργειες ελέγχου των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων που ακολουθούν κάποιες από τις εταιρείες αυτές, όπως προκύπτει από τις αναλυτικές εκθέσεις ελέγχου που διαβιβάστηκαν στην Αρχή.

Όπως όμως επισημαίνει στην απόφαση, διαπιστώνεται ότι η διαδικασία ελέγχου των καταγγελιών που η Αρχή διαβιβάζει στην Elpedison είναι πλημμελής και δεν περιλαμβάνει ενδελεχή έλεγχο των αιτιών που οδήγησαν σε μια μη νόμιμη κλήση.

Η Elpedison, όπως και κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας, δεν πρέπει να αρκείται στις διαβεβαιώσεις που λαμβάνει από τον εκάστοτε εκτελούντα την επεξεργασία, αλλά να εντοπίζει την πηγή του κάθε λάθους, αμέσως μόλις αυτό εντοπιστεί, και να προβαίνει σε κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

Με τον τρόπο αυτό, θα είχαν αποφευχθεί κλήσεις οι οποίες διενεργούνται «χειροκίνητα» και με ανθρώπινο σφάλμα, χωρίς να ελέγχεται το Μητρώο.

Επίσης, θα είχε, ενδεχομένως, εντοπιστεί η αστοχία στην τήρηση εσωτερικού μητρώου εναντίωσης σε κάθε εταιρεία.

Τέλος, σίγουρα θα είχε εντοπιστεί η καθυστέρηση μιας εταιρείας στην ενσωμάτωση του Μητρώου γεγονός που θα έπρεπε να οδηγήσει στην άμεση λήψη σχετικών μέτρων. Επισημαίνεται επίσης ότι, ειδικά όταν ο αριθμός των προωθητικών κλήσεων είναι μεγάλος, όπως αναφέρουν όλες οι εταιρείες, η Elpedison ως υπεύθυνος επεξεργασίας, οφείλει να λαμβάνει και προληπτικά μέτρα ελέγχου των μέτρων και διαδικασιών που εφαρμόζουν οι εκτελούντες την επεξεργασία, όπως με τη διενέργεια ελέγχων στις συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι έλεγχοι αυτοί, δεν πρέπει να περιορίζονται σε οργανωτικά και τεχνικά ζητήματα, αλλά, όπου ο αριθμός των κλήσεων είναι μεγάλος, της τάξης των χιλιάδων ημερησίως, πρέπει να περιλαμβάνουν έλεγχο σε σχέση με τις κλήσεις που έχουν διενεργηθεί για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα.

Μάλιστα, με δεδομένο ότι η Elpedison διαθέτει ήδη το Μητρώο ανά μήνα και ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία οφείλουν να τηρούν αρχεία καταγραφής εξερχομένων κλήσεων, τέτοιος έλεγχος, ο οποίος συνίσταται σε αυτοματοποιημένη αντιπαραβολή αρχείων με αριθμούς (του Μητρώου και των αρχείων εξερχομένων κλήσεων), λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή στάθμη της τεχνολογίας, είναι απλό να υλοποιηθεί και να επαναλαμβάνεται περιοδικά σε ικανό δείγμα κλήσεων, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους.

Συνεπώς, η ΑΠΔΠΧ διαπίστωσε ότι η Elpedison δεν έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα, με βάση το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ, για τον έλεγχο των εκτελούντων την επεξεργασία.

Μετά την εξέταση των καταγγελιών και την ανάλυση των δραστηριοτήτων η Αρχή επέβαλε πρόστιμο ύψους 127.709 ευρώ στην Elpedison, για ελλείψεις στα μέτρα ελέγχου των συνεργαζόμενων εταιρειών και πρόστιμα σε τρεις εταιρείες call center (Call Experts, Zitatel, ΠΛΕΓΜΑ) ύψους 10.000, 6.000 και 20.000 ευρώ αντίστοιχα, για έλλειψη μέτρων ασφάλειας κατά τη διενέργεια των τηλεφωνικών κλήσεων, η οποία είχε ως συνέπεια το γεγονός να κληθούν συνδρομητές οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο μητρώο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006.

Παράλληλα η Αρχή επέβαλε πρόστιμο 5.000 στην εταιρεία Zitatel, γιατί η συλλογή τηλεφωνικών αριθμών μέσω της ιστοσελίδας fthinoreyma.gr είχε πραγματοποιηθεί κατά παράβαση των διατάξεων του ΓΚΠΔ.

Πέραν των προστίμων, η Αρχή επέβαλε προειδοποίηση και λοιπά διορθωτικά μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η νομιμότητα των σχετικών διαδικασιών.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση της Αρχής.

Σχετικοί Τομείς

Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 4 - XVIII & 288

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Η αοριστία των ανακοπών του ΚπολΔ - Δημοσιεύματα ΕπολΔ Νο 29

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ