logo-print

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εκλογική διαδικασία των ιατρικών συλλόγων (Τροπολογία)

Συμμετοχή δικηγόρων ως προέδρων στις εφορευτικές επιτροπές

27/09/2018

27/09/2018

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με τροπολογία του το Υπουργείο Υγείας προχωράει στη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εκλογική διαδικασία των ιατρικών συλλόγων της χώρας.

Με την ίδια τροπολογία το Υπουργείο ρυθμίζει την παράταση για τρεις μήνες από τη λήξη της, της τρέχουσας θητείας των Δ.Σ των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των Εξελεγκτικών Επιτροπών των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, καθώς και των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

Αιτιολογική έκθεση

Με την παρ. 1 της προτεινόμενης ρύθμισης επέρχονται τροποποιήσεις στα άρθρα 304 και 306 του ν. 4512/2018 (Α' 5) σχετικά με τις εκλογές των ιατρικών συλλόγων της χώρας. Ειδικότερα, με την περίπτ. α' η προθεσμία κατάρτισης του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου ιατρών από το Διοικητικό Συμβούλιο του ιατρικού συλλόγου διορθώνεται στην ορθή των οκτώ (8) ημερών αντί της εσφαλμένης των δεκαπέντε (15) ημερών. Το σφάλμα αυτό προκύπτει και από την περίπτ. α' της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, σύμφωνα με την οποία το δικαίωμα του εκλέγειν το έχουν τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα οκτώ (8) ημερολογιακές μέρες πριν τις αρχαιρεσίες.

Περαιτέρω, με την περίπτ. β', όσον αφορά τη συγκρότηση των εφορευτικών επιτροπών, προβλέπεται η συμμετοχή σ' αυτές, ως προέδρων τους, δικηγόρων των οικείων δικηγορικών συλλόγων, όπως ήδη προβλέπεται για σωματεία, επιμελητήρια, ενώσεις προσώπων και συλλογικά όργανα με το άρθρο 52 του ν. 4446/2016 (Α'240).

Με τις διατάξεις της παρ. 2 παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019 η τρέχουσα θητεία των οργάνων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.). Συγκεκριμένα, η θητεία των σημερινών οργάνων διοίκησης των Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας (Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβούλίων, Εξελεγκτικών Επιτροπών και εκπροσώπων στη Γ.Σ. του Ε.Ο.Ο.) καθώς και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, η οποία έληγε στο τέλος Απριλίου 2018, παρατάθηκε για έξι μήνες (δηλ. μέχρι τις 31-10-2018), λόγω αντίστοιχης εξάμηνης παράτασης της διενέργειας των αρχαιρεσιών εκλογής τους με την από 20-04-2018 αριθμ. πρωτ. Γ5α/Γ.Π.οικ.31224 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

Ήδη, με την προτεινόμενη ρύθμιση, η θητεία των παραπάνω παρατείνεται για ένα επί πλέον τρίμηνο, που αποτελεί χρόνο απαραίτητο για την ολοκλήρωση του έργου τους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. α) Το τρίτο εδάφιο της περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 304 του ν. 4512/2018 (Α' 5) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του ως εξής: «Προς βεβαίωση των ανωτέρω καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκτίθεται στα γραφεία του Συλλόγου οκτώ (8) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την ημέρα των αρχαιρεσιών, κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ιμήφου μελών, ο οποίος υπόκειται στον έλεγχο κάθε μέλους του Συλλόγου και διορθώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη αίτηση μέλους ή οποιουδήποτε δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον.».

β) Η παρ. 3 του άρθρου 306 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:

«3. Η εκλογή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού, γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου (εκλογικοί κατάλογοι, προετοιμασία χώρων, καλπών, ψηφοδελτίων, φακέλων κ.λπ.). Για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών αρμόδια είναι τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από έναν (1) Δικηγόρο, με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, που ορίζεται από ταν οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, με το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο και δύο (2) μέλη, μη υποψηφίους, τα οποία ορίζονται με ισάριθμα αναπληρωματικά, με κλήρωση από τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η κλήρωση διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν τις εκλογές σε ειδική συνεδρίαση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού.

Στους Ιατρικούς Συλλόγους, στους οποίους η εκλογή ενεργείται κατά τμήματα, συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ιατρικού Συλλόγου, Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που απαρτίζεται από έναν (1) Δικηγόρο που ορίζεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, με το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, και από τέσσερα (4) μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Οι εφορευτικές επιτροπές των τμημάτων συγκροτούνται από τρεις (3) ιατρούς, οι οποίοι εκλέγονται, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου με κλήρωση από τα μη υποψήφια μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ζητήματα εγκυρότητας ψηφοδελτίων καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών κρίνονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.».

2. Η τρέχουσα θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων, των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των Εξελεγκτικών Επιτροπών των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.) παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019. Το ίδιο ισχύει και για την τρέχουσα θητεία των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.).

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία εδώ.

Ενοχικό Δίκαιο Ειδικό Μέρος
Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση