logo-print

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (σχέδιο νόμου)

Δυνατότητα μετατροπής των δικαστηρίων σε δικαστήρια τηλεματικής, επιθεώρηση των δικαστηρίων και των εισαγγελιών ως οργανωτικών μονάδων, η μη έγκαιρη ολοκλήρωση των υποθέσεων δύναται να οδηγήσει σε στέρηση μισθού, πειθαρχικές κυρώσεις, μέχρι και οριστική αποπομπή του δικαστικού λειτουργού

26/05/2022

27/05/2022

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημόσιες Συμβάσεις - Σχόλια Νομολογία κατ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών».

Με το σχέδιο νόμου αντικαθίστανται και εκσυγχρονίζονται διατάξεις του Κώδικα, οι οποίες λόγω της παρόδου των ετών αλλά και της αποσπασματικότητάς τους είχαν καταστεί δυσλειτουργικές και δυσχερώς εφαρμόσιμες.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, μεταξύ άλλων:

α) επανακαθορίζεται το πλαίσιο βάσει του οποίου γίνεται η ίδρυση, συγχώνευση και κατάργηση δικαστηρίων και εισαγγελιών ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εν όλω ή εν μέρει μετατροπής των δικαστηρίων σε δικαστήρια τηλεματικής (άρθρο 2),

β) αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων σε έκτακτες περιστάσεις, όπως η πανδημία του κορωνοϊού COVID - 19, η εμφάνιση έκτακτων καιρικών φαινομένων και η συνδρομή άλλων λόγων ανωτέρας βίας (παρ. 2 άρθρου 22),

γ) αναμορφώνεται η διαδικασία ανάδειξης της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, ώστε να ανταποκρίνεται με πρόσφορο τρόπο στις ουσιαστικές απαιτήσεις της δικαστικής ανεξαρτησίας με σεβασμό στις συνταγματικές επιταγές (παρ. 3 άρθρου 59), σύμφωνα και με τις πρακτικές αλλοδαπών εννόμων τάξεων και τις προτάσεις διεθνών οργάνων,

δ) αναδιαμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών, σε συμμόρφωση και προς τις διεθνείς και ευρωπαϊκές αρχές για τη δικαστική εκπαίδευση (άρθρα 55 και 56) καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την εκπροσώπηση της χώρας από λειτουργούς της δικαιοσύνης σε διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα (άρθρο 62) και αξιοποιούνται οι δυνατότητες που παρέχουν τα διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα για την επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών. Παράλληλα, εντάσσεται στην υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών, η παρακολούθηση των υποχρεωτικών επιμορφωτικών σεμιναρίων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) (παρ. 3 άρθρου 74, παρ. 4 άρθρου 77, παρ. 6 άρθρου 83, παρ. 7 άρθρου 89, παρ. 7 άρθρου 100),

ε) προκειμένου η αξιολόγηση των δικαστικών λειτουργών να καταστεί, κατά το δυνατόν, ουσιαστική, αντικειμενική και αποτελεσματική, επέρχονται, με γνώμονα τον σεβασμό της δικαστικής ανεξαρτησίας, οι κατάλληλες τροποποιήσεις και προσθήκες στις διατάξεις του Κώδικα που αφορούν την επιθεώρηση προκειμένου να παρέχει πιο ασφαλή και αντικειμενικά δεδομένα για τον υπό αξιολόγηση δικαστικό λειτουργό. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται βαρύτητα στην επιθεώρηση των δικαστηρίων και των εισαγγελιών ως οργανωτικών μονάδων (άρθρα 100-102). Περαιτέρω, οι νέες διατάξεις διευκολύνουν την εξατομικευμένη διάγνωση των προσόντων, ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ή αδυναμιών εκάστου δικαστικού λειτουργού και εξυπηρετούν το βασικό σκοπό της επιθεώρησης, ο οποίος συνίσταται στη διακρίβωση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, της ικανότητας και επάρκειάς του για την εκπλήρωση των καθηκόντων του στον απαιτούμενο βαθμό καθώς και στην ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Παράλληλα, η επιθεώρηση επεκτείνεται και στους διευθύνοντες τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες των οποίων ο ρόλος είναι κομβικός για την αποτελεσματική απονομή τα δικαιοσύνης (άρθρα 101 και 102),

στ) προβλέπεται, για πρώτη φορά, η υποχρεωτική παρακολούθηση από τα μέλη των Συμβουλίων Επιθεώρησης και τους Επιθεωρητές προγραμμάτων επιμόρφωσης που διοργανώνονται στην ΕΣΔι μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής, πριν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, ώστε οι τελευταίοι να έχουν στη διάθεσή τους, μαζί με το ενιαίο πλαίσιο οδηγιών, πρακτικών και κατευθύνσεων του άρθρου 104, ένα ισχυρό οπλοστάσιο προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο ρόλο τους (άρθρο 99) και

ζ) δεδομένου ότι η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα του δικαιοδοτικού μας συστήματος, προβλέπεται ότι η μη έγκαιρη ολοκλήρωση των υποθέσεων από τους δικαστικούς λειτουργούς δύναται να οδηγήσει σε στέρηση μισθού και σε πειθαρχικές κυρώσεις, που μπορούν να φτάσουν μέχρι και την οριστική αποπομπή των δικαστικών λειτουργών (άρθρα 59 και 109).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι νέες διατάξεις στοχεύουν στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών μέσω θεσμικών εγγυήσεων τόσο σε οργανωτικό όσο και σε διαδικαστικό επίπεδο αλλά και στην ουσιαστική αξιολόγηση και λογοδοσία τους, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις προκειμένου οι πολίτες να απολαμβάνουν έγκαιρη, πλήρη και αποτελεσματική δικαστική προστασία. Για τον ίδιο σκοπό, θεσπίζονται και ειδικές διατάξεις για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εισαγωγή και προσαρμογή των νέων τεχνολογιών στο χώρο και τις εξειδικευμένες απαιτήσεις της δικαιοσύνης.

Δείτε αναλυτικά το νομοσχέδιο στο hellenicparliament.gr

Πρόσθετοι λογοι αναιρέσεων κατά τον ΚΠΔ

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Θεωρία και πράξη του επιτελικού κράτους

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

send