logo-print

Στις 25 Ιουνίου η ανακήρυξη των υποψήφιων βουλευτών για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

Αναλυτικές πληροφορίες από το Υπουργείο Εσωτερικών για τις υποψηφιότητες βουλευτών στις εκλογές της 7ης Ιουλίου

19/06/2019

20/06/2019

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σημείωση: Ο τίτλος διορθώθηκε σε 25, αντί για 21 Ιουνίου, καθώς εκδόθηκε νεότερη ανακοίνωση από τον Άρειο Πάγο.

Εγκύκλιο αναφορικά με τις υποψηφιότητες βουλευτών στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από το αρµόδιο πρωτοδικείο σε δηµόσια συνεδρίαση την 21η Ιουνίου 2019.

Η εγκύκλιος αποσκοπεί στην ενηµέρωση και διευκόλυνση των πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων βουλευτών στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, για τα θέµατα που αφορούν στην υποβολή των υποψηφιοτήτων, στις προϋποθέσεις και στα κωλύµατα εκλογιµότητας, στις αντίστοιχες ενέργειες των κοµµάτων και υποψηφίων και στις προθεσµίες µέσα στις οποίες πρέπει να συντελεσθούν οι ενέργειες αυτές κ.λπ.

Επίσης, παρέχονται και σχετικές µε τα ανωτέρω θέµατα πληροφορίες, που κρίνονται χρήσιµες για τη διευκόλυνση των αρµόδιων αρχών και υπηρεσιών.

Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων αποτελούν:

α) οι διατάξεις του Συντάγµατος και

β) η νοµοθεσία για την εκλογή βουλευτών, δηλαδή το π.δ.26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57).

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ – ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του π.δ. 26/2012, η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 αρχίζει την 11η Ιουνίου 2019, ηµέρα δηµοσίευσης του διατάγµατος διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης των εκλογών (π.δ. 56/2019, ΦΕΚ 97 Α΄).

β) ∆ιευκρινίζεται ότι, όπου αναφέρεται το αρµόδιο ή το οικείο πρωτοδικείο, νοείται αυτό που καθορίζεται από τις διατάξεις των παραγράφων 3 – 5 του άρθρου 94 του π.δ.26/2012, δηλαδή:

(1) Το Πρωτοδικείο Αθηνών, για τις εκλογικές περιφέρειες Α’ Αθηνών, Β1 Βορείου Τοµέα Αθηνών, Β2 ∆υτικού Τοµέα Αθηνών, Β3 Νοτίου Τοµέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής και ∆υτικής Αττικής.

(2) Το Πρωτοδικείο Πειραιώς, για τις εκλογικές περιφέρειες Α’ Πειραιώς και Β’ Πειραιώς.

(3) Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, για τις εκλογικές περιφέρειες Α’ Θεσσαλονίκης και Β’ Θεσσαλονίκης.

(4) Το Πρωτοδικείο Νεαπόλεως, για την εκλογική περιφέρεια του νοµού Λασιθίου.

(5) Το Πρωτοδικείο που εδρεύει στην έδρα κάθε νοµού για την εκλογική περιφέρεια του οικείου νοµού.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 55 του Συντάγµατος, «Για να εκλεγεί κανείς βουλευτής απαιτείται να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει τη νόµιµη ικανότητα να εκλέγει και να έχει συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο έτος της ηλικίας του κατά την ηµέρα της εκλογής». Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις του Συντάγµατος, σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 29 παρ.1 του π.δ. 26/2012, ο υποψήφιος βουλευτής, πρέπει:

α) Να είναι Έλληνας πολίτης. Ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας δεν επιδρούν περιοριστικά στην υποβολή υποψηφιότητας,

β) Να έχει συµπληρώσει κατά την ηµέρα της εκλογής, δηλαδή στις 7 Ιουλίου 2019, το 25ο έτος της ηλικίας του. Με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του π.δ.26/2012, η ηλικία των υποψηφίων αποδεικνύεται από την εγγραφή στο µητρώο αρρένων ή το δηµοτολόγιο δήµου. Αν για τη συµπλήρωση της ηλικίας πρέπει να βεβαιωθεί - εκτός από το έτος - και η ηµεροµηνία γέννησης, αυτή αποδεικνύεται µόνο µε ληξιαρχική πράξη γέννησης.

γ) Να µην έχει στερηθεί το δικαίωµα του εκλέγειν.

Σχετικές µε την προϋπόθεση αυτή, είναι οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Συντάγµατος και του άρθρου 5 του π.δ.26/2012, σύµφωνα µε τις οποίες στερούνται του δικαιώµατος του εκλέγειν:

• όσοι βρίσκονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε πλήρη στερητική δικαστική συµπαράσταση.

• όσοι στερήθηκαν το δικαίωµα αυτό, λόγω αµετάκλητης ποινικής καταδίκης, για κάποιο από τα εγκλήµατα που ορίζονται στον ποινικό και στο στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η πρόταση και η ανακήρυξη των υποψηφίων ρυθµίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του π.δ.26/2012. Η πρόταση υποψηφιότητας είναι γραπτή και υπογράφεται το λιγότερο από δώδεκα (12) εκλογείς της εκλογικής περιφέρειας για την οποία προτείνεται ο υποψήφιος. Την πρόταση πρέπει να αποδεχθεί εγγράφως ο ίδιος ο προτεινόµενος ή ο πληρεξούσιός του.

Οι υποψήφιοι έχουν επίσης το δικαίωµα να προτείνουν την υποψηφιότητά τους οι ίδιοι προσωπικά ή µε τον παραπάνω πληρεξούσιο τους. Η πληρεξουσιότητα για την υποβολή πρότασης ή αποδοχή πρότασης εκλογέων, πρέπει να είναι ειδική και να παρέχεται µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην πρόταση υποψηφιότητας αναγράφεται το κύριο όνοµα, το επώνυµο, το πατρώνυµο, η ιδιότητα και η ακριβής διεύθυνση του προτεινόµενου είτε η πρόταση γίνεται από τον ίδιο είτε από πληρεξούσιό του είτε από εκλογείς.

Στην πρόταση υποψηφιότητας ή στη δήλωση αποδοχής της πρότασης, πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του προτεινόµενου ή του πληρεξουσίου του, στην οποία να δηλώνεται ο δήµος, στο µητρώο αρρένων ή στο δηµοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραµµένος, το έτος γέννησής του (και η ηµεροµηνία γέννησής του, για την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του π.δ. 26/2012), ότι δεν έχει στερηθεί το δικαίωµα του εκλέγειν και ότι δεν υπέβαλε ούτε αποδέχτηκε πρόταση υποψηφιότητας σε άλλη εκλογική περιφέρεια.

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ.26/2012, οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας δεν επιτρέπεται, κατά τις ίδιες εκλογές, να υποβάλουν υποψηφιότητα σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια.

Όταν η πρόταση υποψηφιότητας ή η δήλωση αποδοχής πρότασης εκλογέων γίνεται από τον πληρεξούσιο του προτεινόµενου υποψηφίου, επισυνάπτεται πάντοτε στην πρόταση ή τη δήλωση, αντίγραφο της συµβολαιογραφικής πράξης µε την οποία χορηγήθηκε η πληρεξουσιότητα. Στην πρόταση επισυνάπτεται, επίσης, παράβολο αξίας εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδοµήντα τεσσάρων λεπτών (146,74 €).

Σηµειώνεται ότι µετά την καθιέρωση και τη γενίκευση της χρήσης του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παραβόλου), για την έκδοσή του, οι υποψήφιοι θα πρέπει να κάνουν χρήση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρµογής της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

Σε περίπτωση που γίνει χρήση έγχαρτου παραβόλου, τόσο τα διπλότυπα είσπραξης όσο και τα έντυπα παράβολα έχουν την αυτή αποδεικτική ισχύ και επιβεβαιώνουν την πραγµατοποιούµενη είσπραξη.

Η πρόταση υποψηφιότητας επιδίδεται, κατόπιν παραγγελίας του υποψηφίου ή οποιουδήποτε εκλογέα, µε δικαστικό επιµελητή στον πρόεδρο του πρωτοδικείου στο οποίο υπάγεται η εκλογική περιφέρεια του υποψηφίου, το αργότερο εννέα (9) ηµέρες µετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου δηλαδή το αργότερο µέχρι και την 20η Ιουνίου 2019.

Πρόταση από την οποία λείπουν τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 32 του π.δ.26/2012 και δεν συνοδεύεται από τη δήλωση, το παράβολο και το αντίγραφο της συµβολαιογραφικής πράξης πληρεξουσιότητας (όταν η πρόταση ή η αποδοχή της γίνεται µε πληρεξούσιο), καθώς και τα στοιχεία της παρ. 7 του άρθρου αυτού είναι απαράδεκτη.

Πριν από την ανακήρυξη, το αρµόδιο πρωτοδικείο εξετάζει αν η πρόταση φέρει τις υπογραφές των δώδεκα τουλάχιστον εκλογέων ή του πληρεξουσίου του υποψηφίου.

Στην περίπτωση που η πρόταση υπογράφεται από εκλογείς, πρέπει να διερευνηθεί αν αυτοί είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήµου της εκλογικής περιφέρειας που προτείνεται ο υποψήφιος. Για τη διευκόλυνση των δικαστηρίων, πρέπει να αναγράφεται στην πρόταση των εκλογέων ο δήµος, στον εκλογικό κατάλογο του οποίου είναι εγγεγραµµένος κάθε ένας από αυτούς.

Το αρµόδιο πρωτοδικείο εξετάζει επίσης:

α) αν η πρόταση περιέχει όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του ανωτέρω άρθρου 32

β) αν συνοδεύεται από αντίγραφο συµβολαιογραφικής πράξης πληρεξουσιότητας, όταν η πρόταση ή η αποδοχή αυτής γίνεται µε πληρεξούσιο και

γ) αν επισυνάπτεται το γραµµάτιο της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.).

Στην περίπτωση που η πρόταση υποψηφιότητας υποβάλλεται από τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 56 του Συντάγµατος και για διευκόλυνση των αρµόδιων πρωτοδικείων, κρίνεται σκόπιµο να επισυνάπτεται στην πρόταση και υπεύθυνη δήλωση (κατά τον τύπο της δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986) των προτεινόµενων υποψηφίων, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύµατα του άρθρου 56 του Συντάγµατος.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από το αρµόδιο πρωτοδικείο σε δηµόσια συνεδρίαση, δέκα (10) ηµέρες µετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, δηλαδή την 21η Ιουνίου 2019. 

Ποσόστωση υποψηφίων ανά φύλο

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασµών αυτοτελών κοµµάτων, συνασπισµού συνεργαζόµενων κοµµάτων και ανεξαρτήτων, ο αριθµός των υποψηφίων βουλευτών, από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού αριθµού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως, ανά εκλογική περιφέρεια. Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε το µισό της µονάδας και άνω.

 Στο σηµείο αυτό, διευκρινίζεται ότι η ποσόστωση αφορά στο σύνολο των υποψηφίων κάθε συνδυασµού σε κάθε εκλογική περιφέρεια και όχι στο σύνολο των υποψηφίων κάθε συνδυασµού σε όλη την Επικράτεια.

Έτσι π.χ. σε µια εκλογική περιφέρεια που εκλέγονται εννέα βουλευτές και που µε την προβλεπόµενη προσαύξηση ο αριθµός των υποψηφίων µπορεί να ανέλθει σε δώδεκα, ο συνδυασµός θα πρέπει, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, να συµπεριλάβει τουλάχιστον 12Χ40%=4,8 δηλαδή 5 υποψηφίους από το ένα φύλο. 

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο 57/2019

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30
send