logo-print

Συμβόλαια απόδοσης και αξιολόγηση των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων (Προεδρικό Διάταγμα 32/2021)

28/05/2021

31/05/2021

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 32/2021 για τα "Συμβόλαια απόδοσης και αξιολόγηση των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων".

Με τις διατάξεις του Διατάγματος, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στα Συμβόλαια Απόδοσης των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων που προβλέπονται στο άρθρο 43 του ν. 4622/2019 και εξειδικεύονται ο τύπος του συμβολαίου απόδοσης, η στοχοθεσία, το χρονοδιάγραμμα και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των ανωτέρω προσώπων.

Συμβόλαιο απόδοσης

Κάθε Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας υπογράφει με τον οικείο Υπουργό συμβόλαιο απόδοσης, το οποίο περιλαμβάνει τους στρατηγικούς στόχους της Γραμματείας της οποίας προΐσταται, τους επιχειρησιακούς στόχους που πρέπει να επιτυγχάνονται από αυτόν σε ετήσια βάση, τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και τις δράσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν από αυτόν κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Το Συμβόλαιο απόδοσης υπογράφεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τον διορισμό του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα. Εφόσον δεν έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο για το τρέχον έτος το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής (Ε.Σ.Κυ.Π.) που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4622/2019, το συμβόλαιο απόδοσης υπογράφεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Κυ.Π.. Ειδικώς στην περίπτωση των Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων που έχουν διορισθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το συμβόλαιο απόδοσης υπογράφεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αυτή. Το συμβόλαιο απόδοσης δύναται να επικαιροποιείται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Ε.Σ.Κυ.Π. εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Το συμβόλαιο απόδοσης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου Υπουργείου.

Η στοχοθεσία και αξιολόγηση των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων βασίζονται σε δύο κεντρικούς άξονες:

α) Στο πλαίσιο του πρώτου άξονα, τίθεται με το συμβόλαιο απόδοσης ένας κοινός για όλους τους Γραμματείς στόχος, ο οποίος αφορά στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της οικείας Γραμματείας και αξιολογείται με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 3.

β) Στο πλαίσιο του δεύτερου άξονα, τίθενται με το συμβόλαιο απόδοσης σε κάθε αξιολογούμενο Γραμματέα εξατομικευμένοι επιχειρησιακοί στόχοι, οι οποίοι προσδιορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.

Η ετήσια στοχοθεσία της περ. β) της παρ. 3 κοινοποιείται από τον οικείο Υπουργό στον αξιολογούμενο Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τον διορισμό του ή την έγκριση του Ε.Σ.Κυ.Π. από το Υπουργικό Συμβούλιο ή την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά περίπτωση, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 2, προκειμένου να υποβάλει τις παρατηρήσεις του. Ο Υπουργός δεν υποχρεούται να υιοθετήσει τυχόν προτάσεις ή εισηγήσεις του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα που αφορούν στη στοχοθεσία εν γένει ή ορισμένους από τους στόχους της.

Κριτήρια αξιολόγησης για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Γραμματείας

Ο Γενικός και ο Ειδικός Γραμματέας αξιολογούνται για την επίδοσή τους, όσον αφορά στον στόχο της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 2, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Ήθος, αφοσίωση στα καθήκοντα, αντοχή στην πίεση, αυτοπαρακίνηση, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα. Αξιολογούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του αξιολογούμενου, όπως αυτά αναδεικνύονται από τις πράξεις και παραλείψεις του, κατά τον χρόνο ισχύος του συμβολαίου απόδοσης.

2. Ηγεσία ομάδας, διοικητική ικανότητα. Αξιολογείται η ικανότητα παρακίνησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και προγραμματισμού, οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου της λειτουργίας των υπηρεσιών της Γραμματείας.

3. Λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων. Αξιολογείται η ικανότητα έγκαιρης λήψης των βέλτιστων αποφάσεων, αποτελεσματικής διαχείρισης των κρίσεων, των προβλημάτων και του χρόνου.

4. Καινοτομία, προσαρμοστικότητα και ενεργή δράση στην αλλαγή. Αξιολογούνται η εισαγωγή και αποδοχή καινοτόμων μεθόδων και πρωτότυπων λύσεων για τη βελτίωση του παραγόμενου αποτελέσματος, η προσαρμοστικότητα και ευελιξία, καθώς και η δημιουργία - διάχυση οράματος για αλλαγή.

5. Αυτονομία, πρωτοβουλία, προσδιορισμός προτεραιοτήτων. Αξιολογούνται η ευχέρεια ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της θέσης χωρίς υποστήριξη, η γνωστική επάρκεια, η ανάληψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών και η ικανότητα ιεράρχησης προς επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

6. Ομαδικό πνεύμα, συνεργασιμότητα, αποτελεσματική επικοινωνία. Αξιολογούνται η δυνατότητα προαγωγής της συνεργασίας οριζόντια και κάθετα, η δυνατότητα ενεργητικής επικοινωνίας (ενσυναίσθηση) και η ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος.

Διαδικασία αξιολόγησης

1. O Υπουργός ελέγχει την πορεία υλοποίησης του συμβολαίου απόδοσης και αξιολογεί τον Γενικό ή τον Ειδικό Γραμματέα σε ετήσια βάση.

2. Η περίοδος αξιολόγησης αρχίζει με την υπογραφή του συμβολαίου απόδοσης και λήγει κατά την αυτή ημεροχρονολογία του επόμενου έτους.

3. Σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους ή όποτε κριθεί αυτό αναγκαίο από τον οικείο Υπουργό, μπορεί πριν από την αξιολόγηση που προβλέπεται στην παρούσα, να καλείται ο αξιολογούμενος Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας σε συνάντηση, κατά την οποία συζητούνται τα μέχρι τότε αποτελέσματα της απόδοσης του αξιολογούμενου, αναζητούνται οι αιτίες απόκλισης και αποφασίζονται ενέργειες βελτίωσης της απόδοσης, με σκοπό την επίτευξη των στόχων. Για την αξιολόγηση, η οποία διενεργείται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της περιόδου αξιολόγησης, συντάσσεται από τον οικείο Υπουργό έκθεση αξιολόγησης, η οποία κοινοποιείται στον αξιολογούμενο. Στην έκθεση αξιολόγησης καταχωρούνται η βαθμολογία ως προς την επίτευξη των στόχων της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Γραμματείας, καθώς και των επιχειρησιακών στόχων, συμπεριλαμβανομένης ειδικής αιτιολογίας, όπου απαιτείται. Η αξιολόγηση μπορεί να διενεργείται και ηλεκτρονικά, με τρόπο, όμως, που να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που καταχωρούνται και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των αξιολογούμενων προσώπων με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σε περίπτωση αδυναμίας διενέργειας της αξιολόγησης από τον αρμόδιο υπουργό για λόγους ανωτέρας βίας, η αξιολόγηση διενεργείται από τον Αναπληρωτή Υπουργό ή, σε περίπτωση απουσίας Αναπληρωτή Υπουργού, από τον αρμόδιο Υφυπουργό.

4. Ειδικά στην περίπτωση Γενικών και Ειδικών Γραμματέων που προΐστανται Γενικών ή Ειδικών Γραμματειών, η άσκηση των αρμοδιοτήτων των οποίων έχει ανατεθεί, εν όλω ή εν μέρει, σε Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό, οι αρμοδιότητες του Υπουργού κατ’ εφαρμογή του παρόντος ασκούνται ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού.

Ειδικά για τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αρμόδιος για τη στοχοθεσία, την υπογραφή του συμβολαίου απόδοσης και την αξιολόγηση είναι ο Υπουργός Επικρατείας, με αρμοδιότητα για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου ή ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, εφόσον του έχει ανατεθεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων της οικείας Γενικής ή Ειδικής Γραμματείας.

5. Για τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς που με δική τους υπαιτιότητα δεν επιτυγχάνουν ουσιωδώς τους στόχους που τίθενται με το Συμβόλαιο απόδοσης, και αξιολογούνται ως ανεπαρκείς ή μερικώς επαρκείς σύμφωνα με την κλίμακα που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 6, ο οικείος Υπουργός δύναται να εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό την πρόωρη λήξη της θητείας τους. Στην περίπτωση αυτή, ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας παύεται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του οικείου Υπουργού ή, ειδικώς στην περίπτωση των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με απόφαση του Πρωθυπουργού.

Δείτε αναλυτικά το Π.Δ. 32/2021 στο dsanet.gr

Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2η έκδ.,
Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ