logo-print

Σύσταση και Λειτουργία Μητρώου Κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΦΕΚ)

Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας του Μητρώου Κληρικών.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, σε ενιαίο Μητρώο της Εκκλησίας της Ελλάδος απογράφονται ανά Ιερά Μητρόπολη και υπό τον συντονισμό και την μηχανογραφική υποστήριξη της Ιεράς Συνόδου άπαντες οι κληρικοί, ήτοι οι εφημέριοι (πρεσβύτεροι), διάκονοι και ιεροκήρυκες, οι οποίοι διακονούν στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Τήνου. Ειδικότερα, υποχρέωση απογραφής υπέχουν οι τακτικοί, οι προσωρινοί, οι άμισθοι και οι έμμισθοι κληρικοί με βαθμό διακόνου ή πρεσβυτέρου (στους οποίους περιλαμβάνονται οι κληρικοί των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, οι μοναχοί που έχουν χειροτονηθεί κληρικοί - ιεροδιάκονοι ή ιερομόναχοι), οι ιεροκήρυκες, καθώς και οι συνταξιούχοι κληρικοί.

Το Μητρώο υπόκειται σε διαρκή ενημέρωση και παρακολούθηση μεταβολών από τις Ιερές Μητροπόλεις και τηρείται σε ψηφιακή μορφή (ως βάση δεδομένων) υπό την επιμέλεια και την ευθύνη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το Μητρώο, όταν εκτυπώνεται σε έντυπη μορφή, φέρει την θεώρηση του Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου στο τέλος του σώματός του. Οι Ιερές Μητροπόλεις έχουν την υποχρέωση διαρκούς συμπληρώσεως με νέες εγγραφές και ενημερώσεως του περιεχομένου των υπαρχουσών καταγραφών.

Για τις ανάγκες του παρόντος δίδονται οι κατωτέρω ορισμοί:

α) Εκκλησία της Ελλάδος: το αυτοτελές (σε σχέση με τις Ιερές Μητροπόλεις) εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977 (Α΄ 146), που διοικείται από την Ιερά Σύνοδο (άρθρα 3 παρ. 1 Συντ., 1, 3, και 7 ν. 590/1977), αλλά εν ευρεία εννοία το σύνολο των εν Ελλάδι Ιερών Μητροπόλεων του ν. 590/1977 (82 κατά τον χρόνο εκδόσεως του παρόντος). Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται αναφορά στις υπηρεσιακές αρμοδιότητες της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με την τήρηση του Μητρώου νοείται το ΝΠΔΔ του ως άνω πρώτου εδαφίου.

β) Εφημέριοι (πρεσβύτεροι) και διάκονοι: κληρικοί της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγματος εν Ελλάδι Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού είναι όσοι έχουν κανονική (σύμφωνη με τους Ιερούς Κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού) χειροτονία ενός εκ των δύο πρώτων βαθμών της Ιερωσύνης (διακόνου, πρεσβυτέρου) και βρίσκονται σε εκκλησιαστική και μυστηριακή κοινωνία μετά του οικείου τους Ποιμενάρχη και Μητροπολίτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (δυνάμει της άδειας και ευλογίας του οποίου τελούν τα Ιερά Μυστήρια και Ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας και τον οποίον μνημονεύουν κατά την τέλεσή τους) και μετά της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως, την οποία διαποιμαίνει ο ανωτέρω Μητροπολίτης, όπως και της Εκκλησίας της Ελλάδος (άρθρο 1 ν. 590/1977) και των λοιπών Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, των ευρισκομένων σε αδιατάρακτη κοινωνία μετά της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (Οικουμενικού Πατριαρχείου), ασχέτως αν συνδέεται με έννομη σχέση με τους παραπάνω εκκλησιαστικούς φορείς,

γ) Ιεροκήρυκες: οι κληρικοί της ανωτέρω περιπτώσεως α, που έχουν χειροτονηθεί στον δεύτερο βαθμό Ιερωσύνης (πρεσβύτεροι) και έχουν διορισθεί με επιπλέον των ανωτέρω ειδικό καθήκον του καθεκάστη λειτουργική Σύναξη και Ιερά Ακολουθία κηρύγματος του θείου λόγου στο ποίμνιο των Ιερών Μητροπόλεων.

δ) Κεντρικός Υπεύθυνος Μητρώου και Υπεύθυνοι Μητρώου: τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 5 και έχουν καθήκον την τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου.

ε) Κανονική κατάσταση/κανονική υπαγωγή κληρικού: η εκκλησιαστική κατάσταση κληρικού (η Μητρόπολη στην οποία ανήκει, ο βαθμός Ιερωσύνης, ο Ιερός Ναός στον οποίο διακονεί, ότι δεν έχει κώλυμα ασκήσεως της Ιερωσύνης του ή βρίσκεται σε πειθαρχική κατάσταση απαγορεύσεως τελέσεως ιεροπραξιών προσωρινώς ή οριστικώς κ.λπ.).

στ) Ιεροπραξίες: τα Ιερά Μυστήρια και οι Ακολουθίες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, που ορίζονται στους Ιερούς Κανόνες, την Ιερά Παράδοση της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και το Τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως (Οικουμενικό Πατριαρχείο) και τις Αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Οι εξυπηρετούμενοι εκκλησιαστικοί σκοποί της απογραφής σε κεντρική βάση δεδομένων των κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος με τήρηση όλων των απολύτως αναγκαίων στοιχείων των απογραφομένων προσώπων είναι η κατοχύρωση και εποπτεία της υπηρεσιακής και εκκλησιαστικής καταστάσεως των κληρικών, η οργάνωση του ποιμαντικού έργου, η διευκόλυνση της συνεργασίας και ενημερώσεως των Ιερών Μητροπόλεων για τους κληρικούς, η ενημέρωση του ποιμνίου της Εκκλησίας της Ελλάδος και των κρατικών υπηρεσιών για το προσωπικό των Ιερών Μητροπόλεων, η ασφάλεια δικαίου και η προστασία των συναλλαγών, η κεντρική εποπτεία της Ιεράς Συνόδου για την υπηρεσιακή οργάνωση κατανομή και κατάσταση του Ιερού Κλήρου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, διά της συστάσεως και λειτουργίας του Μητρώου σκοπείται:

α. Η αξιοποίηση και διαχείριση του δυναμικού των θρησκευτικών λειτουργών εντός της περιφέρειας εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

β. Ο εντοπισμός των κενών οργανικών θέσεων των εφημερίων, διακόνων και ιεροκηρύκων ανά Ενορία και Ιερά Μητρόπολη και η παρακολούθηση της πληρώσεως ή μη αυτών.

γ. Η ευρετηρίαση και υπηρεσιακή απογραφή των κληρικών με βάση την Ιερά Μητρόπολη και τα στοιχεία ταυτότητας και η δυνατότητα χορηγήσεως επίσημης βεβαιώσεως από την Ιερά Σύνοδο περί των κληρικών (εμμίσθων και αμίσθων), που ανήκουν στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος σε δεδομένη χρονική στιγμή.

δ. Η δυνατότητα διαπιστώσεως της Ιεράς Συνόδου περί της κανονικής υπαγωγής κάθε κληρικού με βάση τα στοιχεία του και η δυνατότητα της παραπομπής πάσης φύσεως ζητημάτων (υπηρεσιακών, πειθαρχικών κ.λπ.), που τον αφορούν, στον κατά τόπον αρμόδιο Μητροπολίτη.

ε. Η δυνατότητα εξακριβώσεως από ενδιαφερομένους και κρατικές αρχές (π.χ. ληξιαρχεία, προανακριτικές και ανακριτικές αρχές, διπλωματικές αντιπροσωπείες ημεδαπές και αλλοδαπές) της αρμοδιότητας έγκυρης τελέσεως Ιερών Μυστηρίων από κληρικούς κατά το δόγμα της Ανατολικής Ορθόδοξου Εκκλησίας του Χριστού και η δυνατότητα εκτιμήσεως του κύρους ιεροπραξιών ως έγκυρων ή μη από την Εκκλησία της Ελλάδος, την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως (Οικουμενικό Πατριαρχείο) και από κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού, που είναι αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με Αυτήν.

στ. Η παροχή δυνατότητας πληροφορήσεως στο κοινό για τους κανονικούς κληρικούς της Εκκλησίας της Ελλάδος και διακρίσεως των κληρικών των Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος από θρησκευτικούς λειτουργούς άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων.

ζ. Η αποτροπή περιστατικών παραπληροφορήσεως μελών του ποιμνίου της Εκκλησίας της Ελλάδος ή ομοδόξων Εκκλησιών στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη και παράνομου προσηλυτισμού ή προκλήσεως θρησκευτικής συγχύσεως σε βάρος του ποιμνίου της Εκκλησίας της Ελλάδος ή ομοδόξων Εκκλησιών στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη από λειτουργούς άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων.

Δείτε αναλυτικά τον Κανονισμό εδώ.

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αγωγές Αιτήσεις και Ενστάσεις Εμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

send