logo-print

Σύσταση μητρώου για τις ενημερωτικές ιστοσελίδες: Μόνο σε εγεγγραμμένες κρατικής διαφήμιση και ενίσχυση - Τα κριτήρια για την εγγραφή

Σχέδιο νόμου για την ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο

02/09/2022

20/09/2022

Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, υπό τον τίτλο: «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο – Σύσταση Ηλεκτρονικών Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης».

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με την αξιολογούμενη ρύθμιση εντάσσεται σε Μητρώο το σύνολο του έντυπου Τύπου, δηλαδή πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες, καθώς επίσης και περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες και περιοδικά, ενώ δημιουργείται νέο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.). Επιπλέον, με το παρόν προσδιορίζονται τα κριτήρια εγγραφής, οι κανόνες δεοντολογίας και η διαδικασία ελέγχου της πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής στα συγκεκριμένα Μητρώα.

Η ένταξη των μέσων στα παραπάνω Μητρώα συνδέεται με τη δυνατότητα λήψης κρατικής διαφήμισης και κρατικής ενίσχυσης.

Αναλυτικά για το μητρώο ιστοσελίδων προβλέπεται:

Άρθρο 11 Σύσταση Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) – Προϋποθέσεις εγγραφής και επανεγγραφής

1. Στη Γ.Γ.Ε.Ε. συστήνεται Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.). Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 3, δύνανται να εγγράφονται στο Μ.Η.Τ. με αίτησή τους προς το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε.. Τ

ο Μ.Η.Τ. τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Αρμόδια υπηρεσία για την τήρησή του είναι η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε..

2. Για την εγγραφή στο Μ.Η.Τ., η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να διαθέτει Α.Φ.Μ. και την απαραίτητη εγκατάσταση οργανωμένου γραφείου στην Ελλάδα, από το οποίο δίδονται κατευθύνσεις για τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και τον έλεγχο της ύλης του,

β) ο διαχειριστής, ο διευθυντής και ο διευθυντής σύνταξης να είναι υποχρεωτικά φυσικά πρόσωπα. Ο διαχειριστής και ο διευθυντής να είναι κάτοικοι Ελλάδας. Οι ιδιότητες του διευθυντή και του διαχειριστή δύναται να συμπίπτουν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο. Ο διευθυντής ή ο διευθυντής σύνταξης να έχει τη δημοσιογραφική ιδιότητα,

γ) ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής, ο διευθυντής σύνταξης και ο διαχειριστής της ιστοσελίδας, είτε αυτή ανήκει σε φυσικό είτε σε νομικό πρόσωπο, να μην έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απειλή, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Αν η ιστοσελίδα ανήκει σε οποιασδήποτε μορφής προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία, η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ποσοστό άνω του δέκα τοις εκατό (10%) του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου και τους διαχειριστές, ενώ, αν η ιστοσελίδα ανήκει σε ανώνυμη εταιρεία, και για τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) αν η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου είναι οποιασδήποτε μορφής προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία, να δηλώνονται οι κύριοι των μετοχών ή των μεριδίων μέχρι φυσικού προσώπου. Από την εν λόγω υποχρέωση εξαιρούνται επιχειρήσεις, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) ή σε χρηματιστήριο άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.),

ε) να αναρτά στην αρχική σελίδα σε εμφανές και εύκολα αναγνωρίσιμο σημείο την ταυτότητα της ιστοσελίδας και ειδικότερα την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο, τον τίτλο, την έδρα της επιχείρησης, τη νομική μορφή της, τον Α.Φ.Μ. και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στοιχεία επικοινωνίας με την επιχείρηση δηλαδή την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, τα ονόματα του ιδιοκτήτη, του νόμιμου εκπροσώπου, του διευθυντή, του διευθυντή σύνταξης, του διαχειριστή και του δικαιούχου του όνομα τομέα (domain name). Επίσης να αναρτά δήλωση συμμόρφωσης με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63),

στ) να μην περιέχει ύλη, η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου που έχει αναρτηθεί ή αναρτάται σε άλλη ιστοσελίδα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της τελευταίας. Ως αναπαραγωγή νοείται η αναδημοσίευση περιεχομένου άλλης ιστοσελίδας χωρίς ουσιαστική παρέμβαση και χωρίς αναφορά στην πηγή. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που το περιεχόμενο αναπαράγεται από ιστοσελίδες ή έντυπα που ανήκουν στην ίδια επιχείρηση. Σε περίπτωση ανάρτησης όμοιου περιεχομένου σε διαφορετικές ιστοσελίδες, ως αναπαραγωγή νοείται η χρονικά επόμενη δημοσίευση,

ζ) να απασχολεί δημοσιογράφους ασφαλισμένους στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς.

Ειδικότερα:

ζα) οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ έναν (1) τουλάχιστον εργαζόμενο,

ζβ) οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση από ογδόντα χιλιάδες έναν (80.001) μέχρι εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ευρώ δυο (2) τουλάχιστον εργαζομένους,

ζγ) οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση από εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ευρώ και πάνω τρεις (3) τουλάχιστον εργαζομένους.

Σε περίπτωση απόλυσης, καταγγελίας, λύσης της σύμβασης ή οικειοθελούς αποχώρησης δημοσιογράφου που έχει ως αποτέλεσμα να μην πληρούνται όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, δεν δημιουργείται κώλυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αντικατασταθεί από άλλο δημοσιογράφο εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασής του,

η) να απασχολεί λοιπό, πλην δημοσιογράφων, προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και κατηγοριών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και συγκεκριμένα:

ηα) οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ έναν (1) τουλάχιστον εργαζόμενο,

ηβ) οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση από ογδόντα χιλιάδες ένα (80.001) μέχρι εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ευρώ δύο (2) τουλάχιστον εργαζομένους,

ηγ) οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση από εκατόν εξήντα χιλιάδες ευρώ (160.000) και πάνω τρεις (3) τουλάχιστον εργαζομένους.

Σε περίπτωση απόλυσης, καταγγελίας, λύσης της σύμβασης ή οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου που έχει ως αποτέλεσμα να μην πληρούνται τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, δεν δημιουργείται κώλυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αντικατασταθεί από άλλον εργαζόμενο εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασής του.

Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει πίνακα προσωπικού αρμοδίως θεωρημένο από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

θ) να συμμορφώνεται, εφόσον έχει την υποχρέωση, με το άρθρο 10 του ν. 4779/2021 (Α’ 27), σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων,

ι) να έχει αναρτημένους τους όρους χρήσεως και την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου.

Προσωπικές Εταιρείες
Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send