logo-print

Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι 7 βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη αξιόπιστης ΤΝ

Artificial Intelligence: Κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για την ανάπτυξη και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Η Επιτροπή παρουσίασε τα επόμενα βήματα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζοντας το έργο της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου.

Με βάση τις εργασίες της ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που διορίστηκε τον Ιούνιο του 2018, η Επιτροπή δρομολογεί μια πιλοτική φάση για να εξασφαλίσει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για την ανάπτυξη και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) είναι δυνατό να εφαρμοστούν στην πράξη.

Η Επιτροπή καλεί τον βιομηχανικό κλάδο, τα ερευνητικά ιδρύματα και τις δημόσιες αρχές να ελέγξουν τον λεπτομερή κατάλογο αξιολόγησης που συνέταξε η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, ο οποίος συμπληρώνει τις κατευθυντήριες γραμμές.

Τα σχέδια που παρουσιάζονται σήμερα είναι το αποτέλεσμα που αναμενόταν από τη στρατηγική για την ΤΝ που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2018, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων ώστε να ανέλθουν σε τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία, στη διάθεση περισσότερων δεδομένων, στην προώθηση ταλέντων και στη διασφάλιση εμπιστοσύνης.

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) μπορεί να ωφελήσει ευρύ φάσμα τομέων, όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η κατανάλωση ενέργειας, η ασφάλεια των αυτοκινήτων, η γεωργία, η κλιματική αλλαγή και η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η ΤΝ μπορεί επίσης να συμβάλει στον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης και απειλών για την κυβερνοασφάλεια και βοηθά τις αρχές επιβολής του νόμου να καταπολεμούν αποτελεσματικότερα την εγκληματικότητα. Ωστόσο, η ΤΝ συνεπάγεται επίσης νέες προκλήσεις για το μέλλον της εργασίας και εγείρει νομικά και δεοντολογικά ζητήματα.

Η Επιτροπή ακολουθεί μια προσέγγιση τριών σταδίων: καθορισμός των βασικών απαιτήσεων για αξιόπιστη ΤΝ, δρομολόγηση πιλοτικής φάσης μεγάλης κλίμακας με σκοπό την αναπληροφόρηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη και προσπάθεια οικοδόμησης διεθνούς συναίνεσης για ανθρωποκεντρική ΤΝ.

1. Επτά βασικά στοιχεία για την επίτευξη αξιόπιστης ΤΝ

Η αξιόπιστη ΤΝ θα πρέπει να τηρεί όλες τις εφαρμοστές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και μια σειρά απαιτήσεων· σκοπός των ειδικών καταλόγων αξιολόγησης είναι να συμβάλουν στην επαλήθευση της εφαρμογής καθεμιάς από τις βασικές απαιτήσεις:

  • ανθρώπινη παρέμβαση και εποπτεία: τα συστήματα ΤΝ θα πρέπει να διευκολύνουν την προαγωγή ισότιμων κοινωνιών, υποστηρίζοντας την ανθρώπινη παρέμβαση και τα θεμελιώδη δικαιώματα και να μη μειώνουν, περιορίζουν ή παραπλανούν την ανθρώπινη αυτονομία·
  • στιβαρότητα και ασφάλεια: για την επίτευξη αξιόπιστης ΤΝ απαιτούνται αλγόριθμοι επαρκώς ασφαλείς, αξιόπιστοι και στιβαροί ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν σφάλματα ή ασυνέπειες σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των συστημάτων ΤΝ·
  • ιδιωτικότητα και διακυβέρνηση των δεδομένων: οι πολίτες θα πρέπει να έχουν απόλυτο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ τα δεδομένα που τους αφορούν δεν θα χρησιμοποιούνται για να τους βλάψουν ή για να εισαγάγουν διακρίσεις εις βάρος τους·
  • διαφάνεια: θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των συστημάτων ΤΝ.
  • διαφορετικότητα, απαγόρευση των διακρίσεων και δικαιοσύνη: τα συστήματα ΤΝ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλο το φάσμα των ανθρώπινων ικανοτήτων, δεξιοτήτων και αναγκών και να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα·
  • κοινωνιακή και περιβαλλοντική ευημερία: τα συστήματα ΤΝ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των θετικών κοινωνικών αλλαγών και την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της οικολογικής ευθύνης·
  • λογοδοσία: θα πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί μέσω των οποίων θα διασφαλίζεται η υπευθυνότητα και η λογοδοσία για τα συστήματα ΤΝ και τα αποτελέσματά τους.

2. Πιλοτική φάση μεγάλης κλίμακας με τους εταίρους

Το καλοκαίρι του 2019, η Επιτροπή θα δρομολογήσει μια πιλοτική φάση με τη συμμετοχή ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων μερών. Ήδη σήμερα, εταιρείες, δημόσιες διοικήσεις και οργανώσεις μπορούν να συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή συμμαχία για την ΤΝ, ώστε να λάβουν κοινοποίηση όταν ξεκινήσει η πιλοτική φάση.

Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την ΤΝ θα συμβάλουν στην παρουσίαση και την επεξήγηση των κατευθυντήριων γραμμών σε σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη στα κράτη μέλη.

3. Οικοδόμηση διεθνούς συναίνεσης για ανθρωποκεντρική ΤΝ

Η Επιτροπή επιθυμεί να προωθήσει αυτήν την προσέγγιση της ΤΝ στο παγκόσμιο προσκήνιο, διότι οι τεχνολογίες, τα δεδομένα και οι αλγόριθμοι δεν γνωρίζουν σύνορα. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα ενισχύσει τη συνεργασία με εταίρους που συμμερίζονται τις ίδιες αρχές, όπως η Ιαπωνία, ο Καναδάς ή η Σιγκαπούρη, και θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς συζητήσεις και πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των ομάδων G7 και G20. Στην πιλοτική φάση θα συμμετάσχουν επίσης εταιρείες από άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

Επόμενα βήματα

Τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ΤΝ θα παρουσιάσουν λεπτομερώς τις δραστηριότητές τους κατά την τρίτη Ψηφιακή Ημέρα στις Βρυξέλλες, στις 9 Απριλίου. Μετά την πιλοτική φάση, στις αρχές του 2020, η ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ΤΝ θα επανεξετάσει τους καταλόγους αξιολόγησης για τις βασικές απαιτήσεις, με βάση τις παρατηρήσεις που ελήφθησαν. Με βάση αυτήν την επανεξέταση, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα και θα προτείνει τυχόν επόμενα βήματα.

Επιπλέον, έως το φθινόπωρο του 2019, η Επιτροπή, για να διασφαλιστεί η δεοντολογική ανάπτυξη της ΤΝ: θα δρομολογήσει ένα σύνολο δικτύων ερευνητικών κέντρων αριστείας στον τομέα της ΤΝ· θα εγκαινιάσει τη δημιουργία δικτύων κόμβων ψηφιακής καινοτομίας· και, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα ξεκινήσει συζητήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μοντέλου για την ανταλλαγή δεδομένων και τη βέλτιστη χρήση κοινών χώρων δεδομένων.

Ιστορικό

Η Επιτροπή διευκολύνει και ενισχύει τη συνεργασία στον τομέα της ΤΝ σε ολόκληρη την ΕΕ για να τονώσει την ανταγωνιστικότητά της και να διασφαλίσει την εμπιστοσύνη με βάση τις αξίες της ΕΕ. Μετά την ευρωπαϊκή στρατηγική σχετικά με την ΤΝ, που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2018, η Επιτροπή συγκρότησε την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την ΤΝ, η οποία απαρτίζεται από 52 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν την πανεπιστημιακή κοινότητα, τον βιομηχανικό κλάδο και την κοινωνία των πολιτών. Τον Δεκέμβριο του 2018, η ομάδα εμπειρογνωμόνων δημοσίευσε ένα πρώτο σχέδιο των κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας, μετά το οποίο ακολούθησαν διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και συναντήσεις με εκπροσώπους από τα κράτη μέλη για τη συγκέντρωση παρατηρήσεων. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται επίσης στο συντονισμένο σχέδιο με τα κράτη μέλη για την προώθηση της ανάπτυξης και της χρήσης της ΤΝ στην Ευρώπη, το οποίο επίσης παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2018.

Δηλώσεις

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς Άντρους Άνσιπ δήλωσε τα εξής: «Επικροτώ το έργο των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων μας. Η δεοντολογική διάσταση της ΤΝ δεν είναι πολυτέλεια ή κάτι πρόσθετο. Μόνο με την εμπιστοσύνη μπορεί η κοινωνία μας να επωφεληθεί πλήρως από την τεχνολογία. Η δεοντολογική ΤΝ αποτελεί πρόταση επωφελή για όλους, η οποία μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη, επειδή θα της επιτρέψει να αποκτήσει ηγετική θέση για μια ανθρωποκεντρική ΤΝ την οποία θα μπορούν να εμπιστεύονται οι πολίτες.»

Η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκαμπριέλ δήλωσε σχετικά: «Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της δεοντολογικής και ασφαλούς ΤΝ στην ΕΕ. Διαθέτουμε πλέον γερά θεμέλια με βάση τις αξίες της ΕΕ και έπειτα από την εκτενή και εποικοδομητική συμμετοχή πολλών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, της πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Τώρα πλέον θα εφαρμόσουμε τις εν λόγω απαιτήσεις στην πράξη και ταυτόχρονα θα προωθήσουμε μια διεθνή συζήτηση σχετικά με την ανθρωποκεντρική ΤΝ.

Πηγή: europa.eu
Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 2η έκδοση- καλλιτεχνικό

ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ Ν.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ