logo-print

Θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

25/02/2019

25/02/2019

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου, με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4194/2013.

Ο Δικηγόρος, που θα προσληφθεί θα καταλάβει τη θέση του Δικηγόρου με έμμισθη εντολή και θα έχει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις κάτωθι αρμοδιότητες, καθήκοντα, υποχρεώσεις και αντικείμενα απασχόλησης:

  • Τη νομική υποστήριξη της Αρχής μαζί με τον Νομικό Σύμβουλο αυτής, στη διαδικασία των Ακροάσεων σε όλα τα στάδιά της, από το προπαρασκευαστικό στάδιο/αλληλογραφία επισήμανσης των ενδεχόμενων παραβάσεων της σιδηροδρομικής νομοθεσίας, την εισήγηση για την έναρξη της διαδικασίας, την εισήγηση/πόρισμα για τη λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων από την Αρχή και τη δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής σε περίπτωση άσκησης ένδικων βοηθημάτων κατά αποφάσεών της.
  • Τη νομική εκπροσώπηση της Αρχής μαζί με τον Νομικό Σύμβουλο αυτής ενώπιον όλων γενικά των Δικαστικών, Διοικητικών και Δημοσίων Αρχών, μετά από σχετική εντολή της, την παροχή κάθε νομικής προστασίας και την παράσταση στη διεξαγωγή των δικαστικών υποθέσεων ενώπιον των ανωτέρω αρμοδίων Αρχών.
  • Την παραλαβή των δικογράφων που απευθύνονται στην ΡΑΣ, όταν κωλύεται ο κατά νόμον εκπρόσωπος αυτής.
  • Την επιμέλεια της τήρησης ειδικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων δικαστικών εγγράφων, γενικά, ως και των επισυναπτόμενων σ' αυτά στοιχείων, καθώς επίσης και την τήρηση ειδικού αρχείου-βιβλίου πορείας τω.δικαστικών υποθέσεων της ΡΑΣ.
  • Τη νομική υποστήριξη των ενεργειών και αποφάσεων της Αρχής μαζί με τον Νομικό Σύμβουλο αυτής, με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε θέματα που αφορούν στην εφαρμογή και ερμηνεία του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου των σιδηροδρομικών μεταφορών (αδειοδότηση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, ρύθμιση σιδηροδρομικής αγοράς, ασφάλεια σιδηροδρόμων και διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικών υποσυστημάτων), καθώς και τη νομική υποστήριξη της Αρχής στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και τους Διεθνείς Οργανισμούς.
  • Τη μελέτη, έρευνα και νομική εδραίωση κάθε υπόθεσης που είναι συνδεδεμένη με τα συμφέροντα της ΡΑΣ μαζί με τον Νομικό Σύμβουλο αυτής.

Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίων:

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν ιδίως τα κάτωθι προσόντα και με την ακόλουθη σειρά κατάταξης:

1. Εμπειρία σε θέματα και υποθέσεις διοικητικού δικαίου και ειδικότερα εμπειρία διεξαγωγής Ακροάσεων σε ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές προς διερεύνηση πιθανών παραβάσεων σε όλα τα στάδια αυτής και τη δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής σε περίπτωση άσκησης ένδικων βοηθημάτων κατά αποφάσεών της.

2. Γνωμοδοτήσεις ή εκπροσώπηση επί φορέων του Δημοσίου, Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών καθώς και εμπειρία επί της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας.

3. Εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με τις αρμοδιότητες της Αρχής.

4. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά ή άλλη).

Αιτήσεις - Προθεσμέα - Δικαιολογητικά συμμετοχής:

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει ή να ταχυδρομήσει με απόδειξη (συστημένη επιστολή) στο Πρωτόκολλο της Ρ.Α.Σ. (οδός Σταδίου 33 - Τ. Κ. 10559, Αθήνα, 7ος όροφος), μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, που αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας, φάκελο που θα περιλαμβάνει:

  • Αίτηση Υποψηφιότητας στην οποία, μεταξύ άλλων, θα απαριθμούνται τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
  • Συνοδευτική επιστολή στην οποία ο υποψήφιος θα αναλύει και θα τεκμηριώνει τον τρόπο κάλυψης των απαιτήσεων της θέσης από τα τυπικά και τα ουσιαστικά του προσόντα
  • Τα σχετικά δικαιολογητικά

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στο dsa.gr

Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Airbnb Η πολεοδομική αντιμετώπιση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

send