logo-print

Θέση νομικού συμβούλου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Με σχέση έμμισθης εντολής τριετούς διάρκειας

10/01/2019

11/01/2019

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσκαλεί ενδιαφερομένους δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν υποψηφιότητα για την πλήρωση της θέσης Νομικού Συμβούλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σχέση έμμισθης εντολής τριετούς διάρκειας, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με Απόφαση Συγκλήτου κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη για το ίδιο κάθε φορά χρονικό διάστημα κατ’ εφαρμογή της § 3 του άρθρου 1 του Π.Δ.203/1996.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Τα καθήκοντα και το αντικείμενο των υπηρεσιών του νομικού συμβούλου είναι ιδίως: η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τη Διοίκηση του ΟΠΑ, η επιμέλεια και διεξαγωγή των κάθε φύσεως δικαστικών υποθέσεων του ΟΠΑ, η νομική εκπροσώπηση του ΟΠΑ ενώπιον όλων γενικά των Δικαστικών ή Διοικητικών αρχών, προς προάσπιση των συμφερόντων του ΟΠΑ. Επιπρόσθετα, στα ως άνω καθήκοντα εντάσσονται:
Ο νομικός έλεγχος Κανονιστικών διατάξεων, των οποίων η έκδοση ανατίθεται στα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος, η σύνταξη γνωμοδοτικών σημειωμάτων στη διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών εκλογής ή εξέλιξης Καθηγητών, η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος των συμβάσεων που συνάπτει το ΟΠΑ με τρίτους, καθώς και των προκηρύξεων του ΟΠΑ, η παρακολούθηση της σχετικής με τα Α.Ε.Ι. νομοθεσίας και νομολογίας, καθώς και η παρακολούθηση της τήρησης και επικαιροποίησης του αρχείου της Νομικής Υπηρεσίας.
Ο Νομικός Σύμβουλος θα βρίσκεται στη διάθεση του ΟΠΑ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του. Η φυσική παρουσία του στο ΟΠΑ είναι απαραίτητη ώστε να παρέχει γνωμοδοτήσεις σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Ιδρύματος. Ο Νομικός Σύμβουλος θα παρίσταται σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και Επιτροπών του ΟΠΑ, όποτε κληθεί προς τούτο.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να είναι δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλη Δικηγορικού Συλλόγου της Χώρας.
  • Να κατέχουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών σε κλάδο της νομικής επιστήμης.
  • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
  • Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη και να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
  • Να είναι υγιείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν.1256/1982 και του Ν.4194/2013, όπως ισχύουν.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Να κατέχουν διδακτορικό σε κλάδο της νομικής επιστήμης.
  • Να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
  • Να έχουν γνώση και  εμπειρία σε θέματα δημοσίου δικαίου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 10434, υπόψη Διεύθυνσης Διοικητικού, σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο aueb.gr

send