logo-print

Θέση Προϊσταμένου Δικηγόρου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών με σύμβαση έμμισθης εντολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκήρυξε την πλήρωση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μίας (1) οργανικής θέσης Προϊσταμένου Δικηγόρου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών με σύμβαση έμμισθης εντολής και πλήρη απασχόληση.

Ο προσλαμβανόμενος θα απασχολείται στα γραφεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Αθήνα και για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις υπηρεσιακές ανάγκες προκειμένου να συντονίζει τις εργασίες της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και να παρέχει νομική υποστήριξη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξωδικαστικές.

Θα συμμετέχει, επίσης, σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και θα παρέχει νομική καθοδήγηση στα όργανα διοίκησης, στις οργανικές μονάδες και στις υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να προΐσταται της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να παρέχει στους δικηγόρους και στο λοιπό προσωπικό ευθύνης του τις αναγκαίες επεξηγηματικές οδηγίες και κατευθύνσεις για την υλοποίηση των υποθέσεών της Διεύθυνσης, να οργανώνει και να συντονίζει το προσωπικό και τις εργασίες της Διεύθυνσης, να κατανέμει τις υποθέσεις και τις λοιπές εργασίες, να παρακολουθεί και να επιβλέπει την πορεία των εργασιών και να μεριμνά για την επιμελή και έγκαιρη ολοκλήρωσή τους, να παρακολουθεί την ποσοτική και ποιοτική απόδοση των εργασιών με βάση τους στόχους και τις προτεραιότητες που τίθενται, να ενημερώνει τη Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τυχόν δυσλειτουργίες της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών.

Επιπλέον, θα πρέπει να συμβάλει στην αποτελεσματική διεκπεραίωση του συνόλου των εργασιών της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών οι οποίες αφορούν στην παράσταση ενώπιον ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στη διατύπωση προτάσεων επί νομικών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων και στην παροχή νομικών συμβουλών προς τα όργανα και τις υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για θέματα που προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, στη συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπου απαιτείται, για τη νομική επεξεργασία και τεκμηρίωση κανονιστικών αποφάσεων και αποφάσεων χορήγησης ή ανάκλησης αδειών και επιβολής κυρώσεων που λαμβάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην παρακολούθηση και επόπτευση των υποθέσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που ανατίθενται σε τρίτους δικηγόρους καθώς και γενικότερα στον χειρισμό οποιουδήποτε καθήκοντος εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και τυχόν ανατεθεί σε αυτήν από τη Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ο ανωτέρω Προϊστάμενος δικηγόρος θα λαμβάνει αποδοχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9, της παρ. 1 του άρθρου 15 και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4354/2015 και θα καταταγεί στο 15ο Μισθολογικό Κλιμάκιο της Π.Ε. κατηγορίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

1. Είναι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιά ή οποιουδήποτε άλλου Δικηγορικού Συλλόγου της Ελλάδος,

2. Έχουν πτυχίο Νομικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

3. Έχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικής. 4. Έχουν άριστη γνώση της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.

5. Έχουν εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο και, ιδίως, στο χρηματιστηριακό, τραπεζικό και στο δίκαιο των εταιριών που αποδεικνύεται με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής ή/και με αντίστοιχη πρακτική ενασχόληση στους τομείς αυτούς που μπορεί να αποδειχθεί από προσκομιζόμενα έγγραφα.

6. Έχουν ενεργό τουλάχιστον εικοσαετή από την εγγραφή τους στο δικηγορικό σύλλογο δικηγορία με εμπειρία κατά κύριο λόγο στο αντικείμενο των εξειδικεύσεων της παραγράφου (5). Εκτός των παραπάνω κλάδων δικαίου θα συνεκτιμηθεί και τυχόν εμπειρία στο διοικητικό δίκαιο ή στο ποινικό δίκαιο και ιδίως στο οικονομικό έγκλημα. Η εικοσαετής τουλάχιστον δικηγορία πρέπει να αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου και η πρακτική δικηγορική απασχόληση και η εμπειρία όπως αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους (4) και (5) πρέπει να αποδεικνύονται με δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις, συμβάσεις, καταστατικά και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο.

7. Έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Άριστη γνώση της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.

8. Έχουν (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.

9. Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά και να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα Δικηγόρων.

10. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού λόγω ποινικής καταδίκης ή επειδή τελούν σε δικαστική συμπαράσταση.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.

Αναγκαία Ομοδικία - Δομή και λειτουργία της ομοδικιακής δίκης XXII & 390

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send