logo-print

Τηλεδίκες και ηλεκτρονικό πινάκιο: Τι περιλαμβάνει το νέο έργο για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο διακήρυξης: Ποιες διαδικασίες θα είναι διαθέσιμες μέσω τηλεδιάσκεψης - Ειδικές εφαρμογές για την καλύτερη εξυπηρέτηση δικηγόρων, διαδίκων και των εμπλεκομένων στις διαδικασίες στις αίθουσες των Δικαστηρίων

Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε ανακοίνωσε τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για το Υποέργο 1 «Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)» της Πράξης «Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)».

Στο πλαίσιο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση παρατηρήσεων / προτάσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης, έως και τις 20-01-2021.

Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση τεύχος διακήρυξης, το αντικείμενο του έργου αποτελείται από δύο κύριες Δράσεις:

1η Δράση: «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα»,

2η Δράση: «Υπηρεσίες ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των Δικαστηρίων».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19.228.928,37€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 15.507.200,30 ΦΠΑ : 3.721.728,07 €).

Σκοπός της 1ης Δράσης «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα», είναι η εισαγωγή́ και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης.

Οι μετακινήσεις μαρτύρων και κατηγορουμένων δημιουργούν πρόσθετα οικονομικά́ βάρη που επωμίζονται είτε οι πολίτες (πολιτικές δίκες) είτε το κράτος (ποινικές δίκες).

Ταυτόχρονα σκοπός είναι η ποιοτική́ αναβάθμιση του έργου της Δικαιοσύνης, ειδικά́ στις περιπτώσεις που απαιτείται κατάθεση ευάλωτων μαρτύρων (ανήλικοι) ή μαρτύρων που έχουν υποστεί́ εκφοβισμό́ (κακοποιημένες γυναίκες) και η δια ζώσης παρουσίας τους στο δικαστήριο ενδέχεται να διαταράξει την ψυχική́ τους υγεία και να επηρεάσει την διαδικασία διεξαγωγής της δίκης.

Επιπρόσθετα η χρήση της τηλεδιάσκεψης θα επιταχύνει το ανακριτικό́ έργο καθώς και την εξυπηρέτηση των αιτήσεων δικαστικής συνδρομής.

Σκοπός της 2ης Δράσης «Υπηρεσίες ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των Δικαστηρίων» είναι:

 • Η καλύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων, των διαδίκων και των εμπλεκομένων στις δικαστικές διαδικασίες στις αίθουσες των Δικαστηρίων της χώρας.
 • Ο εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δικαιοσύνης και αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας των Δικαστηρίων.

1η Δράση: «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα»

Η δράση αφορά́ στην υλοποίηση ενός δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας, καλύπτοντας τις ανάγκες των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων (Πρωτοδικεία και Εφετεία), του ανακριτικού́ έργου (Πρωτοδικεία) και των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής.

Το εύρος της δράσης αφορά́ σε Δικαστικούς Φορείς (Άρειο Πάγο, Συμβούλιο της Επικρατείας, Πολιτικά - Ποινικά και Διοικητικά Εφετεία και Πρωτοδικεία και Πταισματοδικεία) και Σωφρονιστικά Καταστήματα. Πιο συγκεκριμένα, τα συστήματα τηλεδιάσκεψης αναμένεται να εγκατασταθούν :

 • σε ένα μέρος των δικαστικών εδρών των Πρωτοδικείων και Εφετείων,
 • σε πιστοποιημένους χώρους εντός των δικαστηρίων αλλά́ και εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων (αίθουσες κατάθεσης μάρτυρα)
 • σε ανακριτικά́ γραφεία και γραφεία που εξυπηρετούν αιτήματα δικαστικών συνδρομών.

Μέσω των συστημάτων τηλεδιάσκεψης θα είναι εφικτή́:

 • Η απομακρυσμένη κατάθεση / εξέταση μάρτυρα υπόθεσης που εκδικάζεται, ο οποίος κατά τη διεξαγωγή́ της δίκης βρίσκεται μακριά́ από́ τον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή́ ο μάρτυρας θα προσέρχεται σε κάποιον από́ τους πιστοποιημένους χώρους που θα διαμορφωθούν κατά́ την υλοποίηση του παρόντος Έργου και θα καταθέτει απομακρυσμένα ζωντανά́ (εικόνα και ήχος).
 • Η απομακρυσμένη κατάθεση / εξέταση μάρτυρα υπόθεσης (ως ανωτέρω) ο οποίος όμως βρίσκεται στο εξωτερικό́ - Διασυνοριακή́.
 • Η απομακρυσμένη κατάθεση / εξέταση μάρτυρα ή κατηγορουμένου ο οποίος είναι κρατούμενος σε κάποιο σωφρονιστικό κατάστημα.
 • Η διεξαγωγή́ της προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης και ανάκρισης.
 • Η ικανοποίηση με απομακρυσμένη σύνδεση αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής.
 • Συνδυασμός των ανωτέρων περιπτώσεων αφού θα δίνεται η δυνατότητα για πραγματοποίηση πολυδιασκέψεων.

Για την υποστήριξη των αιτημάτων τηλεδιάσκεψης και της διαχείρισης/προγραμματισμού των διαθέσιμων πόρων του συστήματος (αίθουσες και γραφεία με εγκατεστημένο σύστημα τηλεδιάσκεψης), θα υλοποιηθεί σύστημα Διαχείρισης Κρατήσεων και Ροών Εργασίας, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα σε πιστοποιημένους χρήστες (δικαστές και δικηγόρους) να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για απομακρυσμένη εξέταση μαρτύρων / κατηγορούμενων, και να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τη σχετική έγκριση.

Ταυτόχρονα το σύστημα Διαχείρισης Κρατήσεων, θα διαλειτουργεί με τα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, ΟΣΔΔΥ-ΔΔ), με το ΟΠΣ Καταστημάτων Κράτησης και με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Δικαστηρίων (ΟΣΠΔ), για τα στοιχεία των δικαστικών υποθέσεων, μέσω του ηλεκτρονικού πινακίου.

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και λογισμικού τηλεδιάσκεψης, των υλικών που θα χρειαστεί για την διαμόρφωση των αιθουσών (οθόνες, κάμερες, μικρόφωνα κτλ), του κεντρικού εξοπλισμού για την υποστήριξη των τηλεδιασκέψεων και πολυδιασκέψεων, καθώς και του εξοπλισμού και λογισμικού για την υλοποίηση του συστήματος Διαχείρισης Κρατήσεων και Ροών Εργασίας. Ο κεντρικός εξοπλισμός θα φιλοξενηθεί στο κέντρο δεδομένων του Υπ. Δικαιοσύνης ή σε κάποιο άλλο κέντρο δεδομένων Δικαστικού Φορέα.

Το φυσικό αντικείμενο της Δράσης περιλαμβάνει:

 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του κεντρικού εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των συστημάτων τηλεδιάσκεψης και του λοιπού απαιτούμενου περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος.
 • Ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση των υποσυστημάτων του έργου.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού των Δικαστικών Φορέων (Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικού Προσωπικού) στην χρήση του συστήματος, με βάση το πλάνο εκπαίδευσης και ανάλογα με την κατηγορία των εκπαιδευομένων (Διαχειριστές, Ανώτεροι Χρήστες, Απλοί Χρήστες).

2η Δράση: «Υπηρεσίες ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των Δικαστηρίων»

Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα γίνεται η δημοσίευση σε πραγματικό χρόνο της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των Δικαστηρίων της χώρας στο διαδίκτυο, στους ενδιαφερόμενους (δικηγόροι, πολίτες κλπ.).

Θα δοθεί επιπλέον η δυνατότητα άμεσης και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωσης της πορείας των πινακίων μέσω ειδικών εφαρμογών που θα λειτουργούν σε ηλεκτρονικές συσκευές (smart phones, tablets κλπ), για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων, των διαδίκων και των εμπλεκομένων στις δικαστικές διαδικασίες στις αίθουσες των Δικαστηρίων.

Αυτές οι εφαρμογές θα υποστηρίζουν πολυκαναλική πρόσβαση στις προσωπικές συσκευές των ενδιαφερομένων, είτε μέσω κινητής τηλεφωνίας, είτε μέσω ασυρμάτου δικτύου σε συγκεκριμένους χώρους (εσωτερικούς και υπαίθριους) των δικαστηριακών συγκροτημάτων της χώρας. Γι’ αυτό το λόγο θα υλοποιηθεί η ανάπτυξη ασυρμάτου δικτύου πρόσβασης για το κοινό και τους δικηγόρους. Πιο αναλυτικά, η Δράση περιλαμβάνει:

 • Την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού (όπως σταθμούς εργασίας, δικτυακός εξοπλισμός, εξυπηρετητές και λοιπές υποστηρικτικές υποδομές) και την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα γίνεται η δημοσίευση του πινακίων και των εκθεμάτων των Δικαστηρίων στο διαδίκτυο.
 • Την διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με το λογισμικό Διαχείρισης Υποθέσεων των Δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, ΟΣΔΔΥ-ΔΔ) και με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρακτικών Δικαστηρίων (ΟΣΠΔ).
 • Την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών που θα λειτουργούν σε ηλεκτρονικές συσκευές (smart phones, laptops κλπ), για την άμεση και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων.
 • Την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαιτούμενου εξοπλισμού, για την υλοποίηση των δικτύων ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο.
 • Την υλοποίηση Κεντρικοποιημένου Σύστηματος πιστοποίησης και διαχείρισης χρηστών (authentication, authorization, accounting - ΑΑΑ) και διασυνδεδεμένων συσκευών στο δίκτυο. Το σύστημα θα προσφέρει την μέγιστη ασφάλεια, καθώς και web-authentication (captive portal) και θα δύναται να ορίσει τις πολιτικές πρόσβασης των χρηστών, όπως ημερήσια χρήση, ταχύτητα, περιεχόμενο).
 • Την εκπαίδευση (συμβατική και επιτόπια υποστήριξη – on the job training) των χρηστών και διαχειριστών του συστήματος του παρόντος έργου.

Δείτε αναλυτικά το τεύχος διακήρυξης το ktpae.gr

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ