logo-print

Τροπολογία για την έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014

20/02/2019

20/02/2019

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Με τροπολογία του Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο σχέδιο νόμου σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις άδειες οδήγησης, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του Νόμου 4307/2014.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση:

1. Με την παρ. 1 επιμηκύνεται η διάρκεια της ειδικής διαχείρισης του άρθρου 68 επ. του ν. 4307/2014 (Α'246) με σκοπό να καλυφθούν και περιπτώσεις επιχειρήσεων στις οποίες, λόγω συνθετότητας της κατάστασής τους, εμφανίζεται αδυναμία, ιδίως ως προς τον ακριβή προσδιορισμό της εκποιητέας περιουσίας ή τη συμπλήρωση των αναγκαίων για τη λειτουργία νους αδειών. Στις περιπτώσεις αυτές, η ανάγκη υπέρβασης της δωδεκάμηνης διάρκειας δεν οφείλεται σε αβελτηρία του ειδικού διαχειριστή αλλά σε αντικειμενικές συνθήκες οι οποίες, ωστόσο, ελλείψει αναγκαίου χρόνου για την αντιμετώπισή τους, δεν πρέπει να οδηγήσουν τη διαδικασία σε αποτυχία και τελικώς την υπαχθείσα επιχείρηση σε πτώχευση. Προβλέπεται δε η δυνατότητα παράτασης έξι (6) επιπλέον μηνών με απόφαση δικαστηρίου, κατά το πρότυπο της καταργηθείσας διάταξης του άρθρου 106ια του ΠτΚ (Ν. 3588/2007, Α' 152). 

2. Με την παρ. 2, για λόγους ερμηνευτικής ασφάλειας, διευκρινίζεται ότι εντός του κύκλου των διαχειριστικών ενεργειών, στις οποίες μπορεί να προβεί ο ειδικός διαχειριστής, ασκώντας, εκ του νόμου, τις εξουσίες των καταστατικών οργάνων της επιχείρησης, προκειμένου να καταστήσει επιχειρηματικά ελκυστικότερη ή νομικά προσφορότερη τη διαδικασία της εκποίησης, περιλαμβάνεται και η ανταλλαγή ακινήτων της επιχείρησης με ακίνητα τρίτων ίσης αξίας. Η δυνατότητα ανταλλαγής δικαιωμάτων θα μπορούσε, στο πλαίσιο αυτό, να συμβάλει, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία όμορων συνεχόμενων εκτάσεων, στην επίτευξη αρτιότητας, στην εξασφάλιση διόδων στην όλη ιδιοκτησία κλπ.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί τουλάχιστον ισοδύναμο αποτέλεσμα ως προς τη συνολική αξία της εκποιητέας περιουσίας αλλά και για τη διασφάλιση της αναγκαίας διαφάνειας και αμεροληψίας και μέγιστης προστασίας των δικαιωμάτων των πιστωτών τίθεται ως αναγκαίος όρος η σύνταξη σχετικής έκθεσης εκτίμησης από δύο (2) πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο μητρώο του υπουργείου Οικονομικών, της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107). 

3. Η προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 3 συμβάλλει ουσιωδώς στην απρόσκοπτη διεκπεραίωση της διαδικασίας της ειδικής διαχείρισης. Όμοια κανονιστική ρύθμιση ισχύει στη διαδικασία της πτώχευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις παραγράφου 2 του άρθρου 133 του ΠτΚ (Ν. 3588/2007, Α' 152). Επειδή, η ειδική διαχείριση συνιστά παραπτωχευτική διαδικασία, με κύρια προϋπόθεση για την υπαγωγή εταιρείας σε αυτή την πλήρη και ολοσχερή παύση πληρωμών, η προσθήκη της ως άνω διάταξης είναι αναγκαία τόσο για την συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας κατά το χρόνο της ειδικής διαχείρισης και τη χρηματοδότησή της, όσο και για την μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού της.

Τέλος, σημειώνεται ότι όμοια κανονιστική ρύθμιση υπήρχε στο άρθρο 53 παρ. 4 του ν. 2224/1994 (Α' 112), που ίσχυε για τις ειδικές εκκαθαρίσεις του άρθρου 46 ν. 1892/1990 (Α' 101).

4. Τίθεται η σχετική διάταξη μεταβατικού δικαίου, γιατί δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος εξαίρεσης των εκκρεμών διαδικασιών από την επιμήκυνση της διάρκειας, τον προσδιορισμό των εξουσιών του ειδικού διαχειριστή και την ενίσχυση της απρόσκοπτης διεκπεραίωσης της διαδικασίας της ειδικής διαχείρισης. 

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία.

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

O ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 6

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

send