logo-print

Τροπολογία: Βεβαιώσεις περί ακινήτων από δικηγόρους - Θητεία προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων και άλλες διατάξεις

Ποιες βεβαιώσεις εμμίσθων υποθηκοφυλακείων μπορούν να εκδίδουν δικηγόροι - Αμοιβή δικαστικού επιμελητή για ηλεκτρονικές επιδόσεις

26/06/2020

01/07/2020

Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο Β έκδοση

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Δ.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Δ έκδοση Ν. 4067/2012

Σημαντικές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης περιλαμβάνει η τροπολογία που κατατέθηκε πριν λίγο στο σχέδιο νόμου για το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Διαβάστε σχετικά Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τα ειδικά τμήματα δικαστηρίων και τη δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Μεταξύ άλλων, η τροπολογία περιλαμβάνει τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων, διατάξεις για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή για ηλεκτρονικές επιδόσεις και ρυθμίσεις για την ποινική ευθύνη των αναφερόμενων στη διάταξη εκπροσώπων των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων που λαμβάνουν τακτική χρηματοδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο.

Αναλυτικά:

Έκδοση βεβαιώσεων από δικηγόρους

Αιτιολογική έκθεση:

Προς άρση των υφιστάμενων γραφειοκρατικών βαρών, ελάφρυνση του έργου των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και διευκόλυνση των πολιτών, προβλέπεται ότι στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται και η έκδοση βεβαιώσεων, που επέχουν θέση πιστοποιητικού μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων για ακίνητα, που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα εμμίσθων υποθηκοφυλακείων.

Οίκοθεν νοείται ότι διατηρείται η δυνατότητα έκδοσης πι­στοποιητικών απευθείας από το οικείο Υποθηκοφυλακείο.

Προτεινόμενη διάταξη:

2. Ομοίως, στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνονται:

β) Η έκδοση βεβαιώσεων που αφορούν στη μεταγραφή, την ιδιοκτησία, τα βάρη και τις διεκ­δικήσεις επί ακινήτων, που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα εμμίσθου υποθηκοφυλα­κείου. Οι ως άνω βεβαιώσεις επέχουν, ως προς όλες τις έννομες συνέπειες, θέση πιστοποιη­τικού (μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών ή διεκδικήσεων αντίστοιχα), ισόκυρου προς εκείνο που εκδίδεται από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. Οι ισχύουσες διατάξεις για τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών από τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά γραφεία δεν θίγο­νται.

Θητεία μελών του ΔΣ Δικηγορικών Συλλόγων

Αιτιολογική έκθεση:

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 97 παρ. 5 του ν. 4194/2013 (Α' 208 ) επιχει­ρείται η άρση του αδιεξόδου , στο οποίο κινδύνευαν να βρεθούν οι λεγόμενοι μικρότεροι, δικηγορικοί σύλλογοι, όσοι δηλαδή έχουν εγγεγραμμένα λιγότερα από 400 (τετρακόσια) μέλη, αναφορικά με το θέμα της διοίκησης τους και της συγκρότησης και λειτουργίας των οργάνων τους. Στους συλλόγους αυτούς, λόγω του μειωμένου αριθμού ενεργών μελών και της παρατηρούμενης στην πράξη απροθυμίας συμμετοχής στη διοίκηση του νομικού προσώ­που, υπάρχει ο κίνδυνος εξαιτίας και του περιορισμού των θητειών που προβλέπει το ισχύον άρθρο 97, να παρατηρηθεί έλλειψη επαρκούς αριθμού υποψηφίων και να κατ' επέκταση δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία των οργάνων τους.

Προτεινόμενη διάταξη:

Στην παρ. 5 του άρθρου 97 του ν. 4194/2013 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί για δύο (2) συνεχόμενες θητείες και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τρεις (3). Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για Συλλόγους, που την 30η Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών έχουν μέχρι και τετρακόσια (400) μέλη.».

Βεβαιώσεις ακινήτων

Αιτιολογική έκθεση:

Στο άρθρο 36 ν. 4194/2013 προβλέπεται η έκδοση βεβαιώσεων περί ακινήτων. Προς εναρ­μόνιση με αυτήν εισάγεται πρόβλεψη για τις βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου και στα σχετικά Παραρτήματα.

Προτεινόμενη διάταξη:

1. Στο τέλος του Παραρτήματος I του ν. 4194/2013 προστίθεται περίπτωση Ζ ως εξής:

«Ζ. Έκδοση βεβαίωσης για ακίνητο (επέχουσας θέση πιστοποιητικού μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων) εξήντα (60) ευρώ ανά ακίνητο.».

2. Στο τέλος του Παραρτήματος III του ν. 4194/2013 προστίθεται περίπτωση ως εξής: «ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση βεβαίωσης για ακίνητο (επέχουσας θέση πιστοποιητικού μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων) Δικηγορικός Σύλλογος δυόμισι (2,5) ευρώ ανά ακίνητο.»

Αμοιβή δικαστικού επιμελητή για ηλεκτρονικές επιδόσεις

Αιτιολογική έκθεση:

Με την παρούσα ρύθμιση καθορίζεται το ύψος της αμοιβής του Δικαστικού Επιμελητή στη περίπτωση επίδοσης εγγράφου σύμφωνα με το άρθρο 122Α.

Προτεινόμενη διάταξη:

10. Η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για ης επιδόσεις του παρόντος άρθρου καθορίζεται όπως και η αμοιβή της επίδοσης της παρ. 5 του άρθρου 122 ΚΠολΔ.

Διατάξεις για το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Αιτιολογική έκθεση:

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. με απόφαση του, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να παραχωρεί κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τους φορείς του δημόσιου τομέα, ακίνητα για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών, με σκοπό την ανέγερση επί αυτών Δικα­στικών Κτιρίων ή τη συντήρηση και επισκευή αυτών, η οποία μπορεί να υλοποιείται ως Σύ­μπραξη Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3389/2005 (Α' 182). Η ρύθμιση αυτή, η οποία θεσπίζεται προς τον σκοπό της καλύτερης αξιοποίησης των ακινήτων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την επίτευξη των σκοπών του, επιτρέπει να μπορέσουν να ανα­γερθούν άμεσα δύο δικαστικά μέγαρα στην'Εδεσσα και το Ηράκλειο Κρήτης.

Κυρώσεις για καθυστέρηση καταβολής αποδοχών

Αιτιολογική έκθεση:

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται ειδικότερα η ποινική ευθύνη των αναφερόμενων στη διάταξη εκπροσώπων των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων που λαμβάνουν τα­κτική χρηματοδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο. Απαραίτητη προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης τίθεται η επιδίωξη, κατά το καταστατικό τους, πολιτιστικών σκοπών ή περιβαλλο­ντικών σκοπών. Ως προς τα μορφώματα αυτά, εταιρικής ή μη οργάνωσης και μη κερδοσκο­πικού χαρακτήρα, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής εκ μέρους τους στους απασχο­λουμένους σε αυτά πάσης φύσεως αποδοχών, προβλέπεται στοιχειοθέτηση της ποινικής ευ­θύνης των φυσικών προσώπων, των οποίων, σύμφωνα με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, η εγκληματική πράξη συνδέεται με αιτιώδη σύνδεσμο με την αδυναμία εμπρό­θεσμης καταβολής των αποδοχών εκ μέρους της νομικής οντότητας.

Η διάταξη αυτή είναι αναγκαία για την προστασία των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ε­πιδιώκουν στενά οριοθετημένους σκοπούς και μόνον αυτών, δηλ. δεν διανέμουν οποιαδή­ποτε κέρδη, τα οποία δυνατόν να προκύψουν από τις δραστηριότητές τους, στα μέλη, στους ιδρυτές ή στη διοίκηση, αλλά τα χρησιμοποιούν για τη συνέχιση και επίτευξη σκοπών για την προώθηση των τεχνών, του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς ή της προστασίας του περιβάλλοντος.

Με τον τρόπο αυτό, αφενός προστατεύονται οι απασχολούμενοι στα νομικά πρόσωπα επι­δίωξης πολιτιστικών σκοπών ή περιβαλλοντικών σκοπών, χάρη στη θεμελίωση της ποινικής ευθύνης φυσικών προσώπων υπαίτιων βάσει δικαστικής απόφασης, αφετέρου διασφαλίζε­ται το δικαίωμα όλων των πολιτών στον πολιτισμό και στη διαρκή φύλαξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του λαού στον οποίο ανήκουν μέσω της δραστηριότητας φο­ρέων επιδίωξης πολιτιστικών σκοπών, καθώς και στην προώθηση της προστασίας του περι­βαλλοντικού πλούτου της χώρας. Περαιτέρω, κατ' εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής του άρθρου 24, εκπληρώνεται η υποχρέωση της νομοθετικής εξουσίας να προβαίνει σε θε­τικές ενέργειες για την προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος με τη λήψη των απαιτούμενων νομοθετικών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, παρεμβαίνοντας στον αναγκαίο βαθμό και στην οικονομική ή άλλη ατομική ή συλλογική δραστηριότητα.

Αιτιολογική έκθεση:

Ρυθμίσεις για τους δικηγόρους ΕΚΧΑ ΑΕ

Με το παρόν άρθρο αποσαφηνίζεται η διαδικασία του άρθρου 77 του ν. 4685/2020 για την επανατοποθέτηση του προσωπικού κλάδου ΠΕ Νομικής σε θέσεις δικηγόρων, οι οποίοι ήταν έμμισθοι δικηγόροι της πρώην Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ (ΕΚΧΑ ΑΕ) και παρέμειναν στον Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Συγκεκριμένα, προκειμένου να είναι δυ­νατή η μεταφορά τους σε θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή με ταυτόχρονο επαναδιορι­σμό σε Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας προβλέπεται ρητώς ότι δεν συντρέχει η περ. γ της παρ. 1 του ν. 4194/2013 για την κατοχή οποιασδήποτε θέσης με σύμβαση εργασιακής ή υ­παλληλικής σχέσης σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή υπηρεσία δημόσια (πολι­τική ή στρατιωτική), δικαστική, δημοτική ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αύξηση οργανικών θέσεων Υπουργείου Δικαιοσύνης

Αιτιολογική έκθεση:

Οι Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Κράτους, οι οποίες αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι υποστελεχωμένες από ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό, ενώ πλην των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, οι οποίες διαθέτουν μόνο τοξικολογικό εργαστήριο και εργαστήριο DNA, οι λοιπές ιατροδικαστικές υπηρεσίας της χώρας δεν διαθέτουν ούτε τοξικολογικά και παθολογοανατομικά εργαστήρια, αλλά ούτε και ιατροδικαστικό προσωπικό. Αποτέλεσμα τούτου είναι αφενός να ανατίθενται οι πραγματο­γνωμοσύνες που διατάσσονται από τις δικαστικές αρχές σε εξωτερικά ιατρεία με ιδιαίτερα μεγάλο κόστος για το δημόσιο (υπολογίζεται ότι η ετήσια δαπάνη για τις πραγματογνωμο­σύνες αυτού του είδους ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ) και μεγάλη διαφοροποίηση σε ό,τι α­φορά τις αμοιβές για παρόμοια περιστατικά και αφετέρου να αδυνατούν οι λειτουργούσες δομές να ανταποκριθούν στο έργο τους.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλειτο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τον εξορθολο-γισμό των δαπανών του και την εν γένει περιστολή των δημοσίων δαπανών, κρίνεται απα­ραίτητη η αύξηση των οργανικών θέσεων των περιφερειακών υπηρεσιών του με εξειδικευ­μένο προσωπικό, το οποίο θα διενεργεί τις πράξεις αυτού του είδους, ώστε να καταστεί δυ­νατή στη συνέχεια η αναδιάρθρωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία των ιατροδικαστικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά και διε­θνή πρότυπα.

Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για εκπόνηση Κώδικα Οργανικών Διατάξεων για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Αιτιολογική έκθεση:

Η εκπόνηση Κώδικα Οργανικών Διατάξεων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά τη θέσπιση ως νόμου του παρόντος νομοσχεδίου, είναι αναγκαία γιατί στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013, Α' 52) και το π.δ. 1225/1980 (Α' 304), που θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, θα έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πλήθος διατάξεων ώστε η χρήση των λοιπών να καθίσταται δυσχερής εις βάρος της ασφάλειας του δικαίου.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία.

H διατάραξη της κυριότητας

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πολιτειολογία