logo-print

Υπ. Υγείας: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την δευτεροβάθμια περίθαλψη και την ιατρική εκπαίδευση

24/10/2022

24/10/2022

Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείοπυ Υγείας «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας».

Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, επιδιωκόμενοι στόχοι της νομοθετικής παρέμβασης είναι ιδίως:

α) η αναβάθμιση της κλινικής εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι απόφοιτοι της Ιατρικής, μέσω της προκαταρκτικής κλινικής άσκησης,

β) η στοχευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας κρίση και επιλογή μόνιμου ιατρικού προσωπικού για τη στελέχωση των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., μέσω της τροποποίησης της διαδικασίας κρίσης και επιλογής ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.,

γ) η επιτάχυνση της τοποθέτησης ιατρών για άσκηση σε ιατρική ειδικότητα, μέσω της μεταφοράς της διαδικασίας από το Υπουργείο Υγείας στα νοσοκομεία που αποτελούν εκπαιδευτικά κέντρα, καθώς και της δημιουργίας ομάδων νοσοκομείων που συμμετέχουν από κοινού στην εκπαίδευση των ειδικευομένων, και ο καθορισμός του αριθμού των θέσεων προς άσκηση ανά ειδικότητα και νοσοκομείο, ανάλογα με τις ανάγκες του συστήματος υγείας της χώρας,

δ) η αριθμητική ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ., μέσω της δυνατότητας προκήρυξης θέσεων μερικής απασχόλησης ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία,

ε) η βελτίωση του εργασιακού καθεστώτος των ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., μέσω της θέσπισης δυνατότητας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή παροχής ιατρικών υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση, περιλαμβανομένης και αυτής του συμβούλου, σε ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό διαγνωστικό ή θεραπευτικό εργαστήριο και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας, και παράλληλα η ρύθμιση της δυνατότητας των πανεπιστημιακών ιατρών και του εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση, περιλαμβανομένης και αυτής του συμβούλου, σε ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό διαγνωστικό ή θεραπευτικό εργαστήριο και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας,

στ) η συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιλογή και αξιολόγηση Συντονιστών Διευθυντών και να διενεργείται αξιοκρατικά επιλογή προσωρινού προϊσταμένου τμήματος ή μονάδας νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ., όπου απαιτείται ο ορισμός του,

ζ) η προαγωγή της επείγουσας ιατρικής, μέσω της πρόβλεψης της δυνατότητας σύστασης αυτοδύναμων τμημάτων επειγόντων περιστατικών και σε άλλα νοσοκομεία, εκτός από αυτά, για τα οποία ήδη προβλέπεται, και της θέσπισης επιδόματος για τους εξειδικευμένους και τους εξειδικευόμενους ιατρούς που υπηρετούν σε τμήματα επειγόντων περιστατικών, καθώς και τους ιατρούς άνευ εξειδίκευσης που υπηρετούν σε τμήματα επειγόντων περιστατικών, εφόσον αποκτήσουν τον σχετικό τίτλο,

η) η διαμόρφωση ειδικότερου θεσμικού πλαισίου για τη μαιευτική περίθαλψη, με έμφαση στην προαγωγή του φυσικού τοκετού και την κατ’ οίκον μαιευτική φροντίδα,

θ) η οργανωτική αναδιάρθρωση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, προκειμένου η λειτουργία του να γίνει πιο ευέλικτη και προσαρμοσμένη στα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνολογίας,

ι) η ρύθμιση διαφόρων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, τα οποία έχουν αντανακλαστικές συνέπειες στην οικονομία και την κοινωνία και χρήζουν νομοθετικής ρύθμισης,

ια) η ρύθμιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών,

ιβ) η εισαγωγή ρυθμίσεων για την εξασφάλιση του ανώτερου δυνατού επιπέδου παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας,

ιγ) η ενίσχυση των νέων φαρμακοποιών,

ιδ) η εξασφάλιση της αυτάρκειας σε αναγκαία φάρμακα, αντιβιοτικά και ναρκωτικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε εμπορικά πλοία και αεροπλάνα και σε ευαίσθητες, κλειστές κοινωνικές δομές,

ιε) η κινητροδότηση συμπράξεων φαρμακείων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού και

ιστ) η προσαρμογή του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακαποθηκών με αυτό των φαρμακείων, προς διασφάλιση ανά πάσα στιγμή της διαθεσιμότητας των αναγκαίων για τους πολίτες φαρμακευτικών προϊόντων.

Μπορείτε να συμμετέχετε στη διαβούλευση στο opengov.gr

Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ