logo-print

Υπογραφή της δημόσιας σύμβασης προμήθειας ταχέων διαγνωστικών τεστ κορωνοϊού με τη διαδικασία του self-testing

Ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (Ελεγκτικό Συνέδριο ΣΤ’ Κλιμάκιο Πράξη 109/2021)

05/04/2021

05/04/2021

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο

Με πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου, το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε την πρόοδο της υπογραφής των σχεδίων σύμβασης για την προμήθεια από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (9.400.000) ταχέων διαγνωστικών του κορωνοϊού τεστ με τη διαδικασία του self-testing (αυτοελέγχου-αυτοδιάγνωσης), ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Κατά το σκεπτικό του Κλιμακίου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως Αναθέτουσα Αρχή, έχει τη δυνατότητα να αναθέτει συμβάσεις προμηθειών αξίας ίσης ή ανώτερης του κατώτατου ορίου του άρθρου 5 περ. γ’ του Ν. 4412/2016, δηλαδή συμβάσεις που διέπονται από το ενωσιακό δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία της υγείας και της ζωής των πολιτών, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται, κατά το μέτρο που κρίνεται απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την ίδια, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών για τις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες ανάθεσης, οι δε περιστάσεις που αυτή επικαλείται για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν απορρέουν από δική της ευθύνη. Κατά την εξαιρετική δε αυτή διαδικασία ανάθεσης, δεν υφίσταται υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4412/2016, όσον αφορά στους κανόνες που εφαρμόζονται στις κατά τη διαδικασία της ανάθεσης επικοινωνίες, περί υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, περί υποχρέωσης κατάθεσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από όσους συμμετέχουν στη διαδικασία ανάθεσης και περί απαίτησης για υποβολή από αυτούς Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ως προκαταρκτικής απόδειξης για την εκ μέρους τους εκπλήρωση των προβλεπόμενων κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και τη μη συνδρομή στο πρόσωπό τους των προβλεπόμενων λόγων αποκλεισμού.

Εν προκειμένω, κρίθηκε πράγματι ότι η παρούσα κατεπείγουσα ανάγκη, δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθεί τηρώντας τις ελάχιστες προθεσμίες της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας ανάθεσης, λαμβάνοντας υπόψη το απρόβλεπτο γεγονός της αιφνίδιας αρνητικής εξέλιξης της πανδημίας κατά τον μήνα Μάρτιο του 2021, η οποία συνδέεται με την απρόβλεπτη και σημαντική αύξηση της εμφάνισης της «βρετανικής μετάλλαξης» του ιού στη χώρα μας, έχοντας ως συνέπεια την ιδιαίτερα μεγάλη, σε οριακό πλέον σημείο, επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Προς τούτο συνηγορεί και η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19, η οποία έχει ήδη γνωμοδοτήσει υπέρ της ανάγκης μαζικού διαγνωστικού ελέγχου με τη διαδικασία του self-testing (αυτοελέγχου-αυτοδιάγνωσης).

Απόσπασμα απόφασης

Από τα στοιχεία των φακέλων της υπόθεσης προκύπτει ότι με την 11879/24.3.2021 πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας εκκίνησε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 32 παρ. 2 περ. γ΄ και 32Α του ν. 4412/2016, για την ανάθεση της προμήθειας έως και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) τεμαχίων ταχέων διαγνωστικών του κορωνοϊού SARS-CoV-2 τεστ με τη διαδικασία του self-testing (αυτοελέγχου-αυτοδιάγνωσης), με τη νόμιμη, σύμφωνα με όσα έγιναν σχετικώς δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, αιτιολογία, ότι η ανωτέρω προμήθεια είναι επιβεβλημένη λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, και, ειδικότερα, για την εξυπηρέτηση της αιφνίδιας, άμεσης και επιτακτικής ανάγκης της 4 εντατικοποίησης το συντομότερο δυνατόν των διαγνωστικών ελέγχων για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 (Covid-19) σε όλο τον ελληνικό πληθυσμό, διά του μαζικού αντιγονικού ελέγχου με τη διαδικασία του self-testing (αυτοελέγχουαυτοδιάγνωσης), δηλαδή διά της χρήσης των ανωτέρω προς προμήθεια τεστ από τους ίδιους τους πολίτες, τα οποία θα διαμοιράζονται δωρεάν σε καθέναν εξ αυτών (πολιτών) από τα φαρμακεία της Χώρας ανά ένα (1) εβδομαδιαίως, με σκοπό τον περιορισμό της πανδημίας που έχει προκληθεί από τον ανωτέρω ιό.

Αυτή δε η κατεπείγουσα ανάγκη, που το Κλιμάκιο κρίνει ότι πράγματι δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθεί με την ανάθεση της ελεγχόμενης προμήθειας κατόπιν τήρησης των ελάχιστων προθεσμιών της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας ανάθεσης (δηλαδή των τακτικών διαδικασιών ανάθεσης), δεδομένου κυρίως του ότι η προθεσμία παράδοσης των ανωτέρω προς προμήθεια τεστ είναι μόνο επτά (7) ημέρες από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων (βλ. κατωτέρω), οφείλεται στο απρόβλεπτο γεγονός της κατά τον μήνα Μάρτιο του 2021 αιφνίδιας και εκρηκτικής, ήδη πασίδηλης, αρνητικής εξέλιξης της ανωτέρω πανδημίας, η οποία συνδέεται με την απρόβλεπτη και σημαντική αύξηση της εμφάνισης της «βρετανικής μετάλλαξης» του ανωτέρω ιού στη Χώρα μας και έχει ως αποτέλεσμα την ιδιαίτερα μεγάλη, σε οριακό πλέον σημείο, αντίστοιχη επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Άλλωστε, υπέρ της ανάγκης του μαζικού αντιγονικού διαγνωστικού ελέγχου με τη διαδικασία του self-testing (αυτοελέγχου-αυτοδιάγνωσης), δηλαδή του δωρεάν διαμοιρασμού ενός (1) εκ των ανωτέρω τεστ εβδομαδιαίως από τα φαρμακεία της Χώρας σε καθέναν από τους πολίτες και της χρήσης από τους ίδιους, με σκοπό τον περιορισμό της ανωτέρω πανδημίας, γνωμοδότησε η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19 κατά τις 198/19.3.2021, 200/22.3.2021 και 201/24.3.2021 συνεδριάσεις της.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο elsyn.gr

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Δ έκδοση Ν. 4067/2012
Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

send