Άρθρο 1 - Απόφαση Επιτροπής Τραπεζικών Συναλλαγών 32/2.10.2018 - Σύσταση Ειδικών Υποεπιτροπών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

18/10/2018

Κωδικοποιημένο

Συστήνεται Ειδική Υποεπιτροπή, ανά Πιστωτικό ίδρυμα (Π.Ι.) που λειτουργεί στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με αρμοδιότητα την έγκριση συγκεκριμένων συναλλαγών που εμπίπτουν στην παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 4 του ν. 4350/2015 (Α’ 161), κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων άρθρων.