Άρθρο 10 - Απόφαση Επιτροπής Τραπεζικών Συναλλαγών 32/2.10.2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

18/10/2018

Κωδικοποιημένο

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η απόφαση 26/20.11.2017 (Β’ 4050) της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 2472/2018).

Η παρούσα απόφαση ισχύει μία εβδομάδα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.