logo-print

Άρθρο 7 - Απόφαση 163/4Γ/9−7−2015 Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων - Όροι εμπορικής επικοινωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

24/08/2015

Κωδικοποιημένο
Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ

7.1 Η απ’ ευθείας Εμπορική Επικοινωνία επιτρέπεται με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων των άρθρων 4 περί απορρήτου των επικοινωνιών και 11 περί μη ζητηθείσας επικοινωνίας του Ν. 3471/2006 (Α΄ 133) όπως ισχύει, περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (Α΄ 50) όπως ισχύει, περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

7.1.1. Μη ζητηθείσα, στην απόφαση αυτή, νοείται η επικοινωνία στην οποία προβαίνει ο Πάροχος χωρίς την εκ των προτέρων ρητή συγκατάθεση του Παίκτη και κάθε τρίτου, που δηλώνεται χωριστά και εκτός της σύμβασης προσχώρησης ή της αποδοχής των όρων για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή κληρώσεις που δεν σχετίζονται με τα Παίγνια ή της δωρεάν μεταφόρτωσης και χρήσης εφαρμογών.

7.2 Η Εμπορική Επικοινωνία δεν επιτρέπεται:

7.2.1 Να υιοθετεί αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως παραπλανητικές πράξεις και παραλείψεις, καθώς και επιθετικές εμπορικές πρακτικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2251/1994 (Α΄ 191), όπως ισχύει.

7.2.2 Να προκαλεί ή/και παρακινεί στη συμμετοχή στα Παίγνια.

7.2.3 Να παρουσιάζει θετική εικόνα αναφορικά με το γεγονός ότι μέρος ή το σύνολο των εσόδων από τα Παίγνια προορίζονται για δραστηριότητες γενικού και ιδίως κοινωφελούς ενδιαφέροντος.

7.2.4 Να εξομοιώνει τη συμμετοχή στα Παίγνια με τις συνήθειες και δραστηριότητες της καθημερινής και προσωπικής ζωής.

7.2.5 Να εκμεταλλεύεται την έλλειψη ειδικών γνώσεων του κοινού όσον αφορά στις πιθανότητες επιτυχίας και συμμετοχής στα κέρδη.

7.2.6 Να παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία ή ευρήματα μελετών και ερευνών ή περικοπές από τεχνικά και επιστημονικά συγγράμματα κ.λπ., ώστε να προσδίδεται θετική εικόνα στα Παίγνια.

7.2.7 Να προωθεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι το αποτέλεσμα του Παιγνίου μπορεί να προβλεφθεί ή να ελεγχθεί με τη χρήση κάθε είδους στερεοτύπων, προκαταλήψεων και δεισιδαιμονιών ή/και την εντύπωση ότι η χρήση τους μπορεί να συμβάλλει, έστω και εν μέρει, στη θετική έκβαση του Παιγνίου.

7.2.8 Να υποδηλώνει ότι οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι ικανότητες και η συχνότητα συμμετοχής του Παίκτη στο Παίγνιο μπορεί να επηρεάσουν θετικά το αποτέλεσμα των Παιγνίων.

7.2.9 Να προβάλλει τη συμμετοχή στα Παίγνια ως μέσο επένδυσης.

7.2.10 Να χρησιμοποιεί ή να αναφέρεται σε πρόσωπα που, μέσω της άσκησης ή/και σύνδεσης τους με δραστηριότητες γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, απολαμβάνουν δημόσιας προβολής ή/και αναγνωρισιμότητας ή/ και απήχησης, με αποτέλεσμα να ασκούν επιρροή στη διαμόρφωση γνώμης ή πεποίθησης ή/και να λειτουργούν ως κοινωνικά πρότυπα ή/και πρότυπα επαγγελματικής ή/και οικονομικής επιτυχίας.

7.2.11 Να προβάλλει τη συμμετοχή στα Παίγνια ως κριτήριο κοινωνικής αποδοχής, προσωπικής ή οικονομικής επιτυχίας ή να περιλαμβάνει δηλώσεις ατόμων, από τις οποίες προκύπτει ότι η συμμετοχή στα Παίγνια συνέβαλε στην επιτυχία τους ή στην κοινωνική αποδοχή.

7.2.12 Να προβάλλει τη συμμετοχή στα Παίγνια ως τρόπο πλουτισμού ή διαφυγής από τις οικονομικές δυσκολίες και να υποδηλώνει ότι η συμμετοχή σε αυτά μπορεί να προσφέρει λύση σε προσωπικά ή επαγγελματικά προβλήματα.

7.2.13 Να υποδηλώνει ότι η συμμετοχή στα Παίγνια μπορεί να αποτελεί προτεραιότητα στη ζωή, πριν από την οικογένεια, τους φίλους, τις επαγγελματικές και μορφωτικές υποχρεώσεις.

7.2.14 Να υποδηλώνει ότι η συμμετοχή στα Παίγνια μπορεί να ενισχύσει τις προσωπικές ιδιότητες, όπως ενδεικτικά να βελτιώσει την εικόνα, να τονώσει την αυτοπεποίθηση ή να αποτελέσει μέσο απόκτησης αναγνώρισης ή θαυμασμού.

7.2.15 Να προσβάλλει τα χρηστά ήθη και να ενθαρρύνει κάθε είδους διακρίσεις και κυρίως αυτές που αφορούν την εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο και την ηλικία.

7.2.16 Να συνδέει τα Παίγνια με τη χρήση ουσιών, να περιλαμβάνει ή να υποκρύπτει, βία, σεξουαλική εκμετάλλευση ή σχετικό επ’ αυτών υπαινιγμό ή να παρακινεί σε παράνομη δραστηριότητα.

7.2.17 Να προβάλλει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την παροχή πίστωσης στους Παίκτες, για τη συμμετοχή σε Παίγνια.

7.2.18 Να προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα, να περιέχει ή/και να υπαινίσσεται στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αντικοινωνική ή βίαιη συμπεριφορά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές επιζήμιες για την υγεία και την ασφάλεια.

7.2.19 Να δυσφημεί την αποχή από τα Παίγνια.

7.2.20 Να δηλώνει ότι η συμμετοχή στα Παίγνια προσδίδει ιδιότητες ή ταυτίζεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την προσωπικότητα του ατόμου.

7.3 Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις πρέπει να αναγνωρίζονται αμιγώς και σαφώς ως τέτοιες, οποιαδήποτε μορφή και αν έχουν και οποιοδήποτε μέσο και αν χρησιμοποιείται για την προβολή τους. Η συγκαλυμμένη ή η έμμεση διαφήμιση δεν επιτρέπεται.

7.4 Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις εξωτερικής ή εσωτερικής σήμανσης πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε χώρο, ο οποίος έχει προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7.5 Όταν οι Εμπορικές Ανακοινώσεις αναρτώνται σε εξωτερικούς χώρους, οι χώροι αυτοί απέχουν τουλάχιστον διακόσια (200) μέτρα από σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οικοτροφεία.

7.6 Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις μέσω ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε αμιγή διαφημιστικό χρόνο, ο οποίος έχει προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7.7 Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις των Παροχών υπηρεσιών στοιχήματος προκαθορισμένης απόδοσης δεν επιτρέπεται να αναφέρουν την εκάστοτε προκαθορισμένη απόδοση. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι ιστότοποι των Παροχών.

7.8 Διαγωνισμοί ή κληρώσεις καθώς και παιχνίδια ή δώρα που προωθούνται από τον Πάροχο ως προσφορά στους καταναλωτές και στους παίκτες, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αντικείμενο τα Παίγνια ή την καθοιονδήποτε τρόπο διεξαγωγή αυτών ή/και να σχετίζονται με το Κόστος Συμμετοχής στα Παίγνια, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7.10. Εμπορικές Ανακοινώσεις κληρώσεων που προβάλλονται στο ευρύ κοινό, αναφέρουν ρητά και με σαφήνεια το μέσο συμμετοχής στην κάθε κλήρωση.

7.9 Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις δεν επιτρέπεται να επιδιώκουν την προσέλκυση του κοινού στα Παίγνια, προβάλλοντας την παροχή επιβραβεύσεων (bonus), δώρων ή/και εκπτώσεων σε σχέση με το Κόστος Συμμετοχής ή/και σαν κίνητρο για τη συμμετοχή στα Παίγνια, καθώς και την προσέλκυση κοινού προβάλλοντας την παροχή εκπτώσεων στο υπάρχον εισιτήριο εισόδου.

7.10 Εξαιρετικά επιτρέπονται στο πλαίσιο προγραμμάτων πιστότητας (loyalty programs) Εμπορικές Ανακοινώσεις:

α) που πραγματοποιούνται ατομικά προς τους Παίκτες, μετά από συγκατάθεση τους ή/και μετά την είσοδο τους στο περιβάλλον διεξαγωγής των Παιγνίων και αφορούν επιβραβεύσεις, δώρα ή άλλες παροχές,

β) που πραγματοποιούνται στο ευρύ κοινό εφόσον αυτές έχουν σκοπό αποκλειστικά και μόνο τη γνωστοποίηση της ύπαρξης του προγράμματος πιστότητας χωρίς περαιτέρω αναφορές σε συγκεκριμένα Παίγνια.

γ) Κληρώσεων που η συμμετοχή σε αυτές προϋποθέτει Κόστος Συμμετοχής στα Παίγνια. Οι κληρώσεις αυτές προβάλλονται αποκλειστικά εντός του χώρου διεξαγωγής Παιγνίων.

7.11 Δεν επιτρέπονται Εμπορικές Ανακοινώσεις σε ιστοσελίδες με τη μορφή αναδυομένου παραθύρου (pop−up).

7.12 Ο ιστότοπος του Παρόχου και οι ιστοσελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν αυτοτελείς μορφές Εμπορικής Επικοινωνίας, υπάγονται στις ρυθμίσεις του Κανονισμού και αναφέρουν επιπλέον τον ιστότοπο της εκάστοτε, ημεδαπής ή αλλοδαπής, αρμόδιας Αρχής αδειοδότησης, με υπερσύνδεσμο.

7.13 Κάθε Εμπορική Ανακοίνωση πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει ρητά:

7.13.1 Την εκάστοτε, ημεδαπή ή αλλοδαπή, αρμόδια Αρχή αδειοδότησης.

7.13.2 Το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο Παίγνιο ή στα Παίγνια που προβάλλονται ή για την πρόσβαση στον χώρο διεξαγωγής.

7.13.3 Τις τηλεφωνικές γραμμές για τη λήψη υπηρεσιών υποστήριξης σχετικών με τον εθισμό στα Παίγνια.

7.13.4 Ότι η συχνή συμμετοχή στα Παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας.

7.14 Στην περίπτωση εμπορικής ανακοίνωσης που υλοποιείται μέσω διαδικτύου και ο διαθέσιμος χώρος που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία της δεν επαρκεί για την παράθεση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 7.13 πληροφοριών, εξαιρουμένης της πληροφορίας της υποπαραγράφου 7.13.2 που αναφέρεται σε κάθε περίπτωση, τότε, μεταξύ της ανακοίνωσης και του περιεχομένου που αυτή παραπέμπει με σχετικό υπερσύνδεσμο, παρεμβάλλεται υποχρεωτικά αναδυόμενο παράθυρο (pop up) με το σύνολο των παραπάνω πληροφοριών.

Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις Δ

ΚΑΤΡΑΣ Ι.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ