Κανονιστική πράξη 1/1999 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ενημέρωση υποκειμένου των δεδομένων κατ’ άρθρο 11 Ν. 2472/1997

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

06/05/1999

Κωδικοποιημένο

Έχοντας υπόψη:

  1. Τα άρθρα 2 (περ. ια') 5, 11, 19 παρ. 1 (περ. ι') και 24 παρ. 3 Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α' 50),

  2. Το άρθρο 11 παρ. 2 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών»,

  3. Το άρθρο 29Α Ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 Ν. 2469/1997, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι από τον παρόντα κανονισμό δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

  4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 5.4.1999, της 19.4.1999 και της 26.4.1999 της Αρχής, αποφασίζουμε:

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Απριλίου 1999

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send