logo-print

Άρθρο 1 - Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ56/357180/ 256204/7869/330 - Όροι και προϋποθέσεις για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

16/10/2018

Κωδικοποιημένο
Η ποινική προστασία της αρχαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς

ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ

Η ποινική προστασία της αρχαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς

ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ

1. Οι απαιτούμενες για την προετοιμασία της εκδήλωσης εργασίες, καθώς και τυχόν δοκιμές πραγματοποιούνται σε συνεννόηση με την αρμόδια Περιφερειακή/ Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η επίσκεψη του μνημείου/χώρου/μουσείου από το κοινό, καθώς και η χρήση των πωλητηρίων και των αναψυκτηρίων του ΤΑΠ. Ο διοργανωτής επίσης μεριμνά ώστε να μην παρακωλύονται τυχόν εργασίες που πραγματοποιούνται στο μνημείο/χώρο/μουσείο από τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

2. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι ελαφρές και αναστρέψιμες, να μην προκαλούν άμεση ή έμμεση βλάβη στο μνημείο/χώρο/μουσείο και να απομακρύνονται το αργότερο την επομένη από τη λήξη της εκδήλωσης με ευθύνη του διοργανωτή. Σημειώνεται επίσης ότι δεν πρέπει να τοποθετούνται σε επαφή ή να στηρίζονται επί των μνημείων/εκθεμάτων και να παρεμποδίζουν τη διέλευση των επισκεπτών.

3. Η ένταση εξόδου τυχόν μεγαφωνικών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι ελεγχόμενη με μέγιστο όριο τα εκατό (100) ντεσιμπέλ και σε κάθε περίπτωση τέτοια ώστε να μην κινδυνεύει το μνημείο/τα εκθέματα.

4. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση σε τμήματα και μέλη μνημείων ή σε εκθέματα, καθώς και η επικόλληση ενδείξεων αρίθμησης. Επίσης, δεν επιτρέπεται η μετακίνηση διάσπαρτων λίθων ή άλλων στοιχείων από το μνημείο ή από τον περιβάλλοντα χώρο του, καθώς και εκθεμάτων μουσείων προκειμένου να εξυπηρετηθούν στερεώσεις κατασκευών ή άλλες λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες των εκδηλώσεων.

5. Δεν επιτρέπεται η στερέωση φωτιστικών και ηχητικών σωμάτων ή άλλων αντικειμένων σε άμεση επαφή με τμήματα ή μέλη του μνημείου και με εκθέματα. Ο διοργανωτής μεριμνά για τη σωστή μόνωση των καλωδιώσεων, καθώς και για τη λήψη μέτρων πυροπροστασίας. Δεν επιτρέπεται καμία επέμβαση στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εντός του μνημείου/χώρου/μουσείου και του περιβάλλοντα χώρου του παρά μόνο σε συνεννόηση και υπό την επίβλεψη του εντεταλμένου υπαλλήλου της αρμόδιας Περιφερειακής/Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας.

6. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και η χρήση πυροτεχνημάτων, καπνογόνων, φωτοβολίδων και γενικά εύφλεκτων υλικών, φορητών συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς και η χωρίς ειδική άδεια αφή κεριών και πυρσών.

7. Δεν επιτρέπεται η χρήση και ρίψη για ειδικά σκηνοθετικά τεχνάσματα, υλικών που είναι δύσκολο να περισυλλεγούν, όπως είναι π.χ. το φελιζόλ, ο χαρτοπόλεμος κ.λπ.

8. Η είσοδος και η στάθμευση των οχημάτων ή μηχανημάτων πραγματοποιείται από προκαθορισμένες προσβάσεις σε συνεννόηση με την αρμόδια Περιφερειακή / Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία. Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η προσέγγιση στο χώρο βαρέων οχημάτων για τη μεταφορά εξοπλισμού και υλικών. Εξαιρούνται τα οχήματα που:

α) δεν υπερβαίνουν τους δέκα (10) τόνους μικτού βάρους και εξυπηρετούν την αποκομιδή των απορριμμάτων ή τη μεταφορά των υλικών,

β) μεταφέρουν άτομα με αναπηρία,

γ) εξυπηρετούν καταστάσεις ανωτέρας βίας (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κ.λπ.).

Σε κάθε περίπτωση, η κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία οχημάτων στους χώρους ακολουθεί ειδική διαδρομή που υποδεικνύεται από την αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία.

9. Ο διοργανωτής λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για την τήρηση της καθαριότητας και της ευταξίας κατά τη διάρκεια της παραχώρησης χρήσης.

10. Το μνημείο/χώρος/μουσείο αποδίδεται καθαρό(ς) την επομένη της εκδήλωσης στην κατάσταση στην οποία παρελήφθη. Η αποκομιδή των απορριμμάτων, η απομάκρυνση των σκηνικών ή άλλων στοιχείων, ο καθαρισμός και εν γένει ο ευπρεπισμός του χώρου πριν και αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης βαρύνει τον διοργανωτή και πραγματοποιείται με την εποπτεία της αρμόδιας Περιφερειακής/Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας.

11. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων και η διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων, που αφορούν σε εμπορικά προϊόντα που δεν σχετίζονται με την εκδήλωση στα παραχωρούμενα μνημεία/χώρους/μουσεία. Η τοποθέτηση υλικού προβολής της εκδήλωσης και του διοργανωτή ακολουθεί τις προδιαγραφές που θέτει η αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία.

12. Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης χρήσης ο διοργανωτής λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία τόσο του μνημείου/χώρου/μουσείου όσο και των συμμετεχόντων/παρισταμένων στην εκδήλωση και σε τυχόν δοκιμές σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Περιφερειακής/Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση ατυχήματος το Ελληνικό Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρει, διατηρεί δε αξίωση για ανόρθωση κάθε ζημίας.

13. Στην περίπτωση τοποθέτησης σκηνικών εγκαταστάσεων τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι ελαφρές κατασκευές. Αποκλείονται οι μεγάλες και βαριές κατασκευές, που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο μνημείο/χώρο/μουσείο. Δεν επιτρέπεται η στήριξη σκηνικών και ικριωμάτων πάνω στο μνημείο/μουσείο. Δεν επιτρέπονται εργοταξιακές δραστηριότητες βαριάς μορφής, αλλά επιτρέπεται η απλή συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ολοκληρωμένων, λυόμενων και ελαφρών κατασκευών οι οποίες προσαρμόζονται στο χώρο. Για τη μεταφορά, εγκατάσταση και αποξήλωση τόσο των σκηνικών όσο και του λοιπού εξοπλισμού της παράστασης, καθώς και για την επίλυση άλλων τεχνικών προβλημάτων, θα προηγείται συνεννόηση με την αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία.

14. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, η κατανάλωση τροφίμων και ποτών εντός του παραχωρούμενου μνημείου/ χώρου/μουσείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και πιθανών δοκιμών. Ο διοργανωτής της εκδήλωσης είναι υπεύθυνος για τη σχετική ενημέρωση του κοινού από τις μεγαφωνικές εγκαταστάσεις πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Ο διοργανωτής είναι επίσης υπεύθυνος για την ενημέρωση των προσερχομένων για την αποφυγή υποδημάτων με αιχμηρά τακούνια.

15. Οποιαδήποτε περαιτέρω δαπάνη προκύψει κατά τη διάρκεια της παραχώρησης βαρύνει το διοργανωτή.

16. Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων εκ μέρους του διοργανωτή λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά την εξέταση αντίστοιχων μελλοντικών αιτημάτων του.

17. Σε περίπτωση μη προκαταβολής του συνόλου των αναλογούντων τελών υπέρ του ΤΑΠ η εκδήλωση δεν θα πραγματοποιείται.

18. Τα καταβληθέντα τέλη δεν επιστρέφονται παρά μόνο σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας.

Δίκαιο σημάτων Ερμηνεία Ν. 4679/2020 περί σημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

send