Άρθρο 183 - Νόμος 4072/2012 - Καταργούμενες διατάξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

01/01/2013

Κωδικοποιημένο

Από την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Δ', Η' και Θ' και των άρθρων 179 και 181, καταργούνται οι διατάξεις του ν. 2239/1994 (Α' 152), του π.δ. 353/1998 (Α' 235), του άρθρου 9 του β.δ. 20/27.12.1939 (Α' 553), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκεινται στα ανωτέρω κεφάλαια ή αφορούν θέματα που ρυθμίζονται από αυτά.

Η κατάργηση των λοιπών διατάξεων των ανωτέρω νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων επέρχεται με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.