logo-print

Άρθρο 63 - Νόμος 4335/2015 (Ενσωμάτωση BRRD) - Γενικές εξουσίες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

01/11/2015

Κωδικοποιημένο
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΔΗΡΑΣ

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ

1. Η αρχή εξυγίανσης για την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης σε ιδρύματα και οντότητες των περιπτώσεων β, γ' ή δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για εξυγίανση, διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες, τις οποίες ασκεί μεμονωμένα ή συνδυαστικά, και ειδικότερα, δύναται να:

α) απαιτεί από κάθε πρόσωπο να παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου αυτή να αποφασίζει και να προετοιμάζει μια ενέργεια εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης και της συμπλήρωσης των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα σχέδια εξυγίανσης, και της απαίτησης παροχής πληροφοριών μέσω επιτόπιων ελέγχων,

β) αναλαμβάνει τον έλεγχο ενός ιδρύματος υπό εξυγίανση και ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες που παρέχονται στους μετόχους, στους λοιπούς ιδιοκτήτες και στο διοικητικό συμβούλιο του υπό εξυγίανση ιδρύματος,

γ) μεταβιβάζει μετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας που έχουν εκδοθεί από ένα υπό εξυγίανση ίδρυμα,

δ) μεταβιβάζει σε άλλο πρόσωπο, με τη συναίνεσή του, δικαιώματα, περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις ενός υπό εξυγίανση ιδρύματος,

ε) απομειώνει, μέχρι και μηδενισμού, αρχικό ποσό ή το οφειλόμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο των επιλέξιμων υποχρεώσεων ενός υπό εξυγίανση ιδρύματος,

στ) μετατρέπει επιλέξιμες υποχρεώσεις ενός υπό εξυγίανση ιδρύματος σε κοινές μετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας του εν λόγω ιδρύματος ή της οντότητας που αναφέρεται στις περιπτώσεις β', γ' ή δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1, ενός σχετικού μητρικού ιδρύματος ή οντότητας ή ενός μεταβατικού ιδρύματος στο οποίο μεταβιβάζονται περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος ή της οντότητας που αναφέρεται στις περιπτώσεις β', γ' ή δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1,

ζ) ακυρώνει χρεωστικά μέσα που έχουν εκδοθεί από ένα υπό εξυγίανση ίδρυμα, εξαιρουμένων των εξασφαλισμένων υποχρεώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 44,

η) απομειώνει, μέχρι και μηδενισμού, την ονομαστική αξία μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας ενός υπό εξυγίανση ιδρύματος, καθώς και να τα ακυρώνει,

θ) απαιτεί από ένα υπό εξυγίανση ίδρυμα ή από ένα σχετικό μητρικό ίδρυμα ή οντότητα να εκδώσει νέες μετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα κεφαλαιακά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των προνομιούχων μετοχών και των υπό αίρεση μετατρέψιμων χρηματοπιστωτικών μέσων

ι) τροποποιεί τη ληκτότητα των χρεωστικών μέσων και άλλων επιλέξιμων υποχρεώσεων που έχουν εκδοθεί από ένα υπό εξυγίανση ίδρυμα ή να τροποποιεί το ύψος των πληρωτέων τόκων δυνάμει αυτών ή την ημερομηνία κατά την οποία οι τόκοι καθίστανται πληρωτέοι, περιλαμβανομένης της προσωρινής αναστολής τους, εξαιρούμενων των εξασφαλισμένων υποχρεώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 44,

ια) καταγγέλλει και να ρευστοποιεί χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή συμβάσεις παραγώγων για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 49,

ιβ) απομακρύνει ή να αντικαθιστά το διοικητικό συμβούλιο και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη ενός υπό εξυγίανση ιδρύματος, και

ιγ) απαιτεί από την αρμόδια αρχή να αξιολογήσει εγκαίρως τον αγοραστή ειδικής συμμετοχής, κατά παρέκκλιση από τα χρονικά όρια που τίθενται στο άρθρο 23 του ν. 4261/2014 και στο άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

2. Κατά την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης και την άσκηση των εξουσιών εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης δεν υπόκειται σε καμία από τις ακόλουθες απαιτήσεις δυνάμει γενικών διατάξεων ή συμβατικών όρων ή άλλων διατάξεων:

α) στην υποχρέωση να λάβει την έγκριση ή τη συγκατάθεση οποιουδήποτε άλλου προσώπου, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων ή των πιστωτών του υπό εξυγίανση ιδρύματος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3,

β) σε διαδικαστικές απαιτήσεις κοινοποίησης προς οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης δημοσίευσης οποιασδήποτε ανακοίνωσης ή ενημερωτικού δελτίου, καθώς και καταχώρισης οποιουδήποτε εγγράφου σε οποιαδήποτε άλλη αρχή πριν από την άσκηση εξουσίας εξυγίανσης. Το εδάφιο αυτό εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των απαιτήσεων των άρθρων 81 και 82 και των απαιτήσεων κοινοποίησης βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ειδικότερα, η αρχή εξυγίανσης δύναται να ασκήσει τις εξουσίες του παρόντος άρθρου ανεξάρτητα από κάθε περιορισμό, ή απαίτηση για συγκατάθεση, που ενδεχομένως ισχύει για τη μεταβίβαση των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων, δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων.

Εάν συντρέχει περίπτωση, στη δημοσιότητα του άρθρου 7α του ν. 2190/1920 υποβάλλεται η οικεία απόφαση της αρχής εξυγίανσης.

3. Αν κάποια από τις εξουσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε οντότητα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 λόγω της ειδικής εταιρικής μορφής της, η αρχή εξυγίανσης έχει, στο μέτρο του δυνατού, παρεμφερείς εξουσίες όσον αφορά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, οι διασφαλίσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο ή άλλες που έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα ισχύουν για τα επηρεαζόμενα πρόσωπα, περιλαμβανομένων και των μετόχων, των πιστωτών και των αντισυμβαλλομένων.

Σημειώσεις επί του άρθρου

άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ

Σημειώσεις επί του νόμου

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (Banking Recovery and Resolution Directive) έγινε με το άρθρο 2 του Ν. 4335/2015. Για καλύτερη κατανόηση και επεξεργασία, το κείμενο του νόμου παρουσιάζεται ξεχωριστά.