logo-print

Άρθρο 25 - Νόμος 4370/2016 - Διαθέσιμα και επίπεδο − στόχος ΣΚΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

28/11/2016

Υπό κωδικοποίηση

1. Το ενεργητικό του ΣΚΚ αποτελείται από τα διαθέσιμά του και τυχόν απαιτήσεις του από οποιαδήποτε αιτία.

2. Τα διαθέσιμα του ΣΚΚ σχηματίζονται από τακτικές, έκτακτες και αρχικές εισφορές τις οποίες καταβάλλουν υποχρεωτικά τα συμμετέχοντα στο ΣΚΚ πιστωτικά ιδρύματα κατά το άρθρο 5 του παρόντος. Στα διαθέσιμα του ΣΚΚ περιλαμβάνεται το ιδρυτικό του κεφάλαιο και το ΠΚΚΚ, προστίθενται δε και έσοδά του από άλλες πηγές, όπως από τη διαχείριση των διαθεσίμων του, από την είσπραξη ή και ρευστοποίηση απαιτήσεών του, από τυχόν δωρεές και πάσης άλλης φύσεως έσοδα τα οποία προκύπτουν κατά την επίτευξη του σκοπού του. Τα εκ των ανωτέρω χρηματικά διαθέσιμα τηρούνται σε ειδικούς λογαριασμούς του ΣΚΚ στην Τράπεζα της Ελλάδος και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 39. Έσοδα από την ρευστοποίηση απαιτήσεων του ΣΚΚ διατίθενται αρχικά για την αποπληρωμή των δανείων του και εν συνεχεία κατατίθενται στους ως άνω λογαριασμούς του ΣΚΚ στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Κάθε ζήτημα που αφορά προσδιορισμό, υπολογισμό και την καταβολή εισφορών αποφασίζεται με ειδική πλειοψηφία του ΔΣ του ΤΕΚΕ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 27.

4. Τα διαθέσιμα του ΣΚΚ πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον σε ποσοστό 0,8% επί του ύψους των εγγυημένων καταθέσεων των μελών του ΣΚΚ έως τις 3 Ιουλίου 2024, το οποίο αποτελεί επίπεδο − στόχο. Το ΠΚΚΚ δεν περιλαμβάνεται για σκοπούς υπολογισμού του επιπέδου − στόχου. Αν το ΤΕΚΕ καταβάλει συνολικές αποζημιώσεις οι οποίες υπερβαίνουν το 0,8% των εγγυημένων καταθέσεων, η αρχική χρονική περίοδος για την επίτευξη του επιπέδου στόχου δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έως τέσσερα (4) έτη.

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, όταν αυτό δικαιολογείται δεόντως και κατόπιν έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύναται να οριστεί ελάχιστο επίπεδο−στόχος χαμηλότερο από αυτό που ορίζεται στην παράγραφο 4, με την προϋπόθεση να πληρούνται οι εξής όροι:

α) η μείωση βασίζεται στην παραδοχή ότι ένα σημαντικό μέρος των διαθέσιμων του ΣΚΚ δεν είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί για μέτρα προστασίας των καλυπτόμενων καταθετών, εκτός από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 και

β) ο τραπεζικός τομέας εντός του οποίου δραστηριοποιούνται τα πιστωτικά ιδρύματα που συνδέονται με το ΤΕΚΕ παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση με μεγάλη αξία στοιχείων του ενεργητικού να κατέχονται από μικρό αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων ή τραπεζικών ομίλων, που υπόκεινται σε εποπτεία σε ενοποιημένη βάση, τα οποία, λόγω του μεγέθους τους, σε περίπτωση αδυναμίας, είναι πιθανό να υποβληθούν σε διαδικασίες εξυγίανσης.

Το εν λόγω μειωμένο επίπεδο−στόχος δεν δύναται να είναι χαμηλότερο από 0,5% των εγγυημένων καταθέσεων.

6. Η επίτευξη του επιπέδου − στόχου δεν αποκλείει τη δυνατότητα του ΤΕΚΕ να επιβάλει περαιτέρω εισφορές προς εύλογη επαύξηση των διαθεσίμων του.

7. Η συμμετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο, καθώς και τα πάσης φύσεως διαθέσιμα του ΣΚΚ, εκτός του ΠΚΚΚ, δεν επιστρέφονται στα πιστωτικά ιδρύματα για οποιονδήποτε λόγο.

8. Το ΠΚΚΚ αποτελεί ειδική ομάδα περιουσίας, η οποία προέκυψε από τις εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων κατ’ εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 6 του ν. 3714/2008 (Α΄ 231).

9. Το ενεργητικό του ΠΚΚΚ θεωρείται ότι αποτελεί ενεργητικό των συμμετεχόντων σε αυτό πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά το λόγο συμμετοχής τους σε αυτό και αποτελεί μέρος των διαθεσίμων και αντικείμενο διαχείρισης από το ΤΕΚΕ προς επίτευξη των σκοπών του. Τυχόν εισπραττόμενα από το προϊόν της εκκαθάρισης ποσά και πρόσοδοι του ενεργητικού του ΠΚΚΚ προστίθενται σε αυτό και το επαυξάνουν.

10. Κάθε πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο ΠΚΚΚ έχει μία ατομική μερίδα σε αυτό, που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του στο ΠΚΚΚ. Οι ατομικές μερίδες των πιστωτικών ιδρυμάτων που απαρτίζουν το ΠΚΚΚ είναι ακατάσχετες έναντι του ΤΕΚΕ. Τυχόν κατάσχεση επιτρέπεται μόνον εις βάρος της τυχόν επιστρεφόμενης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6, στο πιστωτικό ίδρυμα ατομικής του μερίδας και μέχρι της αξίας αυτής, σε περίπτωση αποχώρησης αυτού από το ΣΚΚ.

11. Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης σε καταθέτες κατά τις διατάξεις του παρόντος χρησιμοποιείται αρχικώς, μέχρι την εξάντλησή της, η ατομική μερίδα στο ΠΚΚΚ του πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο περιήλθε σε αδυναμία. Αν η μερίδα αυτή δεν επαρκεί, για το υπόλοιπο καταβλητέο ποσό, χρήση των κεφαλαίων του ΠΚΚΚ γίνεται κατά τα οριζόμενα από το ΔΣ.

12. Η ατομική μερίδα κάθε πιστωτικού ιδρύματος παύει να θεωρείται ενεργητικό αυτού, αφ’ ης χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του ΤΕΚΕ.

13. Η ατομική μερίδα εκάστου πιστωτικού ιδρύματος σε περίπτωση αποχώρησής του από το ΣΚΚ επιστρέφεται στο πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6.

[

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send