logo-print

Άρθρο 48 - Νόμος 4370/2016 - Διοίκηση ΤΕΚΕ − Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/03/2016

Υπό κωδικοποίηση

1. Το ΤΕΚΕ εφαρμόζει χρηστές και διαφανείς πρακτικές διακυβέρνησης και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), το οποίο διορίζει με απόφασή του ο Υπουργός Οικονομικών. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται ένας εκ των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα υπόλοιπα έξι (6) μέλη προέρχονται και προτείνονται: ένα (1) από το Υπουργείο Οικονομικών, τρία (3) από την Τράπεζα της Ελλάδος και δύο (2) από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Για την εξέταση και λήψη αποφάσεων επί ζητημάτων εξυγίανσης συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος, όπως ειδικότερα ορίζονται στα εσωτερικά άρθρα 95 έως 104 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, το ΔΣ συγκροτείται από πέντε μέλη χωρίς τη συμμετοχή των μελών που προέρχονται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

2. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 φορείς οφείλουν, μέσα σε ένα μήνα αφότου λάβουν σχετικό έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών, να προτείνουν τα προβλεπόμενα μέλη. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής ο Υπουργός Οικονομικών προχωρεί στο διορισμό και χωρίς πρόταση.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχομένη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του διορισμού τους και δύναται να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η θητεία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου και πάντως όχι πέραν του τριμήνου από τη λήξη της.

4. Η απώλεια της ιδιότητας μέλους επέρχεται: α) λόγω παραίτησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο για τον οποίο το μέλος αδυνατεί, κωλύεται ή αρνείται να ασκήσει τα καθήκοντά του, οπότε γνωστοποιείται τούτο από τον αντίστοιχο φορέα στον Υπουργό Οικονομικών υποβάλλοντας πρόταση προς έκδοση σχετικής αποφάσεως για την ανάκληση του παλαιού και το διορισμό νέου μέλους, β) με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία ανακαλεί για οποιονδήποτε λόγο το διορισμό και διορίζει νέο ή νέα μέλη. Σε περίπτωση που εκλείπει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται νέο μέλος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί νομίμως μέχρι το διορισμό νέου μέλους, με την προϋπόθεση ότι τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον πέντε (5).

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά το διορισμό του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Αντιπρόεδρο μεταξύ των μελών του. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρίστανται, στην περίπτωση που δεν έχουν ορισθεί ως μέλη, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος ή ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους και διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα του τραπεζικού τομέα. Ειδικότερα, το ένα προερχόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νομικός. Για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, τα δύο μέλη που προτείνονται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν πρέπει να απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο ή σχέση στη διοίκηση, ως υπάλληλοι ή ως σύμβουλοι στα συμμετέχοντα στο ΤΕΚΕ πιστωτικά ιδρύματα ούτε τα ίδια, οι σύζυγοι ή οποιοδήποτε μέλος της οικογενείας τους να είναι μέτοχοι αυτών. Πρόσωπα κατάλληλα να ορίζονται μέλη στο ΔΣ θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένης εντιμότητας. Δεν είναι κατάλληλα προς τούτο πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης με ή χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής της ποινής αυτής σε χρηματική ή που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση ή πρόσωπα τα οποία, λόγω οποιουδήποτε παραπτώματος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος ή έχουν αποκλειστεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα από την αρμόδια αρχή ως προς την άσκηση επαγγέλματος ή στα οποία έχει απαγορευθεί να ασκούν καθήκοντα διευθυντή ή υπαλλήλου σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή σε ιδιωτική επιχείρηση. Οι ιδιότητες του μέλους της διοίκησης ή του στελέχους, του συμβούλου ή του μέλους του προσωπικού πιστωτικού ιδρύματος που συμμετέχει στο ΤΕΚΕ, ή προσώπου που κατέχει τουλάχιστον 1% του μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος που συμμετέχει στο ΤΕΚΕ, είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ.

6. Σε περίπτωση που απουσιάζει, κωλύεται ή εκλείπει για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τον διορισμό νέου, τον αναπληρώνει ως προς όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος.

7. Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο του ΔΣ στην έδρα του ή εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων. Το ΔΣ συγκαλεί ο Πρόεδρος αυτού ή σε περίπτωση κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος.

8. Το ΔΣ μπορεί να συνεδριάζει και να λαμβάνει αποφάσεις και μέσω τηλεδιάσκεψης, γραπτής διαδικασίας, ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου τεχνικά τρόπου που καθιστά τις εξ αποστάσεως συνεδριάσεις αυτού εφικτές. Ειδικότερες διαδικασίες δύναται να προβλέπονται στον Κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας του ΤΕΚΕ. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του ΔΣ περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

9. Μέλος του ΔΣ δύναται να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος κατά την διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας του ΤΕΚΕ. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόν μέλος.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον μέλη πρέπει να είναι φυσικά παρόντα. Μεταξύ των φυσικά παρόντων μελών πρέπει απαραιτήτως να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάσσεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, κατά περίπτωση. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που μετέχουν στη συνεδρίαση, παρόντα ή εκπροσωπούμενα.

11. Για τους σκοπούς της εξέτασης και λήψης αποφάσεων επί ζητημάτων εξυγίανσης συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος, όπως ειδικότερα ορίζονται στα εσωτερικά άρθρα 95 έως 104 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται και τα πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1. Από τα πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τρία (3) τουλάχιστον μέλη πρέπει να είναι φυσικά παρόντα. Για τη λήψη αποφάσεων επί των ζητημάτων του πρώτου εδαφίου απαιτείται ομοφωνία των μελών που μετέχουν στη συνεδρίαση, παρόντα ή εκπροσωπούμενα.

12. Η ειδική πλειοψηφία του ΔΣ επιτυγχάνεται με τη σύμφωνη ψήφο πέντε (5) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

13. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του ΔΣ ή τους αντιπροσώπους ισοδυναμεί με απόφαση του ΔΣ, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

14. Τα πρακτικά του ΔΣ υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη του ΔΣ. Ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ ή τον Διευθυντή του ΤΕΚΕ χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους και παρέχουν πλήρη απόδειξη για το περιεχόμενό τους.

15. Η αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από πρόταση του ΔΣ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΤΕΚΕ.

16. Το ΔΣ είναι αρμόδιο για κάθε ανεξαιρέτως θέμα, το οποίο υπάγεται στους σκοπούς του και αφορά στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπησή του.

17. Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί το ΤΕΚΕ ενώπιον κάθε αρχής και τρίτου, παρίσταται και εκπροσωπεί το ΤΕΚΕ δικαστικώς και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, την ορθή εκτέλεση του προγράμματος και του προϋπολογισμού του ΤΕΚΕ, στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών του, την τήρηση του Κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΤΕΚΕ περιλαμβανομένων των κανόνων λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την εκπροσώπηση του ΤΕΚΕ ενώπιον κάθε αρχής και τρίτων και τη δικαστική και εξώδικη παράσταση και εκπροσώπησή του για συγκεκριμένα ζητήματα σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθυντή του ΤΕΚΕ ή σε άλλο στέλεχος του ΤΕΚΕ.

18. Ο Διευθυντής του ΤΕΚΕ διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθυντής του ΤΕΚΕ αποτελεί το ανώτερο διοικητικό όργανο μετά το Διοικητικό Συμβούλιο, ασκεί τη διοίκηση και εποπτεύει όλες τις υπηρεσίες του ΤΕΚΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας. Με αποφάσεις του το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απονέμει περαιτέρω εξουσίες στον Διευθυντή του ΤΕΚΕ για την πληρέστερη άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του ΤΕΚΕ.

19. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσωπικό και οι συνεργάτες του ΤΕΚΕ, οι τυχόν οριζόμενοι εμπειρογνώμονες κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17, καθώς και οι ελεγκτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του ΤΕΚΕ υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου και του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων.

20. Η απαγόρευση γνωστοποίησης σε πρόσωπα ή αρχές πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν ισχύει έναντι:

α) Της Τράπεζας της Ελλάδος. Η ευχέρεια της Τράπεζας της Ελλάδος να γνωστοποιεί τις σχετικές πληροφορίες, που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4261/2014, επεκτείνεται και στο ΤΕΚΕ.

β) Του Υπουργείου Οικονομικών.

γ) Του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, πλην εάν πρόκειται για θέματα που αφορούν τη διαδικασία εξυγίανσης συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος.

δ) Των ειδικών εξεταστικών επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων κατά την, σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ενάσκηση των καθηκόντων τους.

ε) Των δικαστικών αρχών και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

21. Επιτρέπεται και δεν αποτελεί παράβαση του επαγγελματικού απορρήτου και του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του ΤΕΚΕ και των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία και την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων στα λοιπά κράτη−μέλη της ΕΕ, των ρυθμιστικών οργάνων της ΕΕ, καθώς και των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων και αποζημίωσης επενδυτών−πελατών και των εθνικών Ταμείων Εξυγίανσης που λειτουργούν σε αυτά, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την εγγύηση καταθέσεων, αποζημίωση επενδυτώνπελατών και χρηματοδότηση εξυγίανσης.

Το ΤΕΚΕ μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με τις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών υπό τους αυτούς ως άνω όρους και προϋποθέσεις.

22. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των παραγράφων 19 έως 21 εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 371 του Π.Κ. και του άρθρου 2 του Ν.δ. 1059/1971 (Α΄ 270) αναλόγως. Αμετάκλητη καταδίκη για παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.δ. 1059/1971 συνεπάγεται αυτοδικαίως την άμεση απόλυση του καταδικασθέντος από τη θέση που κατέχει στο ΤΕΚΕ.

[

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send