logo-print

Άρθρο 29 - Νόμος 4414/2016 - Τροποποίηση των άρθρων 80Α, 80Β και 80Γ του ν. 4001/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

09/08/2016

Υπό κωδικοποίηση
Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024

Στα άρθρα 80Α, 80Β και 80Γ, τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 4 της υποπαραγράφου Β1 της παρ. β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 80Α αντί της ημερομηνίας «30ή Μαΐου 2016» τίθεται η ημερομηνία «31η Ιουλίου 2016» και πριν από τις λέξεις «ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας» τίθεται η λέξη «υφιστάμενες».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 80Α πριν από τη λέξη «υποχρεούνται» τίθενται οι λέξεις «υφιστάμενες ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 80Α αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Έως την 1η Ιανουαρίου 2017 οι υφιστάμενες ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας υποχρεούνται να προβούν στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας από τις λοιπές δραστηριότητές τους, με την εισφορά κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, εναλλακτικά, είτε του κλάδου Διανομής είτε του κλάδου Προμήθειας καθεμιάς από αυτές, κατά το στάδιο ίδρυσης ΕΔΑ ή νέας ΕΠΑ αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση εισφοράς του κλάδου Προμήθειας η επωνυμία των υφιστάμενων ΕΠΑ μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως και οι υφιστάμενες ΕΠΑ θα μετονομασθούν σε Εταιρείες Διανομής Αερίου. Οι υφιστάμενες ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας μπορεί να εισφέρουν από κοινού τον κλάδο Διανομής ή Προμήθειας καθεμιάς από αυτές, κατά το στάδιο ίδρυσης μίας κοινής ΕΔΑ ή νέας ΕΠΑ αντίστοιχα, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας μετέχουν οι ως άνω δύο εισφέρουσες εταιρείες κατ’ αναλογία της εισφοράς τους. Για τους σκοπούς του παρόντος ως κλάδοι Διανομής και Προμήθειας νοούνται οι ομώνυμες αυτόνομες οργανωμένες λειτουργικές μονάδες των υφιστάμενων ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων καθεμιάς από τις ανωτέρω υφιστάμενες ΕΠΑ και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ως άνω μονάδων.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 80Α αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Εντός ενενήντα (90) ημερών από τη σύσταση των νέων εταιρειών της παρ. 3, οι εταιρείες που έχουν εισφέρει τον κατά περίπτωση αποσχισθέντα κλάδο υποχρεούνται να μεταβιβάσουν στους μετόχους τους άνευ ανταλλάγματος τις μετοχές που θα κατέχουν στις αντίστοιχες νέες εταιρείες, κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κάθε υφιστάμενης ΕΠΑ. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου μεταβίβασης ή οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους ή άλλης επιβάρυνσης.»

5. Η παρ. 5 του άρθρου 80Α αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η απόσχιση των κλάδων Διανομής ή Προμήθειας που προβλέπεται στις παρ. 3 και 4 πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος νόμου, των άρθρων 68 έως 79 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού και με ανάλογη εφαρμογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 98, εκτός της παρ. 3 περίπτ. θ΄ του άρθρου 98, η οποία δεν εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2166/ 1993 δεν απαιτείται η νέα εταιρεία να έχει συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στην προκείμενη περίπτωση δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2166/93 σχετικά με τη μεταφορά με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της νέας εταιρείας των πράξεων που διενεργούνται μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης του μετασχηματισμού και μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης. Η κατά περίπτωση απόσχιση του κλάδου υπόκειται στις ακόλουθες ειδικές ρυθμίσεις:

α) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων, οι οποίες απεικονίζονται στον ισολογισμό της εισφέρουσας εταιρείας, μπορεί να μεταφέρονται στη νέα εταιρεία και δε φορολογούνται κατά το χρόνο της εισφοράς.

β) Η σύσταση των νέων εταιρειών απαλλάσσεται, σε κάθε περίπτωση, από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που προβλέπεται από το άρθρο 17 του ν. 1676/1986(Α΄ 204), κατ’ εφαρμογή του ν. 4254/2014. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των απαλλαγών που προβλέπει ον. 2166/1993, η πιο πάνω σύσταση απαλλάσσεται και από το ανταποδοτικό τέλος 0,1 % υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) και εν γένει από οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ τρίτων ή άλλη επιβάρυνση.

γ) Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δ.Ο.Υ. τυχόν μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων στις οποίες περιλαμβάνονται και δηλώσεις επίκλησης τυχόν χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου τίτλου που δεν έχει μεταγραφεί και αυτοκινήτων.

δ) Τόσο οι εισφέρουσες όσο και οι νέες εταιρείες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε πράξη που απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύσταση - ίδρυση νέας εταιρείας, η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών, η κατάρτιση της σύμβασης απόσχισης και εισφοράς του κλάδου. Τα λοιπά συμβολαιογραφικά δικαιώματα περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία. Οι ανωτέρω συμβολαιογραφικές πράξεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου και δεν οφείλεται καμία εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου ούτε υπέρ του Ταμείου Νομικών. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.

ε) Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως, με μόνη την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σύμβασης απόσχισης και του καταστατικού της νέας εταιρείας, χωρίς να απαιτείται η τήρηση οιουδήποτε άλλου συστατικού ή αποδεικτικού τύπου.

στ) Αποθεματικά κερδών της εισφέρουσας εταιρείας, τα οποία μεταφέρονται στη νέα εταιρεία, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της εισφοράς, εφόσον απεικονιστούν σε ειδικούς λογαριασμούς της νέας εταιρείας. Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο και απεικονίζονται στην καθαρή θέση της εισφέρουσας εταιρείας, δε φορολογούνται κατά το χρόνο της εισφοράς και μεταφέρονται στη νέα εταιρεία. Η αξία των ακινήτων τα οποία απεικονίζονται στην καθαρή θέση της εισφέρουσας εταιρείας που αποκτήθηκαν χωρίς καταβολή τιμήματος και αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο, δε φορολογείται κατά το χρόνο της εισφοράς και μεταφοράς των ακινήτων αυτών στη νέα εταιρεία.

ζ) Η ΔΕΠΑ Α.Ε. δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος, ούτε αίτηση, ούτε αίτηση διόρθωσης ή ένσταση σχετικά με τα εμπράγματα δικαιώματά της στα ανωτέρω ακίνητα, κατά παρέκκλιση των άρθρων 1, 2, 6 του ν. 2308/1995 (Α΄ 114) και της παρ. 17 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α΄ 162).

η) Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμα και αυτών που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Μεταγραφές και λοιπές, κατά τις κείμενες διατάξεις, απαιτούμενες καταχωρίσεις για τη μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, και διενεργούνται εντός δύο (2) ετών από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σύμβασης απόσχισης και του Καταστατικού της νέας εταιρείας, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων και κτηματολογικών γραφείων.

θ) Η σύμβαση απόσχισης, η οποία περιλαμβάνει τη μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα από την εισφέρουσα προς τη νέα εταιρεία, χωρίς την επισύναψη σε αυτή κυρωμένων αποσπασμάτων των κτηματολογικών διαγραμμάτων, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998, η οποία προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 3481/2006, είναι κατά τούτο έγκυρη και παράγει όλες τις έννομες συνέπειές της.

ι) Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 (A’ 137).

κ) Οι πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης του μετασχηματισμού και μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης και αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο δεν θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει υποχρέωση μεταφοράς των ποσών αυτών με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της νέας εταιρείας. Αντίθετα, οι πράξεις αυτές θεωρούνται πράξεις της εισφέρουσας εταιρείας. Αντίστοιχα, το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα που θα προκύψει κατά την εν λόγω μεταβατική περίοδο θα περιληφθεί στο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της εισφέρουσας εταιρείας. Η νέα εταιρεία θα μεταφέρει στα βιβλία της με συγκεντρωτικές εγγραφές μόνο τα υπόλοιπα των λογαριασμών ισολογισμού του εισφερόμενου κλάδου, όπως προκύπτουν κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης. Κατά την περίοδο μέχρι και την ολοκλήρωση της απόσχισης η εισφέρουσα εταιρεία δεν υποχρεούται για σκοπούς φορολογικούς σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση των δύο κλάδων.»

6. Η παρ. 6 του άρθρου 80Α αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι ΕΔΑ ή οι νέες ΕΠΑ της παρ. 3 υποκαθίστανται, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της κατά περίπτωση εισφέρουσας εταιρείας που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης των παγίων, και απολαμβάνουν τα φορολογικά προνόμια και ατέλειες που είχαν θεσπιστεί υπέρ της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας. Η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και από την ημερομηνία της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, η οποία αφορά τον εισφερόμενο κλάδο Διανομής ή Προμήθειας, ως προς τις οποίες υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω η αντίστοιχη ΕΔΑ ή η νέα ΕΠΑ. Η νέα εταιρεία απαλλάσσεται από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώματα που είναι αμεταβίβαστα, με νόμο ή σύμβαση, ή αφορούν τα πάγια των δικτύων που παραμένουν στην κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ, κατά τους ορισμούς των διατάξεων του άρθρου 80Β. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από την εισφέρουσα εταιρεία, που αφορά τον κλάδο διανομής ή προμήθειας και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται συνεπεία της απόσχισης στην απορροφώσα τον κλάδο ΕΔΑ ή νέα ΕΠΑ, προς όφελος ή εις βάρος αυτής.»

7. Στην παρ. 7 του άρθρου 80Α πριν από τη λέξη «ΕΔΑ» τίθενται οι λέξεις «νέα εταιρεία».

8. Οι παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 80Α αντικαθίστανται ως εξής:

«8. Κάθε μορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και παραχωρήσεις που έχουν χορηγηθεί στην εισφέρουσα εταιρεία, σχετικά με τον εισφερόμενο κλάδο Διανομής ή Προμήθειας, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην απορροφώσα τον κλάδο ΕΔΑ ή νέα ΕΠΑ. Τα υπέρ κάθε κλάδου υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού φορολογικά, δικονομικά ή άλλα προνόμια ή δικαιώματα απαλλοτριώσεως, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του ν. 2364/1995 (A΄ 252) και των κατ’ εξουσιοδότησή του διοικητικών πράξεων, παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ των αντίστοιχων νέων εταιρειών που συνιστώνται δυνάμει του παρόντος.

9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5 έως 10 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), μπορεί να συγχωνεύονται τόσο οι νέες ΕΠΑ μεταξύ τους, όσο και οι ΕΔΑ μεταξύ τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η κατά τα ανωτέρω συγχώνευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μεταξύ των υφιστάμενων ΕΠΑ που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και πριν από την έναρξη της διαδικασίας του νομικού και λειτουργικού διαχωρισμού που προβλέπεται στην παρ. 3, κατόπιν απόφασης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων τους. Για τη συγχώνευση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 68 έως 77 του κ.ν. 2190/1920 και 1 έως 5 του ν. 2166/1993, καθώς και αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 του παρόντος. Σε περίπτωση συγχώνευσης, οι ΕΔΑ και οι νέες ΕΠΑ υποχρεούνται, ύστερα από απόφαση της Ρ.Α.Ε., να τηρούν διακριτούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 για τις δραστηριότητες Διανομής ή προμήθειας ανά γεωγραφική περιοχή.

10. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. κατά το στάδιο ίδρυσης της ΕΔΑ για την κάλυψη της Λοιπής Ελλάδας, υποχρεούται κατά τη συγκρότηση νέας διαχείρισης του δικτύου διανομής να προβεί στο νομικό διαχωρισμό της δραστηριότητας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος από τις λοιπές δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησής της με την εισφορά του κλάδου Διανομής, κατά το στάδιο ίδρυσης της ΕΔΑ, στην οποία η ΔΕΠΑ Α.Ε. θα διατηρήσει το σύνολο των μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920 και κατ’ ανάλογη εφαρμογή των παρ. 3 και 5 έως 9 του παρόντος. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως κλάδος Διανομής νοείται η αντίστοιχη αυτόνομη οργανωμένη λειτουργική μονάδα της ΔΕΠΑ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΠΑ Α.Ε. και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ως άνω μονάδας. Η ΕΔΑ του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος υποχρεούται, ως Διαχειριστής του Δικτύου Λοιπής Ελλάδος, να τηρεί διακριτούς λογαριασμούς για κάθε μία από τις δραστηριότητες Διανομής και Διαχείρισης στις γεωγραφικές περιοχές της Νοτίου και της Βορείου Ελλάδος. Οι δραστηριότητες Διανομής σε επιμέρους γεωγραφικές περιοχές της Νοτίου και της Βορείου Ελλάδος μπορεί να εισφέρονται ως διακριτοί κλάδοι σε άλλη ΕΔΑ κατά το στάδιο ίδρυσής της, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.»

9. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 80Α οι λέξεις «κατόπιν της σύστασής τους κατά τις διατάξεις του παρόντος» αντικαθίστανται με τις εξής λέξεις: «που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.».

10. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 80Α μετά τις λέξεις «στις υφιστάμενες ΕΠΑ» διαγράφονται οι λέξεις «,εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ των συνιστώμενων με το παρόν ΕΔΑ» και προστίθεται η εξής φράση: «και στη ΔΕΠΑ Α.Ε., εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ των ΕΔΑ που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.».

11. Οι παρ. 13, 14 και 15 του άρθρου 80Α αντικαθίστανται ως εξής:

«13. Οι διαδικασίες διαγωνισμών έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τις υφιστάμενες ΕΠΑ ή τη ΔΕΠΑ Α.Ε. πριν από την απόσχιση του εισφερόμενου κλάδου και αφορούν δραστηριότητες που αποσχίζονται και εισφέρονται στις νέες εταιρείες, μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού αναλαμβάνονται και συνεχίζονται από τη νέα εταιρεία, σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη. Η ανάθεση και σύναψη των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με χωριστές συμβάσεις από τις νέες ΕΠΑ, τη ΔΕΠΑ ΑΕ και τις ΕΔΑ κατά το μέρος που τις αφορά.

14. Το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου στον εισφερόμενο κλάδο Διανομής ή Προμήθειας των υφιστάμενων ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και της ΔΕΠΑ Α.Ε. μεταφέρεται κατά την απόσχιση του εισφερόμενου κλάδου στη νέα εταιρεία στην οποία εισφέρεται. Η μεταφορά είναι υποχρεωτική και λαμβάνει χώρα με την επίδοση σχετικής ατομικής πρόσκλησης της αρμόδιας διεύθυνσης προσωπικού της εισφέρουσας εταιρείας.

15. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών που έχουν εισφέρει τον κατά περίπτωση αποσχισθέντα κλάδο, που εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη σύσταση των αντίστοιχων νέων εταιρειών, μεταφέρονται στις αντίστοιχες νέες εταιρείες όσοι από το προσωπικό της εταιρείας, που έχει εισφέρει τον κατά περίπτωση αποσχισθέντα κλάδο, διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, ειδικότητα ή προσόντα είτε συναφή με τις δραστηριότητες της νέας εταιρείας είτε απαραίτητα για τη λειτουργία ή και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των νέων εταιρειών, λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών της ΔΕΠΑ Α.Ε. και των εταιρειών που έχουν εισφέρει τον κατά περίπτωση αποσχισθέντα κλάδο. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού, στις αντίστοιχες νέες εταιρίες, είναι υποχρεωτική. Ειδικότερα για τη ΔΕΠΑ Α.Ε. η ως άνω προθεσμία των 30 ημερών παρατείνεται κατά ένα (1) ημερολογιακό έτος.»

12. Στο τέλος της παρ. 16 του άρθρου 80Α προστίθενται τα εξής δύο εδάφια:

«Η απόσχιση των κλάδων Διανομής ή Προμήθειας που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 δεν αποτελεί αυτή καθ’ αυτήν λόγο απόλυσης εργαζομένων. Οι νέες και οι υφιστάμενες εταιρείες δεν μπορεί για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της απόσχισης να προβούν σε απολύσεις των εργαζομένων που προέρχονται από τις υφιστάμενες ΕΠΑ και τη ΔΕΠΑ Α.Ε. και απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, παρά μόνο για σπουδαίο λόγο».

13. Η παρ. 17 του άρθρου 80Α αντικαθίσταται ως εξής:«17. Για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την έναρξη λειτουργίας της νέας εταιρείας και για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης των δικών της υπηρεσιών, η εισφέρουσα εταιρεία, είτε πρόκειται για τη ΔΕΠΑ Α.Ε. είτε για τις υφιστάμενες ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, μπορεί να υποστηρίζει τη λειτουργία της νέας εταιρείας παρέχοντάς της υπηρεσίες, έναντι εύλογου ανταλλάγματος που θα καλύπτει το πλήρες κόστος παροχής τους και θα εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε.. Η παροχή υπηρεσιών των ΕΔΑ προς τη ΔΕΠΑ Α.Ε. επιτρέπεται όσον αφορά τη σχέση που δημιουργεί η ιδιοκτησία των παγίων από τη ΔΕΠΑ Α.Ε., σε συνδυασμό με την ανάληψη των εργασιών ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των παγίων από τις ΕΔΑ. Πέραν των ανωτέρω, η παροχή υπηρεσιών μεταξύ των ΕΔΑ και οποιουδήποτε ανταγωνιστικού μέρους των Κάθετα Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια των ισότιμων σχέσεων που θα έχουν οι ΕΔΑ με όλους τους παραγωγούς και προμηθευτές της αγοράς. Η παροχή των υπηρεσιών της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται μόνο εφόσον: (α) δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό και (β) οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τη Ρ.Α.Ε..»

14. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 80Β το ρήμα «συστήνονται» αντικαθίσταται με το ρήμα «προκύπτουν».

15. Από το πρώτο εδάφιο των παρ. 1 και 3 του άρθρου 80Γ διαγράφεται το ρήμα «συστήνονται» και τίθεται το ρήμα «προκύπτουν»

Tα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 20

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ