logo-print

Άρθρο 52 - Νόμος 4465/2017 - Ρυθμίσεις για τα Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

04/04/2017

Υπό κωδικοποίηση
Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Οι παράγραφοι 7 έως 13 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 (A΄ 113), όπως συμπληρώθηκαν με την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2668/1998 (Α΄ 282), αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2892/2001, συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του ίδιου άρθρου και τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), αντικαθίστανται ως εξής:

«7. Επιβάλλεται ενιαίο Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων (Τ.Ε.Α.Α.) σε κάθε επιβάτη εμπορικών και ιδιωτικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων άνω των δύο (2) ετών, που αναχωρεί από όλους τους ελληνικούς αερολιμένες, ως ακολούθως:

α) για το διάστημα έως την 1η Νοεμβρίου 2024 επιβάλλεται τέλος που ανέρχεται σε δώδεκα (12) ευρώ και

β) για το διάστημα μετά την 1η Νοεμβρίου 2024 και εφεξής, επιβάλλεται τέλος που ανέρχεται σε τρία (3) ευρώ.

8. Από την καταβολή του τέλους της παραγράφου 7 απαλλάσσονται:

α) οι αναχωρούντες επιβάτες από/προς αερολιμένες στους οποίους λειτουργούν αεροπορικές γραμμές που υπάγονται στο καθεστώς των άρθρων 16 έως 13 του Κανονισμού 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από/προς αεροδρόμια επί υδάτινων επιφανειών,

β) οι επιβάτες σε πτήση διαμετακόμισης δηλαδή ίδιος αριθμός πτήσης αφιχθέντος και αναχωρούντος αεροσκάφους,

γ) οι αεροπορικώς διερχόμενοι επιβάτες, οι οποίοι συνεχίζουν το ταξίδι τους με την ίδια ή άλλη αεροπορική εταιρεία, κάνοντας χρήση όλων των εξυπηρετήσεων που παρέχονται σε έναν αερολιμένα (transfer επιβάτες), εφόσον συνεχίζουν το ταξίδι τους εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, το οποίο θα αποδεικνύεται είτε με την προσκόμιση ενιαίου εισιτηρίου, είτε με το απόκομμα του εισιτηρίου της προηγούμενης διαδρομής. Οι εν λόγω επιβάτες καταβάλλουν στο αεροδρόμιο αναχώρησης εφάπαξ το εν λόγω τέλος,

δ) οι επιβάτες πτήσεων κρατικών αεροσκαφών που μεταφέρουν προσωπικότητες για τις οποίες γίνεται επίσημη υποδοχή από την ελληνική κυβέρνηση, οι επιβάτες ελληνικών κρατικών αεροσκαφών χρησιμοποιούμενων για στρατιωτικούς, τελωνειακούς, αστυνομικούς και γενικά κρατικούς σκοπούς, καθώς και οι επιβάτες αλλοδαπών κρατικών αεροσκαφών για κράτη με τα οποία υπάρχει αμοιβαιότητα,

ε) τα μέλη του πληρώματος των αεροσκαφών, καθώς και μέλη του πληρώματος που επιβιβάζονται για ανάληψη υπηρεσίας σε άλλο σταθμό, για αντικατάσταση των εν υπηρεσία πληρωμάτων,

στ) οι επιβάτες που φθάνουν σε αεροδρόμιο λόγω έκτακτης ανάγκης, βλάβης, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας, ανεξαρτήτως αν εξέλθουν από τον τελωνειακά ελεγχόμενο χώρο ή συνεχίσουν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος την ίδια ή άλλη μέρα, καθώς και επιβάτες πτήσεων έρευνας και διάσωσης,

ζ) οι επιβαίνοντες σε αεροσκάφη που συμμετέχουν σε επίσημα οργανωμένες αεραθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε ελληνικούς αερολιμένες. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορούν να τροποποιούνται οι διατάξεις του παρόντος που ρυθμίζουν τις κατηγορίες απαλλαγών.

9. Το κατά την παράγραφο 7 τέλος εισπράττεται με μέριμνα και ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών και σε ειδικές περιπτώσεις από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) μετά την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του ν. 4427/2016 (Α΄ 13), πριν από την επιβίβαση των επιβατών στο αεροσκάφος. Το εισπραττόμενο τέλος εκάστου μηνός κατατίθεται από τις αεροπορικές εταιρείες και λοιπούς υπόχρεους είτε εντός των πρώτων είκοσι (20) ημερών του επομένου μηνός από την αναχώρηση των επιβατών στις περιπτώσεις μηνιαίας καταβολής, είτε άμεσα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις περιπτώσεις επιτόπιας είσπραξης, στους ειδικούς λογαριασμούς που προβλέπονται στις παρακάτω περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου αυτής, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η Υ.Π.Α. ή η Α.Π.Α. μετά την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του ν. 4427/2016 (Α΄ 13), χρεώνει τις αεροπορικές εταιρείες με το ποσό του Τ.Ε.Α.Α. που προεισπράχθηκε από τους επιβάτες και ελέγχει την απόδοσή του στους αντίστοιχους ειδικούς λογαριασμούς. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης από τις αεροπορικές εταιρείες, η Υ.Π.Α., και μετά την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του ν. 4427/2016 (Α΄ 13) η Α.Π.Α., επιβάλλει τους κατά τις κείμενες διατάξεις πρόσθετους φόρους ή τέλη ή/και τόκους υπερημερίας σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλόμενων Τ.Ε.Α.Α., λαμβάνει τα προβλεπόμενα μέτρα, προσδιορίζει τα οφειλόμενα ποσά και αποστέλλει χρηματικό κατάλογο ληξιπρόθεσμων οφειλών στην οικεία Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη. 

Τα ποσά που εισπράττονται κατά τα ανωτέρω κατατίθενται και διατίθενται ως εξής:

α) Τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατατίθενται στο λογαριασμό με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης Αερολιμένα Σπάτων» (Τ.Α.Α.Σ.) και διατίθενται κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση Ανάπτυξης του Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, που κυρώθηκε με το ν. 2338/1995 (Α΄ 202). Ο λογαριασμός «Ταμείο Ανάπτυξης Αερολιμένα Σπάτων (Τ.Α.Α.Σ.)» χρεώνεται με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των καταθέσεων την επόμενη ημέρα της κατάθεσης με πίστωση του ειδικού λογαριασμού «ποσοστά Τ.Α.Α.Σ. και Τ.Α.Ε.Α. υπέρ Υ.Π.Α.» με αξία την ημερομηνία κατάθεσης. Τα πιστούμενα στον ανωτέρω λογαριασμό ποσά διατίθενται στην Υ.Π.Α. και μετά την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του ν. 4427/2016 (Α΄ 13) στην Α.Π.Α., για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσοστά και ο τρόπος διάθεσής τους.

β) Από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης των αερολιμένων Ακτίου, Ζακύνθου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Κω, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Ρόδου, Σάμου, Σαντορίνης, Σκιάθου και Χανίων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6.2.2. των Συμβάσεων Παραχώρησης των ως άνω αερολιμένων, τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες των εν λόγω αερολιμένων κατατίθενται σε δεκατέσσερις (14) ειδικούς λογαριασμούς με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα» που συμπληρώνονται με το όνομα του αντίστοιχου αερολιμένα, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και διατίθενται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) στους αντίστοιχους Παραχωρησιούχους των Συμβάσεων Παραχώρησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 217 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), στις, κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων, κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, καθώς και στο άρθρο 28.10 έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης, οι οποίες έχουν κυρωθεί με τα άρθρα 215 και 216 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

γ) Τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες για τους λοιπούς κρατικούς αερολιμένες της χώρας, εξαιρουμένων του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 και των περιφερειακών αεροδρομίων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 9, κατατίθενται σε λογαριασμό με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα....... (Τ.Α.Ε.Α.)», που συμπληρώνεται με το όνομα του αερολιμένα. Τα ως άνω ποσά διατίθενται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τη χρηματοδότηση έργων και εξοπλισμού στους αερολιμένες αυτούς, καθώς και την εν γένει κάλυψη του λειτουργικού και επενδυτικού τους κόστους. Τα ανωτέρω ποσά δύναται να χρησιμοποιούνται, επίσης, για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του αερολιμένα και ζώνης πέριξ του χώρου του εκάστοτε αεροδρομίου, η έκταση της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, στον οποίο αφορούν, ή και για κάθε άλλο αερολιμένα ή για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία κάθε νέου αερολιμένα, εφόσον αυτός υπόκειται στη διαχείριση του ίδιου φορέα, καθώς και για την επιδότηση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της επιδότησης. Οι λογαριασμοί «Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα...... (Τ.Α.Ε.Α.)» χρεώνονται με το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων την επόμενη ημέρα της κατάθεσης με πίστωση του ειδικού λογαριασμού «ποσοστά Τ.Α.Α.Σ. και Τ.Α.Ε.Α. υπέρ Υ.Π.Α.» με αξία την ημερομηνία κατάθεσης. Τα πιστούμενα στον ανωτέρω λογαριασμό ποσά διατίθενται στην Υ.Π.Α., και μετά την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του ν. 4427/2016 (A΄ 13) στην Α.Π.Α., για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσοστά και ο τρόπος διάθεσής τους.

10. Η είσπραξη των Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων θα πραγματοποιείται με τη χρήση, αποκλειστικά ηλεκτρονικών μέσων και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εισπράξεων θα πραγματοποιείται από την Υ.Π.Α., και μετά την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του ν. 4427/2016 (Α΄ 13) την Α.Π.Α., σε κεντρικό επίπεδο. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται ο τρόπος, οι μέθοδοι, οι διαδικασίες πληρωμής και ελέγχου και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με την ηλεκτρονική πληρωμή και είσπραξη των Τ.Ε.Α.Α.. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται και η είσπραξη των τελών χρήσης αερολιμένων.

11. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, ρυθμίζονται οι διαδικασίες απόδοσης, χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης των ειδικών λογαριασμών των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της ως άνω παραγράφου 9, η λήψη μέτρων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Υποδομών δύνανται να εξαιρούνται της επιβολής Τ.Ε.Α.Α., σε μεμονωμένες περιπτώσεις, επιβάτες συγκεκριμένων πτήσεων για λόγους κοινωνικής πολιτικής. 

Με όμοιες αποφάσεις γίνονται εκταμιεύσεις από τους λογαριασμούς των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 9.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα ποσοστά και ο τρόπος διάθεσης του τέλους νέου αερολιμένα.

13. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και του κυρωτικού νόμου 2338/1995 (A΄ 202), της Σύμβασης Παραχώρησης. Αναβάθμισης, Συντήρησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας περιφερειακών αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς και της Σύμβασης Παραχώρησης, Αναβάθμισης. Συντήρησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας περιφερειακών αεροδρομίων Αιγαίου και του κυρωτικού νόμου 4389/2016 (A΄ 94), οποιαδήποτε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα των διατάξεων των παραγράφων 7 έως 13 του παρόντος άρθρου καταργείται.»

2. Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικής πράξης, αρχίζει από την παράδοση όλων των αερολιμένων της περίπτωσης β΄ της παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992, όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει με το παρόν, στους αντίστοιχους Παραχωρησιούχους των Συμβάσεων Παραχώρησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 217 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), στις, κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων, κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, καθώς και στο άρθρο 28.10 έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης, οι οποίες έχουν κυρωθεί με τα άρθρα 215 και 216 του ν. 4389/2016 (A΄ 94).

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η απόδειξη στην ποινική δίκη

Άγγελος Ι. Κωνσταντινίδης

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ