logo-print

Άρθρο 11 - Νόμος 4522/2018 - Φορολόγηση και σχετικά θέματα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/03/2018

Κωδικοποιημένο
Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση

1. Τυχόν φορολογική υποχρέωση της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε» αναφορικά με την κατοχή ακίνητης περιουσίας προσδιορίζεται αφού ληφθεί υπόψη η φύση των υπό παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων ως δημόσιας περιουσίας ευρισκόμενης σε κοινή χρήση («δημόσιου κοινόχρηστου πράγματος»), σε συνδυασμό με τη φύση των δικαιωμάτων της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.». Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης, ούτε η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο τυχόν έλκει δικαιώματα από αυτήν, αποκτά ή λαμβάνει κατά παραχώρηση εμπράγματα δικαιώματα στη Χερσαία Λιμενική Ζώνη του Λιμένος Θεσσαλονίκης ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής. Κατ’ ακολουθία, στο μέτρο που τούτο αφορά σε χώρους και σε περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης, η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» δεν υπόκειται στο ν. 4223/2013, όπως ισχύει, ούτε και σε οποιονδήποτε άλλο νόμο με ανάλογες έννομες συνέπειες και δεν υποχρεούται σε καταβολή οποιουδήποτε ειδικού ή γενικού φόρου ή τέλους αναφορικά με ακίνητη περιουσία που σχετίζεται με τους ως άνω χώρους και τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία.

2. Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να μεριμνά με δικές της δαπάνες για τον ηλεκτροφωτισμό όλων των περιοχών που απολαμβάνουν δημόσιας πρόσβασης, όπως και για την αποκομιδή των απορριμμάτων και των λυμάτων εντός κάθε έκτασης που περιλαμβάνεται στα Παραχωρούμενα Περιουσιακά Στοιχεία μέσα στο Λιμένα Θεσσαλονίκης. Κατά συνέπεια, καμία δημοτική αρχή ή άλλη οργανωτική της υπομονάδα, δεν έχει την εξουσία ή το δικαίωμα να επιβάλλει ανταποδοτικά τέλη ή φόρο ηλεκτροδοτούμενων εκτάσεων αναφορικά με χώρους που περιλαμβάνονται στα Παραχωρούμενα Περιουσιακά Στοιχεία, σύμφωνα είτε με το άρθρο 10 του ν. 1080/1980, είτε με το άρθρο 25, παράγραφος 12 (περί του «ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού») ή με την παράγραφο 14 (περί «πιθανών ανταποδοτικών τελών») του ν. 1828/1989 ή με το άρθρο 82 παρ. 2 του π.δ. 30/1996 ή με τα άρθρα 83, παρ. 1 και 225 παρ. 5 του ν. 3463/2006 ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Με αφετηρία το έτος 2018, το αργότερο έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης, το Ελληνικό Δημόσιο:

α) θα συνεισφέρει στον προϋπολογισμό ή για την ενίσχυση του προϋπολογισμού της Δημόσιας Αρχής Λιμένος, που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 129 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) ή/και ενδεχόμενης άλλης Αρχής Λιμένος, όπως αυτή ήθελε ιδρυθεί με αρμοδιότητα στο Λιμένα Θεσσαλονίκης, κατά ποσό αντίστοιχο σε μέρος, προσδιοριζόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, επί του συνόλου όλων των ποσών (εξαιρουμένων των προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων) που πράγματι εισέπραξε το Ελληνικό Δημόσιο από την «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με το προηγούμενο κάθε φορά ημερολογιακό έτος, και

β) θα αποδίδει στους Δήμους Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων – Μενεμένης, κατανεμόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, έκτακτο αντισταθμιστικό τέλος, συνολικού ύψους, για όλους τους προαναφερθέντες δήμους, ίσου με το υπόλοιπο που απομένει εάν, από τα συνολικά ποσά (εξαιρουμένων των προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων) που πράγματι εισέπραξε το Ελληνικό Δημόσιο από την «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με το προηγούμενο κάθε φορά ημερολογιακό έτος, αφαιρεθούν τα ποσά που ορίζονται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο α. Το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση οποιουδήποτε εκ των παραπάνω ποσών σε όποιον δήμο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται το ακριβές ποσοστό των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η περαιτέρω κατανομή του ποσοστού της παραγράφου β΄ μεταξύ των Δήμων Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων – Μενεμένης, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 3.

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send