logo-print

Άρθρο 22 - Νόμος 4546/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2018

Black Friday Books
Black Friday Online

Μετά το άρθρο 32στ του ν. 3468/2006 προστίθενται άρθρα 32ζ, 32η, 32θ και 32ι ως εξής:

«Άρθρο 32ζ

Κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά (άρθρο 17 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α ’ της παρ. 5 του άρθρου 2 της (ΕΕ) 2015/1513)

1. Ασχέτως αν οι πρώτες ύλες καλλιεργούνται εντός ή εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενέργεια από τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά λαμβάνεται υπόψη, για τους σκοπούς που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’, μόνον εφόσον πληρούν τα κριτήρια αειφορίας των παραγράφων 2 έως και 6:

α) για την αξιολόγηση της τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος νόμου ως προς τους εθνικούς στόχους,

β) για την αξιολόγηση της τήρησης των υποχρεώσεων που αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές,

γ) για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική υποστήριξη για την κατανάλωση βιοκαυσίμων και βιορευστών.

Ωστόσο, για να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που απαριθμούνται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’, τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που παράγονται από απόβλητα και υπολείμματα, πλην των υπολειμμάτων υδατοκαλλιεργειών και αλιείας και των γεωργικών και δασικών υπολειμμάτων, χρειάζεται να τηρούν μόνον τα κριτήρια αειφορίας που ορίζονται στην παράγραφο 2.

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 1, είναι τουλάχιστον 60% για βιοκαύσιμα και βιορευστά παραγόμενα σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία μετά τις 5 Οκτωβρίου 2015. Μια εγκατάσταση θεωρείται ότι είναι σε λειτουργία αν έχει διεξαχθεί πραγματική παραγωγή βιοκαυσίμων ή βιορευστών.

Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που βρίσκονταν σε λειτουργία κατά ή πριν από τις 5 Οκτωβρίου 2015, για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά πρέπει να επιτυγχάνουν μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και κατά τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών, υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 32θ.

3. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1, δεν πρέπει να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες από εδάφη με υψηλή αξία βιοποικιλότητας και ειδικό καθεστώς προστασίας, δηλαδή από εδάφη που είχαν έναν από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς τον Ιανουάριο 2008 ή μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν τα εδάφη αυτά εξακολουθούν να έχουν αυτόν τον χαρακτηρισμό:

α) πρωτογενή δάση και άλλες δασώδεις εκτάσεις, ήτοι δάση και άλλες δασώδεις εκτάσεις γηγενών ειδών (όπως θαμνώνες), εφόσον δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ανθρώπινης δραστηριότητας και δεν έχουν διαταραχθεί σημαντικά οι οικολογικές διεργασίες, και εν γένει δάση, δασικά οικοσυστήματα και δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με την ερμηνευτική δήλωση που προστέθηκε στο άρθρο 24 του Συντάγματος με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 και το άρθρο 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), καθώς και αναδασωτέες εκτάσεις,

β) περιοχές:

αα) των οποίων η φύση έχει κηρυχθεί ως προστατευόμενη εκ του νόμου ή από τη σχετική αρμόδια αρχή, όπως οι περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης και οι περιοχές προστασίας της φύσης, όπως ορίζονται με βάση τους νόμους 3937/2011 (Α’ 60) και 1650/1986 (Α’ 160) και με δεδομένο ότι έχουν οριοθετηθεί, ή

ββ) για την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών, αναγνωρισμένες από διεθνείς συμφωνίες ή περιλαμβανόμενες σε καταλόγους που καταρτίζονται από διακυβερνητικές οργανώσεις ή τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων, με την επιφύλαξη της αναγνώρισής τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 18 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 (Ζώνες Ειδικής Προστασίας και Ειδικές Ζώνες Διατήρησης), οι οποίες εξαιρούνται στο σύνολό τους και μέχρι την ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης και τον καθορισμό των χρήσεων γης και των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων, οι οποίες θα ισχύουν στο εξής. Για τις περιοχές αυτές και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης, με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του αρμόδιου φορέα, να καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες στο μεταβατικό στάδιο, κατά προτεραιότητα στις περιοχές όπου ήδη καλλιεργούνται ενεργειακά φυτά, εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών δεν θίγει τους ανωτέρω σκοπούς προστασίας της φύσης,

γ) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας (highly biodiverse grassland):

αα) φυσικοί λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, ήτοι λειμώνες οι οποίοι θα παραμείνουν λειμώνες, ελλείψει ανθρώπινων δραστηριοτήτων και στους οποίους διατηρούνται η σύνθεση των φυσικών ειδών και τα οικολογικά χαρακτηριστικά και διεργασίες, ή

ββ) μη φυσικοί λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, ήτοι λειμώνες οι οποίοι θα παύσουν να είναι λειμώνες, ελλείψει ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλο πλούτο ειδών και καμία υποβάθμιση, εκτός αν αποδεικνύεται ότι η συγκομιδή πρώτων υλών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του χαρακτηρισμού τους ως λειμώνων.

4. Τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που απαριθμούνται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 δεν πρέπει να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες από εκτάσεις υψηλών αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από εκτάσεις που είχαν τον Ιανουάριο του έτους 2008 και δεν έχουν πλέον ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) υγρότοποι (wetlands), δηλαδή εκτάσεις καλυπτόμενες ή κορεσμένες από νερό είτε μόνιμα είτε για σημαντικό μέρος του έτους,

β) συνεχώς δασωμένες περιοχές, δηλαδή εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από ένα (1) εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των πέντε (5) μέτρων και με συγκόμωση μεγαλύτερη του 30%, ή με δένδρα που έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν, επιτόπου, τα όρια αυτά,

γ) εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από ένα (1) εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των πέντε (5) μέτρων και με συγκόμωση μεταξύ 10% και 30%, ή με δένδρα που έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν, επιτόπου, τα όρια αυτά, εκτός αν παρασχεθούν στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα άνθρακα στη συγκεκριμένη περιοχή πριν και μετά τη μετατροπή είναι τέτοια που, εάν εφαρμοστεί η μεθοδολογία που καθορίζεται στο Μέρος Γ’ του Παραρτήματος 4, πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που κατά το χρόνο λήψης των πρώτων υλών η έκταση είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα που είχε τον Ιανουάριο 2008.

5. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που απαριθμούνται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1, δεν πρέπει να παράγονται από πρώτες ύλες που προέρχονται από εκτάσεις που είχαν χαρακτηριστεί τυρφώνες τον Ιανουάριο του έτους 2008, εκτός εάν αποδειχτεί ότι η καλλιέργεια και η συγκομιδή της συγκεκριμένης πρώτης ύλης δεν συνεπάγεται την αποξήρανση προηγουμένως μη αποξηραμένου εδάφους.

6. Οι γεωργικές πρώτες ύλες που καλλιεργούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που απαριθμούνται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1, πρέπει να λαμβάνονται τηρώντας τις δεσμεύσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης και τις κανονιστικές απαιτήσεις και πρότυπα διαχείρισης που προβλέπονται στο Σημείο Α «Περιβάλλον» και στην παράγραφο 9 του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς, στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (EEL 30) και σύμφωνα με τις στοιχειώδεις απαιτήσεις για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και το Παράρτημα III του ίδιου Κανονισμού. Η επαλήθευση της τήρησης του κριτηρίου αυτού βασίζεται στους ελέγχους που διενεργεί ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Το ελεγκτικό σύστημα της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται υποχρεωτικά και στους γεωργούς που προμηθεύουν πρώτες ύλες για βιοκαύσιμα ή βιορευστά και δεν καλύπτονται από αυτό υπό άλλες συνθήκες.

7. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 32η

Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά(άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)

1. Όταν βιοκαύσιμα και βιορευστά πρόκειται να ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 32ζ, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν ότι πληρούνται τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως και 5 του ίδιου άρθρου. Για το σκοπό αυτόν, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να χρησιμοποιούν ένα σύστημα ισοζυγίου μάζας, το οποίο:

α) επιτρέπει παρτίδες πρώτων υλών ή βιοκαυσίμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά αειφορίας να αναμειγνύονται,

β) απαιτεί οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά αειφορίας και τα μεγέθη των παρτίδων που αναφέρονται στην περίπτωση α’ να αποδίδονται επίσης στο μείγμα, και

γ) προβλέπει ότι το σύνολο όλων των παρτίδων που αποσύρονται από το μείγμα περιγράφεται ως έχον τα ίδια χαρακτηριστικά αειφορίας, στις ίδιες ποσότητες, με το σύνολο όλων των παρτίδων που προστίθενται στο μείγμα.

2. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν, για κάθε αποστολή βιοκαυσίμων ή βιορευστών, να υποβάλλουν αξιόπιστες πληροφορίες ιδίως:

α) για την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας των παραγράφων 2 έως και 5 του άρθρου 32ζ,

β) για τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του εδάφους, του νερού και του αέρα, την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εδαφών και την αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης νερού σε περιοχές όπου το νερό σπανίζει, εφόσον διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, και

γ) για τα μέτρα που λαμβάνονται για να συνυπολογισθούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 17 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

Ο οικονομικός φορέας είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που υποβάλλει μόνο για τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων και βιορευστών στα οποία εμπλέκεται.

3. Όταν ένας οικονομικός φορέας υποβάλλει αποδείξεις ή δεδομένα που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο συμφωνίας ή συστήματος για τα οποία έχει ληφθεί απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ και στο βαθμό που καλύπτονται από την εν λόγω απόφαση, δεν απαιτείται από τον προμηθευτή να υποβάλει περαιτέρω αποδείξεις της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως και 5 του άρθρου 32ζ ή τις πληροφορίες για τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

4. Οι πληροφορίες που οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν επαληθεύονται από φορείς επαλήθευσης βάσει προτύπων που αφορούν την πιστοποίηση της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας.

5. Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό ισχύουν ανεξάρτητα αν τα βιοκαύσιμα ή τα βιορευστά παράγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εισάγονται από τρίτες χώρες.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται η διαδικασία και οι απαιτήσεις πιστοποίησης των οικονομικών φορέων και επαλήθευσης των πληροφοριών που υποβάλλουν σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, η διαδικασία και το είδος των πληροφοριών που διακινούνται μεταξύ των οικονομικών φορέων, η διαδικασία υποβολής και το είδος των πληροφοριών που υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Με ίδια απόφαση γίνονται αποδεκτά εθελοντικά εθνικά ή διεθνή συστήματα, τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, καθώς και πρότυπα αειφορίας και διαδικασίες επαλήθευσης και πιστοποίησης των οικονομικών φορέων εγκεκριμένες από άλλο κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο σχετικό θέμα.

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλεται πρόστιμο σε όσους παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 32ζ, του παρόντος άρθρου και του άρθρου 32θ, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, το οποίο αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο.

Το ύψος του προστίμου είναι ανάλογο της βαρύτητας, της συχνότητας και των συνεπειών της παράβασης, του βαθμού υπαιτιότητας και της τυχόν υποτροπής του παραβάτη. Σε υποτροπή βρίσκεται όποιος σε τρία (3) χρόνια από την επιβολή σε αυτόν προστίμου για κάποια από τις ανωτέρω παραβάσεις, τελεί νέα παράβαση.

Το πρόστιμο κυμαίνεται από χίλια (1.000) έως και ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Τα όρια του προστίμου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του ανωτέρω Υπουργού.

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της παραγράφου 7 και τα όρια του προστίμου κάθε κατηγορίας ή και κάθε επί μέρους παράβασης εντός των ορίων των προστίμων που καθορίζονται στην ίδια παράγραφο. Επίσης, καθορίζονται η διαδικασία επιβολής των προστίμων, τα κριτήρια επιμέτρησής τους, η διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων κατά της απόφασης επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Η επιβολή προστίμου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 32θ

Υπολογισμός του αντικτύπου των βιοκαυσίμων και βιορευστών στα αέρια θερμοκηπίου (άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α’ της παρ. 7 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513)

1. Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου 32ζ, υπολογίζεται ως εξής:

α) στην περίπτωση των βιοκαυσίμων, εάν στο Μέρος Α’ ή Β’ του Παραρτήματος 4 προβλέπεται προκαθορισμένη τιμή για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την οδό παραγωγής και όταν η τιμή el για τα εν λόγω βιοκαύσιμα ή βιορευστά που έχει υπολογισθεί σύμφωνα με το σημείο 7 του Μέρους Γ’ του ως άνω Παραρτήματος ισούται ή είναι μικρότερη του μηδενός, χρησιμοποιώντας αυτή την προκαθορισμένη τιμή,

β) χρησιμοποιώντας μια πραγματική τιμή, η οποία έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο Μέρος Γ’ του Παραρτήματος 4, ή

γ) χρησιμοποιώντας μια τιμή που υπολογίζεται ως το άθροισμα των παραγόντων του τύπου ο οποίος αναφέρεται στο σημείο 1 του Μέρους Γ’ του Παραρτήματος 4, όταν μπορούν να χρησιμοποιούνται αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές του Μέρους Δ’ ή Ε’ του ίδιου Παραρτήματος για ορισμένους παράγοντες, και πραγματικές τιμές που υπολογίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Μέρους Γ’ του ίδιου Παραρτήματος, για όλους τους άλλους παράγοντες.

2. Οι τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, από την καλλιέργεια γεωργικών πρώτων υλών που περιλαμβάνονται στην εθνική έκθεση που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, μπορούν να υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 32ι

1. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου τα Παραρτήματα 1 έως 6.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προσαρμόζονται στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο τα Παραρτήματα 1,2 και 3, καθώς και το Μέρος Α’ του Παραρτήματος 6, μετά από σχετική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να τροποποιείται το Παράρτημα 4 με την προσθήκη τιμών για περαιτέρω οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων για τις ίδιες ή για άλλες πρώτες ύλες μετά από σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με ίδια απόφαση μπορεί να προστίθενται εκτιμώμενες τυπικές και προκαθορισμένες τιμές στο Παράρτημα 4 Μέρη Α’, Β’, Δ’ και Ε’ για τις οδούς βιοκαυσίμων και βιορευστών για τις οποίες δεν προβλέπονται ακόμη συγκεκριμένες τιμές στο εν λόγω παράρτημα μετά από σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν επανεξέτασης των προκαθορισμένων τιμών για το βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη.».

Black Friday Books
Black Friday Books