logo-print

Άρθρο 5 - Νόμος 2883/2001

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

26/07/2014

O ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 6

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5 5

Διακανονισμός λογαριασμών

1. Οι διακανονισμοί μεταξύ των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών των διεθνών λογαριασμών οι οποίοι προέρχονται απο την ταχυδρομική κίνηση, μπορούν να θεωρούνται ως τρέχουσες συναλλαγές και να δ ι ενεργούντα, σύμφωνα με τις συνήθεις διεθνείς υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων χωρών μελών,εφόσον υφίστανται συμφωνίες πάνω σ'αυτό το "θέμα. Ελλείψει συμφωνιών αυτού του είδους,οι διακανονισμοί αυτοί των λογαριασμών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις ioj Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 56

Παροχή πληροφοριών, δημοσιεύματα του Διεθνούς Γραφείου, διατήρηση εγγράφων, έντυπα υποδείγματα

1. Ol διατάξεις Οι σχετικές με την παροχή πληροφοριών οι οποίες εκτέλεση της ταχυδρομικής υπηρεσίας,τα δημοσιεύματα Γραφείου,τη διατήρηση των εγγράφων και των εντύπων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν,προκύπτουν απο τον

ΦΕΚ 18

675

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ EMS

ΑΡΘΡΟ 57 Υπηρεσία EMS

1. Η Υπηρεσία EMS συνιστά την ταχύτερη των ταχυδρομικών υπηρεσιών η οποία διενεργείται με φυσικά μέσα. Συνίσταται στην περισυλλογή, διαβίβαση και διανομή μέσα σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα της αλληλογραφίας, των εγγράφων ή των εμπορευμάτων.

2. Η Υπηρεσία EMS ρυθμίζεται με βάση διμερείς συμφωνίες. Ol ρυθμίσεις οι οποίες δεν αναγράφονταν σαφώς σ'αυτές τις συμφωνίες υπόκεινται στις ανάλογες διατάξεις των πράξεων της Ενωσης.

3. Η Υπηρεσία αυτή αναγνωρίζεται στο μέτρο του δυνατού απο το κατωτέρω λογότυπο το οποίο αποτελείται απο τα παρακάτω στοιχεία:

- Ενα βέλος χρώματος πορτοκαλί.

- Τα γράμματα EMS σε μπλέ χρώμα.

- Τρεις οριζόντιες λωρίδες χρώματος πορτοκαλί.

Τα λογότυπο μπορεί να συμπληρώνεται απο το όνομα της εθνικής Υπηρεσ ίας.

4. Τα σχετικά υπηρεσιακά τιμολόγια ορίζονται απο την Υπηρεσία καταγωγής, αφού ληφθεί υπόψη το κόστος και οι απαιτήσεις της αγοράς.

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 53

Υποχρεώσεις σχετικές με τα ποινικά μέτρα

1. Οι Κυβερνήσεις των χωρών μελών υποχρεούνται να λάβουν ή να προτείνουν στη Νομοθετική Εξουσία της χώρας τους,τα αναγκαία μέτρα για:

1.1 Την επιβολή τιμωρίας για την παραχάραξη γραμματοσήμων ακόμη και αυτών που αποσύρθηκαν της κυκλοφορίας και διεθνών απαντητικών ενσήμων.

1.2 Την επιβολή τιμωρίας για τη χρήση ή κυκλοφορία:

1.2.1 Παραποιημένων γραμματοσήμων (ακόμη και εάν έχουν αποσυρθεί απο την κυκλοφορία) ή έχουν ήδη χρησιμοπαιηθεί,καθώς επίσης και παραχαραγμένων ή ήδη χρησιμοποιημένων αποτυπωμάτων μηχανών προπληρωμής" ή τυπογραφικών πιεστηρίων.

676

1.2.2 ΠαραποLημένων διεθνών απαντητικών ενσήμων.

1.3 Την απαγόρευση και καταστολή όλων των δόλιων ενεργειών οι οποίες αποσκοπούν στην κατασκευή και κυκλοφορία ενσήμων kol γραμματοσήμων τα οποία χρησιμοποιούνται στην Ταχυδρομική τα οποία έχουν παραχαραχθεί ή μιμούνται κατά τέτοιο πρωτότυπα,ώστε να συγχέονται με ένσημα και γραμματόσημα εκδίδονται απο Ταχυδρομική Υπηρεσία μιάς των χωρών μελών.

1.4 Να παρεμποδίσουν και ενδεχομένως να επιβάλλουν τιμωρία στήν περίπτωση κατά την οποία εσωκλείονται ναρκωτικά και ψυχατρόπες ουσίες,καθώς και εκρηκτικά,εύφλεκτες ή άλλες επικίνδυνες ύλες μέσα σε ταχυδρομικά αντικείμενα,για τα οποία απαγορεύεται ρητά κάτι τέτοιο σπα τη Σύμβαση και τις Συμφωνίες.

ΑΡΘΡΟ 59

Οροι έγκρισης των προτάσεων που αφορούν τη Σύμβαση και τον Κανονισμό Εκτέλεσής της.

1. Για να καταστούν εκτελεστές οι προτάσεις οι οποίες υποβάλλονται στο Συνέδριο και αφορούν την παρούσα Σύμβαση και τον Κανονι,σμό αυτής,πρέπει να εγκρίνονται απο την πλειοψηφία των χωρών μελών οι οποίες είναι παρούσες και ψηφίζουν, Κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας θα πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον οι μισές απο τις χώρες μέλη οι οποίες εκπροσωπούνται στο Συνέδριο.

2. Για να καταστούν εκτελεστές ol προτάσεις οι οποίες αφορούν τον Κανονισμό Εκτέλεσης, οι οποίες παραπέμφηκαν απο το Συνέδριο στο Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης για να ληφθεί απόφαση ή εισήχθησαν στο μεταξύ δύο Συνεδρίων διάστημα, πρέττε l να εγκριθούν απο την πλειοψηφία των μελών tou Συμβουλίου Ταχυδραμικής Εκμετάλλευσης.

3. Για να κατσστούν εκτελεστές οι προτάσεις ol οποίες εισάγονται στο μεταξύ δύο Συνεδρίων διάστημα και αφορούν την παρούσα Σύμβαση πρέπει να συγκεντρώνουν:

3.1 Τα δύο τρίτα των ψήφων το ήμισυ τουλάχιστον των χωρών μελών της Ενωσης που έχει απαντήσει στη γνωμοδότηση άν πρόκειται για τροποποιήσεις στα άθρα από πρώτο έως 7 (πρώτο μέρος) από 8 έως 11, 13, 16 έως 18, 20, 24 έως 26, 34 έως 38 (δεύτερο μέρος), 43.2, 44 έως 51, 55 (τρίτο μέρος), 53 έως 60 (πέμπτο μέρας) της Σύμβασης και των άρθρων του Τελικού Πρωτοκόλλου αυτής.

3.2 Την πλειοψηφία το ήμισυ τουλάχιστον των χωρών μελών της Ενωσης που έχει απαντήσει στη γνωμοδότηση εάν πρόκειται για τροποποιήσεις ουσίας διατάξεων άλλων εκτός απο αυτές που μνημονεύονται στην παράγραφο 3.1.

3.3 Την πλειοψηφία εάν πρόκειται:

3.3.1 Για τροποποιήσεις συντακτικής φύσεως των διατάξεων της Σύμβασης, άλ 3c*v εκτός απο αυτές που αναφέρονται στήν παράγραφο 3,1.

3.3.2 Για την ερμηνΕία των διατάξεων της Σύμβασης και του Τελικού Πρωτοκόλλου αυτής.

677

4. Παρά τις διατάξεις ttou προβλέπονται στην πσράγρ. 3.1 κάθε χώρα-μέλος της οποίας η «θνική νομοθεσία δεν συμβαδίζει με την προτεινόμενη τροποποίηση έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει γραπτή δήλωση στο Γενικό Διευθυντή tou Διεθνούς Γραφείου η οποία να αναφέρει ότι δεν της είναι δυνατό να δεχθεί αυτή την τροποποίηση μέσα σε ενενήντα ημέρες από την ημέρα κοινοποίησής της.

ΑΡΘΡΟ 60

Εναρξη εφσρμογής και διάρκεια της Σύμβασης

1. Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Iavouopiou 1996 και θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι την έναρξη εκτελέσεως των Πράξεων του προσεχούς Συνεδρίου.

Σε πιστοποίηση αυτού,Οι Πληρεξούσιοι των Κυβερνήσεων των χωρών μελών υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση αε ένα αντίτυπο το οποίο έχει κατατεθεί στο Γενικό Διευθυντή tou Διεθνούς Γραφείου. Ενα αντίτυπο αυτής θα δοθεί σε κάθε Μέρος απο την Κυβέρνηση της χώρας στήν οποία εδρεύει το Συνέδριο.

Καταρτίσθηκε στη Σεούλ στίς 14 Σεπτεμβρίου 1994

678

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ —. ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατά τη στιγμή της υπογραφής της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης η οποία καταρτίσθηκε με σημερινή ημερομηνία, οι πληρεξούσιοι που έχουν υπογράψει συμφώνησαν τα εξής:

ΑΡ6Ρ0 I

Κυριότητα των ταχυδρομικών αντικειμένων

1. Το άρθρο 2 δεν εφαρμόζεται στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, στην Αυστραλία, στο Μπαχρέ'ίν, στο Μπαρμπάντ, στα Μπελίζ, στην Μποτσουάνα, στο Μπραύνεϊ Νταρουσαλάμ, στον Καναδά, στο Δομίνικο, στην Αίγυπτο, στα Φίτζι, ατη Γκάμπια, στη Γκάνα, στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μ.Βρετανίας και της Β.Ιρλανδίας, στα υπερπόντια εδάφη τα οποία εξαρτώνται απο τα Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γρενάδα, στη Γουιάνα, στην Ιρλανία, στη Τζαμάϊκα,, στη Κένϋα, στο Χιριμπάτι, στο Κουβέιτ, στο Λεσότο, στη Μαλαισία, στο McAscut, στο Μαυρίκιο, στο Ναουρού, στη Νιγηρία, στη Νέα Ζηλανδία, στην Ουγκάντα, στη Πσπαυσσία - Νέα Γουϊνέα, στον Αγιο Χριστόφορο και Νεβί, στην Αγία Λούκια, στον Αγιο Βικέντιο και Γρεναδίναυς, στα νησιά Σολομώντο, στο Δυτικό Σαμόα, στις Σεϋχέλες, στη Σιέρα-Λεόνε, στη Σιγκαπούρη, στη Ζουαζιλάνδη, στη Τανζανία (Ηνωμένη Δημοκρατία), στο Τρινιτε και Τομπάγκο, στο Τουβαλαύ, στο Βανουατού, στην Υεμένη, στη Ζάμπια και στη Ζιμπάμπουε. .

2. Τα άρθρο 2 δεν εφαρμόζεται πλέον στη Δανία, η νομοθεσία της οποίας δεν επιτρέπει την ανάληψη αλληλογραφίας ή την τροποποίηση της επιγραφής των αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου με αίτηση του αποστολέα, αφότου ο παραλήπτης πληροφορήθηκε την άφιξη ενός αντικειμένου που απευθύνεται σ'αυτόν.

ΑΡ6Ρ0 II Τέλη

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6.4 η ταχ. Υπηρεσία του Καναδά επιτρέπεται να εισπράττει ταχ.τέλη εκτός απο εκείνα τα οποία προβλέπονται στη Σύμβαση και τις Συμφωνίες όταν τα εν λόγω τέλη είναι αποδεκτά σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της.

ΑΡΘΡΟ III

Εξαίρεση απο την ταχυδρομική ατέλεια υπέρ των αναγλύφων εκτυπώσεων πρός χρήση των τυφλών.

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7.4, Οι Ταχυδρομικές υπηρεσίες του Αγίου Βικέντιου και Γρεναδίνων και της Τουρκίας, οι οποίες δεν παρέχουν στην εσωτερική τους υπηρεσία ταχυδρομική ατέλεια στίς ανάγλυφες εκτυπώσεις πρός χρήση των τυφλών,έχουν την ευχέρεια να εισπράττουν τα τέλη προπληρωμής και τα τέλη για ειδικές υπηρεσίες τα οποία παρόλα αυτά δεν μπορούν να υπερβαίνουν αυτά της εσωτερικής τους υπηρεσίας.

679

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7.4, οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες της Γερμανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ιαπωνίας, έχουν την ευχέρεια να εισπράττουν τα τέλη γι-α ειδικές υπηρεσίες τα οποία εφαρμόζονται στην εσωτερική τους υπηρεσία για τις ανάγλυφες εκτυπώσεις προς χρήση των τυφλών.

ΑΡΘΡΟ IV Μι κροδέματα

1. Δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ανταλλαγή μικροδεμάτων που υπερβαίνουν το βάρος των 500 γραμ. στις ταχυδρομικές Υπηρεσίες του Μυανμάρ και της Παπουασίας-Νέας Γουινέας, οι οποίες αδυνατούν να διασφαλίσουν αυτή την ανταλλαγή.

ΑΡΘΡΟ V

Εντυπα. Ανώτατο βάρος

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3.3.2. οι ταχ. Υπηρεσίες του Καναδά και της Ιρλανδίας έχουν το δικαίωμα vc περιορίζουν σε 2 χιλ. το ανώτατο βάρος των εντύπων κατά την άφιξη και την αποστολή.

ΑΡΘΡΟ VI

Συστημένοι, σάκκοι Μ

1. Οι Ταχυδρομικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Καναδά, έχουν δικαίωμα να μη κάνουν αποδεκτούς τους συστημένους σάκκους Μ και να μην εξασφαλίζουν την προστατευόμενη υπηρεσία για τα συστημένα αντικείμενα που περιέχονται στους σάκκους του είδους συτού οι οποίοι προέρχονται απο άλλες χώρες.

ΑΡΘΡΟ VII

Κατάθεση αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου στο εξωτερικό

1. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες της Αμερικής (Ηνωμένες Πολιτείες) του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας και της Ελλάδας, επιφυλάσσονται να εισπράττουν απο κάθε Ταχυδρομική Υπηρεσία, τέλος ανάλογο με το κόστος των εργασιών που προκλήθηκαν, όταν' αυτή της επιστρέφει βάσει του άρθρου 25.4 αντικείμενα τα οποία δεν έχουν αποσταλεί αρχικά στον προορισμό τους ως ταχυδρομικά αντικείμενα απο τις υπηρεσίες τους.

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 25.4 η ταχυδρομική Υπηρεσία του Καναδά έχει τα δικαίωμα να εισπράττει απο την Υπηρεσία καταγωγής μια αποζημίωση που της επιτρέπει να καλύπτει στο ελάχιστο τις δαπάνες οι οποίες προέκυψαν απο τη διαχείριση τέτοιων αντικειμένων.

680

3. Το άρθρο 25.4 επιτρέπει στην Υπηρεσία προορισμού να ζητήσει απα την Υπηρεσία κατάθεσης κατάλληλη αποζημίωση για τη διανομή των αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου που ταχυδρομούνται στο εξωτερικό σε μεγάλες ποσώτητες. Το Ηνωμένο Βασίλειο της Μ. Βρετταν ίας και της Β. Ιρλανδίας έχει το δικαίωμα να περιορίζει αυτή την πληρωμή στο ποσό ttou αντιστοιχεί στο εσωτερικό τιμολόγιο της χώρας προορισμού το οποίο εφαρμόζεται σε όμοια αντικείμενα.

4. Το άρθρο 25.4 επιτρέπει στην Υπηρεσία προορισμού να ζητήσει απο την Υπηρεσία κατάθεσης κατάλληλη αποζημίωση για τη διανομή των αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου που ταχυδρομούνται στο εξωτερικό σε μεγάλες ποσότητες. Οι ακόλουθες χώρες έχουν το δικαίωμα να περιορίζουν αυτή την πληρωμή στα όρια τα οποία επιτρέπονται απο την Σύμβαση και τον Κανονισμό για το ομαδικό ταχυδρόμείο:Αμερι κ ή (Ηνωμένες Πολιτείες),Αυστραλία, Μπαχάμες, Μπσρμπάντ , Κπρο ύ ν ε "ί Νταρουσαλάμ, Ηνωμένο Βασίλειο της Μ.Βρεττανίας και της Β. Ιρλα νδ ί ας,Υπερπόντια εδάφη που εξαρτώνται απο το Ηνωμένο 3ασίλειο, Γρε νάδα,Γουιάνα, Ινδία, Μαλαισία, Νεπάλ, Νέα Ζηλανδίσ,Κάτω Χώρες, Ολλανδικές Αντίλλες και Αρούμπα, Αγια Λουκία,Αγ.Βικέντιος και Γρεναδίνοι,Σι γ καπούρη , Σρι Λάνκα, Zoup ι νάμ , Ταυ'λάνδη .

5. Παρά τις επιφυλάξεις της παρ. 4 οι ακόλουθες χώρες έχουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν στο σύνολο τους τις διατάξεις του άρθρου 25 της Σύμβασης στο ταχυδρομείο το οποίο παραλαμβάνεται απο τις χώρες-μέλη της Ενωσης : Γέρμα ν ία , Αρ γεντι νή,Μπενίν,Βραζιλία,Μπουρκ ίνα ΐάζο.Καμερούν,Κύπρος , Ακτή του Ελεφαντοστού (Δημοκρατία),Αίγυπτος, Γα λ λία,Ξλλάδα,Γουϊνέα,Ισραήλ,Ιταλία, Ιαπωνία, Ιορδανία, Λίβανος, Μαλί, Μαυριτανία, Μονακό, Πορτογαλία, Σενεγάλη, Συρία (Αραβική Δημ.) Τάγκο.

APSFO VIII Απαγορ s ύσει ς

1. Κατ'εξαίρεση, η Ταχυδρομική Υπηρεσία του Λιβάνου δεν δέχεται συστημένα αντικείμενα τα οποία περιέχουν κέρματα ή χαρτονομίσματα ή οποιαδήποτε αξία στόν κομιστή, ή ταξιδιωτικές επιταγές ή πλατίνα, χρυσό ή ασήμι, κατεργασμένα ή μη, πολύτιμους λίθους, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Δεν δεσμεύεται κατ'απόλυτο τρόπο απο τις διατάξεις του άρθρου 35.1, σε ότι αφορά την ευθύνη την οποία φέρει σε περίπτωση παραβίασης ή βλάβης συστημένων αντικειμένων, όπως και σε ότι αφορά αντικείμενα τα οποία περιέχουν γυάλινα ή εύθραυστα αντικείμενο.

2. Κατ'εξαίρεση, οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες της Βολιβίας, της Κίνας (Λαϊκή Δημοκρατία) y του Ιράκ , tou Νεπάλ και tou Βιετνάμ, δεν δέχονται συστημένα αντικείμενα που περιέχουν κέρματα, τραπεζογραμμάτια, χαρτονομίσματα ή οποιαδήποτε αξία οτον κομιστή, ταξιδιωτικές επιταγές, πλατίνα, χρυσό ή ασήμι, κατεργασμένα ή μη, πολύτιμους λίθους, κοσμήματα και ά<1λα πολύτιμα αντικείμενα.

3. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία του Μυανμάρ έχει τα δικαίωμα να μην δέχεται τα αντικείμενα με δηλωμένη αξία που περιέχουν πολύτιμα αντικείμενα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 25.2 επειδή η εσωτερική του νομοθεσία αντιτίθεται στην αποδοχή αυτού του είδους αντίκειμέ νων.

681

4. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία tou Νεπάλ δεν δέχεται τα συστημένα αντικείμενα ή τα αντικείμενα με δηλωμένη αξία που περιέχουν μικρής αξίας τραπεζογραμμάτια ή κέρματα εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία που έχει συναφθεί γι* αυτό το σκοπό.

ΑΡΘΡΟ IX

Αντικείμενα τα οποία υπόκεινται σε τελωνειακά δικαιώματα

1. Σε συσχετισμό με το άρθρο 26, οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες των κατωτέρω χωρών δεν δέχονται τα αντικείμενα με δηλωμένη αξία τα οποία περιέχουν αντικείμενα τα οποία υπόκεινται σε τελωνειακά δικαιώματα: Μπάγκλαντές, Ελ Σαλβαδόρ.

2. Σε συσχετισμό με το άρθρο 26, οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες των κατωτέρω χωρών δεν δέχονται τις συνήθεις και συστημένες επιστολές οι οποίες περιέχουν αντικείμενα που υπόκεινται σε τελωνειακά δικαιώματα : Αφγανιστάν, Αλβανία, Σαουδική Αραβία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Καμπότζη, Κεντρική Αφρική, Χιλή, Κολομβία, Ξλ Σαλβαδόρ, Κούβα, Εσθονία, Αιθιοπία, Ιταλία, Νεπάλ, Ουζμπεκιστάν, Παναμάς (Δημοκρατία), Περού, Λα'ίκή Δημοκρατία της Κορέας, Αγιος Μαρίνος, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία, Βενεζουέλα.

3. Σε συσχετισμό με το άρθρα 25, οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες των κατωτέρω χωρών,δεν δέχονται τις συνήθεις επιστολές που υπόκειντσ. σε τελωνειακά δικαιώματα: Μπενίν, Μπουρκίνα Φάζο, Δημοκρατία Ακτής Ελεφαντοστού , Τζιμπουτί, Μαλί, Μαυριτανία, Νίγηρας, Ομάν, Σενεγάλη, Βιετνάμ, Υεμένη.

4. Παρά τις διατάξεις οι οποίες προβλέπονται στίς παραγράφους 1 έως 3,τα αντικείμενα τα οποία περιέχουν ορούς,εμβόλια καθώς και φάρμακα επείγουπ-ας ανάγκης που είναι δύσκολο να βρεθούν γίνονται δεκτά σε όλες τις περιπτώσεις.

Τροποποίηση ή διόρθωση επιγραφής

1. Το άρθρο 29 δεν εφαρμόζεται στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, στις Μπαχάμες, στο Μπαχρέΐν, στο Μπαρμπάντ, στο Μπελίζ, στη Μποτσουάνα, στο Μπρούνεΐ Νταρουσαλάμ, στον Καναδά, στο Δομίνικο, στα Φίτζι, στη Γκάμπια, στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μ.Βρετανίας και της Β.Ιρλανδίας, στα υπερπόντια εδάφη τα οποία εξαρτώνται απο το Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γρενάδα, στη Γουιάνα, στο Ιράκ, στην Ιρλανδία, στη Τζαμά'ίκα, στη Κένυα, στο Κιριμπάτι, στο Καυβέϊτ, στο Λεζότο, στη Μαλαισία, στο Μαλάου'ί, στο Μυανμάρ, στο Νααυρού, στη Νιγηρία, στη Νέα Ζηλανδία, στην Ουγκάντα, στην Πσπουασία - Νέα Γουϊνέα, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, στον Αγιο Χριστόφορο και Νεβί, Αγία Λούκια, Αγιο Βικέντιο και Γρεναδίνους, στα νησιά Σολομώντα, στη Δυτική Σαμόα,στις Σεϋχέλλες, στη Σίερα Λεόνε, στη Σιγκαμπούρη, στη Ζουαζιλάνδη, στην Ενωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας, στο Τρινιτέ και Ταμπάγκο, στο Τουβαλού, στο Βανουατού και στη Ζάμπια των οποίων η νομοθεσία δεν επιτρέπει την ανάληψη της αλληλογραφίας ή την τροποποίηση της επιγραφής των

αντικειμένων του επιστολ ι κού ταχυδρομείου με αίτηση του αποστολέα.

682

2. Το άρθρο 2S εφαρμόζεται στήν Αυστραλία, στο μέτρο κατά το οτταίο συμφωνεί με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας αυτής.

ΑΡΘΡΟ XI

Αιτήσεις αναζήτησης

1. Κατά παρέκκλιση του άρθου 30.4 οι ταχ. Υπηρεσίες της Σαουδικής Αραβίας, του Πράσινου Ακρωτηρ ί ου, της Γκαμττόν,των υπερπόντιων εδαφών που εξαρτώνται απο το Ηνωμένο Βασίλειο, της Ελλάδας, του Ιράν (Ισλαμική Δημοκρατία), της Μογγολίας, του Μυανμάρ, της Συρίας (Αραβική Δημοκρατία), του Τσαντ και της Ζάμπια έχουν το δικαίωμα να εισπράττουν ένα τέλος αναζήτησης απο τους πελάτες τους.

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 30.4 οι Ταχ.Υπηρεσίες της Αργεντινής, της Σλοβακίας και της Τσεχίας (Δημ.) έχουν το δικαίωμα να εισπράττουν ένα ειδικό τέλος όταν μετά τις ενέργειες που έγιναν σε συνέχεια της αίτησης αναζήτησης,αποδει κ νύετα ι ότι αυτό είναι αδικαιολόγητο.

ΑΡΘΡΟ XII

Τέλος προσκόμισης στο τελωνείο

1. Κ ταχ. Υπηρεσία της Γκαμπόν έχει το δικαίωμα να εισπράττει απο τους πελάτες της ένα τέλος προσκόμισης στο τελωνείο.

ΑΡΘΡΟ XIII

Ευθύνη των Ταχυδρομικών υπηρεσιών

1. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες του Μπαγκλαντές, του Μπενίν, του Μπουρκίνα Φάσο, του Κογκό (Δημ.), της Ακτής Ελεφαντοστού, του Τζιμπουτί, της Ινδίας, tou Λιβάνου, της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης, του Μαλί, της Μαυριτανίας, του Νεπάλ, του Νίγηρα, της Σενεγάλης, του Τόγκο και της Τουρκίας μπορούν να μην εφαρμόζουν το άρθρο 34.1.1.1,σε ότι αφορά την ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης ή βλάβης των συστημένων αντικειμένων.

2. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 34.1.1.1 και 35.1, οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες της Χιλής, της Κίνας (Λαϊκή Δημοκρατία) και της Κολομβίας, δεν ευθύνονται παρά μόνον για την απώλεια kol την ολική παραβίαση ή βλάβη του περιεχομένου συστημένων αντικειμένων.

3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 34 η Ταχ.Υπηρεσία της Σαουδικής Αραβίας δεν αναλαμβάνει καμμιά ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης των αντικειμένων nou περιέχουν τα αντικείμενα που προβλέπονται στο άρθρο 26.2.

ΑΡΘΡΟ XIV

Το ανεύθυνο των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

1. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία της Βολιβίας δεν είναι υποχρεωμένη να τηρεί' το άρθρο 35.1 σε ότι αφορά τη διατήρηση της ευθύνης σε περίπτωση παραβίασης ή βλάβης των συστημένων αντικειμένων.

ΦΕΚ 18

683

ΑΡΘΡΟ XV

Πληρωμή της αποζημίωσης

1. Ol Ταχυδρομικές Υπηρεσίες του Μπαγκλαντές, της Βολιβίας,tou Κογκά (Δημ.), της Γουϊνέας, του Μεξικού, του Νεπάλ και της Νιγηρίας δεν υποχρεούνται να τηρούν το άρθρο 37.3, σχετικά με την παροχή οριστικής λύσης μέσα σε προθεσμία δύο μηνών ή την ενημέρωση της Υπηρεσίας καταγωγής ή προορισμού ανάλογα με την περίπτωση για το ότι κάποιο ταχ. αντικείμενο έχει κατακρατηθεί, κατασχεθεί ή καταστραφεί απο την αρμόδια Αρχή, εξαιτίας του περιεχομένου ταυ ή έχει κατασχεθεί βάσει της εσωτερικής νομοθεσίας της.

2. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες ταυ Τζιμπουτί, της Γουϊνέας, ταυ Λιβάνου, της Μαδαγασκάρης, και της Μαυριτανίας δεν υποχρεούνται vc τηρούν το άρθρο 37.3 σχετικά με την τταροχή οριστικής λύσης σε μια αίτηση μέσα σε προθεσμία δύο μηνών. Επι πλέον δεν δέχονται να αποζημιωθεί 0 δικαιούχας απο μια άλλη Υπηρεσία για λογαριασμό τους,μετά τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ XVI

Ειδικά διαβατικά κόμιστρα

1. Η Ταχ. Υπηρεσία της Ελλάδας έχει το δικαίωμα να αυξάνει αφενός μεν κατά 30% τα χερσαία διαβατικά τέλη και αφετέρου κατά 50% τα θαλάσσια διαβατικά τέλη που προβλέπονται στα άρθρα 43.1.

2. Επιτρέπεται στην Ταχυδρομική Υηρεσία της της Ρωσίας (Ομοσπονδία) να εισπράττει ένα πρόσθετο κόμιστρα 0,65 DTS απο τα διαβατικά τέλη, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 43.1.1 για κάθε χιλιόγραμμο αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου που μεταφέρονται διαβατικά μέσω του Υπερσιβηρικού.

3. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες της Αιγύπτου και του Σουδάν,μπορούν να εισπράττουν ένα πρόσθετο κόμιστρο 0,16 DTS επι των διαβατικών τελών τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 43.1, για κάθε σάκκα του επιστολικού ταχυδρομείου που διαμετακομίζεται μέσω της λίμνης Νασέρ, μεταξύ Σαλάλ (Αιγύπτου) και Εάντι Χάλφα (Σουδάν) .

4. Κ ταχυδρομική Υπηρεσία tou Παναμά (Δημ.) μπορεί να εισπράττει ένα πρόσθετο κόμιστρο 0.98 DTS επι των διαβατικών τελών που αναφέρονται στο άρθρο 43.1 για κάθε σάκκο του επιστολικού ταχυδρομείου που διέρχεται απο τον Ισθμό του Πανσμά ανάμεσα στα λιμάνια Μπαλμπόα στον Ειρηνικό Ωκεανό και Κριστομπάλ στον Ατλαντικό.

5. Κατ εξαίρεση η Ταχ. Υπηρεσία tou Παναμά (Δημ.) μπορεί να εισπράττει τέλος 0,65 DTS ανά σάκκο, για όλες τις αποστολές που αποθηκεύονται ή μεταφορτώνονται στο λιμάνια Μπαλμπόα ή Κρ ι στομπάλ,αρκ εί αυτή η Υπηρεσία να μην εισπράττει καμμιά αμοιβή για τη χερσαία ή θαλάσσια μεταφορά αυτών των αποστολών.

684

6. Κατά παρέκκλιση tou άρθρου 43.1 επιτρέπεται προσωρινά στην ταχυδρομική Υπηρεσία του Αφγανιστάν,λόγω ιδιαζουσών δυσχεριών που αντιμετωπίζει στα μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας,να πραγματοποιεί τη διαμετακόμιση των κλειστών ταχυδρομικών αποστολών και των απερι καλύπτων ανταποκρίσεων δια μέσου της χώρας της, με όρους που συμφωνούνται ειδικά ανάμεσα σ'αυτή και τις ενδιαφερόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες.

7. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 48.1 οι υπηρεσίες αυτοκινήτων Συρίας-Ιράκ θεωρούνται σαν εξαιρετικές υπηρεσίες που δίνουν το δικαίωμα είσπραξης ειδικών διαβατικών τελών.

ΑΡΘΡΟ XVII

Τέλη της αεροπορικής μεταφοράς στο εσωτερικό

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 52.3, οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες της Σαουδικής Αραβίας, των Μπαχάμας, του flpaaLvcu Ακρωτηρίου tou Κογκό (Δημ.) της Κούβας, της Δομι ν ι καν ι κής Δημοκρατίας, του Ξλ Σαλβαδόρ, του Ξκουσδόρ, της Γκαμπόν, της Ελλάδας, της Γουατεμάλας, της Γουιάνας, της Δημοκρατίας της Ονδούρσς, της Μογγολίας της Παπουασ ίας-Νεας ΓουΤ. ν έας} των νησιών Σολομώντα και του Βσνουατού επιφυλλάσσονται του δικαιώματος είσπραξης των πληρωμών που οφείλονται για την διαβίβαση των διεθνών αποστολών στο εσωτερ.κό της χώρας τους αεροπορικώς,

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 52.3 η ταχ. Υπηρεσία του Μυανμάρ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εισπράττει τις οφειλόμενες πληρωμές για τη διαβίβσση των διεθνών αποστολών στο εσωτερικό της χώρας είτε διαβιβάζονται περαιτέρω αεροπορικώς είτε όχι.

3. Κατά παρέκκλιση των άρθρων52.4 και 52.5 οι ταχ. Υπηρεσίες της Αμερικής (Ηνωμένες Πολιτείες), του Καναδά, του Ιράν (Ισλαμική Δημοκρατία) και της Τουρκίας επιτρέπεται να εισπράττουν, υττο τύπον ενιαίων τιμών,απο τις εν λόγω ταχ. Υπηρεσίες τα τέλη αεροπορικής μεταφοράς στο εσωτερικό που προκύπτουν απο το ταχυδρομείο άφιξης το οποίο προέρχεται απο κάθε ταχ. Υπηρεσία για την οποία εφαρμόζουν την αποζημίωση για τα καταληκτικά τέλη που στηρίζεται ειδικά στο κόστος ή τα εσωτερικά τιμολόγια.

Σε πιστοποίηση αυτού, Οι κατωτέρω πληρεξούσιοι συνέταξαν το παρόν Πρωτόκολλο, το οποίο θα έχει την ίδια ισχύ και κύρος όπως αν είχαν περιληφθεί ol διατάξεις tou στο ίδιο το κείμενο της Σύμβασης και τα έχουν υπογράφει σε ένα αντίτυπο το οποίο βρίσκεται κατατιθέμενο στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου. Αντίγραφό του θα επιδοθεί σε κάθε Μέρος απο την Κυβέρνηση της χώρας- έδρας του Συνεδρίου.

Συντάχθηκε στη Σεούλ, στις 14 Σεπτεμβρίου 1994

685

Συμφωνία που αφορά τα ταχυδρομικά δέματα

Πίνακας περιεχομένων Πρώτα μέρος

Προεισαγωγικές διατάξεις Αρ~3ρα

L. Αντικείμενο της Συμφωνίας

2. Εκμετάλλευση της Υπηρεσίας από τις επιχειρήσεις μεταφοράς Δεύτερο μέρος

Παροχή υπηρεσιών

Κεφάλαιο 1 Γενικές διατάξεις

3. Αρχές

4. Σύστημα Βάρους

5. Κύρια τελη

5. Πρόσθετα αεροπορικά τέλη

7, Ειδικά τέλη

3, Προπληρωμή

9. Ταχυδρομικές ατέλειες

Κεφάλαιο 2 Ειδικές Υπηρεσι ες

1G. Δέματα έκτακτης επίδοσης

11. Δέματα με δηλωμένη αξία

12. Δέματα με αντικαταβολή

13. Εύθραυστα δέματα - Ογκώδη δέματα

14. Υπηρεσία "ομαδικής κατάθεσης"

15. Ειδοποίηση παραλαβής

15. Δέματα ελεύθερο τελών και δικαιωμάτων

17, Ειδοποίηση φόρτωσης

Κεφάλαια 3

Ιδιαίτερες διατάξεις

13. Απαγορεύσε ι ς

19. Περαιτέρω αποστολή

20. Επίδοση, Ανεπίδοτα δέματα

21. Ανάληψη. Τροποποίηση ή διόρθωση επιγραφής με αίτηση tou αποστολέα.

22. Αιτήσεις αναζήτησης Κεφάλαιο 4

Τε λωνειακά θ έματα

23. Τελωνειακός έλεγχος

24. Τέλος προσκόμισης στο τελωνείο

25. Τελωνειακά και λοιπά δικαιώματα

686

Κεφάλαιο 5 Ευθύνη

26. Ευθύνη των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Αποζημιώσεις

27. Ανεύθυνο των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

28. Ευθύνη του αποστολέα

29. Πληρωμή της αποζημίωσης

30. Ενδεχόμενη ανάληψη ταυ ποσού της αποζημίωσης από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη.

Τρίτο μέρος

Σχέσεις μεταξύ Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Κεφάλαιο 1

Διαχείριση των δεμάτων

31. Στόχοι ως προς την ποιότητα υπηρεσίας

32. 'Ανταλλαγή δεμάτων

Κεφάλαιο 2

Διευθέτηση των περιπτώσεων ευθύνης

33. Προσδιορισμός της ευθύνης μεταξύ Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Κεφάλαιο 3

Αναλογούντα μερίδια και τέλη αεροπορικής μεταφοράς

34. Χερσαίο αναλογούν μερίδιο άφιξης

35. Διαβατικό χερσαίο αναλογούν μερίδιο

36. Θαλάσσιο αναλογούν μερίδιο

37. Απόδοση των αναλογ'ούντων μεριδίων 33. Τέλη αεροπορικής μεταφοράς

Κεφάλαιο 4 Διάφορες διατάξεις

39. Παροχή πληροφοριών, διατήρηση εγγράφων, έντυπα-υποδείγματα

40. Δέματα που προορίζονται ή προέρχονται απο χώρες που δεν μετέχου στη Συμφωνία.

41. Εφαρμογή της Σύμβασης

Τέταρτο μέρος Τελικές διατάξεις

42. Οροι έγκρισης των προτάσεων σχετικά με την παρούσα Συμφωνία και τον Κανονισμό Εκτέλεσής της.

43. Εναρξη εφαρμογής και διάρκεια της Συμφωνίας

687

ΤελικΟ Πρωτόκολλο της Συμφωνίας που αφορά τα Ταχυδρομικά Δέματα Αρθρα

I. Αρχές

II. Δέματα με δηλωμένη αξία III Ειδοποίηση παραλαβής

IV. Απαγορεύσεις

V. Ανάληψη. Τροπαπο ί ηση ή διόρθωση επιγραφής με αίτηση το>. αποστολ έα

VI. Αιτήσεις αναζήτησης

VII. Τέλος προσκόμισης στο τελωνείο VIII Αποζημίωση

IX. Εξαιρέσεις απο την αρχή της ευθύνης

Χ, Ανεύθυνο της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας

XI. Πληρωμή της αποζημίωσης

XII. Εκτακτα αναλογούντα χερσαία μερίδια άφιξης

XIII. Εκτακτα διαβατικά αναλογούντα χερσαία μερίδια

XIV. Θαλάσσια αναλογούντα μερίδια

XV. Συμπληρωματικά αναλογούντα μερίδια

XVI. Τέλη αεροπορικής μεταφοράς

XVII. Ειδικά τιμολόγια

688

Συμφωνία" που αφορά τα Ταχυδρομικά Δέματα

Οι υπογραφόμενοι πληρεξούσιοι , των Κυβερνήσεων των χωρών-μελών τη Σνωοης, έχοντα- υπόψη το άρθρο 22 παρ. 4 tou Καταστατικού τη Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ενωσης που συνομολογήθηκε στη Βιέννη σ~ι- ι Σουλίου 1964, συμφώνησαν από κοινού και με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παρ .4 του ανωτέρω Καταστατ ικού να κατάρτι σα υ ν την κατωτέρω Συμφων ι α .

Πρώτο μέρας

Προε ισαγωγικές δ ι α τάζε ι ς Αρθρο πρώτο

Αντικείμενο της Συμφωνίας

1 . Η παρούσα Συμφων ία δι έπε ι τη ν υπηρ εσ ι α τω ν ανάμεσα στις συμβαλλόμενες χώρες.

ταχ υαρομ

κυ ν j ε υα'

2 . Στην παρούσα Συμφων ία στο τ ε ι κ ο πρώτο κ o.-t/i ο της κ α, εκ τέλεσης της, η σύντμηση "δέμα" (col is- εφάρμοζε ■ 0ευατα.

Αρθρο 2

Ζκμε-αλλευση της υπηρεσίας απο τι

τσε ι ς μεταφαι

α ναλαυ$ά>ε.

1 . Κάθε χώρα που η Ταχυορομ ι κ ή της Υπηρεσία δε μεταφορά των δεμάτων και που προσχωρεί στη Συμφων ία. εχει την ευ; να εκτελεί τις δια~άξεις της με τις επιχειρήσεις μεταφοράς. Μπορεί ταυτόχρονα να περιορίζει αυτή την υπηρεσία στα δέμα πραέρχο ·'ται ή προορ ί ζ ο ν τα ι για περ ι οχές που εξυπηρετούντα. α~α

■.ς επιχειρήσεις.- ιαχ ■ ης Συμφωνίας,

{πηρεσι α παράμενα

υπεύθυνη

Δεύτερα μέρος

Παροχ ή υπηρεσιών

Κεφάλαιο 1

Γενικές δι α τάξε ι ς

Αρθρο 3 Αρχές

1. Τα δέματα μπορούν να ανταλλάσσονται ή απευθείας ή με τη μεσολάβησ μιάς ή περισσοτέρων χωρών. Η ανταλλαγή των δεμάτων των οποίων το βάρα-ανά μονάδα υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα είναι προαιρετική, με α·*ώτατ-βάρος ανά μονάδα το οποίο δεν ξεπερνά τα 31,5 χιλιόγραμμα.

689

2. Τα δέματα τα οποία μεταφέρονται. αεροπορικώς με προτεραιότητα ονομάζονται "αεροπορικά δέματα".

3. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια Βάρους, τα όρια διαστάσεων οι όροι αποδοχής προκύπτουν από τον Κανονισμό.

και

Αρθρο 4 Σύστημα βάρους

1. Το βάρος των δεμάτων εκφράζεται σε χιλιόγραμμα.

Αρθρο 5 Κύρια τέλη

1. Οι Υπηρεσίες καθορίζουν τα κύρια τέλη που πρέπει να εισπραχθούν από τους αποστολείς.

2. Τα κύρια τέλη πρέπει να έχουν σχέση με τα αναλογούντα μερίδια. Κατά γενικό κανόνα το ύφος τους δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο του τα αναλογούντα μερίδια τα οποία καθαρίζονται από τις Υπηρεσίες βάσει των άρθρων 34 έως 36.

Αρθρα 6

Πρόσθετα αεροπορικά τέλη

1. Οι Υπηρεσίες καθορίζουν τα πρόσθετα αεροπορικά τέλη που πρέπει να εισπράττουν για τα αεροπορικά δέματα.

2. Τα πρόσθετα τέλη πρέπει να είναι σχετικά με τα τέλη αεροπορικής μεταφοράς. Κατά γενικό κανόνα, το ύψος τους δεν πρέπει να υπερβαίνει, στο σύνολό του, τα έξοδα αυτής της μεταφοράς.

3. Τα πρόσθετα τέλη πρέπει να είναι ενιαία για ολόκληρο το έδαφος μιας και της ίδιας χώρας προορισμού όποια και αν είναι το μέσο διαβίβσσης που χρησιμοποιήθηκε.

Αρθρο 7

Ειδικά τέλη

1. Οι Υπηρεσίες έχουν δικαίωμα να εισπράττουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω τα ίδια τέλη τα οποία εισπράττουν και στο εσωτερικό.

690

1.1 Τέλος κατάθεσης εκτός tou κανονικού upapiou λειτουργίας των θυρίδων τσ οττοίο εισπράττεται από τον αποστολέα.

1.2 Τέλος παραλαβ ής από την κατοι κ ία του αποστο λέα το οπο ί ο εισπράττεται από αυτόν.

1.3 Τέλος paste restante το οποίο εισπράττεται από την Υπηρεσία προοριαμοΟ κατά την επίδοση για κάθε δέμα ttou έχει τη διεύθυνση posts restante. Σε περίπτωση επιστροφής στον αποστολέα ή περαιτέρω αποστολής το ποσό της ανάληψης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,49 DTS.

1.4 Τέλος αποθήκευσης για κάθε δέμα itou δεν έχει παραληφθεί μέσο στις προθεσμίες που έχουν ορισθεί, ανεξάρτητα άν το δέμα απευθύνεται pests restante ή στην κατοικία του παραλήπτη. Αυτό το τέλος εισπράττεται απώ την Υπηρεσία η οποία πραγματοποιεί την επίδοση για τις Υπηρεσίες στις οποίες το δέμα διαφυλάχθηκε πέρα από τις αποδεκτές προθεσμίες. Σε περίπτωση επιστροφής στον αποστολέα ή περαιτέρω αποστολής το ποσό της ανάληψης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 6,53 DTS.

2. Απο τη στιγμή που ένα δέμα έχει επιδοθεί κανονικά στην κατοικία του παραλήπτη κανένα τέλος επίδοσης δεν μπορεί να εισπραχθεί απο τον τελευταίο. Οταν η επίδοση στην κατοικία του παραλήπτη δεν έχει πραγματοποιηθεί κανονικά,η ειδοποίηση άφιξης του δέματος πρέπει vc επιδίδεται δωρεάν. Σ'αυτή την περίπτώση,εάν η επίδοση στην κατοικία του παραλήπτη πραγματοπσιεί ται προαιρετικά,σε απάντηση στην ειδοποίηση άφιξης,μπορεί να εισπραχθεί τέλος επίδοσης απο τον παραλήπτη.Αυτό το τέλος πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό παυ ισχύει για το εσωτερικό.

3. Οι Υπηρεσίες οι οποίες αναλαμβάνουν να καλύπτουν τους κινδύνους, που είναι δυνατόν να προέλθουν από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, μπορούν να εισπράττουν, για τα δέματα χωρίς δηλωμένη αξία, ένα τέλος ylc κ ινδύνους από ανωτέρα βία της τάξης των 0,20 DTS το ανώτερα γ.α κάθε δέμα. Για τα δέματα δηλωμένης αξίας το ποσό προβλέπεται στο άρθρο 11.4.

Αρθρο a Προπληρωμή

1. Τα δέματα πρέπει να προπληρώνονται με γραμματόσημα ή με οποιαδήποτε άλλο τρόπο επιτρέπεται από τον κανονισμό της Υπηρεσίας καταγωγής.

ΦΕΚ 18

691

Αρθρο 9

Ταχυδρομικές ατέλειες

1. Υπηρεσιακά δέματα

1.1 Απαλλάσσονται από ταχυδρομική Υπηρεσία, ανταλλάσσονται ανάμεσα

κάθε ταχυδρομικό τέλος τα δέματα σχετικά με την τα οποία ονομάζονται "υπηρεσιακά δέματα" και

1.1.1 στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες

1.1.2 στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και το Διεθνές Γραφείο

1.1.3 στα Ταχυδρομικά Γραφεία των χωρών-μελών

1.1.4 στα Ταχυδρομικά Γραφεία και τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίας.

1.2 Τα αεροπορικά δέματα δεν απαλλάσσονται από τα πρόσθετα αεροπορικ: τέλη εκτός από εκείνο που προέρχονται από το Διεθνές Γραφείο.

2. Δέματα αιχμαλώτων πολέμου και πολιτικών κρατουμένων.

2.1 Ονομάζονται "δέματα αιχμαλώτων πολέμου και πολιτικών

κ ρ α τ α υ μ ε ν ω ν '

για αιχμαλώτους ή για Οργανισμούς που αποστέλλονται απ'αυτούς. Αυτά τα δέματα εκτός από τα πρόσθετα αεροπορικά τέλη.

τα δέματα που προορίζονται αναφέρονται στη Σύμβαση ή απαλλάσσονται από κάθε τέλος

Κεφάλαιο 2

Ειδικές Υπηρεσίες

Αρθρα 10

Δέματα έκτακτης επίδοσης

1. Με αίτηση των αποστολέων και με προορισμό τις χώρες των οποίων οι Υπηρεσίες επιφορτίζονται με αυτή την υπηρεσία, τα δέματα επιδίδονται στην κατοικία με ειδικό διανομέα αμέσως μόλις γίνει δυνατό μετά τηνάφιςή τους στο γραφείο διανομής. Αυτά λοιπόν ονομάζονται "δέματα έκτακτης επίδοσης".

2. Τα δέματα έκτακτης επίδοσης υπόκεινται σε ένα συμπληρωματικό τέλος της τάςης του 1,63 DTS το ανώτερο. Αυτό το τέλος πρέπει να καταβάλλεται συμπληρωματικά εκ των προτέρων. Αυτό οφείλεται ακόμη κι'αν το δέμα δεν μπορεί να επιδοθεί επειγόντως αλλά μόνο η ειδοποίηση όφιςης.

692

3, Οταν η επείγουσα επίδοση δημιουργεί πρόσθετη απασχόληση, μπορεί να εισπράττεται. ένα συμπληρωματικό τέλος από την Υπηρεσία προορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τα αντικείμενα εσωτερικού της ίδιας κατηγορίας. Aut6 το συμπληρωματικό τέλος το δέμα επιστραφεί στον αποστολέα ή περιπτώσεις το ποσό της ανάληψης δεν τα 1,63 DTS.

απαιτείται ακόμη κι αν σταλεί περαιτέρω. Σε αυτές τις μπορεί παρόλα αυτά να υπερβαίνει

4. Αν το παραλ ήπτες επιδίδονται σ'αυτούς. Σ ε ισπράττει

επιτρέπει ο κανονισμός της Υπηρεσίας προορισμού, οι μπορούν να ζητήσουν από το γραφείο διανομής να τους επειγόντως μόλις φθάσουν τα δέματα που απευθύνονται αυτή την περίπτωση, η Υπηρεσία προορισμού επιτρέπεται να κατά τη στιγμή της διανομής, το τέλος το απαίο ισχύει στην

εσωτερική της Υπηρεσία.

Αρύρο χι

Δέματα με δηλωμένη αξία

αξία" ονομάζεται

1. "Δέμα με δηλωμένη

αξίας. Η ανταλλαγή περιορίζεται στις σ

που δέχονται τα δέματα με δηλωμένη αξία

κάθε δέμα το οπο ί ο έσεις ανάμεσα στι:

φέρει αήλωστ Ταχυδρομικές

Υπηρεσί ες

2. Κάθε Υπηρεσία ότι την αφορά, α Παρ'όλα αυτά το υπηρεσία μπορεί

έχει την ευχέρεια να περιορίζει τη δήλωση αξίας, σε ποσό που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 4.GG0 DT3-αξίας που υιοθετείται στην εσωτερικ: ώτερο απ'αυτό το ποσό.

όριο δηλωμένης να εφαρμόζεται άν αυτό είναι κα

3. Το τέλος των δεμάτων με δηλωμένη αξία πρέπε προτέρων. Αϋτό αποτελείται από το κύριο τέλος, εισπράττεται προαιρετικά και ένα σύνηθες τέλος ασφάλισης

να καταβάλλεται εκ των ένα τέλος αποστολής ποι

3.1 Τα πρόσθετα αεροπορικά τέλη και τα προστίθενται ενδεχομένως οτο κύριο τέλος.

τέλη για ε ι δ ι κ <

υπηρεσί:

3.2 Το τέλος αποστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει το τέλος σύστασης το οποίο προβλέπεται στη Σύμβαση. Αντί του καθορισμένου τέλους σύστασης οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες έχουν την ευχέρεια να εισπράττουν^ το τέλος που αντιστοιχεί σ'αυτώ της υπηρεσίας εσωτερικού ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τέλος 3,27 DTS το ανώτερο.

3 . 3

κάθ

Το σύνηθες τέλος ασφάλισης ανέρχεται σε 0,33 DTS το ανώτερο γ : 65,34 DTS ή κλάσμα 65,34 DTS ή 0,5% της κλίμακας δηλωμένης αξίας

4. Οι Υπηρεσίες που δέχονται να καλύπτουν τους κινδύνους που μπορού-. να προέλθουν από ανωτέρα βία, επιτρέπεται να εισπράττουν "τέλος yic κινδύνους από ανωτέρα βία". Αυτό θα καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το συνολικό ποσό που προέρχεται από αυτό τό τέλος και το σύνηθες τέλος ασφάλισης να μήν υπερβαίνει το ανώτερο όριο που προβλέπει η παράγρ. 3.3.

693

5. Στις περιπτώσεις που είναι αναγκαία έκτακτα μέτρα ασφάλειας, οι Υπηρεσίες μπορούν εκτός των άλλων να εισπράττουν από τους

τέλη που προβλέπονται από την

σποστολείς ή τους παραλήπτες τα ειδικά εσωτερική τους νομοθεσία.

Αρθρα 12

Δέματα με αντικαταβολή

1. "Δέμα με αντικαταβολή" ονομάζεται κάθε αντικαταβολή και προβλέπεται από τη Συμφωνία με αντικαταβολή. Κ ανταλλαγή των δεμάτων με

δέμα που επιβαρύνεται με που αφορά τα αντικείμενα αντικαταβολή απαιτεί την

προηγούμενη συμφωνία των Υπηρεσιών καταγωγής και προορισμού. Αρθρο 13

Ξυθραστα δέματα. Ογκώδη δέματα

1. Κάθε δέμα που περιέχει αντικείμενα που μπορούν να σπάσουν εύκολα και που η διαχείρισή τους πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη φροντίδα ονομάζεται "εύθραστο δέμα".

2. "Ογκώδες δέμα" ονομάζεται κάθε δέμα του οποίου οι δ'.αστάσε.ς υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στον Κανονισμό ή εκείνσ τα οποία ol Υπηρεσίες μπορούν να καθορίσουν μεταξύ τους.

3. Κάθε δέμα το οποίο λόγω του σχήματος ταυ ή της μπορεί να φορτωθεί εύκολα μαζί με τα άλλα δέματα προφυλάξεις ονομάζεται" "ογκώδες δέμα".

κατασκευής του δεν ή απαιτεί ειδικές

4. Τα εύθραστα δέματα και τα ογκώδη δέματα επιβαρύνονται με ένα συμπληρωματικό τέλος που είναι, το ανώτερο, ίσο με το 50% του κύριου τέλους. Αν το δέμα είναι εύθραστο και ογκώδες το συμπληρωματικό τέλος εισπράττεται μόνο μία φορά. Παρόλα αυτά τα πρόσθετα αεροπρικά τέλη σχετικά με αυτά τα δέματα δεν αυξάνονται καθόλου.

5. Η ανταλλαγή των εύθραστων δεμάτων και των ογκωδών δεμάτων περιορίζεται στις σχέσεις ανάμεσα στις Υπηρεσίες οι οποίες δέχονται αυτά τα αντικείμενα.

Αρθρο 14

Υπηρεσία ομαδικής κατάθεσης "Consignment"

1. Οι Ταχ. Υπηρεσίες μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους σε μια προαιρετική υπηρεσία ομαδικής κατάθεσης με "Consignment" για τα ομαδικά κατατιθέμενα αντικείμενα μόνο αποστολέα με προορισμό το εξωτερικό.

να συμμετέχουν την επωνυμία απο έναν και

694

2. Στο μέτρο του δυνατού η υπηρεσία αυτή χαρακτηρίζεται απο ένα λογότυπο που αποτελείται απα τα παρακάτω στοιχεία:

- τη λέξη "Consignment" σε μπλε χρώμα

- τρεις οριζόντιες γραμμές (μια κόκκινη, μια μπλε και μια πράσινη)

3. Οι λεπτομέρειες αυτής της υπηρεσίας θα καθορισθούν διμερώς μεταξύ της Υπηρεσίας καταγωγής και αυτής του προορισμού με βάση τις διατάξεις που καθορίζονται απο το Συμβούλιο Ταχ. Εκμετάλλευσης.

Αρθρο 15

Απόδειξη παραλαβής

1. Ο αποστολέας ενός δέματος μπορεί να ζητήσει απόδειξη παραλαβής σύμφωνα με τους όρους ιτου καθαρίζονται στη Σύμβαση. Παρ'όλα αυτά οι Υπηρεσίες μπορούν να περιορίζουν αυτή την Υπηρεσία στα δέματα με δηλωμένη αξία αν αυτός Ο περιορισμός προβλέπεται στην εσωτερική τους υπηρ εσ ί α.

2. Το τέλος απόδειξης παραλαβής ανέρχεται σε 0,93 DTS το ανώτερο. Αρθρο 15

Δέματα ελεύθερα τελών και δικαιωμάτων.

1. Στις σχέσεις μεταξύ των ταχυδρομικών υπηρεσιών οι οποίες δηλώνουν άτι συμφωνούν για το θέμα αυτό, οι αποσταλείς μπορούν vc επιφορτίζονται, με προηγούμενη δήλωση στο γραφείο καταγωγής, με όλσ το τέλη και δικαιώματα με τα οποία ενα δέμα επιβαρύνεται κατά την επίδοση. Πρόκειται για "δέμα ελεύθερο τελών και δικαιωμάτων".

2. Ο αποστολέας πρέπει να αναλάβει να πληρώσει τα ποσά τα οποία 3c μπορούσαν να ζητηθούν από το γραφείο προορισμού. Αν συντρέχει περίπτωση, πρέπει να διενεργεί προσωρινή πληρωμή.

3. Κ Υπηρεσία καταγωγής εισπράττει από τον αποστολέα τέλος 0,93 DTS π ανώτερα για κάθε δέμα, το οποίο κρατά σαν αποζημίωση για τις υπηρεαίε-που προσφέρονται στη χώρα καταγωγής.

4. Κ Υπηρεσία προορισμού εξουσιοδοτείται να εισπράττει ένα τελο* προμηθείας 0,93 DTS το ανώτερα για κάθε δέμα.Αυτό το τέλος είναι ανεξάρτητο απο το τέλος προσκόμισης στο τελωνείο.Aut0 εισπράττεται απ( τον αποστολέα για την Υπηρεσία προορισμού.

695

Αρθρο 17

Ειδοποίηση φόρτωσης

1. Στις σχέσεις μεταξύ των Υπηρεσιών οι οποίες δέχονται να διασφαλίζουν αυτή την υπηρεσία, ο αποστολέας μπορεί να ζητήσει να του σταλεί ειδοποίηση φόρτωσης.

2. Το τέλος ειδοποίησης φόρτωσης είναι 0,36 DTS τα ανώτερο για κάθε δ έμα.

Κεφάλαιο 3

Ιδιαίτερες διατάξεις Αρθρο 13 Απαγορεύσεις

1. Κ έγκλειση των παρακάτω αντικειμένων απαγορεύεται σε όλες τις κατηγορίες δεμάτων :

1.1 Τα αντικείμενα τα οποία λόγω της φύσης ή της συσκευασίας τους μπορούν να εκθέσουν σε κίνδυνο τους υπαλλήλους, να ρυπάνουν ή να φθείρουν τα άλλα δέμστα ή τον ταχυδρομικό εξοπλισμό.

1.2 Τα ναρκωτικά και οι ψυχοτρόπες ουσίες

1.3 Τα έγγραφα που έχουν χαρακτήρα ενεστώσης και προσωπικής αλληλογραφίας καθώς και οι ανταποκρίσεις κάθε είδους που ανταλλάσσονται ανάμεσα σε πρόσωπα εκτός από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη ή ανάμεσα στα πρόσωπα που κατοικούν μαζί τους.

1.4 Τα ζώντα ζώα εκτός αν οι ταχυδρομικοί κανονισμοί των ενδιαφερομένων χωρών επιτρέπουν την μεταφορά τους με το ταχυδρομείο.

1.5 Οι εκρηκτ ι κές,ο ι εύφλεκτες ή άλλες επικίνδυνες ύλες.

1.6 Οι ραδιενεργές ουσίες.

1.7 Τα άσεμνα ή ανήθικα αντικείμενα.

1.3 Τα αντικείμενα των οποίων απαγορεύεται η εισαγωγή ή κυκλοφορία στη χώρα προορισμού.

2. Απαγορεύεται να εγκλείονται στα δέματα χωρίς δηλωμένη αξία που ανταλλάσσονται ανάμεσα σε δύο χώρες που δέχονται τη δήλωση αξίας : τα νομίσματα, τα τραπεζογραμμάτια, τα χαρτονομίσματα ή κάθε είδους αξία στον κομιστή, η πλατίνα, ο χρυσός ή ο άργυρος που είναι κατεργασμένοι ή όχι, οι πολύτιμες πέτρες, τα κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αν τ ι κ ε ίμε να.

696

Επι πλέον κάθε Υπηρεσία έχει. την ευχέρεια ν'απαγόρευε ι την έγκλεια χρυσού σε ράβδους στα αντικείμενα με ή χωρίς δηλωμένη αξία πο προέρχονται από το έδαφος της ή προορίζονται γι'αυτό δισβατικά δια μέσου του εδάφους της. Μπορεί να πραγματική αξία αυτών των αντικειμένων.

ή σ τ έ λ ν ο ντα περ ι ορίζει τη

3. Οι εξαιρέσεις στις απαγορεύσεις και η διαχείριση των δεμάτων πο έγιναν δεκτά εσφαλμένα προκύπτουν από τον κανονισμό. Παρ'όλ'αυτά τ δέματα που περιέχουν αντικείμενα που προβλέπονται στις παρ. 1.2, 1.5 1.S και 1.7 σε καμμιά περίπτωση δεν στέλνονται στον προορισμό του ούτε επιδίδονται στην καταγωτή τους ούτε επιστρέφονται στον αποστολέα.

Αρθρο 19

Περαιτέρω αποστολή

1. Η περαιτέρω αποστολή ενός δέματος σε περίπτωση αλλαγής διαμονής τα παραλήπτη μπορεί να γίνει ή στο εσωτερικό της χώρας προορισμού ή ές: απ'αυτή τη χώρα. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση περαιτέρω αποστολής σ συνέχεια τροποποίησης ή διόρθωσης επιγραφής σε εφαρμογή του άρθρου 21.

2. 0 αποστολέας μπορεί να απαγορεύει κάθε περαιτέρω αποστολή.

3. Οι Υπηρεσίες οι οποίες εισπράττουν τέλος για τις αιτήσεις περσιτέρι αποστολής στην εσωτερική τους υπηρεσία εξουσιοδοτούντσι vc εισπτράττουν αυτό το ίδιο τέλος στη διεθνή υπηρεσία.

4. Οι όροι περαιτέρω αποστολής προκύπτουν από τον κανονισμό. Αρθρα 20

Επίδοση. Ανεπίδοτο δέματα

1. Κατά γενικό κανόνα, τα δέματα δυνατό πιό σύντομα και σύμφωνα με τις προορισμού. Οι προθεσμίες διαφύλαξης Οταν τα δέματα δεν επιδίδονται στην εκτός αν αυτό δεν είναι δυνατό, να γισ την άφιξή τους.

επιδίδονται στους παραλήπτες όσο τ; διατάξεις ττου ισχύουν στη X'-'jpc καθορίζονται από τον κανονισμό, κατοικία, οι παραλήπτες πρέπει, ειδοποιούνται χωρίς καθυστέρηοτ

2. Κάθε δέμα το οποίο δεν μπορεί να επιδοθεί στον παραλήπτη ί παρακρατείται οίκοθεν διαχειρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες ποι δίνονται από τον αποστολέα στα όρια που καθορίζονται από τθν κανονισμό.

3. Ζε περ ί πτώση

σύνταξης μιάς ειδοποίησης μη επίδοσης, ή απάντησης σε μία τέτοια ειδοποίηση μπορεί να συνεπάγεται την είσπραξη ενός τέλους 0,65 DTS το ανώτερο. Οταν η ειδοποίηση αφορά περισσότερα δέματα τα οποία κατατέθηκαν συγχρόνως στο ίδιο γραφείο από τον ίδιο αποστολέα και απευθύνονται στη διεύθυνση ταυ ίδιου παραλήπτη, το τέλος

αυτό

εισπράττεται παρά μία μόνο φορά. Σε τηλεπικοινωνιακά μέσα προστίθεται σ'αυτό κα

περίπτωση διαβίβασης ι το αντίστοιχο τέλος.

δεν

με

697

4. Κάθε ανεπίδοτο δέμα επιστρέφεται στη χώρα της κατοικίας αποστολέα. Ou όροι επιστροφής προκύπτουν από τον κανονισμό.

του

5. Αν ο αποστολέας εγκατέλεuψε δέμα που δεν έγινε δυνατό να επιδοθεί στον παραλήπτη η Υπηρεσία προορισμού το διαχειρίζεται σύμφωνα με τη δική της νομοθεσία.

6. Αν πιθανολογείταu ότι τα αντικείμενα τα οποία περιέχονται σε κάποιο δέμα πρόκειται να αλλοιωθούν ή να φθαρούν, μπορούν να πουληθούν αμέσως χωρίς προειδοποίηση και χωρίς δικαστική απόφαση. Η πώληση γίνεται προς όφελος του δικαιούχου ακόμη και καθΌδον κατά την αποστολή ή ~κατά την επιστροφή. Αν η πώληση είναι αδύνατη τα αντικείμενα που έχουν αλλοιωθεί ή φθαρεί καταστρέφονται.

Αρθρο 21.

Ανάληψη. Τροποποίηση ή διόρθωση επιγραφής με αίτηση ταυ αποστολέα.

1. Ο αποστολέας κάποιου δέματος μπορεί, με βάση τους όρους nou καθορίζονται στη Σύμβαση, να ζητήσει την επιστροφή ή την τροποποίηση της επιγραφής. Πρέπει να εγγυηθεί την καταβολή των ποσών που απαιτούνται για όλες τις νέες διαβιβάσεις.

2. Παρ'όλ'αυτά, οι Υπηρεσίες έχουν την ευχέρεια να μην δέχονται τις σιτήσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 όταν δεν τις δέχονται στην εσωτερική τους υπηρεσία.

3. Ο αποστολέας πρέπει να καταβάλλει για κάθε αίτηση τέλος σίτησης ανάληψης, τροποποίησης ή διόρθωσης επιγρσφής 1,31 DTS το ανώτερο. Σ'αυτό το τέλος προστίθεται το ανάλογο τέλος άν η αίτηση πρέπει να σταλεί δια της τηλεπικοινωνιακής οδού.

Αρθρο 22

προθεσμία ενός κατάθεσης ενός γίνονται δεκτές

Λίτησεις αναζήτησης.

1. Οι αιτήσεις αναζήτησης γίνονται δεκτές μέσα σε χρόνου που υπολογίζονται από την επομένη της δέματος.Σ'αυτήν την περίοδο,οι αιτήσεις αναζήτησης μόλις επισημανθεί το πρόβλημα απο τον αποστολέα ή απο τον παραλήπτη.Παρόλα αυτά,εφόσον η αίτηση αναζήτησης ενός αποστολέα αφορά ένα ανεπίδοτο δέμα και η προβλεπόμενη προθεσμία επίδοσης ακόμα εκπνεύσει πρέπει να ενημερωθεί ο αποστολέας για προθ εσμία.

δεν αυτή

έχε ι την

2. Κ διαχείριση των αιτήσεων αναζήτησης είναι δωρεάν. Παρόλα αυτά εάν μετά απο αίτηση του πελάτη οι αιτήσεις διαβιβασθούν με τηλεπικοινωνιακά μέσα ή με EMS,μπορεί να εισπραχθεί ένα τέλος ισόποσο με την τιμή της ζητηθείσας υπηρεσίας.

3. Κάθε Υπηρεσία έχει υποχρέωση να δέχεται τις αιτήσεις αναζήτησης που αφορούν κάθε δέμα το οποίο κατατίθεται στις υπηρεσίες των άλλων Υπηρεσιών.

698

4. Τα συνήθη δέματα και τα δέματα με δηλωμένη αξία πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστών αιτήσεων αναζήτησης. Αν η αίτηση αναζήτηση!: αφορά περισσότερα δέματα της ίδιας κατηγορίας που έχουν κατατεθεί συγχρόνως στο ίδιο γραφείο από τον ίδιο αποστολέα στη διεύθυνση ίδιου παραλήπτη και έχουν σταλεί με την ίδια οδό, το τέλος εισπράττεται παρά μόνο μία φορά.

τοι δεν

Κεφάλαιο 4 Τελωνειακά θέματα Αρθρο 23

Τελωνειακός έλεγχος

1. Η ταχυδρομική Υπηρεσία της χώρας καταγωγής και εκείνη της χώρας προορισμού έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν τα δέματα σε τελωνειακό έλεγχο, σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτών των χωρών.

Αρθρο 24

Τέλος προσκόμισης στο τελωνεία

1. Τα δέματα τα οποία υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο στη χώρα καταγωγής είναι δυνατόν να επιβαρύνονται με τέλος προσκόμισης στο τελωνείο της τάξης των 0,65 DTS το ανώτερο για κάθε δέμα. Κατά γενικό κανόνα, η είσπραξη γίνεται τη στιγμή της κατάθεσης του δέματος.

2. Τα δέματα τα Οπα προορισμού είναι δυνατό DTS το ανώτερο για κά3 την προσκόμιση στο τελ επιβαρύνονται με τα τ ίδιας φύσης. Εκτός από συμφωνία, η είσπραξη γ παραλ ήπτη. Παρ * ό λ'αυτά δ ι κ αιωμάτων, το τέλος Υπηρεσία καταγωγής προς

ία υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο στη χ ν να επιβαρύνονται με τέλος της τάξης των 3 ε δέμα. Αυτό το τέλος δεν εισπράττεται παρά ωνείο και τον εκτελωνισμό των αντικειμένων ελωνειακά δι καιώματα ή με κάθε άλλο δικαί

την περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ειδ ίνεται τη στιγμή της επίδοσης του δέματος σ

όταν πρόκειται για δέμα ελεύθερο τελών προσκόμισης στο τελωνείο εισπράττεται από όφελος της Υπηρεσίας πραορισμαύ.

ωρα ,27 για

TTGU ωμα . Κή

τον και την

Αρθρο 25

Τελωνειακά και λοιπά δικαιώματα

1. Οι Υπηρεσίες προορισμού έχουν δικαίωμα να εισπράττουν από παραλήπτες όλα τα δικαιώματα, κυρίως τα τελωνειακά, με τα επιβαρύνονται τα αντικείμενα στη χώρσ προορισμού.

τους οποία

ΦΕΚ 18

Κεφάλαιο 5 Ευθ ύνη Αρθρο 26

Ευθύνη των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Αποζημιώσεις.

1. Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27, οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες ευθύνονται για την απώλεια, την παραβίαση ή τη βλάβη των δεμάτων.

2. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες μπορούν ν'αναλαμβάνουν την κάλυψη κινδύνων που προέρχονται από ανωτέρα βία.

3. 0 αποστολέας έχει κατ'αρχήν δικαίωμα ν'αποζημιωθεί ανάλογα με το πραγματικό ποσό απώλειας, παραβίασης ή βλάβης. Οι έμμεσες βλάβες ή τα κέρδη που δεν πραγματοποιήθηκαν δεν λαμβάνονται υπόψη. Παρ'όλ'αυτά αυτή η αποζημίωση δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβαίνει :

3.1 για τα δέματα με δηλωμένη αξία το ποσό της δηλωμένης αξίος σε DTS.

3.2 για τα υπόλοιπα δέματα τα ποσά που υπολογίζονται συνδυάζοντας την τιμή των 40 DT3 ανά δέμα και την τιμή των 4.50 DTS ανά χιλιόγραμμο.

4. Οι Υπηρεσίες μπορούν να συμφωνήσουν να εφαρμόζουν στις αμοιβαίες τους σχέσεις το ποσό των 130 DTS για κάθε δέμα ανεξάρτητα από το βάρος του.

5. Η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή trou μετατρέπεται σε DTS των εμπορευμάτων ίδιας φύσης, στον τόπο και την εποχή που έγινε δεκτό το δέμα για μεταφορά. Σε περίπωση έλλειψης τρέχουσας τιμής, η αποζημίωση υπολογίζεται ανάλογα με τη συνήθη αξία του εμπορεύματος που υπολογίζεται πάνω στις ίδιες βάσεις.

6. Οταν οφείλεται αποζημίωση για την απώλεια, την ολοκληρωτική παραβίαση ή την ολοκληρωτική βλάβη ενός δέματος, ο αποστολέας ή ανάλογα με την περίπτωση, ο παραλήπτης έχει δικαίωμα να εισπράξει επί πλέον τα τέλη που πλήρωσε εκτός από το τέλος ασφάλισης. Τα ίδιο γίνεται και όταν οι παραλήπτες αρνούνται νσ παραλάβουν αντικείμενα λόγω του ότι βρίσκονται σε κακή κατάσταση αν αυτή οφείλεται στην ταχυδρομική υπηρεσία και της δημιουργεί ευθύνη.

7. Οταν η απώλεια, η ολοκληρωτική παραβίαση ή η ολοκληρωτική βλάβη προέρχεται από κάποια περίπτωση ανωτέρας βίας που δεν συνεπάγεται την καταβολή αποζημίωσης, ο αποστολέας έχει δικαίωμα να εισπράξει τα τέλη που πληρώθηκαν εκτός αττό το τέλος ασφάλισης.

8. Κατά παρ έ κ κ λ ι ση των διατάξεων που προβλέπονται στην παραγ, 3 ο παραλήπτης έχει δικαίωμα ν'αποζημιωθεί μετά την παραλαβή κάποιου δέματος που έχει παραβιασθεί ή έχει υποστεί βλάβη.

9. Η Υπηρεσία καταγωγής έχει την ευχέρεια να καταβάλλει στους αποστολείς μέσα στη χώρα της, τις αποζημιώσεις nou προβλέπει η εσωτερική της νομοθεσία για τα δέματα χωρίς δηλωμένη αξία με τον όρο ότι αυτές οι αποζημιώσεις δεν θα είναι κατώτερες από εκείνες που καθορίζονται στην παραγρ. 3.2. Το ίδιο ισχύει για την Υπηρεσία προορισμού όταν η αποζημίωση καταβάλλεται στονπαραληπτη . Παρ'όλ'άυτά τα ποσά που καθορίζονται στην παραγρ. 3.2 εφαρμόζονται:

9.1 2ε περίπτωση προσφυγής κατά της υπεύθυνης υπηρεσίας

9.2 Αν ο αποστολέας παραιτείται από τα δικαιώματα του προς όφελος του παραλήπτη ή το αντίστροφο.

Αρθρο 27

Ανεύθυνα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

1. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες παύουν να είναι υπεύθυνες για τα δέματα παυ έχουν επιδάσει σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει ο εσωτερικός τους κανονισμός για τα αντικείμενα παυ ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Η ευθύνη εν τούτοις διατηρείται :

1.1 Οταν διαπιστώνεται παραβίαση ή βλάβη ή πριν την επίδοση ή κατα την επίδοση του δέματος.

1.2 Οταν το επιτρέπουν οι εσωτερικοί κανονισμοί, ο παραλήπτης και α ✓ υπάρξει περίπτωση ο αποστολέας σε περίπτωση επιστροφής διατυπώνε. επιφυλάξεις όταν παραλαμβάνει δέμα nou έχει παραβιασθεί ή υποστεί βλάβη.

1.3 Οταν ο παραλήπτης ή σε περίπτωση επιστροφής ο αποστολέας, παρά το άτι έχει απαλ λαγ εί κανονικά από την ευθύνη δηλώνει αμέσως στην Υπηρεσία nou του έχει επιδάσει το δέμα ότι διαπίστωσε κάποια ζημιά και δίνει την απόδειξη ότι η παραβίαση ή η βλάβη δεν προκλήθηκε μετά την επίδοση.

2. Οι Ταχ. Υπηρεσίες δεν ευθύνονται στις εξής περιπτώσεις :

2.1 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας με την επιφύλαξη του άρθρου 2S.2

2.2 Οταν δεν μπορούν να καθορίσουν την τύχη των δεμάτων, γιατί καταστράφηκαν τα υπηρεσιακά στοιχεία απά ανώτερη βία άν η ευθύνη τους δεν έχει αποδειχθεί με άλλο τρόπο.

2.3 Οταν η βλάβη προκλήθηκε από λάθος ή αμέλεια του αποστολέα ή προέρχεται από τη φύση του περιεχομένου.

2.4 Οταν πρόκειται για δέματα που το περιεχώμενό τους εμπίπτει στις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 και για το λόγο αυτό κατασχέθηκαν ή καταστράφηκαν από την αρμόδια αρχή.

2.5 Σε περίπτωση κατάσχεσης βάση της νομοθεσίας της χώρας προορισμού, σύμφωνα με την κοινοποίηση της Υπηρεσίας αυτής της χιόρας .

2.S Οταν πρόκειται για δέματα με δηλωμένη αξία για τα οποία έγινε δόλια δήλωση αξίας ανώτερης από την πραγματική αξία του περιεχομένου.

2.7 Οταν ο αποστολέας οεν έχει υποβάλλει καμμιά αίτηση αναζήτησης μέσα στην προθεσμία του ενός χρόνου που υπολογίζεται από την επομένη της κατάθεσης του αντικειμένου.

2.3 Οταν πρόκειται κρατουμένων.

για δέματα αιχμαλώτων πολέμου . και πολιτικών

3. Οι Ταχ. Υπηρεσίες δεν αναλαμβάνουν καμμιά ευθύνη για το θέμα των τελωνειακών δηλώσειον, με ποιό τρόπο θα συμπληρωθούν και των αποφάσεων που θα πάρουν οι τελωνειακές υπηρεσίες κατά τανέλεγχο των αντικειμένων που υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο.

Αρθρο 23

Ξυθύνη του αποστολέα.

1. Ο αποστολέας ενός δέματος είναι υπεύθυνος για όλες τις ζημίες που έχουν προκληθεί στα άλλα αντικείμενα λόγω του ότι έχουν σταλεί αντικείμενα που δεν είναι δεκτά για μεταφορά ή λόγω tou ότι δεν έχουν τηρηθεί οι όροι παραδοχής.

2. Ο αποστολέας είναι υπεύθυνος μέσα στα ίδια άρια με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

3. Παραμένει υπεύθυνος έστω κι'αν το γραφείο κατάθεσης δέχεται ένσ τέτοιο δέμα.

4. Αντίθετα, ο αποστολέας απαλλάσσεται από την ευθύνη αν έχει υπάρξει λάθος ή αμέλεια των Υπηρεσιών ή των μεταφορέων.

Αρθρο 29

Πληρωμή της αποζημί ιοσης .

1. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος προσφυγής εναντίον της υπεύθυνης Υπηρεσίας η υποχρέωση καταβολής της αποζημίωσης και επιστροφής των τελών και δικαιωμάτων επιβαρύνει, ανάλογα με την περίπτωση την υπηρεσία καταγωγής ή την υπηρεσία προορισμού.

2. Ο αποστολέας έχει την ευχέρεια να παραιτηθεί από τα δικαιώματά του για αποζημίωση προς όφελος του παραλήπτη. Αντίστροφα, ο παραλήπτης έχει την ευχέρεια να παραιτηθεί από τα δικαιώματά του προς όφελος του αποστολέα. Ο αποστολέας ή ο παραλήπτης μπορούν να εξουσιοδοτήσουν ένα τρίτο πράσιοπα για να εισπράξει την αποζημίωση άν η εσωτερική νομοθεσία το επιτρέπε ι.

3. Η Υπηρεσία καταγωγής ή προορισμού, ανάλογα με τηνπερCπτώση, εξουσιοδοτείται ν * αποζημίωνε ι το δικαιούχο για λογαριασμό της Υπηρεσίας η οποία αν και πήρε μέρος στη μεταφορά και ειδοποιήθηκε κανονικά άφησε να περάσουν δύο μήνες χωρίς να δώσει οριστική λύση στην υπόθεση ή χωρίς να γνωστοποιήσει : ■

3.1 ότι η ζημιά οφειλόταν σε ανωτέρα βία.

3.2 ότι το αντικείμενο κρατήθηκε, αρμόδια αρχή για το περιεχόμενό του της χώρας προορισμού.

δημεύθηκε ή καταστράφηκε από την ή κατασχέθηκε με βάση τη„νομοθεσία

Η Υπηρεσία καταγωγής ή προορισμού ανάλογα με την περίπτωση, εξουσιοδοτείται να αποζημιώνει το δικαιούχο στην περίπτωση που το έντυπο της αίτησης αναζήτησης CS είναι ανεπαρκώς συμπληρωμένο και επιστρέφεται για συμπληρωματικές πληροφορίες,επιφέροντας την υπέρβαση της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3.

Αρθρο 30

Ενδεχόμενη ανάληψη της αποζημίωσης από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη.

1. Αν μετά την καταβολή της αποζημίωσης ένα δέμα ή ένα μέρος του δέματος που θεωρήθηκε προηγουμένως ότι χάθηκε, βρεθεί, ο αποστολέας ή Ο παραλήπτης, ανάλογα με την περίπτωση, πληροφορείται ότι μπορεί να το παραλάβει μέσα σε περίοδο τριών μηνών έναντι επιστροφής του ποσού της αποζημίωσης που εισπράχθηκε. Αν, μέσα σ'αυτό το διάστημα, c αποστολέας ή, κατά περίπτωση, ο παραλήπτης δεν αναζητήσει το δέμα, τ: ίδιο διάβημα γίνεται στον άλλο ενδιαφερόμενο.

2. Αν ο αποστολέας και ο παραλήπτης αρνούνται να παραλάβουν το δέμα, αποκτά την κυριότητσ η Υπηρεσία ή, αν υπάρχει περίπτωση, Οι Υπηρεσίε-που επιβαρύνθηκαν με τη ζημιά.

3. Σε περίπτωση που μεταγενέστερα βρεθεί κάποιο δέμα με δηλωμένη αξί< που το περιεχόμενό του αναγνωρίζεται ότι έχει κατώτερη αξία από τ< ποσό της αποζημίωσης που καταβλήθηκε, Ο αποστολέας ή, ανάλογα με τη περίπτωση, ο παραλήπτης πρέπει ν'αποδώσει το ποσό αυτής τη< αποζημίωσης. Το δέμα με δηλωμένη αξία του επιδίδεται χωρί ν'απαλλάσσεται από τις συνέπειες που απορρέουν από τη ψευδή δήλωσ αξίας.

Τρίτο μέρας Σχέσεις μεταξύ των ταχυδρομικών υπηρεσιών

Κεφάλαια 1 Διαχείριση Δεμάτων

Αρθρο 31

Στόχοι ως προς την ποιότητα υπηρεσίας.

1. Οι Υπηρεσίες προορισμού πρέπει να καθορίζουν μία προθεσμία για τη διαχείριση των αεροπορικών δεμάτων που προορίζονται για τη χώρα τους. Αυτή η προθεσμία η οποία προσαυξάνεται ανάλογα με το χρόνο που απαιτείται κανονικά για τον εκτελωνισμό δεν πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που ισχύει για αντικείμενα παρόμοια με αυτά της εσωτερικής τους υπηρεσίας.

2. Οι Υπηρεσίες προορισμού πρέπει επίσης, όσο είναι δυνατό, να καθορίζουν μία προθεσμία .για τη διαχείριση των δεμάτων επιφσνείας που προορίζονται για τη χώρα ταυς.

3. Οι Υπηρεσίες καταγωγής καθορίζουν στόχους ποιότητας για τα αεροπορικά δέματα και τα δέματα επιφανείας που προορίζονται για το εξωτερικό λαμβάνοντας σαν σημείο αναφοράς τις προθεσμίες που καθορίστηκαν από τις Υπηρεσίες προορισμού.

4. Οι Υπηρεσίες ελέγχουν τα πραγματικά αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους που έχουν καθαρίσει ως προς την ποιότητα τής υπηρεσίας.

Αρθρο 32

Ανταλλαγή δεμάτων

1. Κ ανταλλαγή των δεμάτων διενεργείται με βάση τις διατάξεις ταυ κανο ν ισμού.

Κεφάλαιο 2

Διευθέτηση των περιπτώσεων ευθύνης Αρθρο 33

Καθορισμός της ευθύνης μεταξύ των ταχυδρομικών υπηρεσιών

1, Μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, η ευθύνη Βαρύνει την ταχυδρομικά Υπηρεσία η οποία αφού παρέλαβε το δέμα χωρίς επιφύλαξη και έχοντας όλς τα κανονικά μέσα έρευνας δεν μπορεί να αποδείξει ούτε την επίδοση στο\ παραλήπτη, ούτε κατά περίπτωση, την κανονική διαβίβαση^ σε άλλτ Υπηρεσία.

2. Αν η απώλεια, η παραβίαση ή η βλάβη έγινε κατά τη μεταφορά χωρίς vc είναι δυνατό ν'απαδειχθεί σε ποιάς χώρας το έδαφος ή την υπηρεσία έχει συμβεί το γεγονός, οι ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες επιβαρύνονται κατά Lac μέρη με τη ζημιά. Πσρ'ώλ'αυτά αν πρόκειται για σύνηθες θέμα και ^tc ποσά της αποζημίωσης δεν υπερβαίνει το ποσό που υπολογίζεται στο άρθρ: 25.3.2 γ l α δέμα μέχρι 1 χιλιόγραμμο, αυτό το ποσά επιβαρύνει, κατά ίoc μέρη! τις Υπηρεσίες καταγωγής και προορισμού ενώ αποκλείονται ο·. ε νδ lάμε σε ς Υπηρ εσί ε ς.

3 Οσον αφορά τα δέματα με δηλωμένη αξία, η ευθύνη κάποιας Υπηρεσία; απέναντι στις υπόλοιπες Υπηρεσίες δεν υπερβαίνει σε καμμιά περίπ.ωσ-το ανώτατο όριο δήλωσης αξίας που έχει υιοθετήσει.

4. Αν η απώλεια, η παραβίαση ή η βλάβη δέματος με δηλωμένη αξία έχε. συμβεί στο έδαφος ή στην Υπηρεσία κάποιας ενδιάμεσης ταχυδρομική: Υπηρεσίας που δε δέχεται τα δέματα με δηλωμένη αξία, ή έχει υιοθέτησε· ανώτατο όριο δήλωσης αξίας κατώτερα από το ποσά τΠς απώλε.σς, ; Υπηρεσία καταγωγής υφίσταται τη ζημιά που δεν καλύπτεται από τη· ενδιάμεση Υπηρεσία. Ο ίδιος κανόνας εφαρμόζεται άν το ποσά της ιημ·.α< είναι μεγαλύτερο από το ανώτατο όριο δήλωσης αξίας που υιοθετήθηκε απ; την ενδιάμεση Υπηρεσία.

5. Ο κανόνας παυ προβλέπει η πσραγρ. 4 εφαρμόζεται επίσης αε ττ θάλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς άν η απώλεια, η παραβίαση ή έχει συμβεί στην υπηρεσία κάποιας ταχυδρομικής Υπηρεσία-, που εςαρ

ρ ιπτωσ' η β λάβα

από συμβαλλόμενη χώρα nou δεν αποδέχεται γιά τα δέματα με δηλωμένη αςία. Παρ ' αναλαμβάνει, για τη αποστο λέ ς αξ ί α .

:ταφορά δεμάτων με την ευθύνη που προβ λ έπε τα ι γ

την ευθύνη πο υ όλα αυτά αυτή η δηλωμένη αξία με .α τα δέματα χωρίς

πρ οβ λ έπε τα Υττηρεσ ί < κλειστέ1 δηλ ω μ ί '■'

6. Τα τελωνειακά και λοιπά δ: επιβαρύνουν τις Υπηρεσίες τηνπαραβίαση ή τη βλάβη.

καιώματα που δεν ήταν δυνατόν ν'ακυρωθ; παυ είναι υπεύθυνες για την απώήε

7. Η Υπηρεσία η οποία κατέβαλε την αποζημίωση υποκαθίσταται, συμπληρωθεί το ποσά αυτής της αποζημίωσης, στα δικαιώματα του που την έχει εισπράξει για κάθε ενδεχόμενη προσφυγή παραλήπτη ή εναντίον του αποστολέα ή εναντίον τρίτων.

μέχρι ν προσώπο εναν τ ί ο ν τα

Κεφάλαιο 3

Αναλογούντα μερίδια και τέλη αεροπορικής μεταφοράς Αρθρο 34

Χερσαίο αναλογούν μερίδιο άφιξης

Χ. Τα δέματα που ανταλλάσονται μεταξύ

άφιξης για κάθε χώρα και

^. . _ ____ _ ___ - ___ ι— .. , δύο Υπηρεσιών

χερσαία αναλογούντα μερίδια άφιξης για κάθε οποία υπολογίζονται συνδυάζοντας την ενδεικτ την ενδεικτική τιμή για κάθε χιλιόγραμμο όπως

υποβάλλονται σε για κάθε δέμα τα ενδεικτική τιμή για κάθε- δέμα και κατωτέρω:

Ενδεικτική τιμή:

- ανά δέμα: 2,35 DTS

- ανά χιλιόγραμμο μικτού βάρους της αποστολής: 0,28 DTS

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω ενδεικτικές τιμές, ol Ταχ.Υπηρεσίες καθορίζουν τα χερσαία αναλογούντα μερίδια τους αποστολής και άφιξης με αι^οπό να ανταποκρίνονται στα έξοδα υπηρεσίας τους.

3. Τα αναλογούντα μερίδια που προβλέπονται στις παραγρ. 1 και 2 επιβαρύνουν την Υπηρεσία της χώρας καταγωγής εκτός εάν η παρούσα Συμφωνία δεν προβλέπει παρεκκλίσεις απ'αυτήν την αρχή.

4. Τα αναλογούντα χερσαία μερίδια άφιξης πρέπει να είναι ενιαία για το σύνολο του εδάφους κάθε χώρας.

Αρθρο 35

Διαβατικό χερσαίο αναλογούν μερίδιο

1. Τα δέματα που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο Υπηρεσιών γραφείων της ίδιας χώρας δια μέσου των Υπηρεσιών περισσοτέρων άλλων Υπηρεσιών υποβάλλονται προς όφελος οποίων οι Υπηρεσίες μετέχουν στη χερσαία διαβίβαση χερσαία αναλογούντα μερίδια, που υπολογίζονται συνδυάζοντας την ανά δέμα και την τιμή ανά χιλιόγραμμο όπως παρακάτω σύμφωνα με κλίμακα απόστασης που εφαρμόζεται:

ή μεταξύ δύο ξηράς μιάς ή των χωρών των στα διαβατικά τιμή την

Κλ ί μακ ες

Τιμή

Τιμή ανά χιλ/μο

απόστασης

ανά δέμα

μικτού βάρους

της αποστολής

Κέχρι 600 χιλιόμετρα πάνω απο 600 έως 1000 χιλ. πάνω απο 1000 έως 2000 χι λ πάνω απο 2000 χιλ.

DTS

0,77

0,77

0,77

0,77

DTS 0,10 0,19 0,29 0,29 + 0,08 ανά 1000 χιλ. επιπλ

2. Για τα διαβατικά επιτρέπεται να ζητούν κάθε αντικείμενο.

απερι κάλυτττα δέματα, οι ενδιάμεσες Υπηρεσίες ένα κατ'αποκοπήν αναλογούν μερίδιο 0,40 DT3 για

3. Τα αναλογούντα μερίδια που προβλέπονται στις παραγράφους L και 2 επιβαρύνουν την Υπηρεσία της χώρας καταγωγής εκτός εάν η παρούσα Ζυμφωνία προβλέπει παρεκκλίσεις απύ αυτή την αρχή.

4. Τα Συμβούλιο Ταχ. Εκμετάλλευσης επιτρέπεται να αναθεωρεί και να τροποποιεί τον πίνακα της παραγράφου 1 στο μεσοδιάστημα δύο Συνεδρίων. Κ αναθεώρηση, η οποία μπορεί να γίνει χάρη σε μια μεθοδολογί,α η οποία εξασφαλίζει μια δίκαιη αποζημίωση στις Υπηρεσίες παυ πραγματοποιούν διαβατικές υπηρεσίες θα πρέπει να στηρίζεται πάνι^ σε οικονομικ± δεδομένα, αξιόπιστα και αντιπρασωπευτlκά.Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της ενδεχόμενης τροποποίησης η οποία μπορεί να αποφασισθεί, θ ο καθορισθεί απο το Συμβούλιο Ταχ. Εκμετάλλευσης.

δ. Κανένα διαβατικό χερσαίο αναλογούν μερίδιο δεν καταβάλλεται για:

5.1 Τη μεταφόρτωση των αεροπορικών αποστολών που εξυπηρετούν την ίδια πόλη.

μεταξύ δύο

5.2. Τη μεταφορά αυτών των αποστολών μεταξύ ενός α εξυπηρετεί μια πόλη και μιας αποθήκης εμπορευμάτων υπο που βρίσκεται σ'αυτήν την ίδια πόλη και την επιστροφή αυτών αποστολών με σκοπώ την περαιτέρω δ^αβίβασή τους.

Αρθρο 36

Θαλάσσιο αναλογούν μερίδιο

ροδρομίου παυ 5ιαμετακόμ·. ση ων ί 3 luv

1. Κάθε μία από τις χώρες nou οι Υπηρεσίες τους συμμετέχουν στη θαλάσσια μεταφορά δέματος, έχει δικαίωμα να ζητά τα θαλάσσια αναλογούντα μερίδια που προβλέποντα. στηνπαραγρ. 2. Αυτά τα αναλογούντα μερίδια επιβαρύνουν την Υπηρεσία της χώρας καταγωγής εκτός εάν η πσρούσα Συμφωνία προβλέπει παρεκκλίσεις από αυτή την αρχή.

ΦΕΚ 18

2. ΓΊα κάθε θαλάσσια υπηρεσία που χρησιμοποιήθηκε, το θαλάσσιο αναλογούν μερίδιο υπολογίζεται συνδυάζοντας την τιμή ανά δέμα και την τιμή ανά χιλιόγραμμο όπως παρακάτω, σύμφωνα με την κλίμακα απόστασης που εφαρμόζεται:

Κλίμακες απόστασης

α) εκφραζόμ. β) μετά τη μετα- Τιμή ανά δέμα

σε ναυτ. μί λ ια

τροπή με βάση 1 ναυτ . μ ι λ.= 1,852χιλ.

Τιμή ανά χιλιαγρ.

μικτού βάρους της αποστολής

DTS

DTS

μέχρ-l 500 ν

• μ ■

μέχρι 926

0,53

πάνω απο 500 έως :

ίΟΟΟνμ

πάνω απο

925 έως 1852 χιλ.

0,53

πάνω 1000

απο έως

2000νμ

πάνω 1852

απο έως

3704 χιλ.

0,53

πάνω 2000

απο

έως

3000νμ

πάνω 3704

απο έως

55 55 χιλ.

0,53

πάνω 3000

απο έως

4000νμ

πάνω 5555

απο έως

7403 χιλ.

0,53

πάνω 4000

απο έως

5000νμ

πάνω 7403

απο έως

9250 χιλ.

0,53

πάνω 5000

απο έως

6000νμ

πάνω 9260

απο έως

11112 χιλ.

0,53

πάνω 6000

απο έως

7000νμ

πάνω 11112

απο έως

12964χιλ.

0,53

πάνω 7000

απο έως

3000νμ

πάνω 12964

απο

; έως

14316χιλ.

0,53

πάνω 3000

απο νμ

πάνω 14316

απο χι λ

0 , 53

0 ,06 0 ,09 0,12 0,14 0,15 0,17 0,19 0, 20 0,21

0,21 + 0,01 για κάθε 1000 νμ επιπλέον (1852 χιλ.)

3. Ol Υπηρεσίες έχουν την ευχέρεια ν'αυςάνουν κατά 50% θαλάσσιο αναλογούν μερίδιο που υπολογίζεται σύμφωνα με Αντίθετα, μπορούν να το μειώσουν όπως αυτές νομίζουν.

το ανώτερο το το άρθρο 36.2.

4. Το Συμβούλιο Ταχ. Εκμετάλλευσης επιτρέπεται να αναθεωρεί και να τροποποιεί τον πίνακα της παραγράφου 2 στο μεσοδιάστημα δύο Συνεδρίων. Κ αναθεώρηση η οποία μπορεί να γίνει χάρη σε μια μεθοδολογία που εξασφαλίζει μια δίκαιη αποζημίωση στις Υπηρεσίες που πραγματοποιούν διαβατικές υπηρεσίες,θα πρέπει να στηρίζεται σε οικονομικά στοιχεία αξιόπιστα και αντιπροσωπευτικά. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της ενδεχόμενης τροποποίησης που θα αποφασιστεί, θα καθοριστεί απο το Συμβούλιο Ταχ. Εκμετάλλευσης.

Αρθρο 37

Απόδοση των αναλογούντων μεριδίων

1. Κ απόδοση των αναλογούντων μεριδίων στις ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες πραγματοποιείται κατ'αρχήν ανά δέμα.

2. Τα υπηρεσιακά δέματα, και τα δέματα των αιχμαλώτων πολέμου και των πολιτικών κρατουμένων δε δικαιολογούν την απόδοση κανενός αναλογούντος μεριδίου, με εξαίρεση τα τέλη αεροπορικής μεταφοράς που εφαρμόζονται στα αεροπορικά δέματα.

Αρθρο 38

Τέλη αεροπορικής μεταφοράς

1. Η βασική τιμή που εφαρμόζεται για την τακτοποίηση των λογαριασμών μεταξύ των Υπηρεσιών για τις αεροπορικές μεταφορές εγκρίθηκε απο τα Συμβούλιο Ταχ. Εκμετάλ λευσης.Εχε ι υπολογισθεί απο το Διεθνές Τροφεία σύμφωνα με τον τύπο που προβλέπεται στον Κανονισμό Εκτέλεσης της Σύμβασης.

2. Η μεταφόρτωση κατά τη διαδρομή στον ίδιο αερολιμένα των αεροπορικών δεμάτων για τα αποία χρησιμοποιούνται διαδοχικά πολλές διαφορετικές αεροπορικές υπηρεσίες γίνεται χωρίς αποζημίωση.

3. Ο υπολογισμός των τελών αεροπορικής μεταφοράς των κλειστών αποστολών και των αεροπορικών διαβατικών απερικάλυπτων δεμάτων προκύπτει από τον Κανονισμό.

Κεφάλαιο 4 Διάφορες διατάξεις Αρθρο 39

Παροχή πληροφοριών, διατήρηση εγγράφων, έντυπα-υπαδε C γματα

1. Οι διατάξεις σχετικά με την παροχή πληροφοριών που αφορούν την

εκτέλεση της ταχυδρομικής υπηρεσίας για τη διατήρηση των εγγράφων και

των εντύπων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, προκύπτουν από τον κανόνισμό.

Αρθρο 40

Δέματα που προορίζονται ή προέρχονται από χώρες που δεν μετέχουν στη Συμφων ί α.

1. Οι Υπηρεσίες των χωρώνπου μετέχουν στην παρούσα Συμφωνία, Οι οποίες ανταλλάσσουν δέματα με τις Υπηρεσίες των χωρών που δεν μετέχουν επιτρέπουν, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση των τελευταίων, στις Υπηρεσίες όλων των χωρών που μετέχουν στη Συμφωνία να επωφελούνται από αυτές τις σχέσεις.

Αρθρο 41

Εφαρμογή της Σύμβασης

1. Κ Σύμβαση εφαρμόζεται, κατά περίπτωση, κατ'αναλαγία σε οτιδήποτε το οποίο δε ρυθμίζεται ρητά από την παρούσα Συμφωνία.

Τέταρτο Μέρος Τελικές διατάξεις Αρθρο 42

Οροι έγκρισης των προτάσεων που αφορούν Κανονισμό εκτέλεσης της.

την πσρούσα Συμφωνία και τον

1. Για να γίνουν εκτελεστές οι προτάσεις που υποβάλλονται στο Συνέδριο κ α l είναι σχετικές με την παρούσα Συμφωνία και τον Κανονισμό της πρέπει να έχουν εγκριθεί απο την πλειοψηφία των χωρών-μελών που είναι παρούσες και ψηφίζουν και ol οποίες είναι μέλη της Συμφωνίας. Οι μισές τουλάχιστον από τις χώρες-μέλη που αντιπροσωπεύονται στο Συνέδριο πρέπει να είναι παρούσες κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας.

2. Για να γίνουν εκτελεστές οι προτάσεις σχετικά με τον Κανονισμό εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας οι οποίες παρεπέμφησαν από το Συνέδριο στο Συμβούλια Ταχ. Εκμετάλλευσης yLa να ληφθεί απόφαση επ'αυτών ή οι οποίες υποβάλλονται μεταξύ δύο Συνεδρίων πρέπει να έχουν εγκριθεί από την πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου Ταχ. Εκμετάλλευσης τα Οποία μετέχουν σ'αυτή τη Συμφωνία.

3. Για να γίνουν εκτελεστές οι προτάσεις παυ υποβάλλονται μεταξύ δύο Συνεδρίων και οι οποίες είναι σχετικές με την παρούσα Συμφωνία πρέπει να συγκεντρώνουν.

3.1 Τα δύο τρίτα των ψήφων, το μισό τουλάχιστον των χωρών—μελών που μετέχουν στη Συμφωνία και έχουν συμμετάσχει στη γνωμοδότηση,εάν αυτές έχουν σαν αντικείμενο είτε την προσθήκη νέων διατάξεων, είτε την ουσιαστική τροποποίηση των άρθρων της παρούσας Συμφωνίας και του τελικού πρωτοκόλλου της.

3.2. Την πλειοψηφία αν έχουν σαν αντικείμενο :

3.2.1 Την ερμηνεία των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας και του τελικού πρωτοκόλλου της.

3.2.2 Τροποποιήσεις συντακτικής φύσης που πρέπει να yivcuv στις πράξεις που απαριθμούνται στηνπαραγρ. 3.2.1

4. Παρά τις προβλεπόμενες διατάξεις στην παράγραφο 3.1 κάθε Χώρσ-Ιίελος η εθνική νομοθεσία της οποίας δεν συμβαδίζει ακόμα με την προτεινόμενη τροποποίηση ή προσθήκη έχει την ευχέρεια να κάνει μια δήλωση γραπτή στο Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου, στην οποία να αναφέρει ότι δεν έχει τη δυνατότητα νσ δεχθεί αυτή την τροποποίηση ή αυτή την προσθήκη, μέσα στις 90 ημέρες απο την ημερομηνία γνωστοποίησης της εν λόγω τροποποίησης ή προσθήκης.

Αρθρο 43

Εναρξη εφαρμογής και διάρκεια της Συμφωνίας.

1. Κ παρούσα Συμφωνία ·θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 199δ και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την έναρξη της εκτέλεσης των πράξεων του προσεχούς Συνεδρίου.

Σε πιστοποίηση αυτού, οι πληρεξούσιοι των κυβερνήσεων των συμβαλλόμενων χωρών υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία σε ένα αντίτυπο το οποίο είναι κατατεθειμένο στο Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου,. Ενα αντίγραφο του θα δοθεί σε κάθε μέρος από την κυβέρνηση της χώρσς-έδρας του Συνεδρίου.

Καταρτίσθηκε στη Σεούλ, στις 14 Σεπτεμβρίου 1994.

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ THE ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ

Κατά τη στιγμή της υπογραφής της Συμφωνίας που αφορά δέματα και η οποία έχει συναφθεί με σημερινή πληρεξούσιοι που υπέγραφαν συμφώνησαν τα παρακάτω :

Αρθρο I Αρχές

1. Κατά παρέκκλιση tou άρθρου 3 παρ. 1, επιτρέπεται στην Ταχ. Υπηρεσία του Καναδά να περιορίσει σε 30 χιλιόγραμμα τα ανώτατο βάρος των δεμάτων κατά την άφιξη και κατά την αποστολή.

Αρθρο II

Δέματα με δηλωμένη αξία

1. Η Ταχ. Υπηρεσία της Σουηδίας έχει το δικαίωμα παροχής της υπηρεσίας δεμάτων με δηλωμένη αξία στους πελάτες όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 11, και σύμφωνα με ειδικές διατάξεις άλλες απο αυτές που ορίζονται στο άρθρο αυτό και στα σχετικά άρθρα tou Κανονισμού.

Αρθρο III

Ειδοποίηση παραλαβής

1. Επιτρέπεται στην Ταχ. Υπηρεσία του Καναδά να μήν εφαρμόζει το άρθρο 15 δεδομένου ότι αυτή·δεν προσφέρει στο εσωτερικό της την υπηρεσία της ειδοποίησης παραλαβής για τα δέματα.

Αρθρο IV Απαγορεύσε ι ς

1. Επιτρέπεται στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες tou Καναδά , του Μυανμάρ και της Ζάμπιας να μην αποδέχονται τα δέματα με δηλωμένη αξία που περιέχουν τα πολύτιμα αντικείμενα που προβλέπονται στο άρθρο 13.2 δεδομένου ότι η εσωτερική τους νομοθεσία είναι ·αντίθ ετη μ'αυτό.

2. Κατ'εξαίρεση η Ταχυδρομική Υπηρεσία του Λιβάνου δεν δέχεται τα δέματα που περιέχουν κέρματα, χαρτονομίσματα ή οποιαδήποτε αξία στονκομιστή, ταξιδιωτικές επιταγές, λευκόχρυσο, χρυσό ή ασήμι κατεργασμένο ή μή, πολύτιμες πέτρες και άλλα πολύτιμα αντικείμενα ή περιέχουν υγρά και στοιχεία τα οποία ρευστοποιούνται εύκολο ή γυαλικά, ή άλλα παρεμφερή αντικείμενα ή εύθραστα. Αυτή δεν υπόκειται στις διατάξεις tou άρθρου 26, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 27 και 33.

3. Επιτρέπεται στην Ταχ. Υπηρεσία της Βραζιλίας να μη δέχεται δέματα με δηλωμένη αξία που να περιέχουν κέρματα και χαρτονομίσματα σε κυκλοφορία καθώς και οποιαδήποτε αξία στον κομιστή δεδομένου ότι n εσωτερική της νομοθεσία είναι αντίθετη με αυτά.

4. Δεδομένου ότι η εσωτερική νομοθεσία το απαγορεύει, η Ταχ. Υπηρεσία της Γκάνα δεν μπορεί να δεχθεί ταχυδρομικά δέματα με δηλωμένη αξία τα οποία περιέχουν κέρματα και χαρτονομίσματα σε κυκλοφορία.

5. Εκτός των αντικείμενων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1.8 η Ταχ. Υπηρεσία της Σαουδικής Αραβίας δε δέχεται τα δέματα τα οποία περιέχουν

5.1 φάρμακα κάθε τύπου εκτός και αν συνοδεύονται απο ιατρική συνταγή n οποία έχει εκδοθεί απο επίσημη αρμόδια αρχή

5.2 προϊόντα πυρόσβεσης και χημικά υγρά

5.3 αντικείμενα αντίθετα με τις αρχές της ισλαμικής θρησκείας

Αρθρο V

Ανάληφη - Τροποποίηση ή διόρθωση επιγρσφής μετά απο αίτηση ταϋ αποστο λ έα

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 επιτρέπεται στο Ελ Σαλβαδόρ,τη Δημοκρατία του ΓΙσναμά και τη Βενεζουέλα να μήν επιστρέφουν τα δέματα μετά τήν αίτηση εκτελωνισμού που έχει υποβάλλε-, ο παραλήπτης δεδομένου 0 τ l η τελωνειακή τους νομοθεσία είναι αντίθετη μ'αυτό.

Αρθρο VI

Αιτήσεις αναζήτησης

1, Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες του Αφγανιστάν, της Σαουδικής Αραβίας του Πράσινου Ακρωτηρίου, της Δημοκρατίας του Κογκό, της Γκαμπόν, τη Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, της Μογγολίας, ταυ Μυανμάρ , το Σουρινάμ, της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας και της Ζάμπια διατηρούν το δικαίωμα είσπραξης ενός τέλους αναζήτησης απο tou πελάτες τους.

2. Ol Ταχ. Υπηρεσίες της Αργεντινής, της Σλοβακίας και της Δημοκρατία της Τσεχίας έχουν δικαίωμα να εισπράττουν ειδικό τέλος εάν κατόπι έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε μετά απο υποβολή αίτησης αναζήτηστ διαπιστωθεί ότι αυτή ήταν αβάσιμη.

Αρθρο VII

Τέλος προσκόμισης στο τελωνείο

1. Οι Ταχ. Υπηρεσίες της Δημοκρατίας του Κογκό, της Γκαμπόν και τη£ Ζάμπιας έχουν το δικαίωμα είσπραξης ενός τέλους προσκόμισης ' οτσ τελωνείο απο τους πελάτες τους.

Αρθρο VIII Αποζημίωση

1. Κατά παρέκκλιση tou άρθρου 26 ου κατωτέρω Υπηρεσίες έχουν την ευχέρεια να μή καταβάλλουν αποζημίωση για τα δέματα χωρίς δηλωμένη αξία που έχουν χαθεί, παραβιασθεί ή έχουν υποστεί βλάβη μέσα στην υπηρεσία τους : Αμερική (Ηνωμένες Πολιτείες), Αγκόλα, Αντίγκουα και Μπαρμπαύντα, Αυστραλία, Μπαχάμες, Μπαρμπάντ, Μπελίζ, Βολιβία, Κποταβάνα, Μπρούνεϊ, Νταρουσαλάμ, Καναδάς, Δομινικανή Δημοκρατία, Δομίνικος, Ελ Σαλβαδόρ, Φίτζι, Γκάμπια, αυτά των υπερπόντι-ων εδαφών που εξαρτώνται απο το Ηνωμένο Βασίλειο της Μ.Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των οποίων οι εσωτερικοί κανονυσμαί είναι αντίθετοι με αυτο, Γρενάδα, Γουατεμάλα, Γουιάνα, Κιριμπάτι, Λεζότο, Μαλαβί, Μάλτα, Μαυρίκιος, Ναουρού, Νιγηρία, Ουγκάντα, Παπουαζία — Νέα Γουινέα, Αγιος Χριστόφορος και Νεβίς, Αγία Λούκια, Αγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, νησιά του Σολομώντα, Σεϋχέλλες, Σιέρα-Λεόνε, Ζουαζιλάνδη, Τρινιτά και Τομπάγκο, Ζάμπια και Ζιμπάμπουε.

2. Κατά παρέκκλιση tou άρθρου 26, οι Ταχ. Υπηρεσίες της Αργεντινής και της Ελλάδας έχουν την ευχέρεια να μην καταβάλλουν αποζημίωση για τα δέματα χωρίς δηλωμένη αξία που έχουν χαθεί,παραβιασθεί ή έχουν υποστεί βλάβη μέσα στην υπηρεσία τους στις χώρες που δεν καταβάλλουν τέτοιου είδους αποζημίωση σύμφωνσ με την παράγραφο 1 tou παρόντος άρθρου.

3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 26.8 επιτρέπεται στην Αμερική (Ηνωμένες Πολιτείες) να διατηρούν το δικαίωμα του αποστολέα στην αποζημίωση για τα δέματα με δηλωμένη αξία μετά την επίδοσή τους στον παραλήπτη εκτός kl άν ο αποστολέας παραιτηθεί από το δικαίωμα του υπέρ του παραλήπτη.

4. Οταν δρά σαν ενδιάμεση Υπηρεσία, επιτρέπεται στην Αμερική (Ηνωμένες Πολιτείες) να μή καταβάλλει αποζημίωση στις άλλες Υπηρεσίες σε περίπτωση απώλειας, Παραβίασης ή βλάβης των δεμάτων με δηλωμένη αξία ttou διαβιβάζονται απερικάλυπτα ή που αποστέλλονται με κλειστές ταχυδρομικές αποστολές.

Αρθρο IX

Εξαιρέσεις από την αρχή περί ευθύνης

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 25, επιτρέπεται στη Σαουδική Αραβία, τη Βολιβία, το Ιράκ, το Σουδάν, την Υεμένη και το Ζαΐρ να μήν καταβάλλουν καμμιά αποζημίωση για τη βλάβη των δεμάτων παυ προέρχονται από όλες τις χώρες, προορίζονται γι'αυτές και περιέχουν υγρά και σώματα που ρευστοποιούνται εύκολα, γυάλινα αντικείμενα και αντικείμενα όμοιας φύσης τα οποία είναι εύθραυστα ή υπόκεινται σε φθορά.

2. Κατά παρέκκλιση tou άρθρου 26, η Σαουδική Αραβία έχει την ευχέρεια να μην καταβάλλει αποζημίωση για τα δέματα που περιέχουν απαγορευμένα αντικείμενα τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 13 της Συμφωνίας για τα ταχυδρομικά δέματα.

Αρθρο Χ

Ανεύθυνο της ταχυδρομικής υπηρεσίας

1. Επιτρέπεται στην Ταχυδρομική Υπηρεσία του Νεπάλ να μήν εφαρμόζει το άρθρο 27 παράγραφος 1.3.

Αρθρο XI

Πληρωμή της αποζημίωσης

1. Οι ταχυδρομικές Υπηρεσίες της Αγκόλας,της Γουϊνέας, tou Atp0vou και της Μαυριτανίας δεν είναι υποχρεωμένες να τηρούν το άρθρο 29.3 όσον αφορά το να δώσουν οριστική λύση σε μια αίτηση μέσα στην προθεσμία των δύο μηνών. Επι πλέον δεν δέχονται να αποζημιωθεί ο δικαιούχος, για λογσριασμό τους απο μια άλλη Υπηρεσία μετά τη λήξη της προαναφερόμενης πραθ εσμίας.

Αρθρο XII

Εκτακτα αναλογούντα χερσαία μερίδια άφιξης

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 34 η Ταχ. Υπηρεσία του Αφγανιστάν διατηρεί το δικαίωμα είσπραξης εκτάκτου συμπληρωματικού χερσαίου αναλογούντος μεριδίου άφιξης 7,50 DTS ανά δέμα.

Αρθρο XIII

Εκτακτα διαβατικά αναλογούντα χερσαία μερίδια

Προσωρινά, επιτρέπεται στις Υπηρεσίες που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα να εισπράττουν διαβατικά αναλογούντα χερσαία μερίδια non αναγράφονται σ'αυτόν τον πίνακα και τα οποία προστίθενται στα διαβατικά αναλογούντα μερίδια που προβλέπονται στο άρθρο 35 παραγρ. 1:

ΦΕΚ 18

Α/Α Εξουσιοδοτημένες Ποσό του έκτακτου διαβατικού χερσαίου Υττηρεσίες αναλογούντος μεριδίου

Τιμή ανά Τιμή ανά χιλιόγραμμο μικτού

δέμα βάρους της αποστολής

12 3 4

DTS

DTS

1 Αφγανιστάν

0,43

0,45

2 Η.Π.Α.

σύμφωνα με την κλίμακα

απόστασης:

Μέχρι 600 χιλ.

0,10

πάνω απο 500 έως ΙΟΟΟχμ

0,13

πάνω απο 1000 έως 2000χμ

0,25

πάνω απο 2000 για ΙΟΟΟχμ

επι πλέον

0 , 10

3 Μπαχρέΐν

0,85

0,55

4 Χιλή

0,21

5 Αίγυπτος

1,00

0,25

6 Γαλλία

1,00

0,20

7 Ελλάδα

1,15

0,29

3 Ινδία

0,40

0,51

9 Μαλαισία

0,39

0,05

10 Ομοσπονδία της

?ωσ ί ας

0,77

Δύο φορές το ποσό ανα χ

παυ

αναφέρεται στη στήλη 3

του

πίνακα tou άρθρου 35.1

για

την εν λόγω απόσταση

11 Σιγκαπούρη

0,39

0,05

12 Σουδάν

1,51

0,65

13 Αραβική Δημοκρ.

της Συρίας

0,65

14 Ταϋλάνδη

0,53

0,14

Αρθρο XIV

Θαλάσσια αναλογούντα μερίδια

1. Οι παρακάτω Υπηρεσίες διατηρούν το δικαίωμα να προσαυξάνουν κατά 50% το ανώτερο τα αναλογούντα θαλάσσια μερίδια που προβλέπονται στο άρθρο 36 : Γερμανία, Αμερική (Ηνωμένες Πολιτείες), Αργεντινή, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα ,Μπαχάμες, Μπαχρέϊν, Μπαγκλαντές, Μπαρμάντος, Βέλγιο, Μπελίζ, Βραζιλία, Μττρούνε ι-Νταρουσαλάμ, Καναδάς, Χιλή, Κύπρος, Κομόρες, Κογκό (Δημοκρ.), Τζιμπουτί, Δομίνικος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ισπανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γκαμπόν, Γκάμπια, Ηνωμένο Βασίλειο της Μ.Βρετανίας και της Β.Ιρλανδίας, Υπερπόντια εδάφη παυ εξαρτώνται από το Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Γρενάδα, Γουιάνα,

Ινδία, Ιταλία, Τζαμάϊκα, Ιαπωνία, Κένυα, Κιριμπάτι, Μαδαγασκάρη, Μαλαισία, Μάλτα, Μαυρίκιος, Νιγηρία, Νορβηγία, Ομάν, Ουγκάντα, Πακιστάν, Παπουαζία -Νέα Γουϊνέα, Πορτογαλία, Κατάρ, Αγιος Χριστόφορος και Νεβίς, Αγία Λούκια, Αγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Σολομών (νησιά), Σεϋχέλλες, Σιέρα-Λεόνε, Σιγκαπούρη, Σουηδία, Τανζανία (Ηνωμ .Δημοκρ.) , Τα'υλάνδη, Τρινιτά και Τομπάγκο, Τουβαλού, Βανουατού, Υεμένη και Ζάμπια.

Αρθρο XV

Συμπληρωματικά αναλογούντα μερίδια

1. Κάθε δέμα που διαβιβάζεται δια της οδού επιφανείας ή δια της αεροπορικής οδού με προορισμό τις Γαλλικές υπερπόντιες περιοχές, τα γαλλικά υπερπόντια εδάφη kol τις κοινότητες Μαγιότα και Σαίν-Μιέρ και Κικελόν, υπόκειται σ'έαν χερσαίο αναλογούν μερίδιο άφιξης ίσο, κατ'ανώτατο όριο, με το αντίστοιχο γαλλικό αναλογούν μερίδιο. Οταν ένα τέτοιο δέμα στέλνεται διαβατικά από την ηπειρωτική Γαλλία, δίνει το δικαίωμα, εκτός των άλλων, για την είσπραξη των παρακάτω αναλογούντων μεριδίων και συμπληρωματικών τελών.

1.1 Δέματα επιφάνειας

1.1.1 Το Γαλλικό διαβατικό χερσαίο αναλογούν μερίδιο

1.1.2 Το Γαλλικό θαλάσσιο αναλογούν μερίδιο που αντιστοιχεί στην κλίμακα απόστασης η οποία χωρίζει την ηπειρωτική Γαλλία από κάθε ένα απο τα διαμερίσματα, τα εδάφη και τις εν λόγω κοινότητες.

1.2 Αεροπορικά δέματα

1.2.1 Το Γαλλικό διαβατικό χερσαίο αναλογούν μερίδιο για τα διαβατικά απερικάλυπτα δέματα.

1.2.2 Τα τέλη αεροπορικής μεταφοράς τα οποία αντιστοιχούν στην αεροπορική ταχυδρομική απόσταση που χωρίζει την ηπειρωτική Γαλλία από κάθε ένα απο τα διαμερίσματα, τα εδάφη και τις εν λόγω κοινότητες.

2. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες της Αιγύπτου και του Σουδάν έχουν το δικαίωμα να εισπράττουν ένα συμπληρωματικό αναλογούν μερίδιο 1 DTS επί πλέον των χερσαίων διαβατικών αναλογούντων μεριδίων που προβλέπονται στο άρθρο 35 παραγρ. 1 για κάθε δέμα που διέρχεται από τη λίμνη Νάσερ μεταξύ του Shallal (Αίγυπτος)' και του Wadi Haifa (Σουδάν).

3. Κάθε δέμα που στέλνεται διαβατικά μεταξύ της Δανίας και των νήσων Φερόε ή μεταξύ της Δανίαςν και της Γροιλανδίας, δίνει δικαίωμα για την είσπραξη των παρακάτω συμπληρωματικών αναλογούντων μεριδίων :

3.1 Δέματα επιφάνειας

3.1.1 Το χερσαίο διαβατικό αναλογούν μερίδιο της Δανίας.

3.1.2 Το θαλάσσιο αναλογούν μερίδιο της Δανίας ττου αντιστοιχεί στην κλίμακα απόστασης που χωρίζει τη Δανία και τα νησιά Φερόε ή τη Δανία και τη Γροιλανδία αντίστοιχα.

3.2 Αεροπορικά δέματα

3.2.1 Τα τέλη αεροπορικής μεταφοράς που αντιστοιχούν στην αεροπορική ταχ. απόσταση που χωρίζει τη Δανία απο τα νησιά Φερόε ή τη Δανία και τη Γροιλανδία αντίστοιχα.

4. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία της Χιλής έχει δικαίωμα να εισπράττει ένα συμπληρωματικό αναλογούν μερίδιο της τάξης των 2,61 DTS ανά χιλιόγραμμο το ανώτερα για τη μεταφορά των δεμάτων που προορίζονται για τη νήσο του Πάσχα.

5. Κάθε δέμα το οποίο διαβιβάζεται δια της οδού επιφανείας ή αεροπορικώς και διέρχεται μέσω της ηπειρωτικής Πορτογαλίας και των αυτόνομων περιοχών Μαδέρα και Αζόρες παρέχει το δικαίωμα είσπραξης των κατωτέρω αναλογούντων μεριδίων και των συμπληρωματικών τελών.

5.1 Δέματα επιφανείας

5.1.1 Το χερσαίο διαβατικό αναλογούν μερίδια της Πορτογαλίας

5.1.2 Το θαλάσσιο αναλογούν μερίδιο της Πορτογαλίας αντιστοιχεί στην κλίμακα απόστασης nou χωρίζει την Πορτογαλία από κάθε μία από τις εν λόγω αυτόνομες περιοχές.

5.2 Αεροπρικό δέμα

5.2.1 Το διαβατικό χερσαίο αναλογούν μερίδιο της Πορτογαλίας

5.2.2 Τα τέλη αεροπορικής μεταφοράς που αντιστοιχούν στην αεροπορική ταχυδρομική απόσταση μεταξύ της ηπειρωτικής Πορτογαλίας και κάθε μίας από τις εν λόγω αυτόνομες περιοχές.

6. Τα δέματα τα οποία προορίζονται για τις παράκτιες επαρχίες της Μεγάλης Καναρίου Νήσου και της Τενερίφης διαβιβαζόμενα σαν διαβατικά από την ηπειρωτική Ισπανία παρέχουν το δικαίωμα είσπραξης, εκτός του αντίστοιχου χερσαίου αναλογούντος μεριδίου άφιξης, των πσρακάτω συπληρωματικών αναλογούντων μεριδίων ·

6.1 Δέματα επιφάνειας

6.1.1 Το διαβατικό χερσαίο αναλογούν μερίδιο της Ισπανίας

6.1.2 Το θαλάσσιο αναλογούν μερίδιο της Ισπανίας που αντιστοιχεί σε απόσταση από 1000 έως 2000 ναυτικά μίλια.

6.2 Αεροπορικά δέματα

6.2.1 Τα τέλη αεροπορικής μεταφοράς που αντιστοιχούν στην αεροπορική ταχυδρομική απόσταση μεταξύ της ηπειρωτικής Ισπανίας και κάθε μίας από τις εν λόγω παράκτιες επαρχίες.

το οπο ί ο ηπε l ρωτι κ ή

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Αρθρα

1. Αντικείμενα της Συμφωνίας.

2. Διάφορες κατηγορίες ταχυδρομικών επιταγών

3. Εκδοση επιταγών (νόμισμα,μετστροπή,ποσό) 4.. Τέλη

5. Τρόποι ανταλλαγής

6. Εξόφληση επιταγών

7. Περαιτέρω αποστολή

8. Αιτήσεις αναζήτησης

9. Ευθύνη

10. Αποζημίωση της Υπηρεσίας πληρωμής

11. Κατάρτιση λογαριασμών

12. Διακανονισμός των λογαριασμών

13. Τελικές διατάξεις

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Οι 'J πα γζγρ Cu. μένα ι πλ ηρεξούσι α ι των Κυβερνήσεων των Χωρών—Μελών *■?'» Ενωσης έχοντας υπόψη ra άρθρο 22 .4 του Καταστατικού της Παγκοσμίας Ταχυδρομιχής Ενωσης που συντάχθηκε στη Βιέννη στις 10 Ιουλίου 1954, συμφώνησαν απο κοινού και με την επιφύλαξη του άρθρου 25.4 αυτούτου Καταστατικού να καταρτίσουν την κατωτέρω Συμφων ία.

Αρθρο Πρώτο

Α ν τ ι χ ε ι με να της Συμφωνίας

t, Ε παρούσα Συμφωνία διέπει την ανταλλαγή των την οποία οι συμβαλλόμενες χώρες ουμφωνούν αμοιβαίες σχέσεις τους.

-αχυορομικών επιταγών χα θ ι ερώσο υ ν στις

Ταχ ·υδρ να συ προκει Συμφων

ταχ υ ο ρ ομ ι χ ο ι ο πεται απο τι ς Ομικης Υπηρεσίας. νάπτουν συμφων ί ες μένου να διασφαλ ας και στο πλαίσ κα. να εκπληρώνουν μοί που καθορiζάνται

γ αν ισμο ί μπορΟ υ ν . δ ι ατάξει ς της tfc Οι οργανισμοί αυτί με την Ταχυδρομι

α συμμετέχουν στη ρούσας Συμφωνίας ι λαμβάνουν την χ η Υπηρεσία της

σο υ ν την πλήρη εχ τέΐεση όλων ο αυτής της συμφωνίας να ασκούν τις υποχρεώσεις τους σαν απο την παρούσα Συμφωνία.

' α ν τα λ2σγΐ\ μέσω της τρωτοβου λ ι α χώρας τους

των Ορων r-ς τα δι καιώματψ ταχ υδρ ομ ι κ c Ο

ο ρ γ α ν

Ε Ταχυδρομι κ ή Υπηρεσία χρησίμευε ι σαν ενδιάμε--^

ιυς σ

οχ ε.

Διεθνε

Ταχυδραμ ι χέ\ Γ Γραφεία.

Υπηρεσί ες των άλλων συμβαλλόμενων χωρώ

; 7ους

με τα

Αρθρο 2

Διάφορες κατηγορίες ταχυδραμικών επιταγών

1. Συνήθης επιταγή

Ο αποστολέας καταθέτει τα ποσά στη θυρίδα συναλλαγής ενός ταχυδρομικά· γραφείου ή ζητεί τη χρέωση του τρέχοντος ταχυδρομικού λογαριασμοί/ το·. και την καταβολή στο δικαιούχα ταυ αντίστοιχου ποσού τοις μετρητάίς. 1 συνήθης επιταγή διαβιβάζεται δια της ταχυδρομικής οδού. Ε συνήθη: τηλεγραφική επιταγή διαβιβάζεται δια της οδού των τηλεπικοινωνιών.

2. Επιταγή καταβολής

Ο αποστολέας καταθέτει το ποσά στη θυρίδα συναλλαγής ενός ταχυδρομιχού γραφείου και ζητεί την εγγραφή ταυ σε πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου τη διαχείριση του οποίου είχε αναλάβει το ταχυδρομείο. Η επιταγή καταβολής διαβιβάζεται δια της ταχυδρομικής οδού.- Η τηλεγραφική επιταγή καταβολής διαβιβάζεται δια της αδου των τηλεπι κ Ο ι νων ι ών .

3. Αλλες υπηρεσίες

Ol Ταχυδρομικές άλλων υπηρεσιών οι όροι παροχής

Υπηρεσίες μπορούν να συμφωνούν για την εγκαινίαση και στις διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις τους , των οποίων θα καθοριστούν μεταξύ των ενδιαφερομένων Υπηρεσιών.

Αρθρο 3

Εκδοση επιταγών (Νόμισμα, Μετατροπή, Ποσό)

L, Το ποσό της επιταγής εκφράζεται στο νόμισμα της χώρσς πληρωμής εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία.

2. Η Υπηρεσία έκδοσης καθορίζει την τιμή μετατροπής του νομίσματος της σ'αυτό της χώρας πληρωμής.

3. Το ανώτατο ποσό μιας συνήθους επιταγής καθορίζεται μετά απο κοινή συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων Υπηρεσιών.

4. Το ποσό μιας επιταγής καταβολής είναι απεριόριστο. Εντούτοις κάθε Υπηρεσία έχει την ευχέρεια να περιορίσει το ποσό των επιταγών καταβολής που κάθε καταθέτης μπορεί να δώσει εντολή να καταβληθεί είτε κατά τη διάρκεια μιας ημέρας είτε κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης περιόδου.

5. Οι τηλεγραφικές επιταγές υπόκεινται στις διατάξεις Κανονισμού Διεθνών Τηλεπικοινωνιών.

Αρθρο 4 Τέλη

1. Κ Υπηρεσία έκδοσης είναι ελεύθερη να καθορίσει με την επιφύλαξη των διατάξεων των κατωτέρω παραγράφων 2 και 3,το τέλος που πρέπει να εισπραχθεί κατά τη στιγμή της έκδοσης.Στο κύριο αυτό τέλος,αυτή προσθέτει ενδεχόμενα τα τέλη τα σχετικά με τις ειδικές υπηρεσίες (αίτηση ειδοποίησης πληρωμής ή εγγραφής,επείγουσας επίδοσης κ.λ.π,).

2. Το ποσά του κύριου τέλους μιας συνήθους επιταγής δεν μπορεί νι υπερβαίνει τα 22,35 DTS.

3. Το τέλος μιας επιταγής καταβολής πρέπει να είναι κατώτερο απο το τέλος μιας συνήθους επιταγής του ίδιου ποσού.

4. Οι επιταγές nou ανταλλάσσονται με τη μεσολάβηση μιας χώρσς που είναι μέρος της παρούσας Συμφωνίας μεταξύ μιας συμβαλλόμενης και μιας μη συμβαλλόμενης χιόρας, μπορούν να υποβάλλονται απο την ενδιάμεση Υπηρεσία σε ένα συμπληρωμάτι κό τέλος το οποίο καθορίζεται απο την τελευταία σε συνάρτηση με το κάστας που προκύπτει απο τις συναλλαγές που πραγματοποι εί.Παρά λα αυτά το τέλος αυτό μπορεί να εισπράττεται απο τον αποστολέα και να αποδίδεται στην Υπηρεσία της ενδιάμεσης χώρας αν οι ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες συμφωνήσουν πάνω σε αυτό.

5. θεωρείται προαιρετική η είσπραξη απο τον δικαιούχο των ακολούθων τελών:

α. τέλος επίδοσης όταν η πληρωμή γίνεται στην κατοικία

3. τέλος εγγραφής του ποσού σε πίστωση ενός τρέχοντος ταχυδρομικού λογαριασμού

γ. ενδεχόμενα το τέλος χρονολογικής θεώρησης που προβλέπει το άρθρο 6.4

δ. το τέλος που προβλέπεται στο άρθρο 12.3.5 της Σύμβασης, όταν η επιταγή απευθύνεται "POSTE RESTANTE"

ε. ενδεχόμενα το συμπληρωματικό τέλος επείγουσας επίδοσης

5. Αν απαιτούνται εξουσιοδοτήσεις πληρωμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του . Κανονισμού εκτέλεσης της παρούσσς Συμφωνίας kol αν δεν έχε. διαπραχθεί κανένα υπηρεσιακό σφάλμα,μπορεί να εισπραχθεί απο τον αποστολέα ή το δικαιούχο ένα τέλος "εξουσιοδότησης πληρωμής" 0,65 DT3 τα ανώτερο εκτός και αν αυτό το τέλος έχει ήδη εισπραχθεί για μια ειδοποίηση πληρωμής.

7. Οι επιταγές τόσο κατά την έκδοση όσα και κατά την πληρωμή δεν υπόκεινται σε κανένα τέλος ή σε κανένα άλλο δικαίωμο πέρα απο αυτά που προβλέπει η παρούσα Συμφωνία.

3. Εξαιρούνται απο κάθε τέλος οι ταχ.επιταγές που ανταλλάσσονται με τους όρους που προβλέπονται στα άρθρο 7.2 και 7.3.1 έως και 7.3.3 της Σύμβασης.

Αρθρο 5

Τρόποι ανταλλαγής

1. Κ ανταλλαγή δια της ταχυδρομικής οδού γίνεται κατ'επιλογή των Υπηρεσιών είτε με συνήθεις επιταγές ή με επιταγές καταβολής,απευθείας μεταξύ ταυ γραφείου έκδοσης και του γραφείου πληρωμής είτε με πίνακες μέσω των γραφείων παυ ονομάζονται "ανταλλακτήρια" και τα οποία ορίζονται απο την Υπηρεσία καθε μιας απο τις συμβαλλόμενες χώρες.

2. Η ανταλλαγή δια της τηλεγραφικής οδού γίνεται με τηλεγράφημα-επιταγή απευθείας στο γραφείο πληρωμής. Παρόλα αυτά, οι ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες μπορούν εξίσου να συμφωνήσουν να χρησιμοποιούν ένα τηλεπικοινωνιακό μέσο διαφορετικό απο το τηλεγράφημα για τη διαβίβαση τηλεγραφικών επιταγών.

3. Οι Υπηρεσίες μπορούν επίσης να συμφωνούν για την υιοθέτηση ενός συστήματος μικτής ανταλλαγής,αν η εσωτερική οργάνωση των υπηρεσιών τους το απαιτεί. Στην περίπτωση αυτή η ανταλλαγή γίνεται με κάρτες,απευθείας μεταξύ των ταχυδρομικών γραφείων μιας απο τις Υπηρεσίες και του Γραφείου ανταλλαγής της ανταποκρινόμενης Υπηρεσίας.

4. Οι επιταγές που προβλέπονται στις παραγράφους 1 kol 3 μπορούν να στέλνονται στη χώρα προορισμού πάνω σε μαγνητικές ταινίες ή πάνω σε κάποιο άλλο μέσο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των Υπηρεσιών.

Ol Υπηρεσίες προορισμού μπορούν να χρησιμοποιούν υποδείγματα της εσωτερκής τους υπηρεσίας για την εμφάνιση των επιταγών παυ εκδόθηκαν.Οι 0pOL ανταλλαγής καθορίζονται κατόπιν τούτου με ιδιαίτερες συμφωνίες που έχου υιοθετήσει οι ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες.

5. Οι Υπηρεσίες μπορούν να συμφωνήσουν να χρησιμοποιούν μέσα ανταλλαγής διαφορετικά απο εκείνα που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4.

Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send