logo-print

Νόμος 2975/2001

Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Ιόνιο Πέλαγος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

10/01/2002

Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2975

Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Ιόνιο Πέλαγος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Ιόνιο Πέλαγος, που υπογράφηκε στην Ανκώνα στις 20 Μαΐου 2000, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο την ελληνική, ιταλική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας (εφεξής αποκαλούμενες Συμβαλλόμενα Μέρη),

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να βελτιώσουν τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο Χωρών, στη βάση της ισότητας και του κοινού συμφέροντος,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη την αναγκαιότητα βελτίωσης της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στο Ιόνιο Πέλαγος και στην Αδριατική Θάλασσα και των δραστηριοτήτων ανταπόκρισης σε επείγουσες καταστάσεις στη θάλασσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης Θαλάσσιας Έρευνας και Διάσωσης του 1979 και του Παραρτήματός της, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 5 Εισδοχή

Αρθρο 10 Γλώσσα

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, οι ασκήσεις, η ανταλλαγή πληροφοριών και οι συναντήσεις των εκπροσώπων θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 11 Θέση σε ισχύ

1. Το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας από τις δύο γνωστοποιήσεις που λαμβάνονται μέσω της διπλωματικής οδού, που θα αναφέρουν ότι τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη εκπλήρωσαν τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι αντίστοιχες νομοθεσίες τους για να τεθεί σε ισχύ το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης.

2. Το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης συνάπτεται για απεριόριστη χρονική περίοδο.

Άρθρο 12

Τροποποιήσεις

Το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης μπορεί να μεταβληθεί ή να τροποποιηθεί με αίτημα ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι τροποποιήσεις του παρόντος Μνημονίου Συνεννόησης θα τίθενται σε ισχύ ένα μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη αποδέχονται τις τροποποιήσεις και ενημέρωσαν αναλόγως το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος μέσω της διπλωματικής οδού.

Άρθρο 13 Καταγγελία

1. Το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης μπορεί να καταγγελθεί γραπτώς μέσω της διπλωματικής οδού ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος.

2. Το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης θα τερματιστεί με τη λήξη περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης καταγγελίας από ένα από τα Μέρη.

Αρθρο 14 Κείμενο

Το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης συντάσσεται σε δύο πρωτότυπα, έκαστο στην ελληνική, ιταλική και αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου έγκυρα. Σε περίπτωση διαφοράς στην ερμηνεία θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

Σε πίστωση των οποίων, οι υπογεγραμμένοι εκπρόσωποι υπέγραψαν το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης.

Τόπος: Ανκώνα

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

(υπογραφή)

Ημερομηνία: 20 Μαίου 2000

Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας

(υπογραφή)

MEMORANDUM DIINTESA FRA

IL GO VERNO DELLA REPUBBLICA ELLENICA

ED

DL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SULLA COOPERAZIONE NELLE OPERAZIONI DI RICERCA Ε SALVATAGGIO NEL MAR ΙΟΝΙΟ

II Govemo della Repubblica Ellenica ed il Govemo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominate Pani Contraenti)

desiderando migliorare le relazioni amichevoli fra i due Paesi, sulla base dell'eguaglianza e del mutuo vantaggio,

considerando la necessita di migliorare tanto la sicurezza della navigazione nel mare Adriatico e nel mare Ionio quanto le attivita di risposta a qualsiasi situazione di emergenza in mare in conformita alle disposizioni della Convenzione Intemazionale sulle Operazioni di Ricerca e Salvataggio in Mare del 1979 e del suo Allegata,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Deflnizioni

1. Con "fase di pericolo " si intende una situazione in cui esiste una ragionevole certezza che una nave ο altro mezzo ο persona siano minacciati da pericolo grave ο imminente e richiedano assistenza immediata.

2. Con "autorita competent?' si intende - con riferimento alia Repubblica Ellenica - il Ministero della Marina Mercantile e - con riferimento alia Repubblica Italiana - il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

3. Con "Regione di Ricerca e Salvataggio" si intende un'area di dimensioni definite entro la quale sono forniti i servizi di ricerca e salvataggio.

4. Con "Joint Rescue Coordination Centre" (JRCC) - "Centro Unificato di Coordinamento per il Soccorso" e "Maritime Rescue Coordination Centre" (MRCC) - "Centro di Coordinamento per il Salvataggio in Mare"- si intendono i Centri responsabili della

'promozione di una efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e salvataggio e del coordinamento deU'effettuazione delle operazioni di ricerca e salvataggio entro una regione di ricerca e salvataggio rispettivamente della Grecia e dell'Italia.

5. Con "Sub-centro di ricerca e salvataggio in mare" e "Sub-centro di salvataggio" si intendono le unita subordinate al JRCC ed al MRCC create per integrare queste ultime entro una area specifka neH'ambito di una regione di ricerca e salvataggio.

6. Con "unita di salvataggio" si intende qualsiasi unita composta di personale addestrato ed equipaggiata per I'erTettuozione deile operazioni di ricerca e salvataggio.

Articolo 2 Giurisdizione

1. II presente Memorandum di Intesa disciplina i diritti e gli obblighi reciproci delle Parti Contraenti in materia di ricerca e salvataggio in mare.

2. Nessuna disposizione del presente Memorandum di Intesa pregiudichera presenti ο future

rivendicazioni ed orientamenti giuridici di ciascuna delle Parti in relazione agli accordi riguardanti il dirirto del mare e la natura e l'estensione della giurisdizione dello stato costiero e di bandiera.

3. La linea separante le rispettive regioni di ricerca e salvataggio (SRR) coincide con la linea separante le rispettive regioni di informazione al volo e collega i seguenti punti:

1. 40°25'N 019°00'E

2. 36r30'N 019°00*E

Articolo 3 Emergenza

Le richieste di assistenza ο di panecipazione allOrganizzazione per la ricerca e salvataggio dell'altra Parte Contraente dovranno essere formulate dall'ellenico JRCC del Pireo all'MRCC di Roma e per 1'Italia dall'MRCC di Roma al JRCC del Pireo.

Articolo 4 Coordinamento

1. Le operazioni di ricerca e salvataggio all'intemo della regione di ricerca e salvataggio della Repubblica Ellenica dovranno essere coordinate dal Centro Unificato di Coordinamento per il Soccorso del Pireo (JRCC Pireo) e le operazioni di ricerca e salvataggio e 1'assistenza alle navi in pericolo all'interno dell'area di responsabilita della Repubblica Italiana dovranno essere coordinate dal Centro di Coordinamento per il Salvataggio in Mare di Roma (MRCC Roma).

2. Le Parti Contraenti autorizzano le persone competenti responsabili del Centro di Coordinamento delle Operazioni di Salvataggio a contattare direttamente il responsabile dell'altro Centro di Coordinamento, ove necessario, in relazione alle operazioni di ricerca e salvataggio in mare.

3. Le Parti Contraenti convengono ed autorizzano con il presente Memorandum di Intesa i Centri competenti a sottoscrivere intese dirette per garantire il coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio effettuate nelle rispettive acque territoriali, qualora le circostanze lo rendano necessario, al fine di Tornire fattiva assistenza alle persone in pericolo.

Articolo 5 Ammissione

1. Ciascuna Parte Contraente effettuera preparativi efFettivi alio scopo di assicurare che le unita di salvataggio dell'altra Parte Contraente siano ammesse a partecipare alle operazioni di ricerca e salvataggio nella Regione di Ricerca e Salvataggio. La richiesta di ammissione ai sensi delle disposizioni del presente Memorandum dovra essere formulata in conformita a quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del presente Memorandum.

2. Nella richiesta di una Parte Contraente per Pammissione a partecipare alle operazioni di ricerca e salvataggio, il Centro di Coordinamento per il Salvataggio della parte richiedente dovra notificare al Centro di Coordinamento per il Salvataggio dell'altra parte il numero e le descrizioni di base delle unita di salvataggio selezionate per l'ingresso nella Regione di Ricerca e Salvataggio.

3. Entrambe le Parti Contraenti autorizzano i loro rispettivi Centri di Coordinamento a rilasciare permessi alle unita di salvataggio dell'altra Parte Contraente per l'ammissione alia partecipazione alle operazioni di ricerca e salvataggio nella regione di ricerca e salvataggio di ciascuna Parte, qualora tale partecipazione sia richiesta dalla Parte nella cui regione di ricerca e salvataggio si svolgano le operazioni.

Articolo 6 Unita di salvataggio

Al fine di facilitare l'individuazione delle unita di salvataggio da parte deH'Autorita di Coordinamento di ciascuna Pane, il nominativo radio di chiamata di dette unita sara notificato da ciascuna Autorita Nazionale di Coordinamento SAR.

Articolo 7 Scambio di informazioni

1. Entrambe le Parti Contraenti si informeranno periodicamente sulla dislocazione del Centro di Coordinamento per il Salvataggio e dei suoi Sub-Centri, delle unita di salvataggio, loro equipaggiamento, caratteristiche e capacita operative, i nomi dei responsabili ed il metodo per stabilire contatti fra i responsabili stessi e si scambieranno anche i piani operativi e I'elencazione delle iniziative da assumere nei difFerenti tipi di incident!.

2. Le Parti Contraenti, in caso di modifica dei dati di cui al Paragrafo 1 del presente Articolo, informeranno il prima possibile l'altra Parte Contraente di dette mddifiche.

Articolo 8 Riunioni dei rappresentanti

Entrambe le Parti Contraenti convengono che i rappresentanti delle loro rispettive Autorita responsabili dell'organizzazione della ricerca e soccorso si incontrino ogni qualvolta cio sara necessario al fine di migliorare la collaborazione, lo scambio di informazioni e di esperienze.

Articolo 9 Esercitazioni

Le Parti Contraenti concordano di prevedere e di effettuare esercitazioni di ricerca e salvataggio su incidenti simulati al fine di addestrare le rispettive organizzazioni di ricerca e soccorso ad operare congiuntamente.

Articolo 10 Lingua

Nel corso delle operazioni di ricerca e soccorso, delle esercitazioni, dello scambio di informazioni e delle riunioni dei rappresentanti sara utilizzata la lingua inglese.

Articolo 11 Entrata in vigore

1. II presente Memorandum di Intesa entrera in vigore alia data in cui e ricevuta 1'ultima delle due notifiche, tramite i canali diplomatici, attestante che entrambe le Parti Contraenti hanno soddisfatto le condizioni sancite dalle loro rispettive Iegislazioni.per 1'entrata in vigore del presente Memorandum di Intesa.

2. II presente Memorandum di Intesa e stato concluso per un periodo di tempo illimitato.

Articolo 12 Emendamenti

II presente Memorandum di Intesa puo essere emendato su richiesta di una Parte Contraente. Le modifiche al presente Memorandum di Intesa saranno effettive un mese dopo la data in cui ciascuna delle due Parti Contraenti ha accettato le modifiche e ne ha conseguentemente informato l'altra Pane tramite i canali diplomatici.

Articolo 13 Denuncia

\. II presente Memorandum di Intesa puo essere denunciato, in qualsiasi momento, per iscritto tramite i canali diplomatici da una delle due Parti Contraenti.

2. II presente Memorandum di Intesa cessera di produrre efFetti dopo sei mesi dalla data in cui viene ricevuta la notifica della denuncia da parte dell'altra Parte Contraente.

Articolo 14 Testo

Π presente Memorandum di Intesa e redatto in due originali, ciascuno in lingua greca, italiana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di controversie sulla inteφretazione, fara fede il testo inglese.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Memorandum di Intesa.

ΦΕΚ294

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC ON CO-OPERATION IN SEARCH AND RESCUE OPERATIONS IN THE IONIAN SEA

The Government of the Hellenic Republic and the Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as'ContractmgTarties)' *'

-wpng^impjWCthr the-basis-of-equality and common benefit,

taking into account the necessity of improving boin safety of navigation in the Adriatic Sea and in the Ionian Sea and response activities to any emergency situation at sea in accordance with-the" provisions' "of lie Intenu.tional Convention on Maritime Search and Rescue, 1979 and,of its Annex^

have aereea as follows: '

Article 1 Definitions

1. "Distress phase" means a situation where there is a reasonable certainty that a vessel or a ■ person is threatened by grave and inirninent danger and requires immediate assistance.

2. "Competent authority" means - in the Hellenic Republic - the Ministry of Mercantile Marine and - in the Italian Republic - the Ministry of Transport and Navigation.

3. "Search and Rescue Region" means an area of defined dimensions- vWthin-which-searclrand. rescue services are provided.

4. "Joint Rescue Coordination Centre" (JRCC) and "Maritime Rescue Coordination Centre" (MRCC) mean the units responsible for promoting efficient organisation of search and rescue services and for co-ordinating the conduct of search and rescue operations within a search and rescue region of Greece and Italy respectively.

5. "Rescue Subcentre" and "Maritime Search and Rescue Subcentre" mean the units subordinate to a JRCC or a MRCC established to complement the latter within a specified area within a search and rescue region.

6. "Rescue uni? means any unit composed of trained personnel and provided with equipment suitable for the expeditious conduct of search and rescue operations.

Article 2 Jurisdiction

1. This Memorandum of Understanding governs mutual rights and obligations of the Contracting Parties in respect of search and rescue at sea.

2. Nothing in this Memorandum of Understanding shall prejudice the present or future claims and legal views of either party to agreements concerning the law of the sea and the nature and extent of coastal and flag State jurisdiction.

3. The line separating the respective Search and Rescue Regions (SRR) coincides with the the line, separating--the. respective- Flight. Information-Regions. and..is. connecting.the following points: 1. 40° 25' Ν 019°00'E

2. -36° 30' Ν 019oQG'E

Artide3 Alerting

Request for assistance or participation of the search and rescue organization of the other Contracting Party shall be made by the Hellenic JRCC Piraeus to MRCC Rome and by the Italian MRCC RomeTto JRCC Piraeus.."

Article 4 Co-ordination

1. Search and rescue operations within the search and rescue region of the Hellenic Republic shall be co-ordinated by the Joint Rescue Co-ordination Centre. ofPiraeiis (JRCC Piraeus) and search and rescue operations and assistance to ships in distress within the area of responsibility of the Italian Republic shall be co-ordinated by the Maritime Rescue coordination Centre of Rome (MRCC Rome).

2. The Contracting Parties authorise the competent persons in charge of the Rescue Coordination Centre to contact directly the competent person in charge in the other Rescue Co-ordination Centre, as appropriate, in respect of search and rescue at sea.

3. The Contracting Parties herewith agree and authorise the competent rescue co-ordination centres to make direct arrangements with a-view to secure the co-ordination of those search and rescue operations which are carried out in the respective territorial waters, if this is needed by circumstances, in order to provide successful assistance to persons in distress.

Article 5 Admission

1. Each Contracting Party shall make effective preparations to ensure that rescue units of the other Party are admitted to participate in the search and rescue operations. A request for admission under the provision of this Memorandum shall be made according to the provisions of articles 4 and 5 of this" Memorandum.

2. In the request from one Contracting Party for admission to participate in the Search and Rescue operations, the Rescue Co-ordination Centre of the requesting Party shall notify the Rescue Co-ordination Centre of the other Party of the number and the basic description of the rescue units envisaged to enter the Search and_Rescue.Region._

3. Both-Coneacting~Parues-aumori2e^e issue" permits to- rescue units of the other Contracting Party-for- admission in participating-in-search and rescue operation in each other's search and rescue region, if such participation is requested by the Party in search and rescue region of which-the-operation takesrplace-Article 6 Rescue units

To facilitate the identification of rescue units by the Coordinating Authority of each Parry, the radio call sign of such units will be notified by each national SRR Coordinating Authority.

Article 7 Exchange of Information

1. Both Contracting Parties shall periodically inform on the location of the rescue coordination centre and its sub-centres, of rescue units and equipment, performance

" characteristics and" availability, on the names of responsible persons and as to the method of establishing contacts between responsible persons and shall also exchange operation plans and lists of actions to be taken to deal with different kinds of distress incidents.

2. The Contracting Parries, in the event of alteration of the data as referced to in Paragraph 1 of this Article, will inform, as soon as possible, the other Contracting Party on the above alterations.

Article 8 Meetings of representatives

B©th-Co.mracr.ing Parties agree that representatives of their respective Authorities responsible for search and rescue organizations shall meet as necessary in order to develop co-operation,

the exchange of information and experience.

Article 9 Drills

The Contracting Parties agree to plan- and to carry out search and rescue drills on simulated incidents so as to train the search and rescue organizations of the Parties in working together.

Article 10 Language

Search-anoLRescue^per^GnsT-driHs^ wuTbe conductedln English

Article 11 Entry into force

1. .This Memorandum of Understanding shall enter into force upon the date-of receiprof the last of the two notifications received through diplomatic channels, stating that both Contracting Parties have fulfilled the conditions laid down by their respective legislation for the entry into force of this Memorandum of Understanding.

2. This Memorandurn of Understanding has been, concluded-for an unlimited period.oflime."

Article 12 Amendments

This Memorandum of Understanding can be altered or amended upon request made by any Contracting Party. Amendments to this Memorandum ofiUnderstanding- shall become effective one month following the date upon which both Contracting Parties have accepted the amendments and have accordingly notified the other Contracting Party through diplomatic channels.

Article 13 Denunciation

1. This Memorandum of Understanding may be denounced in writing through diplomatic channels at any time by any contracting Party.

2. This Memorandum of Understanding shall be terminated upon expire of a period of three months following the date of the receipt of the notice of denunciation by eiher of the Parties

4106α

Article 14 Text

This Memorandum of Understanding is established in two originals, each in Greek, Italian and English languages, all texts being equally authoritative. In case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.

In witness thereof the undersigned Representatives have signed the present Memorandum of Understanding.

For the Government of the For the Government of the

Hellenic Republic Italian Republic

4106β

Άρθρο δεύτερο

Τα πρωτόκολλα - πρακτικά που καταρτίζονται κατά τη συνάντηση των εκπροσώπων των αντίστοιχων Αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Μνημονίου, εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Άρθρο τρίτο

Οι τροποποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του Μνημονίου γίνονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα διαδικασία.

Άρθρο τέταρτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ-σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παράγραφος 1 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

4106δ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 21 004 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε Π Ε. 5225 761 - 5230 841 Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 713 - 5249 547

Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239 762 Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 141 Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 188 Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5248 785 Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και

αποστολή Φ.Ε.Κ. 5248 320

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 (031) 423 956 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης

Τ.Κ. 185 31 4135 228 ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (061) 638 109 -110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 (0651) 87215 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 (0531) 22 858 ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 (041) 597449 ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 (0661) 89 127 / 89 120 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 (081) 396 223 ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη (0251) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 euro)

• Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού.

Σε μορφή CD:

Τεύχος ΔΡΧ. ΕϋΉΟ

Α' 60.000 176,08

B' 70.000 205,43

Δ' 50.000 146,74

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο) 20.000 58,69

Α', Β', Δ' (τριμηνιαίο) 30.000 88,04 Η τιμή των CDs παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας. Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15 euro) ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Σε έντυπη μορφή

Από το Internet

Τεύχος

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου

υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512

υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512

δρχ.

euro

δρχ.

euro

δρχ.

euro

δρχ.

euro

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τ.λ.)

70.000

205,43

3.500

10,27

60.000

176,08

3.000

8,80

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.)

100.000

293,47

5.000

14,67

70.000

205,43

3.500

10,27

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)

20.000

58,69

1.000

2,93

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.)

100.000

293,47

5.000

14,67

50.000

146,74

2.500

7,34

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)

50.000

146,74

2.500

7,34

30.000

88,04

1.500

4,40

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)

20.000

58,69

1.000

2,93

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τ.λ.)

10.000

29,35

1,47

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

20.000

58,69

1.000

2,93

10.000

29,35

1,47

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

30.000

88,04

1.500

4,40

10.000

29,35

1,47

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.

700.000

2.054,29

35.000

102,71

200.000

586,94

10.000

29,35

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)

70.000

205,43

3.500

10,27

30.000

88,04

1.500

4,40

Το κόστος για την ηλεκτρονική μορφή πρόσβασης σε προηγούμενα έτη προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤαΠεΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Αναγκαία Ομοδικία - Δομή και λειτουργία της ομοδικιακής δίκης XXII & 390

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ