logo-print

Νόμος 3025/2002

Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

05/07/2002

Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ

Αγωγή περί κλήρου
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3025

Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 21 Ιουνίου 1994, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 148

25 Ιουνίου 2002

Άρθρο πρώτο

2920 εφημερισ τησ κυβερνησεωσ (τευχοσ πρωτο)

CONVENIO POR EL QUE SE ESTABLECE EL ESTATUTO DE LAS ESCUELAS EUROPEAS

AFTALE OM VEDΤΑΕGTEN FOR ERROPASKOLERNE

VEREINBARUNG OBER DIE SATZUNG DER EUROPAiSCHEN SCHULEN

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

CONVENTION DEFINING THE STATUTE OF

THE EUROPEAN SCHOOLS

CONVENTION PROTANT STATUT DES

ECOLES EUROPEENNES

CONVENZIONE RECANTE STATUTO DELLE

SCUOLE EUROPEE

VERDRAG HOUDENDE HET STATUUT VAN

DE EUROPESE SCHOLEN

CONVENQAO RELATIVA AO ESTATUTO

DAS ESCOLAS EUROPEIAS

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

TA ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούμενα «τα Συμβαλλόμενα Μέρη».

Εκτιμώντας:

ότι, για την κοινή εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με σκοπό την καλή λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, έχουν δημιουργηθεί από το 1957 ιδρύματα ονομαζόμενα «Ευρωπαϊκά Σχολεία».

ότι οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες επιθυμούν να εξασφαλίσουν την κοινή εκπαίδευση των παιδιών αυτών και ότι για το σκοπό αυτό συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Σχολείων,

ότι το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων αποτελεί «sui generis» σύστημα ότι με το σύστημα αυτό πραγματοποιείται μια μορφή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενώ ταυτόχρονα τα κράτη μέλη έχουν την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού τους συστήματος καθώς και για την πολιτιστική και γλωσσική τους διαφοροποίηση,

ότι θα πρέπει:

- να κωδικοποιηθεί το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Σχολείου που θεσπίστηκε το 1957 για να ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά με αυτό κείμενα που έχουν θεσπιστεί από τα συμβαλλόμενα μέρη.

- να προσαρμοστεί το εν λόγω καταστατικό λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

- να τροποποιηθεί ο τρόπος λήψης αποφάσεων στα πλαίσια των οργάνων των Σχολείων,

- να ληφθεί υπόψη η κτηθείσα πείρα από την λειτουργία των Σχολείων,

- να εξασφαλισθεί επαρκής νομική προστασία του διδακτικού προσωπικού και των λοιπών προσώπων τα οποία αφορά το καταστατικό έναντι πράξεων του Ανώτατου Συμβουλίου ή των Διοικητικών Συμβουλίων ■ να δημιουργηθεί προς τούτο ένα όργανο εκδίκασης προσφυγών με αυστηρά οριοθετημένη δικαιοδοσία,

- η δικαιοδοσία του οργάνου εκδίκασης προσφυγών να μην θίγει τη δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων επί θεμάτων αστικής και ποινικής ευθύνης,

ότι, με βάση το πρόσθετο πρωτόκολλο της 15ης Δεκεμβρίου 1975, έχει ιδρυθεί Σχολείο στο Μόναχο για την κοινή εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Άρθρο 34

Η παρούσα Σύμβαση ακυρώνει και αντικαθιστά το Καταστατικό της 12ης Απριλίου 1957 και το Πρωτόκολλό του της 13ης Απριλίου 1962.

Εκτός εάν στην παρούσα Σύμβαση προβλέπεται άλλως, η συμφωνία του Ευρωπαϊκού Απολυτήριου εξακολουθεί να ισχύει.

Το πρόσθετο Πρωτόκολλο για το Σχολείο του Μονάχου, που έχει καταρτισθεί δι' αναφοράς στο Πρωτόκολλο της 13ης Απριλίου 1962 και υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 15 Δεκεμβρίου 1975, δεν θίγεται από την παρούσα Σύμβαση.

Οι παραπομπές που γίνονται σε πράξεις σχετικά με τα Σχολεία προγενέστερες της παρούσας Σύμβασης πρέπει να θεωρηθούν ότι παραπέμπουν στα αντίστοιχα άρθρα της παρούσας Σύμβασης.

Φ.Ε.Κ. 148

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

Udfaerdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og fire og halvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertvierundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

Fait a Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Fatto a Lussembourgo, addi' ventuno giugno millenovecentonovantaquattro.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd vierennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e quatro.

Pour Ιθ Royaume de Belglque Voor net Koninkrijk Belgie Fur das KSnigreich Belgian

Pa Kongeriget Danmarks vegne

Fur die Bundesrepubiik Deutschland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de Espafia

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ευρωπαϊκά Σχολεία στα οποία εφαρμόζεται το Καταστατικό:

Ευρωπαϊκό Σχολείο του BERGEN

Ευρωπαϊκό Σχολείο ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Ι

Ευρωπαϊκό Σχολείο ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΙ

Ευρωπαϊκό Σχολείο του CULHAM (*)

Ευρωπαϊκό Σχολείο της ΚΑΡΛΣΡΟΥΗΣ

Ευρωπαϊκό Σχολείο του ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

Ευρωπαϊκό Σχολείο του MOL

Ευρωπαϊκό Σχολείο του ΜΟΝΑΧΟΥ

Ευρωπαϊκό Σχολείο του VARESE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Γλώσσες στις οποίες παρέχεται η βασική εκπαίδευση:

Αγγλική γλώσσα

Γαλλκή γλώσσα

Γερμανική γλώσσα

Δανική γλώσσα

Ελληνική γλώσσα

Ισπανική γλώσσα

Ιταλική γλώσσα

Ολλανδική γλώσσα

Πορτογαλική γλώσσα

(*) Το Ανώτατο Συμβούλιο αποφάσισε την δημιουργία αυτού του Σχολείου κατά τη συνεδρίασή του της 27-29 Οκτωβρίου 1992.

El texto que precede es copia certificada conforme del original del Convenio por el que se establece el Estatuto de l-las Escuelas Europeas, firmado en Luxemburgo el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y que esta depositado en los archivos del Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo.

Foranstaende tekst er en bekraeftet jenpart af originaldokumentet af aftalen om vedtaegten for Europaskolerne, under-tegnet i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og fireoghalvfems og deponeret i arkiverne hos regeringen for Storhertugd0mmet Luxermbourg.

Der vorstehende ist eine beglaubigte Abschrift des Originals der am einundzwanzigsten Juni neunzehnhun-dertvierundneunzig in Luxemburg unterzeichneten und im Archiv der Regierung des Grossherzogtums Luxemburg hin-terlegten Vereinbarung Qber die Satzung der Europaischen Schulen.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου της σύμβασης σχετικά με το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα και κατατέθηκε στο αρχείο της Κυβέρνησης του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

The preceding test is a certified true copy of the original of the Convention defining the Statute of the European Schools, signed at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety four and deposited in the archives of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg.

Le texte qui precede est une copie certifee conforme a l' original de la convention portant statut des ecoles eu-ropeennes, signee a Luxembourg le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, et deposee dans les archives du gouvernement du grand-duche de Luxembourg.

Il testo che precede e copia certificata conforme all' originale della Convenzione recante statuto delle Scuole europee, firmata a Lussembourgo, add! ventuno giugno millenovecentonovantaquattro, depositata negli archivi del Governo del Gran Ducato di Lussemburgo.

De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel van het Verdrag houdende het Statuut van de Europese Scholen, ondertekend te Luxemburg op eenentwintig juni negentienhonderd vierennegentig, en nedergelegd in het archie van de regering van het Groothertogdom Luxemburg.

O texto que precede e uma copia autenticada do original da Convengao relativa ao Estatuto das Escolas Europeias, assinada em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e quatro e depositada nos arquivos do Governo do Grao-Ducado do Luxemburgo.

Jean Welter

Ambassadeur Chef du Service juridique

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νομού αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 33 αυτής,

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 21 Ιουνίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

2934-2954

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 010 52 21 004 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr e-mail: webmaster @ et.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 010 527 9000

περιφερειακα γραφεια πωλησησ φ.ε.κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 (0310) 423 956

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης

Τ.Κ. 185 31 010 4135 228

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (0610) 638 109 -110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 (06510) 87215

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00_(05310) 22 858

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη

(0410)597449 (06610) 89 127 / 89 120 (0810) 396 223

(02510) 46 888 / 47 533

τιμη πωλησησ φυλλων εφημεριδοσ τησ κυβερνησεωσ

Σε έντυπη μορφή:

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 euro.

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 euro για κάθε επιπλέον σελίδα. Σε μορφή CD:

Τεύχος

Περίοδος

Τιμές σε

Τεύχος

Περίοδος

Τιμές σε

Εϋ^Ο

Εϋ^Ο

Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

Μηνιαίο

Αναπτυξιακών Πράξεων

Α' και Β'

3μηνιαίο

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)

Ετήσιο

Α', Β' και Δ'

3μηνιαίο

Νομικών Προσώπων

A'

Ετήσιο

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

Ετήσιο

B'

Ετήσιο

Δελτίο Εμπορικής και

Γ

Ετήσιο

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

Ετήσιο

Δ'

Ετήσιο

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου

Ετήσιο

Παράρτημα

Ετήσιο

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων

Ετήσιο

Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή CD - rom για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 euro ανά τεμάχιο, ύστερα από σχετική παραγγελία.

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιΥράφων ΦΕΚ 0,15 euro ανά σελίδα

ετησιεσ συνδρομεσ φ.ε.κ.

Σε έντυπη μορφή

Από το Internet

Τεύχος Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ

euro

euro

euro

euro

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)

10,25

8,80

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)

14,65

10,25

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)

2,95

ΔΩΡΕΑΝ

--

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)

14,65

7,35

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)

7,35

4,40

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)

2,95

ΔΩΡΕΑΝ

--

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)

1,50

ΔΩΡΕΑΝ

--

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

2,95

1,50

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)

ΔΩΡΕΑΝ

-

ΔΩΡΕΑΝ

--

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

ΔΩΡΕΑΝ

-

ΔΩΡΕΑΝ

--

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.

2.054

102,70

29,35

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)

10,25

4,40

Α', Β' και Δ'

17,60

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του έτους 2002 κατά 6 euro ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους.

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

[

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής