logo-print

Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

31/03/2011

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

31/03/2011

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχοντας υπόψη:

1. Ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 1 στοιχ. α' του ν. 2472/1997, η Αρχή έχει την αρµοδιότητα να εκδίδει οδηγίες προς το σκοπό ενιαίας εφαρµογής των ρυθµίσεων που αφορούν την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 5 του ν. 3917/2011, η εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας από δηµόσιες αρχές, ΟΤΑ, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στους χώρους που διαχειρίζονται επιτρέπεται για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997 και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από την Αρχή.

3. Ότι υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας της Αρχής υπ' αρ. 1122/26.09.2000 για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης, ενόψει: α) της εκτεταµένης χρήσης συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης σε κτίρια και υπαίθριους χώρους από δηµόσιους φορείς και ιδιώτες, β) το σηµαντικό αριθµό ερωτηµάτων από υπεύθυνους επεξεργασίας και καταγγελιών από πολίτες που δέχεται τα τελευταία χρόνια η Αρχή σχετικά µε τη νοµιµότητα της λειτουργίας συγκεκριµένων συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης και την περαιτέρω χρήση των εικόνων που συλλέγονται µέσω αυτών, γ) τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα των συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης. 

4. Ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 2 στοιχ. α΄ του ν. 2472/1997 και τις αιτιολογικές σκέψεις 14-17 στο προοίµιο της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, τα δεδοµένα ήχου και εικόνας, εφόσον αναφέρονται σε πρόσωπα, συνιστούν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα.

5. Ότι η αποθήκευση και διαβίβαση εικόνας προσώπου, η οποία συλλέγεται από σύστηµα βιντεοεπιτήρησης, που λειτουργεί µόνιµα, συνεχώς ή κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, σε κλειστό ή ανοικτό χώρο συγκέντρωσης ή διέλευσης προσώπων, συνιστά επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και µάλιστα εν όλω ή εν µέρει αυτοµατοποιηµένη κατά την έννοια των άρθρων 2 στοιχ. δ' και 3 παρ. 1 του ν. 2472/1997.

6. Ότι η βιντεοεπιτήρηση επιδρά στην συµπεριφορά των προσώπων που βρίσκονται σε συγκεκριµένους χώρους και, κατ' επέκταση, την κατευθύνει, γεγονός που µπορεί να δηµιουργεί ψυχολογική πίεση, καθώς ένα πρόσωπο που γνωρίζει ότι παρακολουθείται προσπαθεί να προσαρµόζει την συµπεριφορά του στις προσδοκίες εκείνου που κάθε φορά το παρακολουθεί.

7. Ότι η χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης είναι δυνατό να πραγµατοποιείται και για τον ειδικότερο σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας, για ειδικές κατηγορίες ασθενών. Ο σκοπός αυτός µπορεί να επιδιώκεται µόνο από τα αρµόδια προς τούτο φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της υγείας και δεσµεύονται από ειδικό επαγγελµατικό απόρρητο (π.χ. γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό).

8. Ότι η διασφάλιση του θεµελιώδους δικαιώµατος της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων του ατόµου και της ιδιωτικής ζωής προϋποθέτει καθοδήγηση των δηµόσιων φορέων και ιδιωτών που εγκαθιστούν συστήµατα βιντεοεπιτήρησης, δηλαδή των υπεύθυνων επεξεργασίας, ως προς την τήρηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον ν. 2472/1997 (ιδίως άρθρα 6, 10, 11, 12) στο πλαίσιο χρήσης συστήµατος βιντεοεπιτήρησης, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συγκεκριµένης επεξεργασίας.

9. Ότι κρίνεται αναγκαία η θέσπιση ειδικών προϋποθέσεων για τη νοµιµότητα της χρήσης συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για τους σκοπούς της ασφάλειας προσώπων και αγαθών και παροχής υπηρεσιών υγείας από συγκεκριµένες κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας που κατά κανόνα εγκαθιστούν τέτοια συστήµατα (π.χ. τράπεζες, ξενοδοχεία, εµπορικά καταστήµατα, πολυκατοικίες, νοσοκοµεία). Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι πρόκειται για χώρους στους οποίους προσέρχεται καθηµερινά απροσδιόριστος αριθµός προσώπων για συγκεκριµένες κάθε φορά δραστηριότητες, κριτήρια που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την εξειδίκευση του σκοπού, τον τρόπο εγκατάστασης του συστήµατος και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδοµένων, προκειµένου να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική προστασία των δικαιωµάτων των προσώπων αυτών.

Αποφασίζει την έκδοση της παρούσας Οδηγίας: 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Σκοπός της Οδηγίας

Άρθρο 2 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Πεδίο εφαρµογής - Σκοποί επεξεργασίας

Άρθρο 3 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Περιπτώσεις που δεν ρυθµίζονται από την παρούσα Οδηγία

Άρθρο 4 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Ορισµός συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 5 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Αρχή της αναλογικότητας

Άρθρο 6 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Εξειδίκευση της αρχής της αναλογικότητας

Άρθρο 7 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Απαγόρευση επιτήρησης στους χώρους εργασίας

Άρθρο 8 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Χρόνος τήρησης

Άρθρο 9 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Διαβίβαση δεδοµένων σε τρίτους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 10 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Υποχρέωση γνωστοποίησης

Άρθρο 11 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας

Άρθρο 12 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Υποχρέωση ενηµέρωσης

Άρθρο 13 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 14 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Άρθρο 15 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Συγκροτήματα κατοικιών ή γραφείων

Άρθρο 16 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Τράπεζες και λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα

Άρθρο 17 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Ξενοδοχεία

Άρθρο 18 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Σχολεία και λοιποί χώροι όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι

Άρθρο 19 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Εµπορικά κέντρα και καταστήµατα

Άρθρο 20 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Νοσοκοµεία, κλινικές, ιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, διαγνωστικά κέντρα

Άρθρο 21 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Λοιποί χώροι

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος Χρίστος Γεραρής

Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ

Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ.
send