logo-print

Άρθρο 4 - Προεδρικό Διάταγμα 339/1996 - Σύµβαση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

11/09/1996

Κωδικοποιημένο
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση

1. α. Ο διοργανωτής και/ή ο πωλητής παρέχουν στον καταναλωτή πριν από την σύναψη της σύµβασης, γραπτώς ή υπό άλλη πρόσφορη μορφή, τις γενικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους που ισχύουν όσον αφορά στα διαβατήρια και στις θεωρήσεις, στο απαιτούµενο συνήθως προς έκδοσή τους χρονικό διάστηµα καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αναγκαίες για το ταξίδι και την παραµονή υγειονοµικές διατυπώσεις.

β. Ο διοργανωτής ή/και ο πωλητής παρέχουν στον καταναλωτή εγκαίρως και πριν από την έναρξη του ταξιδιού γραπτώς ή υπό άλλη πρόσφορη μορφή, πληροφορίες σχετικά με τα ωράρια, τις ενδιάµεσες στάσεις, τις ανταποκρίσεις, τη θέση του ταξιδιώτη καθώς και το όνοµα, τη διεύθυνση και τον αριθµό τηλεφώνου του τοπικού αντιπροσώπου του διοργανωτή και/ή του πωλητή ή ελλείψει τούτου, το όνοµα, την διεύθυνση και τον αριθµό τηλεφώνου των τοπικών φορέων που μπορούν να βοηθήσουν σε περίπτωση δυσχερειών.

Σε περίπτωση παντελούς ελλείψεως των ανωτέρω αντιπροσώπων ή φορέων δίδεται στον καταναλωτή αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης ή κάθε άλλη πληροφορία που του επιτρέπει να έρθει σε επαφή με τον διοργανωτή και/ή τον πωλητή.

Όσον αφορά στα ταξίδια ανηλίκων εξωτερικού ή εσωτερικού, χορηγούνται στον συµβληθέντα για λογαριασµό του ανηλίκου πληροφορίες που του επιτρέπουν να έρθει απευθείας σε επαφή ή με τον ανήλικο ή με τον επί τόπου υπεύθυνο για τη διαµονή του.

Ο διοργανωτής ή/και ο πωλητής ενηµερώνουν υποχρεωτικά τον καταναλωτή, πριν από τη σύναψη της σύµβασης, σχετικά με την υποχρέωσή τους να καλύπτουν με σχετική ειδική ασφάλιση εγγυήσεων των άρθρων 5 και 7 του παρόντος, ήτοι τους κινδύνους μη εκτέλεσης ή πληµµελούς εκτέλεσης της σύµβασης εκ μέρους των, καθώς και αφερεγγυότητας ή πτώχευσής των.

Ο διοργανωτής ή/και ο πωλητής ενηµερώνουν επίσης τον καταναλωτή για τη δυνατότητα προαιρετικής σύναψης ασφαλιστικής συµβάσεως που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας του καταναλωτή.

2. Κατά την κατάρτιση της σύµβαση πρέπει να τηρούνται οι εξής αρχές:

α) Ανάλογα με το οργανωµένο ταξίδι, η σύµβαση πρέπει να περιλαµβάνει τα κατωτέρω στοιχεία:

· Τον προορισµό ή τους προορισµούς του ταξιδιού και, όταν προβλέπονται πλείονες παραµονές, περιόδους και ηµεροµηνίες, ώρες και τόπους αναχώρησης και επιστροφής.

· Τα μέσα μεταφοράς, τα χαρακτηριστικά και τις κατηγορίες των χρησιµοποιουµένων μεταφορικών μέσων, τις ηµεροµηνίες, ώρες και τόπους αναχώρησης και επιστροφής, ως και τα διανυόµενα χιλιόµετρα ηµερησίως.

· Όταν το οργανωµένο ταξίδι συµπεριλαµβάνει διανυκτερεύσεις, πρέπει να παρέχονται λεπτοµερώς πληροφορίες σχετικά με το κατάλυµα, τον τύπο, την άδεια λειτουργίας, τη θέση ή την τουριστική κατηγορία του, το επίπεδο ανέσεων και τα κυριότερα χαρακτηριστικά, σύµφωνα με τη νοµοθεσία του συγκεκριµένου κράτους υποδοχής, καθώς επίσης τα παρεχόµενα γεύµατα και τις λοιπές προσφερόµενες υπηρεσίες.

Εφόσον, σύµφωνα με τη νοµοθεσία του κράτους υποδοχής απαιτείται τα τουριστικά καταλύµατα να καλύπτονται με άδεια λειτουργίας ή και ίδρυσης ή άλλη άδεια αρµόδιας αρχής, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η ύπαρξη τέτοιας άδειας εν ισχύι.

· Αν η πραγµατοποίηση του οργανωµένου ταξιδιού απαιτεί ένα ελάχιστο αριθµό ατόµων και, στην περίπτωση αυτή, την προθεσµία για την ειδοποίηση του καταναλωτή σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού.

· Το δροµολόγιο.

· Τις επισκέψεις, τις εκδροµές ή άλλες υπηρεσίες που συµπεριλαµβάνονται στη συµφωνηθείσα συνολική τιµή του οργανωµένου ταξιδιού.

· Το όνοµα και τη διεύθυνση του διοργανωτή, του πωλητή και του ή των ασφαλιστών, τον αριθµό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου και το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης και την ύπαρξη των λοιπών εγγυήσεων των άρθρων 5 και 7 του παρόντος.

· Την τιµή του οργανωµένου ταξιδιού, καθώς και κάθε ενδεχόµενη αναθεώρηση της τιµής δυνάµει του άρθρου 4, παράγραφος 4 και τα ενδεχόµενα τέλη και φόρους που οφείλονται για ορισµένες υπηρεσίες (φόροι αεροδροµίου, αποβίβασης ή επιβίβασης σε λιµένες και αερολιµένες, τέλη παραµονής), εφ' όσον δεν περιλαµβάνονται στην τιµή του οργανωµένου ταξιδιού.

· Το χρονοδιάγραµµα και τις λεπτοµέρειες πληρωµής της τιµής.

· Τις ιδιαίτερες επιθυµίες που ο καταναλωτής γνωστοποιεί στο διοργανωτή ή στον πωλητή τη στιγµή της κράτησης, τις οποίες αµφότεροι έχουν αποδεχθεί.

· Τις προθεσµίες εντός των οποίων ο καταναλωτής θα πρέπει ενδεχοµένως να διαµαρτυρηθεί για τη μη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση της σύµβασης.

β. Η σύµβαση συνοµολογείται γραπτώς και αντίγραφό της λαµβάνει ο καταναλωτής, επί αποδείξει, προ της υπογραφής της ώστε να δύναται να λάβει έγκαιρα γνώση των όρων τους οποίους περιέχει. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν πρέπει να εµποδίζει να γίνονται καθυστερηµένες κρατήσεις ή κρατήσεις της τελευταίας στιγµής και γενικά να συνάπτονται συµβάσεις.

3. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής κωλύεται να συµµετάσχει στο οργανωµένο ταξίδι μπορεί να εκχωρεί την κράτησή του, αφού ενηµερώσει τον διοργανωτή ή τον πωλητή 5 εργάσιµες ηµέρες πριν την αναχώρηση, σε πρόσωπο που πληροί όλους τους απαιτούµενους όρους για το οργανωµένο ταξίδι. Όσον αφορά στις θαλάσσιες μεταφορές η προθεσµία για την ως άνω εκχώρηση ανέρχεται σε 10 ηµέρες.

Ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλεγγύως έναντι του αντισυµβαλλοµένου τους, διοργανωτή ή πωλητή να καταβάλλουν σ' αυτόν το τυχόν οφειλόµενο υπόλοιπο του ποσού καθώς και τα ενδεχοµένως πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής

4.α. Οι καθοριζόµενες στη σύµβαση τιµές δεν αναθεωρούνται, εκτός αν προβλέπεται ρητά στη σύµβαση η δυνατότητα αυξοµειώσεώς τους καθώς και ο επακριβής τρόπος υπολογισµού τους εφ' όσον πρέπει να ληφθούν υπ' όψη μεταβολές σχετικά με το κόστος μεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των καυσίµων, των τελών και φόρων που οφείλονται για ορισµένες υπηρεσίες, όπως φόροι αεροδροµίου, επιβίβασης ή αποβίβασης σε λιµένες και αερολιµένες, καθώς και των εφαρµοζοµένων στο συγκεκριµένο οργανωµένο ταξίδι τιµών συναλλάγµατος.

β. Η καθοριζόµενη στη σύµβαση τιµή δεν μπορεί να προσαυξηθεί κατά τη διάρκεια των 20 ηµερών που προηγούνται της προβλεπόµενης ηµεροµηνίας αναχώρησης.

5. Όταν πριν από την αναχώρηση ο διοργανωτής υποχρεωθεί να τροποποιήσει σε σηµαντικό βαθµό, ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία της σύµβασης, όπως την τιµή, πρέπει να το γνωστοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν στον καταναλωτή, ο οποίος δικαιούται:

· Είτε να καταγγείλει τη σύµβαση χωρίς να υποστεί κυρώσεις.

· Είτε να αποδεχθεί μια τροποποιητική πράξη της συµβάσεως που θα καθορίζει τις επελθούσες τροποποιήσεις και την επίπτωσή τους στις τιµές.

Ο καταναλωτής πρέπει να γνωστοποιεί την απόφασή του στο διοργανωτή ή τον πωλητή, το συντοµότερο δυνατόν.

6. Εάν ο καταναλωτής καταγγείλει τη σύµβαση σύµφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου ή εάν για οιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του καταναλωτή, ο διοργανωτής ματαιώσει το οργανωµένο ταξίδι πριν από τη συµφωνηθείσα ηµεροµηνία αναχώρησης, ο καταναλωτής δικαιούται να απαιτήσει:

· είτε ένα άλλο οργανωµένο ταξίδι ιδίας ή ανώτερης ποιότητας, εφ' όσον ο διοργανωτής και/ή ο πωλητής δύναται να το προτείνει. Εάν όµως το προσφερόµενο οργανωµένο ταξίδι είναι κατώτερης ποιότητας, ο διοργανωτής υποχρεούται να καταβάλει στον καταναλωτή τη διαφορά της τιµής,

· είτε να ζητήσει την επιστροφή το συντοµότερο δυνατόν των καταβληθέντων από αυτόν ποσών βάσει της σύµβασης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο καταναλωτής διατηρεί ενδεχοµένως την αξίωση αποζηµιώσεως κατά του διοργανωτή ή του πωλητή για μη εκπλήρωση της σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, εκτός εάν η ματαίωση οφείλεται:

· είτε στη μη συµπλήρωση του απαιτούµενου ελαχίστου αριθµού συµµετεχόντων στο οργανωµένο ταξίδι και ο καταναλωτής πληροφορήθηκε τη ματαίωση γραπτώς και εντός των προθεσµιών που προβλέπονται στην περιγραφή του οργανωµένου ταξιδιού,

· είτε σε ανωτέρα βία και όχι σε υπεράριθµες κρατήσεις, δηλαδή σε περιστάσεις που είναι ξένες προς τη βούληση του διοργανωτή/πωλητή ασυνήθεις και απρόβλεπτες, των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν όση επιµέλεια και αν είχε καταβληθεί.

7. Εάν μετά την αναχώρηση του καταναλωτή, υπάρξει αδυναµία παροχής σηµαντικού τµήµατος των προβλεποµένων στη σύµβαση υπηρεσιών, ο διοργανωτής προβαίνει σε άλλους διακανονισµούς, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του καταναλωτή για τη συνέχιση του οργανωµένου ταξιδιού και ενδεχοµένως αποζηµιώνει τον καταναλωτή. Το ύψος της αποζηµιώσεως καθορίζεται βάσει της διαφοράς μεταξύ προβλεποµένων και παρασχεθεισών υπηρεσιών.

Στην περίπτωση που είναι αδύνατον να επέλθει ένας τέτοιος διακανονισµός ή ο καταναλωτής δεν τον αποδέχεται για βάσιµους λόγους, ο διοργανωτής παρέχει στον καταναλωτή, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, ανάλογο μεταφορικό μέσο για να επιστρέψει στον τόπο αναχώρησης ή σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο επιστροφής είχε συµφωνηθεί και ενδεχοµένως τον αποζηµιώνει σύµφωνα με τις κείµενες διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας.

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send