logo-print

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 3/7.3.2018

Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων της απαλλοτρίωσης ακινήτων που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Παλαιόχωρας»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

09/03/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

09/03/2018

Κωδικοποιημένο
Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κλιματική Κρίση Τομεακές επιπτώσεις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Συντάγματος,

β) της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135/40 της 30.5.1991),

γ) του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) και ειδικότερα του άρθρου 7Α,

δ) του άρθρου 24 του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (Α΄ 191).

2. Την 4123/7-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: “Έργα μεταφοράς λυμάτων, δρόμος πρόσβασης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Λυμάτων Παλαιόχωρας - Κουντούρας Δήμου Καντάνου - Σελίνου Π.Ε. Χανίων”» και την 3559/10-11-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Χωρ/κής και Περ/ κής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Τροποποίηση της αριθμ. 4123/7-12-2016 απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικής Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: “Έργα μεταφοράς λυμάτων, δρόμος πρόσβασης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Λυμάτων Παλαιόχωρας - Κουντούρας Δήμου Καντάνου - Σελίνου Π.Ε. Χανίων”».

3. Το γεγονός ότι το έργο «Έργα Μεταφοράς Λυμάτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Παλαιόχωρας - Κουντούρας Δήμου Καντάνου - Σελίνου ΠΕ Χανίων» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την Εξειδίκευση Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2014-2020, και βρίσκεται στο στάδιο της ένταξης, σύμφωνα με την 7304/20-12-2017 αίτηση χρηματοδότησης που έχει υποβληθεί σε συνέχεια της 1997/29-3-2017 ειδικής πρόσκλησης υποβολής πρότασης που εκδόθηκε από το Ε.Π. Κρήτης 2014-2020 αποκλειστικά για αυτό το έργο με τίτλο «Δράση 6.b.1. Υποδομές διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας», συνολικού ποσού δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά απαραίτητο, οι χώροι εκτέλεσης του έργου να παραδοθούν άμεσα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001, για την ανεμπόδιστη εκκίνηση και πρόοδο των εργασιών εντός των οικείων χρονοδιαγραμμάτων, καθώς τυχόν καθυστερήσεις θα επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην έγκαιρη υλοποίησή τους και στην απορρόφηση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων με σοβαρές περαιτέρω συνέπειες από την αθέτηση των ανειλημμένων υποχρεώσεων της χώρας.

4. Το γεγονός ότι η απουσία εγκατάστασης καθαρισμού λυμάτων έχει ισχυρές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και στον τουρισμό, με περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στην εθνική οικονομία. Η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος εκτείνεται ήδη στις δύο από τις μεγαλύτερες παραλίες της Κρήτης, το Ελαφονήσι και την έξοδο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριά, στις περιοχές του δικτύου Natura που γειτνιάζουν με τον οικισμό, όπως είναι η περιοχή SCI (GR 4340002) «Νήσος Ελαφόνησος και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη», η περιοχή SCI (GR 4340015) «Παραλία από Χρυσοσκαλίτισσα έως Ακρωτήρι Κριός», η περιοχή SCI (GR 4340005) «Όρμος Σούγιας - Βάρδια - Φαράγγι Λισσού - Άνυδροι και Παράκτια Ζώνη» και η περιοχή SCI (GR4340024) «Θαλάσσια περιοχή Δυτικής και Νοτιοδυτικής Κρήτης», και στους αρχαιολογικούς χώρους εντός ή πλησίον του οικισμού, όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή του Castro Selino - Φορτέντζα στην Παλαιόχωρα, του Ελαφονησίου, της Υρτακίνας - Λισού και της Σούγιας, επιφέροντας δυσφήμηση της χώρας σε διεθνές επίπεδο. Σημαντική αρνητική επίπτωση προκαλείται, επίσης, στον περιπατητικό τουρισμό της Κρήτης δεδομένου ότι το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 διασχίζει όλη τη νότια ζώνη του Δήμου και η αισθητική και ποιοτική υποβάθμιση των ακτών γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή από τους περιπατητές.

5. Τη σπουδαιότητα του έργου για την εθνική οικονομία, καθώς, πέραν των επιπτώσεων στον τομέα του τουρισμού, ο οικισμός της Παλαιόχωρας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις της οποίας η προθεσμία συμμόρφωσης ήταν έως τις 31-12-2005. Συνεπώς, η ανάγκη επίσπευσης όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την κατασκευή έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων είναι εξαιρετικά επείγουσα, λόγω της εκκίνησης στο άμεσο μέλλον της διαδικασίας Υπόθεσης Παραβίασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μη ορθή εφαρμογή του ενωσιακού περιβαλλοντικού δικαίου, με απειλή επιβολής προστίμων με αναδρομική ισχύ από το 2005: γεγονός το οποίο θα έχει σοβαρές δυσμενείς οικονομικές συνέπειες για την χώρα.

6. Το γεγονός ότι η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων έχει κηρυχθεί κατά τις πάγιες διατάξεις και υφίσταται ανάγκη άμεσης εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών ώστε να τηρηθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από ro ενωσιακό δίκαιο.

7. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/33857/9334/21-12-2017 εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζει.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο Πρωθυπουργός

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Κατάχρηση δικαιώματος στο Κληρονομικό Δίκαιο - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ

send