Φυσικό & Νομικό πρόσωπο

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

18/11/2013 - 20:59

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

16/11/2017 - 18:35

Φυσικό πρόσωπο είναι κάθε άνθρωπος που γεννιέται ζωντανός και συνεπώς είναι ικανός για δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Νομικό πρόσωπο μπορεί να προκύψει από ένωση προσώπων ή περιουσιών για την εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού. Τα κύρια νομικά πρόσωπα του Αστικού Κώδικα είναι τα εξής:

α. Σωματείο

β. Αστική εταιρεία

γ. Ίδρυμα (Περιουσία για συγκεκριμένο σκοπό)

Νομικά πρόσωπα είναι επίσης και οι εμπορικές εταιρείες (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, κλπ.), τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.